NOVINE

HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Broj 1

Godina I

Zagreb, srpanj 1997.

 

 

 

 

 

 

Uvodno slovo:

 

 

 

 

 

HKMB od osnutka do danas

 

 

Od prvih priprema za osnivanje Hrvatske komore medicinskih biokemičara 1993. godine, istovremeno s donošenjem Zakona o zdravstvenoj zašiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, preko osnivačke skupštine do punog legaliteta djelovanja nakon dovršene registracije i dobivanja suglasnosti Ministra zdravstva RH za rad na poslovima za koje je Komora i osnovana proteklo je tri godine. One su bile ispunjene radom na uspostavljanju određenih pravilnika i pravila rada pojedinih tijela Komore te registracije članstva.

Podsjetimo se navažnijih zadaća Komore prema usvojenom Statutu HKMB.

 

HKMB je samostalna i neovisna strukovna organizacija medicinskih biokemičara te djeluje prema vlastitim normama struke u korist svojih članova - medicinskih biokemičara. HKMB štiti prava i staleški interes svojih članova, unapređuje stručni rad putem trajnog stručnog usavršavanja svojih članova, provodi nadzor nad obavljanjem stručnog rada i vodi stalnu brigu o ugledu svojih članova i medicinske biokemije kao struke.

 

HKMB je započela djelovanjem u vrijeme značajnih promjena u sustavu zdravstva - počevši od sređivanja ekonomskih odnosa u potrošnji do racionalizacije korištenja pojedinih dijagnostičkih postupaka u skladu s usvojenim algoritmima obrade bolesnika i ciljanom izboru diferentnih dijagnostičkih pretraga. Privatna liječnička praksa i privatni laboratoriji su stekli pravo rada. Naposlijetku dolazi do promjena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koje će imati dalekosežni utjecaj na razvoj i rad medicinsko-biokemijskih laboratorija.

 

U promjenama koje su u tijeku važno je aktivno sudjelovanje svih članova HKMB, osobito u zaštiti stručnog djelokruga rada. Stoga je pokrenuto izlaženje ovih novina na stranicama kojih će se objavljivati najvažnije iz rada tajništva, Izvršnog odbora i Komisija Komore. U okviru ovog prostora odgovarat će se na pitanja članstva te raspraviti pojedine aktuelne stručne teme. Prvi broj Novina HKMB je pred članstvom ne samo kao pregled obavijesti, već i poticaj za priloge i pitanja članstva.

 

 

 

 

Predsjednica HKMB:

 

Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina


 

 

 

 

 

 

 

Pravilnici HKMB:

 

 

·      Pravilnik o kvalitativnim sustavima i dobroj laboratorijskoj praksi u medicinsko-biokemijskim laboratorijima

·      Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara

·      Pravilnik o provođenju vanjske kontrole kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u RH

·      Pravilnik o radu

·      Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad

·      Pravilnik o vođenju registra članova HKMB

·      Pravilnik o financijskom poslovanju HKMB

·      Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija

·      Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji, dislociranom laboratoriju i uz bolesnički krevet

 

 

Priručnici HKMB:

 

 

·      Priručnik o unutrašnjoj kontroli kvalitete - Model

 

 

 

Radne grupe:

 

 

·      Radna grupa za restrukturiranje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

·      Radna grupa za opremu

·      Kolegij rukovoditelja

 

 

 

 

 

 

 


Ekspertna grupe za enzime HKMB:

 

 

Prijenos referentnih intervala katalitičke

koncentracije enzima na novu mjernu temperaturu

 

Dr.sc. Branka Šurina

 

Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara na svojoj sjednici od 26. 10. 1995. godine donio je odluku da mjernu temperaturu za određivanje katalitičke koncentracije enzima uskladimo sa zemljama Europe zbog potrebe za standardizacijom i skorim usklađivanjem nalaza za mjerenje katalitičke koncentracije enzima. Stoga je Ekspertna grupa za enzime Hrvatske komore medicinskih biokemičara u kontaktu s ekspertnim grupama za enzime IFCC-a, DGKC, a naročito sa susjednim zemljama u svezi s promjenama mjerne temperature za određivanje katalitičke koncentracije enzima. Iako postoji izrazita potreba za standardizacijom temperature mjerenja, nema potrebe prije ostalih načiniti prijelaz na mjernu temperaturu od 37 oC, jer još uvijek ne postoji konačan dogovor o optimalnoj mjernoj temperaturi u ovom području.

 

Pokazalo se, međutim, da zbog tehnoloških razloga određeni broj laboratorija u Republici Hrvatskoj ima samo jednu mogućnost mjerenja katalitičke koncentracije enzima i to na 37 oC. Kako bi se pomoglo tim laboratorijima, načinjen je prijenos referentnih intervala katalitičke koncentracije enzima na novu mjernu temperaturu s 30 oC na 37 oC za najčešće određivane enzime u rutinskom radu.

 

Prijenos referentnih vrijednosti koje su vrlo značajne u procjeni laboratorijskih rezultata osoba koje potječu iz populacije za koju su izrađene (1) moguć je uz uvjet standardiziranih predanalitičkih čimbenika.

 

Svaka promjena analitičkih uvjeta, među koje se ubraja i mjerna temperatura, zahtijeva analitički prijenos dobivenih referentnih intervala, kao što je i učinjeno u objavljenim radovima za promjenu referentnih intervala odrasle populacije radi prelaska na nove supstrate za određivanje katalitičke koncentracije alkalne fosfataze (ALP) i kolinesteraze (ChE) (2,3).

 

Dakle, prijelaz na nove analitičke uvjetene zahtijeva i ponovnu izradu referentnih intervala, već jednom određeni rasponi služe kao osnova za prijenos na novi analitički postupak ili mjernu temperaturu.

 

Treba istaći: Ekspertna grupa za enzime Hrvatske komore medicinskih biokemičara slijedi preporuke IFCC-a i smatra da je mjerenje katalitičke koncentracije enzima na 30 oC mnogo točnije nego na 37 oC.

 

Činjenica je da se u većini europskih zemalja za rutinsko određivanje katalitičke koncentracije enzima upotrebljava mjerna temperatura 37 oC, te zbog komparabilnosti rezultata s ostalim zamljama Europe, kao i mogućnosti sudjelovanja u internacionalnoj kontroli kvalitete rada iz područja kliničke enzimologije (DGKC, Labquality - Helsinki, Finska, QCS - Boehringer, Mannheim i dr.) bilo je potrebno učiniti prijenos referentnih intervala za katalitičke koncentracije enzima koji se najčešće određuju u rutini:

AST, ALT, GGT, ALP, ChE, LD, CK, AMS s 30 oC na 37 oC.

Za prijenos referentnih intervala treba koristiti isključivo rezultate usporednih ispitivanja provedenih u paraleli i dobivenih prema jednadžbi linearne regresijske analize, a po modelu Petit Clerca i sur. (4).

 

Prema istom modelu učinjen je prijenos za katalitičku koncentraciju enzima s mjerne temperature od 30 oC na mjernu temperaturu od 37 oC (y), čiji su rezultati navedeni u tablici.

 

 

 

PARAMETAR

Broj

uzoraka

N

JEDNADŽBA PRAVCA REGRESIJE

 y = ax + b

 

KOEFICIJENT KORELACIJE

AST

61

            y = 1,48 x - 0,82

0,9972

ALT

57

            y = 1,38 x + 1,43

0,9939

ALP

80

            y = 1,39 x + 2,56

0,9987

GGT

97

            y = 1,39 x 1,75

0,9984

ChE

60

            y = 1,22 x - 58,50

0,9978

LDH

61

            y = 1,36 x  19,20

0,9993

CK

60

            y = 1,49 x  9,07

0,9992

AMS

51

            y = 1,66 x + 1,37

0,9994

 

Tablica 1.  Rezultati usporednih ispitivanja katalitičke koncentracije enzima na 30 oC i 37 oC.

 

 

Isključivo dobiveni pravci linearne regresije mogu se koristiti za izradu referentnih intervala katalitičke koncentracije enzima na novoj mjernoj temperaturi, a iz kojih proizlaze orijentacijski temperaturni čimbenici s 30 oC na 37 oC kako slijedi:

 

                        AST     -           1,42

                        ALT      -           1,45

                        ALP     -           1,42

                        GGT    -           1,47

                        ChE     -           1,21

                        LDH     -           1,44

                        CK       -           1,59

                        AMS     -           1,69

 

 

ð   konačnom datumu prijelaza na drugu mjernu temperaturu (37 oC) u Republici Hrvatskoj članovi Komore biti će pravodobno obaviješteni.

 

Literatura:

 

1. N. Albert-Šubić, D. Tadej: Referentne vrijednosti klinički relevantnih sastojaka krvi i

    seruma. Model. populacija Zagreba i bliže okolice, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

 

2. Z. Flegar-Meštrić, D. Tadej, B. Šurina: Transfer referentnih vrijednosti za katalitičku

    koncentraciju alkalne fosfataze. Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara,

    1992;2/7:9-17.

 

3. Z. Šiftar, B. Šurina: Prijenos referentnih vrijednosti katalitičke koncentracije kolinesteraze

    u serumu na nove analitičke uvjete. Biochemia medica 1995;5/1:23-8.

 

4. C. PetitClerce, P. Morase, G. Carrier: Transferability of reference values. Practical

    experience with alkaline phosphatase. Bull Mol Biol Med 1983;8:41-52.


Obavijesti Komisije za trajnu edukaciju HKMB

 

 

TEČAJEVI u organizaciji HKMB

 

 

a)   26. i  27. rujna 1997. godine u Zagrebu će se u organizaciji Hrvatske komore medicinskih biokemičara održati tečaj trajne edukacije s temom:

 "Dijagnostika bolesti štitnjače".

 

Radni program tečaja:

---------------------------

·       Anatomija i fiziologija štitnjače. Os hipotalamus-hipofiza-štitnjača

·       Biosinteza, transport, metabolizam i djelovanje hormona štitnjače

·       Molekulski mehanizmi djelovanja hormona

·       Hipertireoza i hipotireoza

·       Defekti u biosintezi hormona štitnjače

·       Kongenitalna hipotireoza

·       Akutni i kronični tiroiditis. Netoksična guša

·       Rezistencija na hormone štitnjače

·       Tumori štitnjače

·       Scintigrafija štitnjače

·       Ultrazvučna dijagnostika bolesti štitnjače

·       Ehografski prikaz nodoznih promjena i tumora štitnjače

·       Predanalitički učinci i farmakološke interferencije kod određivanja hormona štitnjače

·       Imunokemijske metode za određivanje tirotropina. Analitička i funkcionalna osjetljivost

·       Imunokemijske metode za određivanje hormona štitnjače

·       Određivanje kapaciteta vezanja hormona štitnjače na proteine i slobodnih frakcija

·       Kontrola kvalitete kod određivanja hormona štitnjače i tirotropina

·       Priprava setova reagensa za određivanje hormona štitnjače

·       Prikazi slučajeva s poremećenom funkcijom štitnjače

 

Optimalan broj polaznika: nije ograničen 

Kotizacija: 500 Kn

Komisija za trajnu edukaciju HKMB prema usvojenom Pravilniku je vrednovala program tečaja s 10 bodova.

 

Molimo zainteresirane da najkasnije do 30. srpnja 1997. god. pošalju ispunjenu prijavnicu na slijedeću adresu:

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Komisija za trajnu edukaciju

A. Kovačića 1, 10 000 Zagreb

 

Kotizaciju uplatiti na žiro račun Komore: 30105-639-502 s naznakom za tečaj

"Dijagnostika bolesti štitnjače"

 

b)   Krajem 1997. godine (predvidivo prosinac) u Zagrebu će se u organizaciji HKMB  održati tečaj trajnog usavršavanja pod naslovom: "Laboratorijska dijagnostika u nefrologiji".

Molimo zainteresirane da popunjenu prijavnicu pošalju na adresu Komore do

1. listopada 1997. god.

 

Radni program tečaja:

-------------------------------

·       Klinički sindromi u nefrologiji

·       Osnovne biokemijske pretrage u dijagnostici bolesti bubrega danas: analitički i dijagnostički dometi

·       Novi pristup dijagnostici bubrežnih bolesti

·       Eksperni sustav analize proteina u mokraći

·       Kako pravilno skupiti uzorak mokraće za biokemijske pretrage

·       Fizikalna, kemijska i morfološka analiza mokraće: standardizacija i osiguranje kvalitete

·       Citomorfološka analiza mokraće

·       Mikrobiološka dijagnostika infekcija mokraćnog sustava

·       Predanalitički čimbenici u analizi mokraće

·       Funkcijski testovi u dijagnostici bolesti bubrega

·       Laboratorijska dijagnostika dijabetičke i drugih sekundarnih nefropatija

·       Demonstracije: autoanalizator za brzo pretraživanje uzoraka sedimenta mokraće

·       Vježbe: Priprema i mikroskopska analiza sedimenta mokraće - svjetlosni mikroskop; analiza sedimenta mokraće na autoanalizatoru i usporedba sa standardnom mikroskopskom analizom

·       Priprema sedimenta mokraće za analizu dismorfije eritrocita - svjetlosni mikroskop i mikroskop s faznim kontrastom, interpretacija rezultata  analize mokraće

 

Optimalan broj polaznika: 25-30

Kotizacija: 1000 Kn

Komisija za trajnu edukaciju HKMB prema Pravilniku je vrednovala program tečaja s 15 bodova.

 

 

II  TEČAJEVI  drugih organizatora

 

 

Ujedno Vas obavještavamo da će se predvidvo u listopadu/studenom u Zagrebu u organizaciji Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar  Zagreb i Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu održati tečaj pod naslovom:

 "Protočna citometrija u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici", namijenjen liječnicima opće medicine, liječnicima na specijalizaciji, specijalistima interne medicine, citologije, reumatologije, pedijatrije, onkologije, patologije, transfuziologije  te medicinskim biokemičarima.

 

Radni program tečaja:

----------------------------------

·       Uloga i mjesto protočne citometrije u suvremenoj kliničko-laboratorijskoj praksi

·       Počela protočne citometrije

·       Osnove tehnika protočne citometrije u kliničko-laboratorijskoj praksi

·       Smjernice razvoja protočne citometrije u kliničkolaboratorijskoj praksi

·       Imunofenotipizacija leukocita periferne krvi

·       Funkcijski testovi leukocita

·       Kliničko značenje određivanja fenotipskih i funkcijskih osobitosti leukocita u imunodeficijencijama

·       Metode protočne citometrije u dijagnostici i praćenju autoimunih bolesti

·       Analiza stanica bronhoalveolarnog lavata

·       Vrijednost imunofenotipske analize bronhoalveolarnog lavata u pulmologiji

·       Imunofenotipizacija leukemija i limfoma i otkrivanje minimalne rezidualne bolesti

·       Značenje imunofenotipizacije krvotvornih stanica u hematologiji

·       Mjerenje CD34+ stanica u perifernoj krvi i staničnim pripravcima

·       Autologna transplantacija CD34+ stanica periferne krvi izdvojenih metodom  imunoadsorpcije (Ceprate SC)

·       Protočna citometrija u transfuziologiji

·       Analiza stanične DNK tumorskog tkiva

·       Analiza stanične DNK u citološkim punktatima

·       Kontrola kvalitete rada protočne citometrije

·       Informatička podrška u rasčlambi podataka

·       Razvoj timocita in vitro

·       Obilježavanje virusnih antigena u stanicama

·       Vježbe: Metode izdvajanja i obilježavanja stanica periferne krvi, Analiza stanica protočnom citometrijom; Priprema parafinskih uzoraka tumorskog tkiva za bojenje jezgrine DNK; Analiza DNK tumorskog tkiva s pomoću programa ModFit; test proliferacije limfocita in vitro s pomoću analize stanične DNK

 

Komisija za trajnu edukaciju HKMB prema  usvojenom Pravilniku je vrednovala program tečaja s 15 bodova.

 

 

 


Za sve informacije obratite se na adresu organizatora:

 

Prof. dr Ana Stavljenić-Rukavina

Doc. dr. Drago Batinić

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

tel i fax:  212-079

 

Obavještavamo također ostale moguće organizatore tečajeva da odluku o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju tečaja donosi Komisija za trajnu edukaciju HKMB i prihvaća Izvršni odbor HKMB.

Zahtjev za priznavanje i vrednovanje tečaja potrebno je podnijeti najkasnije mjesec dana prije održavanja tečaja. Prijavnica se može dobiti u tajništvu HKMB.

Voditelj(i) tečaja dužni su Komisiji za edukaciju HKMB podnijeti Izvješće o održanom tečaju

 

 

III  ORGANIZIRANI BORAVCI u kliničkim laboratorijima KB/KBC

 

 

Organizirani boravci u kliničkim laboratorijima KB/KBC u organizaciji Hrvatske komore medicinskih biokemičara započet će početkom 1998. godine. Članovi Komore moraju se na vrijeme prijaviti na adresu Komore popunjavanjem priložene prijavnice.

 

Cijena pojedinog studijskog boravka je 2000 Kn, a uplaćuje se na žiro račun HKMB:

30105-639-502.

 

Programi organiziranih boravaka verificirani  i prihvaćeni od Komisije za trajnu edukaciju HKMB:

 

KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"

ZAVOD ZA KLINIČKU KEMIJU

10 000 Zagreb, Zajčeva 19

 

1.    Koagulacija (6 dana)

 

·       Standardizacija protrombinskog vremena - praćenje antikoagulantne terapije

·       Praćenje heparinske terapije

·       Fibrinolitička terapija - primjena streptokinaze u infarktu miokarda

Mentor: Mr sc Gordana Parag

 

2.    Kontrola kvalitete rada - referentni intervali (6 dana)

 

·       Međulaboratorijska kontrola kvalitete rada: preanalitička varijacija, analitička varijacija, biološka varijacija, prihvatljivi klinički dometi kontrole nepreciznosti i netočnosti

·       Izrada, primjena i usporedba referentnih vrijednosti na regionalnom, nacionalnoj ili internacionalnoj razini

Mentor: Mr sc Zlata Flegar-Meštrić, spec. medicinske biokemije

 

3. Porfirini, preteče i produkti razgradnje (6 dana)

 

·       Laboratorijsko ispitivanje poremećaja metabolizma porfirina: kvalitativno i kvantitativno određivanje porfobilinogena, delta-aminolevulinske kiseline, uro- i koproporfirina

·       Određivanje hemoglobina različitim postupcima

Mentor: Mr sc Sonja Perkov

 

4.    Izoenzimi (6 dana)

 

·       Izoenzimi kreatin kinaze

·       Izoenzimi alkalne fosfataze

·       Izoenzimi amilaze

·       Varijante kolinesteraze u serumu

Mentor: Dr sc Branka Šurina

5.    Kontrola kvalitete rada u hematologiji - morfološka analiza stanica periferne krvi (6 dana)

 

·       Kontrola kvalitete rada u hematologiji

·       Analitičke pogreške u hematološkoj analitici i mogućnost korekcije

·       Laboratorijska obrada hemolitičkih intraeritrocitnih anemija

·       Morfološka analiza stanica periferne krvi

Mentor: dipl ing Aida Nazor, spec medicinske biokemije

 

 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

MEDICINSKOG  FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

10 000 Zagreb, Kišpatićeva 12

 

1.  Laboratorijska dijagnostika nasljednih metaboličkih poremećaja (6 dana)

 

·       Primarno i selektivno pretraživanje

·       Laboratorijska dijagnostika akutne metaboličke krize

·       Laboratorijska dijagnostika metaboličkih poremećaja aminokiselina i organskih kiselina

·       Laboratorijska dijagnostika lizosomskih i peroksizomskih bolesti nakupljanja

·       Stanična kultura kožnih fibroblasta

Mentor: Mr sc Ksenija Fumić, spec medicinske biokemije

 

 

2. Molekularna dijagnostika u kliničkoj biokemiji (6 dana)

 

·       Upoznavanje s tehnikama molekularne dijagnostike i uzimanje biološkog materijala

·       Izolacija nukleinskih kiselina iz biološkog materijala mikro i makro metodom; određivanje kvalitete i kvantitete izoliranog analita

·       Cistična fibroza; analiza DNA mutacija PCR/PAGE i ARMS tehnikama

·       Mišićna distrofija: analiza delecije eksona multiplex PCR-om

·       Utvrđivanje genotipova apoproteina E i utvrđivanje delecijsko-insercijskog polimorfizma angiotenzin konvertirajućeg enzima

Mentor: Dr sc Jadranka Sertić, spec medicinske biokemije

 

3. Protočna citometrija u kliničkoj dijagnostici (6 dana)

 

·       Načela i uloga protočne citometrije u kliničkoj dijagnostici i imunodijagnostici

·       Odabir, uzimanje, transport i priprema kliničkog materijala za analizu

·       Analiza uzoraka protočnom citometrijom i obrada rezultata

·       Novija dostignuća protočne citometrije u kliničkoj dijagnostici i znanstveno istraživačkom radu

·       Primjeri analiza uzoraka u kontekstu kliničko laboratorijske prakse

Mentor: Dr sc Branka Užarević, spec medicinske biokemije

 

4. Imunodijagnostika autoimunih bolesti (6 dana)

 

·       Najnovija spoznaja dostignuća u patofiziologiji i imunodijagnostici autoimunih bolesti

·       Dijagnostika komplementa i cirkulirajućih imunokompleksa

·       Serološki testovi za dokazivanje specifičnih autoantigena

·       Stanični testovi autoimunosti i testovi za određivanje limfokina

·       Laboratorijski testovi u diferencijalnoj dijagnozi autoimunih bolesti - kritička analiza

Mentor: Dr sc Branko Malenica

 

5. Likvorska dijagnostika i biokemija specijalnih tjelesnih tekućina (6 dana)

 

·       Pregled specijalnih tjelesnih tekućina s osnovama fiziologije i patofiziologije. Osnovni sastav.

·       Citološke analize s mikroskopskim pregledom (kristali u sinovijalnoj tekućini)

·       Analize proteina; kvantitativno određivanje ukupnih proteina i pojedinih proteina od interesa. Procjena funkcije krvno-moždane i ostalih tjelesnih barijera

·       Elektroforetske tehnike za određivanje kvalitativnih promjena proteina u različitim patološkim uvjetima (zonska elektroforeza, SDS-PAGE, IGF, imunoelektroforeza)

·       Određivanje pojedinih analita od važnosti za dijagnostiku pojedinih tjelesnih tekućina: glukoza, laktat, elektroliti, hem-produkti, enzimi i dr.

Mentor: dr sc Milica Trbojević-Čepe

 

6. Dobra laboratorijska praksa (6 dana)

 

·       Pravila GLP, EN i ISO standardi

·       Sustav kvalitete: kontrola kvalitete-osiguranje kvalitete-upravljanje kvalitetom

·       Poslovnik o kvaliteti: značenje, sadržaj i ciljevi

·       Sadržaj Priručnika o unutarnjoj kontroli kvalitete

Mentor: prof dr. Dubravka Čvorišćec, spec. medicinske biokemije

 

7. Dijagnostika poremećaja koagulacije i hemostaze (6 dana)

 

·       Standardizacija, organizacija i kontrola kvalitete

·       Procjena vanjskog i unutarnjeg puta zgrušavanja

·       Razgradni produkti fibrinogena i fibrina. Testovi za procjenu hiperkoagulabilnih stanja

·       testovi za procjenu nasljednih i stečenih koagulopatija

·       Ispitivanje funkcije trombocita

Mentor: Vera Brkljačić, dipl ing medicinske biokemije

 

8. Dijagnostika otrovanja (6 dana)

 

·       Otrovi, trovanje i antidoti. Procjena poremećaja metaboličke ravnoteže kod trovanja

·       Pregled analitičkih metoda u toksikologiji

·       Test probiranja lijekova-ekstrakcija, detekcija i identifikacija

·       Česta otrovanja i kvalitativni testovi dokazivanja

·       Trovanja pesticidima i organofosfatima. Testovi dokazivanja

Mentor: mr ph Paula Granić, spec toksikologije

 

9. Bolesti leukocita ( 6 dana)

 

·       Limfoproliferativne bolesti

·       Mijelodisplazije (MDS)

·       Kronične mijeloproliferativne bolesti

·       Akutne leukemije, citokemija i imunocitokemija akutnih leukemija

Mentor: Dr sc Mirna Sučić, spec citolog

 

10. Hemolitička bolest; Nasljedne i stečene autoimune hemolitičke anemije (6 dana)

 

·       Određivanje hemoglobina

·       Diferencijalna krvna slika koštane srži i perifernog razmaza

·       Osmotska rezistencija eritrocita

·       Hamov test

·       Ispitivanje pozitivnog i direktnog antiglobulinskog testa i autohemolize

Mentor: Dr sc Jasna Skodlar, spec transfuziolog

 

KLINIKA ZA TUMORE

10 000 Zagreb, Ilica 197

 

1. Tumorski biljezi (6 dana)

 

·       Imunokemijsko određivanje CEA, CA-125, CA-15-3, CA-19-9, PSA, B-MCG, AFP i feritina u serumu onkoloških bolesnika, te njihovo značenje u dijagnostici i praćenju tijeka bolesti

Mentor: Mr sc Rajka Petrinović, spec medicinske biokemije

 

2. Izoenzimi u malignim bolestima (6 dana)

 

·       Elektroforetsko razdvajanje izoenzima laktat dehidrogenaze i alkalne fosfataze; značenje u dijagnozi i praćenju malignih bolesti

Mentor: Dr sc Jadranka Demirović, spec medicinske biokemije

 

KLINIČKA BOLNICA SPLIT

ODJEL ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

21000 Split, Spinčićeva 1

 

1. Upoznavanje rada  na biokemijskim i hematološkim autoanalizatorima (6 dana)

 

·       Biokemijski autoanalizator Hitachi 704: kalibracija, kontrola, normalno i hitno uzorkovanje

·       MEIA i FEIA automati AXIM (Abbott) sistem

·       Technicon H-2

Mentor: Ivana Dujmov, spec medicinske biokemije

 

2. Koagulacija (6 dana)

 

·       Standardizacija i kontrola kvalitete

·       Testovi u antikoagulantnoj terapiji

·       Testovi za praćenje heparinske terapije

·       Primjena streptokinaze u infarktu miokarda

Mentor: Ada Sapunar, spec medicinske biokemije

 

 

KLINIKA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA

"VUK VRHOVEC"

10 000 Zagreb, Dugi dol 4a

 

 

1. Dijagnostika i kompenzacija šećerne bolesti; praćenje komplikacija (6 dana)

 

·       Algoritam dijagnostičkih postupaka

·       Ciljevi dobre kompenzacije

·       Hormoni i šečerna bolest

·       Hitna stanja (hipoglikemija, ketoacidoza)

·       Rane i kasne komplikacije šećerne bolesti

Mentor: mr sc Marijana Vučić: spec medicinske biokemije

 

 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

51000 Rijeka, T.Strižića 3

 

 

1. Kontrola kvalitete rada u laboratoriju (6 dana)

 

·       Priprema kontrole

·       Provođenje kontrole

·       Evidencija kontrole

·       Procjena rezultata kontrole

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec medicinske biokemije

 

2. Izoenzimi u pedijatrijskoj populaciji (6 dana)

 

·       Elektroforetsko razdvajanje izoenzima kreatin kinaze, laktat dehidrogenaze i alkalne fosfataze

·       Usporedba s imunokemijskim postupcima određivanja

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec medicinska biokemija

 

3. Ukupni, specifični IgE i eozinofilni kationski protein u pedijatrijskoj populaciji (6 dana)

 

·       Određivanje ukupnog i specifičnog IgE

·       Određivanje imunoglobulina

·       Usporedba EIA i CAP postupka

·       Značenje određivanja eozinofilnog kationskog proteina

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec medicinske biokemije

 

4. Kvalitativna i kvantitativna analiza bubrežnih kamenaca (6 dana)

 

·       Urolitijaza, patogeneza, kliničke manifestacije, morfologija, popratne komplikacije, podaci iz literature i prakse, prikaz nekoliko bolesnika

·       Priprema kamenca za analizu

·       Kvalitativna analiza, vlastita priprema reagencija za analizu

·       Polukvanititativna analiza, gotovi set reagensa (Merck)

·       Pregled sedimenta mokraće (kristali) u vezi s razvojem urolitijaze

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec.medicinske biokemije

 

KB “SESTRE MILOSRDNICE”

10 000 Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

1. Hitna laboratorijska dijagnostika (6 dana)

 

·       Hitna laboratorijska dijagnostika: metabolita, enzima, elektrolita, mokraće, lijekova, droga i acidobaznog statusa

·       Predanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke greške

Mentor: mr sc Nada Vukelić: spec. medicinske biokemije

 

2. Imunokemijske metode (6 dana)

 

·       imunoelektroforeza

·       imunofiksacija

·       radijalna imunodifuzija

·       elektroimunodifuzija

·       imunonefelometrija

·       MEIA  Microparticle Enzyme Immunoassay

Metor: mr sc Ana Zubčić; spec. medicinske biokemije

 

3.    Atomska apsorpcijska spektrofotometrija i plinska kromatografija u laboratorijskoj dijagnostici (6 dana)

 

·       načela i uloga atomske apsorpcijske spektrofotometrije u kliničkoj dijagnostici

·       određivanje elemenata u tragu

·       određivanje etanola, metanola

·       određivanje masnih kiselina plinskom kromatografijom

Mentor: dr sc Elizabeta Topić; spec. medicinske biokemije

 

4. Koagulacija krvi (6 dana)

 

·       laboratorijski testovi kontrole OAT: PV -postotak aktivnosti, INR

·       trombotest

·       čimbenici protrombinskog testa

·       heparinska terapija- testovi kontrole

·       fibrinolitička terapija

·       parametri trombofilije AT III, PC, TAT

Mentor: mr sc Biserka Raić, spec. medicinske biokemije

 

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU

10 000 Zagreb, Draškovićeva 19

 

1. Koagulacija (6 dana)

 

·       teorijska osnova koagulacije i fibrinolize

·       sudjelovanje u izvođenju određenih koagulacijskih pretraga na aparatima: Bio-Dynamics, Schnitger-Gross, KC 40

·       osnovne (Vk, Vz, PV, Tv, APTV, fibrinogen) i proširene koagulacijske pretrage (određivanje pojedinih faktora zgrušavanja, AT III, protein C, protein S, TAT, vrijeme reptilaze, FM, FDP, D-dimeri, plazminogen) - evaluacija rezultata

·       testovi za praćenje antikoagulantne terapije

·       utjecaj lijekova na ishod koagulacijskih pretraga

·       pregled metoda za uvid u trombofilije i fibrin(ogeno)lize

Mentor: mr sc Maja Zadro, spec. medicinske biokemije

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

10 000 Zagreb, Petrova 3

 

1. Transfuzijska mikrobiologija - imunokemijske metode u serologiji (6 dana)

 

·       krvlju prenosive bolesti

·       serološke metode detekcije biljega krvlju prenosivih bolesti ( HBsAg, antiHIV 172, antiHCVi, antiTP pomoću totalnih automata, manualno izvođenje jednog od testova)

·       enzimimunokemijske analize osjetljivost, specifičnost, principi GLP, kontrola kvalitete testiranja u serološkim laboratorijima, SOP, GMP, GLP

·       potvrdni testovi WB, HIV1, izvođenje i interpretacija rezultata

·       koncept evaluacije rezultata testova

Mentor: mr. sc. Ivanka Mihaljević, dipl ing medicinske biokemije

 

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR. FRAN MIHALJEVIĆ”

10 000 Zagreb,  Mirogojska 8

 

1.    Enzimi u diferencijalnoj dijagnostici jetrenih bolesti s posebnim osvrtom na AP i izoenzime, te C-reaktivni protein i njegovo dijagnostičko značenje (6 dana)

 

·       lektin afinitetni postupak za razdvajanje izoenzima i višestrukih oblika AP u serumu

·       utjecaj ABO sustava i dijete na izoenzime AP; referentne vrijednosti

·       određivanje C- reaktivnog proteina, diferencijalno dijagnostičko značenje kod virusnih i bakterijskih infektivnih bolesti

·       C reaktivni protein u infekcijama urinarnog trakta

·       C reaktivni protein kao pokazatelj učinkovitosti antimikrobne terapije

Mentori: mr. sc. Blanka Petres, spec. medicinske biokemij

 mr. sc. Božica Sokolić

 

KLINIČKA BOLNICA “DUBRAVA”

10 000 Zagreb,  Avenija izviđača bb.

 

1. Suha kemija (6 dana)

 

·       razvoj suhe kemije, struktura reagens traka i višeslojnih nosača

·       sustavi suhe kemije

·       Ecktachem analizatori

Ecktachem 700XR prednosti i nedostaci u odnosu na mokru kemiju

Mentori: Branka Vitunjski, spec. medicinske biokemije

              Jasna Lovreček, spec. medicinske biokemije 

 

 

 

 

 

 Obavijest  za organizatore STRUČNIH SASTANAKA

 

Prijava stručnih sastanaka u svrhu verifikacije, prihvaćanja i vrednovanja obavlja se jedan do dva puta godišnje. Za  svaki stručni sastanak  Komisiji za trajnu edukaciju HKMB potrebno je navesti:

 

*     Naziv organizatora

*     Mjesto, termin održavanja i trajanje predavanja (najmanje 30 min)

*     Ime i prezime predavača

*     Kratki sažetak predavanja

*     Popis i vlastoručne potpise prisutnih na stručnom sastanku