6. sjednica Izvršnog odbora održana 13. prosinca 2012.


Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Ispis iz registra Komore | Razno

Predložen je i usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Ispis iz registra Komore
 5. Razno
Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 4. sjednice Izvršnog odbora.
Zapisnik 4. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

Sredinom listopada održan je sastanak u Uredu Komore s prim. Sinišom Vargom, dr.med.dent., ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) kojom prilikom je raspravljano o povećanju maksimalnog broja osiguranika za koje može skrbiti MBL u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zatim, najavljeno je upućivanje prijedloga Komore za redifiniranjem kadrovskog normativa obzirom na strukturu u PZZ, te su prelimirano dogovorene aktivnosti oko neugovaranja medicinsko-biokemijskih laboratorija koji nemaju zaposlenog magistra medicinske biokemije. Vezano za predložene izmjene HZZO je već izmijenio akt Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kojom je povećan maksimalni broj osiguranika na 50 000, dok smo vezano za prijedlog redefiniranja strukture tima zaprimili dopis HZZO-a kojim nas obaviještavaju da će o tome prijedlogu biti odlučeno prilikom idućeg razdoblja ugovaranja.

Također, u listopadu je održan sastanak u HZZO-u vezano za DTP postupke (CRP i HbA1c). Prije sastanka HKMB je uputila prijedlog dijagnoza koje bi se vezivale za CRP kao dijagnoze u „glavarini“, sve ostale bi bile u kategoriji DTP postupaka. Isto je učinjeno i za DTP HbA1c.

Dana 15. studenog 2012. godine, nakon višemjesečnog truda, održan je drugi sastanak u Ministarstvu zdravlja, u suradnji s HDMBLM, i to na temu problematike stručnih nadzora Hrvatske komore zdravstvenih radnika u MBL. Predsjednik Komore je pohvalio pristup problemu, odnosno dobru suradnju HKMB i HDMBLM. Zamjenik ministra prim.mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med. je shvatio problem, suglasio se sa stavom HKMB, te naložio izmjene zakonskih i podzakonskih akata na način da isti nadzor nije moguće provoditi tamo gdje je nositelj tima visoko obrazovani kadar, odnosno gdje predmetni zdravstveni radnici nisu samostalni nositelji djelatnosti, no nakon predmetnog sastanka do danas nismo dobili povratne informacije. Danas je došao dopis MZ koji ne riješava problem na način kako je to dogovoreno na opisanom sastanku. HKMB će i dalje nastojati problem riješiti.

Dana 19. studenog 2012. godine je održan sastanak u HDMBLM-u gdje je nastavljena raprava o problematici vanjske kontrole kvalitete rada, te je donesen zaključak da će se osnovati zajedničko povjerenstvo koje će razraditi zahtjeve HKMB, koji su upućeni HDMBLM-u kao provoditelju VKKR.

Doc.dr.sc. Šimundić se nadovezuje na izvješće predsjednika o održanom sastanku u HDMBLM-u, navodeći da je tom prilikom načelno postignut kompromis oko većine zahtjeva, te dogovor da se isti zahtjevi mogu podjeliti u dvije skupine, oni stručne prirode koji se tiču decimala, kvalitete uzorka isl., te upravljačke zahtjeve npr. ritam slanja uzoraka, odnsno ciklusi, sadržaj izvješća i sl., stoga je potrebno osnovati dva povjerenstva s kompetentnim osobama koje bi raspravljale o zahtjevima, odnosno mogućnosti provedbe istih. Do sada nije učinjeno ništa po tom pitanju iz razloga što postoji prepreka za daljnje funkcioniranje CROQALM-a, a zbog uvjeta koje trenutno članstvo CROQALM-a postavlja. Nakon rješavanja problema ustroja CROQALM-a krenut će se u daljnju realizaciju zaključaka sastanka.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
IV. Područno vijeće

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab.medicine je izvjestila da se rad Povjerenstva preklapao s radom predsjednika Komore iznesenim u određenim točkama izvješća, tako je kao predsjednica Povjerenstva s Predsjednikom Komore sudjelovala sastanku u HZZO-u, kojom prilikom je raspravljano o uvođenju i provođenju DTP-a u PZZ. Napominje da je uloženo puno truda da se usvoji prijedlog da Komora predloži dijagnoze koje bi se vezivale za DTP, dakle da kriterij bude jasan.

Također, putem eletroničke pošte održan je sastanak Povjerenstva, te su svi članovi provjerili cijene CRP-a u cijeloj RH, a zbog problema plaćanja DTP-a.

Nadalje, iznosi svoj dojam sa sastanka u Ministarstvu zdravlja i to da struka nije dovoljno prepoznata, no također navodi da su predstavnici HKMB bili i zadovoljni sastankom jer je zaključak predstavnika Ministarstva bio da je potrebno uskladiti akte o stručnom nadzoru HKZR-a sa Zakonom o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

Također, nastavno na problem neprepoznatljivosti struke naglašava da je u tijeku postupak usklađivanja djelatnosti domova zdravlja, općih bolnica, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Povjerenstvo je zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja davalo mišljenja za Dom zdravlja Zadarske županije, Klinički bolnički centar Osijek, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar Rijeka, Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Kliničku bolnicu Merkur i Kliničku bolnicu Dubrava. U svrhu promicanja razvoja i prepoznatljivosti struke zahtijevali smo navođenje naziva struke medicinska biokemija i laboratorijska medicina, te stavljanje u pripadajuću specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Danas je zaprimljen zahtjev Opće bolnice Pakrac kojem zahtjevu je priloženo mišljenje Ministarstva zdravlja gdje se između ostalog navodi da pripadamo u bolničku djelatnost, a ne specijalističko-konzilijarnu djelatnost.

Helena Dražević, dipl.iur. napominje da ni Ministarstvo zdravlja nije dosljedno u svom postupanju, obzirom je u zahtjevima za davanjem mišljenja o opravdanosti promjene djelatnosti za kliničke bolnice i kliničke bolničke centre djelatnost medicinske biokemije i laboratorijske medicine navedena u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Predsjednica Povjerenstva također napominje da svaka izmjena akata HZZO-a zahtijeva veliki napor pa je tako i prijedlog izmjene kadrovskog normativa iznošen više puta.

Nadalje, prenosi isprike mag. Karabana zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu Izvršnog odbora, te obzirom je prisustvovala sastanku IV. Područnog viječa obaviještava prisutne o istom sastanku.

Predsjednik IV. Područnog vijeća je obavijestio prisutne o aktivnostima Izvršnog odbora, zamolio da oni koji to još nisu učinili pošalju katalog pretraga s naglaskom na sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Mag. Delić je nazočne upoznala s aktivnostima u svezi problematike stručnih nadzora HKZR i o ostalim gore navedenim aktivnostima vezanim za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Oni članovi koji nisu nazočili sastanku o aktivnostima su obaviješteni putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da je u proteklom razdoblju održan jedan sastanak Povjerenstva.

Povjerenstvo radi na izradi Registra pretraga, te je razradilo način sistematizacije podataka za Registar pretraga. Nastavlja se priprema materijala „Vodič kroz pretrage“ prof. dr. sc. Dubravke Čvorišćec.

Predsjednik Komore predlaže da Povjerenstvo za stručna pitanja dostavi Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju popis svih MBL koji nisu dostavili katalog pretraga, kako bi ih Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju pozvalo da u određenom roku ispune obvezu prema HKMB.

Članovi Izvršnog odbora su suglasni s prijedlogom.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva Sanja Kačkov, mag. med. biochem. je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo održalo sastanak 8. studenog 2012. godine.

Članove Povjerenstva je izvijestila o negativnoj ocjeni stručnog nadzora Medicinsko-biokemijskog laboratorija Dubravka Lončar. Povjerenstvo je utvrdilo da su u predmetnom slučaju počinjene povrede dužnosti i ugleda zvanja medicinskog biokemičara, odnosno Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije prema članku 9., 10, 13. do 17., 22. i 24. Također, u predmetnom slučaju se radi o teškoj povredi Etičkog kodeksa prema članku 30. Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova HKMB. Stoga, Povjerenstvo je predložilo pokretanje disciplinskog postupka. No, napominje da je u međuvremenu mag. Lončar otišla u mirovinu i predmetni laboratorij je zatvoren.

Kako bi se ovakvi slučajevi sveli na minimum Povjerenstvo predlaže da Povjerenstvo za stručni nadzor u slučaju negativnih rezultata godišnjeg izvješća vanjske procjene kvalitete rada pokrene izvanredni stručni nadzor.

Također, raspravljali su načinu oglašavanja privatne prakse putem medija prema članku 5. Pravilnika o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara i popustima na cijene koji se daju na usluge MBL. Prema članku 8. Statuta HKMB postoji Odluka o minimalnoj cijeni pojedinačnih medicinsko-biokemijskih usluga propisana Cjenikom laboratorijskih pretraga HKMB. Trenutno važeći oglasi pojedinih privatnih laboratorija s popustima na cijene se ne razlikuju bitno od cijena iz Cjenika HKMB. Povjerenstvo je iznijelo primjedbu na dokument Izvješće za 2011. godinu Zaposleni u zdravstvu u Hrvatskoj 2011. godine Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u kojem se magistri medicinske biokemije ne spominju u prikazu strukture zaposlenih u zdravstvu RH, te je predložilo slanje zahtjeva za ispravku dokumenta Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr. sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju obavljalo redovite zadatke, te je odobrilo organizirani boravak Aniti Lešković, mag. med. biochem. u KB „Merkur“, zatim odlučivalo o priznavanju i vrednovanju radionice u organizaciji Medike d.d.

Dana 30. studenog 2012. godine održan je sastanak u Uredu Komore, na kojem sastanku je donesen Plan tečajeva trajne edukacije za 2013. godinu. Povjerenstvo je zaprimilo šest prijava za tečajeve trajne edukacije, obzirom na ekonomsku isplativost i kvalitetu tečaja prihvatili su četiri prijave tečaja. Napominje da će se jedan tečaj uputiti na doradu. Preostala dva tečaja od šest će se prebaciti u Plan tečajeva trajne edukacije za 2014. godinu.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže sljedeći godišnji plan tečajeva trajnog usavršavanja za 2013. godinu:

Naziv tečajaVoditelj tečajaVrijeme održavanja tečaja
Gestacijski dijabetes: izazovi novih dijagnostičkih kriterijaDr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić16.03.2013.
Laboratorijska dijagnostika kronične bubrežne bolestiDr. sc. Lorena Honović27.04.2013.
Kvalitativna analiza mokraćeDoc. dr. Zlata Flegar-Meštrić12.10.2013.
Upravljanje kvalitetom laboratorijskog radaDoc. dr. Ana-Maria Šimundić30.11.2013.

Napominje da je za svaki tečaj pripremljen program tečaja.

Nadalje, Povjerenstvo je posljednjih par mjeseci radilo na izradi novih, te reviziji postojećih radnih uputa i obrazaca.

Napravljena je revizija radne upute voditeljima tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB, te revizija obrasca Prijava skupa u organizaciji fizičke ili pravne osobe (on-line verzija).

Napravljene su sljedeće nove radne upute (RU):

 • RU za recenziju priručnika tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB
 • RU za provođenje skupnog ispita
 • RU za prijavu skupa u organizaciji fizičke ili pravne osobe
 • RU za provođenje organiziranog boravka u klinici.

Napravljeni su sljedeći novi obrasci:

 • Recenzija priručnika tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB
 • Izvješće o održanom tečaju trajne edukacije u organizaciji HKMB
 • Prijava skupnog ispita
  – Prijava organiziranog boravka u klinici
 • Izvješće o organiziranom boravku u klinici
 • Skupna potvrdnica.

U tijeku je dogovor s informatičarem te se nada da će od 1. siječnja 2013. godine putem mrežne stranice biti aktivni svi obrasci i radne upute.

Povjerenstvo predlaže da se tečajevi „Gestacijski dijabetes: izazovi novih dijagnostičkih kriterija“ i „Laboratorijska dijagnostika kronične bubrežne bolesti“ prijave Hrvatskoj liječničkoj komori, obzirom smatraju da bi iste teme mogle zainteresirati i liječnike.

Također, Povjerenstvo predlaže da se voditeljima i predavačima tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB umanji isplata honorara, ukoliko nisu ispunjene sve radne obveze, te da Povjerenstvo za ekonomska pitanja odredi vrijednost umanjene isplate.

Nadalje navodi da je voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u kliničkim ustanovama upućen upit da li su uslijedile promjene plana i programa organiziranih boravaka u klinici u odnosu na reviziju ovog proljeća, rok za očitovanje je do kraja godine, stoga bi početkom 2013. godine trebao biti gotov Plan organiziranih boravaka u klinikama za 2013. godinu.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Predsjednica Povjerenstva mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem. je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo odlučilo izraditi Registar opreme kako bi skupili podatke o opremi u laboratorijima u RH jer o tome nema sveobuhvatnih podataka. U tu svrhu izradili su tablicu u koju će se upisivati svi bitni podaci o opremi. Također, na zamolbu predsjednika Komore izradilil su i tablicu za prikupljanje relevantnih podataka o MBL u PZZ, u svrhu analize mreže MBL-a u PZZ.

Također, predviđena je mogućnost popunjavanja tablice u elektronskom obliku ili ručno. Poučeni iskustvom predvidili su kraći rok za popunjavanje tablica, iz razloga što smatraju da prolongiranje roka ne znači veći odaziv članstva.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Predsjednik Povjerenstva Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab.medicine je izvijestio da je Povjerenstvo kao dio Povjerenstva za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja MBL dalo mišljenje o opravdanosti promjene djelatnosti o čemu je mag. Delić detaljno izvijestila.

Zatim, Povjerenstvo je udovoljilo zahtjevu dr. sc. Romane Turk, mag. med. biochem. za obnovu Odobrenja za samostalan rad, obzirom ne radi na poslovima neposredne zdravstvene zaštite, te je u proteklom periodu, tijekom šestogodišnjeg razdoblja trajanja licence skupila više od potrebnih 30 bodova s osnova trajnog usavršavanja.

Nadalje, Povjerenstvo je odlučivalo o zahtjevima za ispis iz registra Komore mr. sc. Blanke Petres, spec. med. biokemije, mr. sc. Rajke Petrinović, spec. med. biokemije i Kate Blažević, spec. med. biokemije, te je Povjerenstvo suglasno da se navedenima odobri ispis iz Registra, na njihov osobni zahtjev zbog odlaska u mirovinu, a obzirom su podmirile svoje obveze prema Komori.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da je ona kao predsjednica Povjerenstva slala prijedloge rješenja za stručne nadzore provedene u rujnu. Također, poslala je obavijest Povjerenstvu za staleška pitanja i Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju o donesenoj negativnoj ocjeni stručnog nadzora Medicinsko-bioemijskog laboratorija Dubravka Lončar. Proveden je jedan od dva odgođena nadzora i to nadzor nad Medicinsko-biokemijskim laboratorijem Blanša Matulina iz Paga, koji nadzor je ocijenjen pozitivnom ocjenom, te je poslano rješenje o provedenom stručnom nadzoru.

Obzirom je mag. Lončar otišla u mirovinu iz ureda Komore je poslan dopis ravnatelju Doma zdravlja u koji DZ je „vraćen“ laboratorij, sa zamolbom za očitovanjem tko je imenovan za voditelja laboratorija kako bi planirali sljedeće radnje vezano uz uklanjanje utvrđenih nesukladnosti. Poslala je i upit u Ured Komore ima li pritužbi na rad kojeg MBL, te da se izvidi koji su to novi privatni laboratoriji, kako bi u planu nadzora za iduću godinu stavili i privatne laboratorije. Naime, nakon smanjivanja sredstava MZ u protekle dvije godine nisu vršeni nadzori u privatnim laboratorijima.

I. Područno vijeće

Zamjenica predsjednika I Područnog vijeća dr. sc. Ružica Galović, mag. med. biochem. je izvijestila prisutne da u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora nije održan sastanak I Područnog vijeća, te navodi da će se isto nadoknaditi u narednom periodu, na kojem sastanku će se članovi obavijestiti o aktivnostima s posljednja dva Izvršna odbora.

Predsjednik Komore navodi da je Područno vijeće kojem predsjeda dr. sc. Ferenčak najbrojnije. Nakon prve konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora dao je naputak o obaviještavanju članova Područnog vijeća o aktivnostima Izvršnog odbora Komore. Napominje da u I Područnom vijeću još ništa po tom pitanju nije napravljeno. Jako je bitno izvijestiti članstvo o radu Izvršnog odbora kako bi uopće imali uvid u aktivnosti Komore, loši komentari i ankete članstva su odraz rada predsjednika područnih vijeća. Stoga moli da I Područno vijeće počne postupati po navedenom naputku.

II. Područno vijeće

Predsjednica II Područnog vijeća Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora 7. studenog 2012. godine održan sastanak II Područnog vijeća, na kojem sastanku su članovi detaljno obaviješteni o radu i aktivnostima predsjednika HKMB, Ureda HKMB, članova Izvršnog odbora, te Povjerenstava HKMB. Napominje da su iz II Područnog vijeća svi uputili kataloge pretraga. Također navodi da često dobiju upite o tome gdje je moguće napraviti određene pretrage, stoga su na internet stranici bolnice stavili korisne linkove na kliničke bolničke centre.

III. Područno vijeće

Predsjednica III Područnog vijeća Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da su u razdoblju od 4. sjednice Izvršnog odbora HKMB svi delegati III područnog vijeća elektronskim putem dobili Izvješće sa 4. sjednice Izvršnog odbora koje su proslijedili ostalim članovima. Članovi su zamoljeni ukoliko imaju primjedbi i pitanja u svezi istog da joj se obrate mailom, no upita nije bilo.

Članovi Izvršnog odbora raspravljaju o neaktivnosti predsjednika I područnog vijeća, te su suglasni da je potrebno poduzeti određeni mjere da se trenutna situacija promjeni. Zamjenica predsjednika I Područnog vijeća preuzima na sebe obvezu obavještavanja članstva o aktivnostima Izvršnog odbora iznesenim na svim sjednicama Izvršnog odbora u tekućoj godini, i to kraja siječnja 2013. godine.

Prisutni članovi Izvršnog odbora su jednoglasno usvojili podnesena izvješća, Plan tečajeva trajne edukacije za 2013. godinu, zatim prijedloge Povjerenstva za trajnu edukaciju da se tečajevi „Gestacijski dijabetes: izazovi novih dijagnostičkih kriterija“ i „Laboratorijska dijagnostika kronične bubrežne bolesti“ prijave Hrvatskoj liječničkoj komori, te da se voditeljima i predavačima tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB umanji isplata honorara, ukoliko nisu ispunjene obveze.
Prisutni članovi Izvršnog odbora su suglasni da se članstvu upute Tablice Povjerenstva za ekonomska pitanja, s napomenom da se tablica za prikupljanje relevantnih podatala o MBL u PZZ, u svrhu analize mreže MBL-au PZZ, preformulira i uskladi sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Ispis iz registra Komore

Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab.medicine upućuje prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja Izvršnom odboru da se mr.sc. Blanki Petres, spec. med. biokemije, mr. sc. Rajki Petrinović, spec. med. biokemije i Kati Blažević, spec. med. biokemije odobri ispis iz Registra Komore, na njihov osobni zahtjev, uzimajući u obzir da su podmirile sve obveze prema Komori.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu iz Registra Komore mr.sc. Blanke Petres, spec.med.biokemije, mr.sc. Rajke Petrinović, spec.med.biokemije i Kate Blažević, spec.med.biokemije.

Razno

Predsjednik Komore iznosi problem naplate članarina. Moli prisutne da se očituju o potrebi pokretanja ovršnih postupaka ili ponovnog poticanja članova koji ne plaćaju članarinu da uredno podmire svoje obveze prema Komori.
Prisutni članovi Izvršnog odbora jednoglasno donose odluku da se uputi obavijest članovima koji nisu podmirili obveze prema Komori da iste obveze podmire, ukoliko to ne učine u zadanom roku gube pravo na korištenje svih usluga Komore.

Predsjednik Komore upoznaje prisutne članove Izvršnog odbora o prijedlogu HDMBLM za osnivanjem zajedničke radne skupine HDMBLM i HKMB za donošenje nacionalnih preporuka za mjernu nesigurnost i verifikaciju metoda upućen od strane predsjednice HDMBLM, doc. dr. sc. Ana-Marie Šimundić.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili prijedlog HDMBLM za osnivanjem zajedničke radne skupine HDMBLM i HKMB za donošenje nacionalnih preporuka za mjernu nesigurnost i verifikaciju metoda, te za članove predlažu dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije i Gordanu Juričić, mag. med. biochem., kao članove Komore koji su stekli iskustvo u akreditaciji MBL-a. Isti prijedlog će se uputiti HDMLBM-u.
Doc. dr. sc. Šimundić napominje da je ideja se dokument koji proizađe iz djelovanja ove Radne skupine, kao zajednički dokument HDMBLM i HKMB prezentira Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji kao krovni dokument po kojem svi MBL-i moraju raditi procjenu mjerne nesigurnosti, te po kojem dokumentu svi ocjenitelji moraju ocjenjivati.

Prisutni članovi Izvršnog odbora vrše uvid u Anketu zadovoljstva, iz koje proizlazi da se konačna ocjena svake godine povećava. Predsjednik Komore iznosi zabrinutost zbog anketa s lošim ocjenama, te lošim, kritičnim komentarima, posebno naglašava da su loše ocjene u rubrici načina zastupanja Komore prema državnim institucijama, rezultat lošeg rada područnih vijeća.

Mag. Horvat postavlja upit vezano za osnivanje Povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Predsjednik Komore napominje da je promjena Statuta procedura, no to ne znači da radna grupa za sekundarnu zdravstvenu zaštitu koja bi dakle obavljala poslove koje će kasnije preuzeti Povjerenstvo ne može započeti sa radom, stoga predlaže da trenutna radna skupina kojoj je bio cilj utvrditi postojanje interesa članstva za osnivanjem Povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu predloži članove te radne skupine.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content