8. sjednica Izvršnog odbora održana 8. svibnja 2006.


Izvješće o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Priprema za godišnju Skupštinu Komore | Izvješće Povjerenstva za stručna pitanja i Povjerenstva za stručni nadzor | Izvješće Povjerenstva za trajnu edukaciju | Izvješće Povjerenstva za staleška pitanja | Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja | Izvješće Povjerenstva za privatnu praksu | Izvješće Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju | Izbor članova uredništva Novina HKMB | Različito

Predložen je i usvojen uz to da se skida točka 5. sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
 3. Priprema za godišnju Skupštinu Komore
  Izvješće Povjerenstava za stručna pitanja i Povjerenstva za stručni nadzor
  Izvješće Povjerenstva za trajnu edukaciju
  Izvješće Povjerenstva za staleška pitanja
  Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja
  Izvješće Povjerenstva za privatnu praksu
  Izvješće Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
 4. Izbor članova uredništva Novina HKMB
 5. Izvješće o radu u Radnoj skupini za pregovore s EU
 6. Različito

Zapisnik 8. sjednice Izvršnog odbora

Izvješće o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvjestila je da je u proteklom razdoblju Hrvatska komora medicinskih biokemičara zajedno sa Hrvatskom liječničkom komorom, Hrvatskom stomatološkom komorom, Hrvatskom ljekarničkom komorom i Hrvatskom komorom medicinskih sestara izradila zajedničke dokumente u kojima su iznesene primjedbe i prijedlozi na dokumente "Prijedlog Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2006-2011", Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacrt prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacrt prijedloga Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i Nacrt prijedloga Zakona o zdravtsvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, uvažavajući specifičnosti svake od komora.

Nacionalna strategija i zakoni prihvaćeni su na sjednici Vlade RH i upućeni u saborsku proceduru. Nakon rasprave na Odboru za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Strategija i "paket" zdravstvenih zakona vraćeni su Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na doradu.

Na poziv Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska komora medicinskih biokemičara uključila se u promjene dokumenta Prijedlog Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2006-2011 i dala prijedlog općih i specifičnih ciljeva Strategije za profesiju do 2011. godine.

Predsjednica Komore izvijestila je, da web stranica Komore ima novi izgled i sadržaj kako bi se članovi Komore lakše i brže informirali o radu Komore.

Članovi Izvršnog odbora izvješteni su o zahtjevu za pomoć koji je uputila kolegica iz medicinsko-biokemijskog laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a koji se odnosi na nabavku i korištenje medicinsko-tehničke opreme iz decentraliziranih sredstava. Uvidom u Ugovor o načinu korištenja i zanavljanja medicinsko-tehničke opreme utvrđeno je da Ugovor nije u skladu s Pravilnikom o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta. Komora je reagirala dopisom prema Ministrastvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu financija i Zagrebačkoj županije, u kojem upozorava na neprihvatljiv način korištenja decentraliziranih sredstava, nabavku neadekvatne opreme bez konzultacije s diplomiranim inženjerima medicinske biokemije.

Nakon očitovanja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministrastva financija i Zagrebačke županije utvrđeno je kako je biokemijski analizator nabavljen na temelju Odluke Vlade RH za nabavu medicinske opreme, te sanitetskih vozila u 2004. godini. Slijedom Odluke Vlade RH za nabavu je bilo ovlašteno zajedničko Povjerenstvo za nabavu biokemijskog analizatora i hematološkog brojača čiji su članovi bili medicinski biokemičari, članovi Komore.

Temeljem zaključaka sa tečaja trajne edukacije "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju; 2005" osnovana je Radna skupina za informatičke tehnologije i organizaciju medicinsko-biokemijskih laboratorija. Članovi Radne skupine su: doc.dr.sc. Renata Zadro, koordinator, dr.sc. Lorena Honović, dr.sc. Mario Štefanović, dr.sc. Ana-Maria Šimundić i dr.sc. Dunja Rogić. Radna skupina ima zadatak izraditi prijedlog stručnog terminološkog rječnika za potrebe informatičkih sustava koji se koriste u medicinsko-biokemijskim laboratorijima i sudjelovati u izradi Pravilnika o validaciji laboratorijskih nalaza. U proteklom razdoblju članovi Radne skupine izradili su Upitnik koji je upućen predsjednicima strukovnih društava zemalja Europe. Upitnikom se žele dobiti informacije o organizacijskoj formi medicinsko-biokemijskih laboratorija u različitim zemljama Europe, a u svrhu harmonizacije laboratorijske medicine u Hrvatskoj kao budućoj članici Europske unije.

U okviru suradnje Odjela za obrazovanje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija s Europskim institutom za javnu nabavu, organiziran je dvodnevni seminar, na kojem je sudjelovala prof.dr.sc. Elizabeta Topić, koja je službeni pregovarač Hrvatske komore medicinskih biokemičara u Radnoj skupini za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije – poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga.

Priprema za godišnju Skupštinu Komore

Izvješće Povjerenstava za stručna pitanja i Povjerenstva za stručni nadzor

Prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec izvijestila je prisutne da je izrađen prijedlog Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija koji je upućen Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na suglasnost.

Sa Hrvatskom liječničkom komorom usklađen je Nacrt Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji. Pravilnik je upućen na prihvaćanje članova Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore.

Dokument Harmonizacija specijalističkih i visokodiferentnih pretraga je u izradi. Konačna verzija dokumenta je u pripremi.

Dokumenti Hemoliza i Kritične vrijednosti laboratorijskih rezultata objavljeni su na web stranici Komore.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja sudjelovali su u Hrvatskom zavodu za norme u prijevodima sljedećih normi:

 • EN ISO 15189: 2003, Medicinski laboratoriji – Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost,
 • ISO 15190: 2003, Medicinski laboratorij – Zahtjevi za sigurnost
 • ISO 22870: 2006, Pretrage uz bolesnika – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost

Predsjednica Povjerenstva izvjestila je također o sudjelovanju u radu Radne skupine Medicinski laboratoriji Odbora za laboratorije u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Povjerentvo je također sudjelovalo pri izradi dokumenta Specijalizacija za zaposlene medicinske biokemičare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – usklađivanje s EU normama, u izradi mreže specijalističkih medicinsko-biokemijskih laboratorija u RH kao i kadrovskih normativa za specijalističke i kliničke laboratorije.

U 2005. godini provedeno je 15 redovnih i 5 izvanrednih stručnih nadzora u medicinsko-biokemijskim laboratorijima. Izvještaj o provedenim stručnim nadzorima upućen je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Povjerenstvo za stručni nadzor izradilo je plan provođenja stručnih nadzora za 2006. godinu koji je objavljen na web stranici Komore. U proteklom razdoblju članovi Povjerenstva za stručni nadzor revidirali su dokument Protokol za provođenje redovnog i izvanrednog stručnog nadzora i kriterije za ocjenu stručnog nadzora. Dokumenti su objavljeni na web stranici Komore.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja započeli su rad na sljedećim predmetima:

 • uzimanje krvi pedijatrijskoj populaciji
 • smjernice za 10 najučestalijih dijagnoza u PZZ
 • pretrage uz bolesnika u ljekarni
 • stručni nadzor na liječničkim ordinacijama i pretragama uz bolesnika

Izvješće Povjerenstva za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju, prof.dr.sc. Ivana Čepelak izvijestila je prisutne da su od prošle sjednice Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana 4 tečaja trajne edukacije:

 1. Laboratorijske pretrage uz bolesnika ( Zagreb, 20.05.2005.) – voditelj dr.sc. Dunja Rogić
 2. Laboratorijska dijagnostika alegijskih bolesti ( Zagreb, 10.09.2005.) – voditelj doc.dr.sc. Slavica Dodig
 3. Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju (Zagreb, 10.12.2005.) – voditelj prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
 4. Dijagnostika hitnih stanja (Zagreb, 06.05.2006.) – voditelj prof.dr.sc. Elizabeta Topić

Članovi Povjerenstva za trajnu edukaciju verificirali su i vrednovali programe tečajeva trajne edukacije:

 1. Laboratorijska dijagnostika akutnog otrovanja (Zagreb, 10.06.2006.) – voditelj dr.sc. Paula Granić
 2. Laboratorijska dijagnostika malignih bolesti: gastrointestinalni karcinomi (predvidivo početak 2007.) – voditelj prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec
 3. Imunodijagnostika sistemskih autoimunih bolesti (predvidivo studeni 2006) – voditelj prof.dr.sc. Branko Malenica
 4. Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju (predvidivo prosinac 2006.) – voditelj prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina

Povjerenstvo za trajnu edukaciju izradilo je program 6-dnevnih organiziranih boravaka u laboratorijima na temu "Osiguranje kvalitete u serološkom laboratoriju".

U proteklom razdoblju organizirana je edukacija zbog proširenja djelatnosti u Kliničkoj bolnici Split, te 6-dnevni boravak u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu.

U svrhu dobivanja Odobrenja za samostalan rad za diplomirane inžinjere medicinske biokemije organizirano je 6 skupnih ispita.

U suradnji sa predsjednicom Povjerenstva za stručna pitanja, prof.dr.sc. Dubravkom Čvorišćec izrađen je prijedlog plana i programa ubrzane specijalizacije za diplomirane inžinjere medicinske biokemije, koji je upućen u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi na suglasnost.

Članovi Povjerenstva za trajnu edukaciju u proteklom su razdoblju verficirali i vrednovali razne oblike trajne edukacije drugih organizatora.

Izvješće Povjerenstva za staleška pitanja

Članovi Povjerenstva za staleška pitanja su na zajedničkim sastancima sa članovima Povjerenstva za privatnu praksu u proteklom razdoblju rješavali zahtjeve za osnivanje privatnih medicinsko-biokemijskih laboratorija, pri čemu su se susreli sa odgovarajućim problemima i potrebom izrade Pravilnika koji će pomoći u davanju mišljenja za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija. Zbog toga se zajednički pristupilo izradi Pravilnika o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija kojim su regulirani kriteriji i postupak za davanje mišljenja Komore o opravdanosti osnivanja privatne prakse za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti.

Povjerenstvo za staleška pitanja je zajedno s Povjerenstvom za stručna pitanja pri kraju izrade prijedloga kadrovskog normativa za bolnice koji je Povjerenstvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi vratilo Komori na doradu.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina zamolila je da se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa uputi požurnica na dopis broj: 01-52/01-05 od 12. prosinca 2005. godine u kojem se traži definiranje naziva struke studijskog programa Medicinske biokemije, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Definiranje naziva struke je temelj za upis zanimanja medicinski biokemičar u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja.

[ Na upućenu požurnicu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je odgovorilo, da je uvidom u dokumentaciju koju su zaprimili od HKMB vidljiva programska zastupljenost temeljnih i stručnih biomedicinskih kolegija u odnosu na ostale kolegije.
Prema članku 72. stavku 3. točki 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03., 105/04.i 174/04.) ako zakonom nije određeno drukčije, završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv za sve sveučilišne medicinske programe doktor (dr.) struke.
Ministarstvo je mišljenja da se treba pričekati donošenje Zakona o akademskim i stručnim nazivima koji je u pripremi te će, uvjereni su, definirati i naziv za našu struku. ]

Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja

Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju sudjelovalo je na zajedničkom sastanku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske stomatološke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara na kojem se raspravljalo o izradi i primjeni Cjenika zdravstvenih usluga, te o odnosu sa HZZO i ostalim osiguravajućim kućama.

Na zamolbu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zbog raspisivanja javnog natječaja članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja izradili su mišljenje o preporučenoj metodi I i II za kvalitativno dokazivanje okultnog krvarenja u stolici. Mišljenje je sadržavalo karakteristike metoda i radni normativ uz specificirane materijalne troškove.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja na zahtjev Povjerenstva za privatnu praksu, rukovodeći se Kolektivnim ugovorom napravili su prijedlog izračuna glavarine za ugovaranje financijskih sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2006. godinu.

Povjerenstvo je provelo financijski pregled poslovanja Komore i utvrdilo je da je poslovanje Komore uredno i u skladu s Pravilnikom o financijskom poslovanju Komore.

Revidiran je Cjenik Komore. Iz Cjenika Komore izbrisana je stavka: Potvrde i mišljenje za nečlanove, a dodane su tri nove stavke:

 1. Ovjera Cjenika laboratorijskih pretraga – 100,00 kn
 2. Gubitak Odobrenja za samostalan rad (licence) ili članske iskaznice – 30,00 kn
 3. Prethodno mišljenje za otvaranje novih laboratorija, preseljenje na novu lokaciju i sl. – 1000,00 kn

Članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja dali su svoje primjedbe i mišljenje na Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacrt prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Nacrt prijedloga Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Izvješće povjerenstva za privatnu praksu

Dr.sc. Branka Kunović izvijestila je da je Povjerenstvo za privatnu praksu u proteklom razdbolju imalo zadaću osigurati što bolje uvjete za ugovaranje financijskih sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2006. godinu.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara u dva navrata je uputila primjedbe i prijdloge Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na dostavljene akte za ugovaranje laboratorijske dijagnostike za 2006. godinu. Predsjednica Povjerenstva istaknula je neprihvatljivost Kolektivnog ugovora – aneks i uvođenje novih elemenata koji nisu praćeni povećanjem glavarine.

Budući da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nije prihvatio primjedbe i prijedloge Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Povjerenstvo za privatnu praksu održalo je sastanak 12. svibnja 2006. godine. Na sastanku je dogovoreno da se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje uputi prijedlog da se standard laboratorijskih pretraga iskazuje u bodovima i to po osiguraniku 4,60 bodova. U slučaju prekoračenja standarda Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će učinjene pretrage izvan standarda platiti sustavom cijena puta usluga. Također je dogovoreno da se još jednom upozori na neracionalno korištenje laboratorijskih usluga od strane liječnika obiteljske medicine i zatraži uvođenje kontrole racionalnog korištenja laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Održan je telefonski sastanak Povjerenstva za privatnu praksu. Na sastanku se raspravljalo o podnesku naše kolegice, koja traži pomoć u rješavanju problema obavljanja laboratorijskih pretraga preko liječnika opće medicine, a za Polikliniku Avitum koja pruža usluge hemodijalize. Komora je vezano za citirani predmet uputila dopis HZZO-u i zatražila mišljenje. HZZO je dao tumačenje, da su troškovi redovitih kontrolnih laboratorijskih pretraga osiguranih osoba koje se liječe hemodijalizom uključeni u cijenu PPTH postupaka i Hemodijaliza.

Povjerenstva za privatnu praksu je zajedno s Povjerenstvom za staleška pitanja sudjelovalo u izradi Pravilnika o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Izvješće Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju

Doc.dr.sc. Slavica Dodig izvijestila je da su članovi Povjerenstva za etiku i deontologiju izradili Nacrt Kodeksa etike i deontologije koji je bio upućen na javnu raspravu članovima Komore putem web stranice. Kako do sada nije bilo nikakvih primjedbi, prijedloga i mišljenja, Kodeks etike i deontologije će se pravno doraditi i dati na mišljenje Izvršnom odboru Komore.

Članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Antonija Kardum, dipl.ing.med.biokemije, otišla u mirovinu.

Izbor članova uredništva Novina HKMB

Predsjednica Komore izvijestila je prisutne članove Izvršnog odbora da u proteklom razdoblju, zbog prezauzetosti mr.sc. Biserke Getaldić, urednice Novina HKMB, nisu izdane Novine. Isto tako nije bilo mogućnosti realizirati ideju da se Novine Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara objedine u jedne novine.

Uz suglasnost mr. sc. Biserke Getaldić, predsjednica Komore predložila da se novim urednikom Novina HKMB imenuje Daniela Kralj, dipl. ing. med. biokemije, a mr. sc. Biserka Getaldić imenuje članom uredničkog odbora.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili imenovanje Daniele Kralj, dipl.ing.med.biokemije za urednika Novina HKMB.

Različito

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina najavila je sjednicu Skupštine Komore koja će se održati 08. lipnja 2006. godine u Multimedijalnom centru Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice".

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content