9. sjednica Izvršnog odbora održana 12. studenoga 2009.


Usvajanje zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava o radu | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće o razrješenju pravnog savjetnika Komore | Informiranje o razrješenju pravnog savjetnika Komore | Odluka o razrješenju prof.dr.sc. Elizabete Topić | Odluka o razrješenju savjetnika za međukomorsku i vanjsku suradnju | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rad | Različito

Predloženi je i usvojen uz dopunu točke 7. sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava o radu
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 3. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 4. Informiranje o razriješenju pravnog savjetnika Komore
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 5. Odluka o razriješenju prof.dr.sc. Elizabete Topić
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 6. Odluka o razriješenju savjetnika za međukomorsku i vanjsku suradnju
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
  Štefica Gašparović, dipl.iur
 8. Različito

Sjednicu otvara predsjednik Komore Goran Bulatović, spec.med.biokemije i pozdravlja prisutne članove Izvršnog odbora, gospođu Šteficu Gašparović, dipl.iur. pravnog savjetnika Komore, Slavoljuba Wagnera, mag.med.biochem., predsjednika Udruge privatne prakse medicinskih biokemičara.

Usvajanje zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora
Zapisnik 6. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće Podrućnih vijeća i Povjerenstava o radu

Povjerenstvo za trajnu edukaciju
Prof.dr.sc. Karmela Barišić izvjestila je prisutne da su od 01. siječnja 2009. godine do danas održana dva tečaja trajne edukacije «Organizacija i poslovanje u medicinsko-biokemijskih laboratorija u kontekstu reforme zdravstvenog sustava» i «Laboratorij i klinika – sučelje o kojem se premalo razgovara» te verificirana dva tečaja koja nisu u organizaciji naše Komore. U proteklom razdoblju održana su četiri skupna ispita. Članovi Povjerenstva radili su na reviziji programa 6-dnevnih organiziranih boravaka u kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima. Taj dio posla je priveden kraju i programi će biti objavljeni na mrežnoj stranici Komore.
Prof.dr.sc. Karmela Barišić napomenula je, da se krajem kalendarske godine donosi plan tečajeva trajne edukacije za iduću godinu. Za 2009. godinu verificirano je pet tečajeva trajne edukacije, a održana su dva, te smatra da bi trebalo razgovarati sa voditeljima tečajeva, predlaže da se ne mijenjaju pravila za održavanje tečajeva ili ako je potrebno da se pravila još jednom razmotre i eventualno revidiraju. Također je napomenula da bi voditelji tečajeva trajne edukacije trebali više surađivali sa članovima Povjerenstva za trajnu edukaciju.
Predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju izvjestila je prisutne da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju radilo sa smanjenim brojem članova iz razloga što je dopredsjednica Povjerenstva prof.dr.sc. Elizabeta Topić otišla u mirovinu.
U dogovoru sa članovima Povjerenstva za trajnu edukaciju prof.dr.sc.Karmela Barišić predložila je da se u Povjerenstvo imenuje dr.sc. Renata Zrinski Topić na funkciju zamjenice predsjednice Povjerenstva.

Povjerenstvo za stručna pitanja
Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja dr.sc. Lorena Honović izvjestila je, da su članovi Povjerenstva u razdoblju od protekle sjednice Izvršnog odbora pripremili priručnik za trajnu edukaciju medicinskih sestara «Od pacijenta do laboratorija – upute za uzimanje biološkog materijala u ambulantama primarne zdravstvene zaštite». Do sada su održana dva tečaja trajne edukaciju u Puli, jedan u Splitu, a u Zagrebu će prvi tečaj biti održan 14. studenog 2009. godine.
U proteklom se razdoblju radilo na pripremi priručnika o kvaliteti u liječničkim ordinacijama.
Članovi Povjerenstva dali su nekoliko preporuka o izgledu nalaza i otpusnog pisma, a preporuke su objavljene na web stranici komore.

Povjerenstvo za privatnu praksu i primarnu zdravstevnu zaštitu
Ivana Delić, mag.med.biochem. izvjestila je prisutne da su članovi Povjrenstva za privatnu praksu i primarnu zdravstevnu zaštitu usko surađivali sa članovima Povjerenstva za stručna pitanja na izradi priručnika za trajnu edukaciju medicinskih sestara « Od pacijenta do laboratorija – upute za uzimanje biološkog materijala u ambulantama primarne zdravstvene zaštite». Održani su sastanci sa liječnicima opće/obiteljske medicine čije su sestre obuhvaćene održanim tečajevima trajne edukacije, kao i sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija kojima spomenute ordinacije gravitiraju.

Povjerenstvo za staleška pitanja
Predsjednik Povjererenstva doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je prisutne da u proteklom razdoblju nije bilo aktivnosti. Napomenuo je da članovi Povjerenstva nemaju povratnu informaciju o Prijedlogu kadrovskog normtiva za bolničku zdravstvenu zaštitu.
Predsjednik Komore izvjestio je da je grubi nacrt prijedloga kadrovskih normativa za bolnice obuhvaćen Mrežom javne zdravstvene službe.

Povjerenstvo za etiku i deontologiju
Dr.sc. Renata Zrinski Topić izvjestila je, da je u narednom razdoblju potrebno napraviti izmjenu i dopunu Pravilnika o ponašanju i odgovornosti u struci članova HKMB.
Također je izvjestila da se u subotu 14. studenog 2009. godine održava simpozij «Bioetika i dijete» na kojem će pokušati stupiti u kontakt i ostvariti suradnju sa članovima Povjerenstva za etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja
Doc.dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je prisutne da su članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdolbu započeli sa radom na oblikovanju cijena na zahtjev Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zbog uvođenja novog sustava plaćanja tzv. DTP sustava plaćanja.
Članovi Povjerenstva također rade na obradi ankete – Izvještaji o radu medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete
Dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je da članovi Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete rade prema utvrđenom planu. Pohvalila je suradnju sa provoditeljima stručnih nadzora. Od planiranih 15 stručnih nadzora u ovoj godini, do sada ih je provedeno 14. Proveden je jedan izvanredni stručni nadzor, koji je završio pozitivnom ocjenom, a jedan stručni nadzor ocijenjen je negativnom ocjenom iz razloga što medicinsko-biokemijski laboratorij nema voditelja.
Kroz razdoblje od dva tjedna održati će se sastanak na kojem će članovi Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete i članovi Povjerenstva za stručna pitanja raditi na izmjeni dokumenata vezanih za provođenje stručnog nadzora. Od velike će pomoći biti i mišljenja provoditelja stručnog nadzora o navedenim dokumentima, koja su u Komoru poslana u pisanom obliku tijekom rujna ove godine.

I Područno vijeće
Predrag Grabusin, mag.med.biochem., izvijestio je prisutne da je krajem rujna održan sastanak na kojem je članstvo Komore upoznato sa Zakonom o djelatnostima u zdravstvu, Mrežom javne zdravstvene službe i početkom edukacije medicinskih sestara za uzimanje venske krvi za laboratorijsku dijagnostiku u liječničkim ordinacijama.
Voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite dobili su zadatak da u Komoru pošalju izvještaje o radu za 2008. godinu i prvih 8 mjeseci 2009. godine.

II Područno vijeće
Slavica-Cerovec Sever, spec.med.biokemije izvijestila je da se članovi II Područnog vijeća redovito sastaju jednom mjesečno, te su upoznati sa radom Komore.
Na proteklom sastanku voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zamoljeni su da do 15. listopada pošalju svoja Izvješča o radu u ured Komore.

III Područno vijeće
Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da su aktivnosti u III Područnom vijeću iste kao i u V Područnom vijeću. Voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstveno zaštiti do 15 listopada 2009. godine poslali su svoja izviješća o radu u ured Komore. 

IV Područno vijeće
Ana Valčić, spec.med.biokemije izvjestila je da je u IV Područnom vijeću održan sastanak na kojem su članovi obaviješteni o radu Komore u proteklom razdoblju. Voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zamoljeni su da svoja izviješća o radu za 2008. godinu i prvih osam mjeseci 2009. godine pošalju u ured Komore. Sljedeći sastanak planiran je 13. studenog 2009. godine.

V Podrčno vijeće
Predsjednica V Područog vijeća Marica Juretić, mag.med.biochem., izvjestila je o sljedećim aktivnostima članova V Područnog vijeća u proteklom razdoblju:

 1. dano je mišljenje na prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu,
 2. dana je suglasnost na Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnostu uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji,
 3. održan je sastanak predsjednika Područnih vijeća sa predsjednikom Komore,
 4. održan je sastanak Područnog vijeća na kojem se raspravljalo o Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, Mreži javne zdravstvene službe i izvješćima o radu medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 5. izvješća o radu voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti poslali su u ured Komore.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
Predsjednik Komore, izvjestio je članove Izvršnog odbora o aktivnostima Komore u proteklom razdoblju:

 1. U proteklom se razdoblju intenzivno radilo na Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, dano je mišljenje na odredbe koje se odnose na mogućnost osnivanja privatne prakse inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike i mogućnost vođenja tima uz visok stupanj samostalnosti. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi uvažilo je mišljenje Komore i anulirane su ranije spomenute odredbe Zakona o djelatnostima u zdravstvu.
 2. U srpnju ove godine predsjednik Komore sudjelovao je u radu Motovunske škole zdravlja gdje se raspravljao o Savjetu za zdravlje odnosno o institucijama u županijskim uredima za zdravstvo čiji je osnutak predviđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
 3. Na sastanku održanom 03. studenog 2009. godine u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi odobren je plan specijalizacija za 2009. godinu za zaposlene medicinske biokemičre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 4. Održan je sastanak sa gospođom Jasnom Matić, predsjednicom Hrvatske udruge laboratorijske medicine na kojem su dogovorene aktivnosti vezane uz stav Udruge da se ne priznaje završeni Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu već da se omogući nastavak studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
 5. Pod pokrovitekjstvom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a u suradnji sa Hrvstskom liječničkom komorom i Hrvatskom komorom medicinskih sestara pokrenut je projekt edukacije medicinskih sestara za vađenje venske krvi u ordinacijama obiteljske medicine za laboratorijsku dijagnostiku.
 6. Komora je bila uključenau projekt kreiranja e-uputnice za primarnu zdravstvenu zaštitu.
 7. Predsjednik Komore je sudjelovao na Međunarodnom simpoziju o reformi zdravstva u Republici Hrvatskoj u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
 8. Dobivena je suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkim ordinacijama.
 9. Predsjednik Komore podsjetio je predsjednike Povjerenstava na zadatak da procjene članove svojih Povjerenstvava i predlože eventualnu rekonstrukciju Povjerenstava.
 10. 03. studenog 2009. godine održan je sastanak sa državnim tajnikom za zdravstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Antom Zvonimirom Golemom, dr.med. na kojem se razgovaralo o specijalizacijama i mogućim izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije, o ispravku dokumenta Mreža javne zdravstvene službe, jer je terminologija u dokumentu koji je objavljen u Narodnim novinama različita od prijedloga Komore, kao i o tome da se pronađe mogućnost poštivanja mišljenja Komore o osnovanju medicinsko-biokemijskih laboratorija u privatnim poliklinikama. Državni tajnik, Ante Zvonimir Golem, dr.med., predložio je da se izradi pravilnik sa jasnim kriterijima za davanje mišljenje za otvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija u privatnim poliklinikama.
 11. Komora je reagirala na obavijest o namjeri davanja koncesije koja je bila objavljena u Narodnim novinama br.123/2009. u tri županije iz razloga, jer su u natječaju bile navedene sve djelatnosti osim medicinsko-biokemijske djelatnosti.
 12. Komora je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputila zahtjev za prezentaciju e-uputnice za primarnu zdravstvenu zaštitu.
 13. U suradnji sa ostalim komorama u zdravstvu prema Ministartvu zdravstva i socijalne skrbi upućena je inicijacija za odgodu provođenja postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.
 14. Pokrenute su aktivnosti da se u Zagrebu pokuša organizirati sastanak sa predsjednicima Europskih komora medicinskih biokemičara i predsjednicima Europskih komora laboratorijske medicine koji nisu regulirana profesija na nivou EU. Za realizaciju ovog projekta od strane Komore angažirana je Sanda Berženji, prof., administrativna tajnica u Hrvatskom društvu medicinskih biokemičara.
 15. Pokrenuta je suradnja sa Multimedia devet d.o.o., Ordinacija.hr koji će preuzeti posao vezan uz izdavanje naših Novina.
 16. Projekt MedLabNet biti će završen do kraja ove godine, a vjerojatno i prije.
 17. Završen je natječaj za pravnika-tajnika Komore.

Informiranje o razriješenju pravnog savjetnika Komore
Komora je početkom godine sklopila ugovor o suradnji sa gospodinom Markom Ujevićem, dipl.iur. ali je zbog raspisivanja natječaja za profesionalnog tajnika Komore ugovor o suradnji raskinut sa danom 30. rujna 2009. godine.
Goran Bulatović, spec.med.biokemije izvjestio je članove Izvršnog odbora da je sklopljen Ugovor o suradnji sa gospođom Šteficom Gašparović, dipl.iur. koja će biti u funkciji vanjskog pravnog savjetnika Komore.

Odluka o razriješenju prof.dr.sc. Elizabete Topić
Predsjednik Komore izvjestio je članove Izvršnog odbora o zahtjevu prof.dr.sc. Elizabete Topić da je se razriješi funkcije zamjenice predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju, te zamolio da se prihvati odluka o razriješenju prof.dr.sc. Elizabete Topić.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili odluku o razriješenju prof.dr.sc. Elizabete Topić.

Predsjednik Komore zamolio je prisutne da prihvate prijedlog prof.dr.sc. Karmele Barišić da se dr.sc. Renata Zrinski Topić imenuje zamjenicom predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog o imenovanju dr.sc. Renate Zrinski Topić za zamjenicu predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju.

Odluka o razriješenju savjetnika za međukomorsku i vanjsku suradnju
Predsjednik Komore izvjestio je prisutne da je prilikom konstituiranja ovog saziva Izvršnog odbora donešena odluka o imenovanju prof.dr.sc. Ane Stavljenić Rukavina za savjetnika za međukomorsku i vanjsku suradnju. U proteklom razdoblju nije ostvarena očekivana suranja, te je predsjednik Komore zamolio članove Izvršnog odbora da prihvate odluku o razriješenju savjetnika za međukomorsku i vanjsku suradnju.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili odluku o razriješenju savjetnika za međukomorsku i vanjsku suradnju.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravna savjetnica Komore izvjestila je prisutne, da je u Pravilniku o radu izmijenjen članak 25., članak, 35. i članak 38. na način da se smanji broj postojećih radnih mjesta odnosno da se neki od poslova predviđeni u Pravilniku o radu kao radna mjesta prevedu na dužnosti i da se shodno tome predvide naknade za dužnosti.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.

Preispitivanje sustava od strane Izvršnog odbora
Izvršni odbor kao Uprava Komore dužan je krajem godine donijeti Preispitivanje sustava od strane Izvršnog odbora za uspostavu sustava upravljanja kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001:2009.
Predsjednik Komore dao je pregled ulaznih i izlaznih podataka za preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom.

Različito
– Dr sc. Lorena Honović izvjestila je prisusutne da se u razgovoru sa kolegama došlo do saznanja da postoje programi za izračunavanje mjerne nesiguranosti, te da takav program postoji u KB «Sestre milosrdnice» koji je izradio dr.sc. Mario Štefanović. Predloženo je da se pokuša pronaći mehanizam dostupnosti postojećeg programa za članove kojima je program potreban.
Dr.sc. Ines Vukasović preporučila je, da bi Povjerenstvo za stručna pitanja trebalo zatražiti recenziju programa, prije preporuke članstvu, a to bi mogla biti gospođa Višnja Gašljević iz Hrvatskog mjeriteljskog društva.

– Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja, dr.sc. Lorena Honović smatra da je pretagu CRP potrebno raditi u liječničkim ordinacijama. Pravna savjetnica Komore dala je tumačenje, da je za uvođenje pretage CRP u liječničku ordinaciju, potrebna izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji.
Članovi Izvršnog odbora dali su suglasnost da se pretraga CRP radi u liječničkim ordinacijama, ali da se pokrene postupak izmjene pravilnika.

– Predsjednik Komore izvjestio je članove Izvršnog odbora da se ukazala potreba za povećanjem honorara za predavače na tečajevima trajne edukacije, te je predložio povećanje honorara na bruto iznos od 1.270,00 kn.
Nakon rasprave predloženo je, da se visina honorara za predavače kreće u rasponu bruto iznosa od 600,00 – 1270,00 kn, te da o visini honorara odlučuje voditelj tečaja trajne edukacije vodeći se brojem polaznika tečaja i kvaliteti predavača.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog visine honorara za predavače na tečajevima trajne edukacije sa četrnaest (14) glasova za i jednim (1) glasom protiv.

– Predsjednik Komore izvjestio je članove Izvršnog odbora da dug za članarine iznosi 44.000,00 kn.
Predsjednici Područnih vijeća i rizničar dobili su zaduženje da kontaktiraju dužnike i podsjete ih na obvezu plaćanja članarine sukladno Statutu Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

– Predsjednik Komore izvjestio je prisutne članove Izvršnog odbora da je završio natječaj za pravnika-tajnika Komore te je 11. studenog 2009. godine povjerenstvo u sastavu Štefica Gašparović, dipl.iur., Goran Bulatović, spec.med.biokemije, dr.sc. Dunja Rogić, mr.sc. Branka Rekić i Sandra Burić obavilo razgovore sa potencijalnim kandidatima.
Povjerenstvo je donijelo odluku da se sklopi ugovor o radu sa Anom Drobac, dipl.iur.
Predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora za suglasnost za potpisivanje Ugovora o radu sa Anom Drobac, dipl.iur.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su dali suglasnost predsjedniku Komore za potpisivanje Ugovora o radu sa Anom Drobac, dipl.iur.

– Predsjednik Komore predložio je članovima Izvršnog odbora da se zbog smanjenja troškova i jednostavnijeg poslovanja kompletna korespodencija sa članovima Komore radi putem elektronske pošte. Početak komunikacije sa članovima Komore elektronskim putem predviđa se za 01. ožujka 2010. godine.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog predsjednika Komore.

– Goran Bulatović, spec.med.biokemije predložio je ukidanje povlaštene kotizacije za specijalizante – polaznike tečajeva trajne edukacije. Zbog sve većeg broja specijalizanata i odobrenog plana specijalizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti znatno je smanjen prihod Komore od kotizacija.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog o ukidanju povlaštene kotizacije za specijalizante- polaznike tečajeva trajne edukacije sa četrnaest (14) glasova za i jednim glasom (1) protiv.

Slavoljub Wagner, mag.med.biokemije, pozdravio je prisutne članove Izvršnog odbora te izvijestio da je osnovana Udruga privatne prakse medicinskih biokemičara. Zahvalio se na pozivu za prisustvovanje sjednici Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičra, te izrazio nadu da će dvije institucije imati dobru suradnju.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content