5. sjednica Izvršnog odbora održana 1. travnja 2005.


Imenovanje Povjerenstva za stručni nadzor | Završni račun za 2004. godinu | Donošenje cijena vanjskog stručnog nadzora | Izvješće sa sastanka koordinacije komora | Donošenje Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara | Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara | Pravilnik o arbitraži | Dežurstva u PZZ i sporazum o plaćama | Različito

Predložen je i usvojen uz sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika izvanredne sjednice Izvršnog odbora
  2. Imenovanje Povjerenstva za stručni nadzor
  3. Završni račun za 2004. godinu
  4. Donošenje cijena vanjskog stručnog nadzora
  5. Izvješće sa sastanka koordinacije komora
  6. Donošenje Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara
  7. Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara
  8. Pravilnik o arbitraži
  9. Dežurstva u PZZ i sporazum o plaćama
  10. Različito

Zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora

Imenovanje Povjerenstva za stručni nadzor

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je prisutne članove Izvršnog odbora da je u proteklom razdoblju Povjerenstvo za stručna pitanja uspješno obavilo sve predradnje kako bi se stručni nadzor mogao dobro i kvalitetno obaviti. Zakonom o medicinsko biokemijskoj djelatnosti sukladno člancima 38-49 (NN broj 121/03.) Hrvatska komora medicinskih biokemičara obavezna je provoditi stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima kao javnu funkciju koja se finanacira iz sredstava državnog proračuna.

Komora je temeljem članka 49. Zakona donijela Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima (NN broj 8/04.). U cilju objektivnog provođenja stručnog nadzora Komora je tijekom 2004. godine provela iz svojih sredstava edukaciju članova i tečajeve za osposobljavanje provoditelja stručnog nadzora i donijela kriterije za ocjenu rada laboratorija, čime su stvoreni uvjeti za provođenje redovitog stručnog nadzora.

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izradila je priručnik "Stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima" sa jasnim kriterijma i standardima koji omogućuju kvalitetno provođenje stručnog nadzora.

Prema propisima Komore Izvršni odbor treba imenovati Povjerenstvo za stručni nadzor koje će koordinirati provođenje stručnih nadzora nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima. Predloženo je da se prof.dr.sc. Dubravku Čvorišćec imenuje za predsjednicu Povjerenstva, a dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić i Ana Valčić, spec.med.biokemije za članove.

Prijedlog imenovanja Povjerenstva za stručni nadzor i predsjednika Povjerenstva je prihvaćen.

Donošenje cijena vanjskog stručnog nadzora

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske dostavilo je Komori Ugovor kojim se utvrđuju međusobni odnosi Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatske komore medicinskih biokemičara u svezi troškova provođenja stručnih nadzora nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima. Za troškove provođenja stručnih nadzora u 2005. godini predviđeno je iz državnog proračuna 100.000,00 kn. U ugovoru je posebno naznačeno koja se sredstva odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, usluge promidžbe i informiranje, intelektualne i osobne usluge.

Završni račun za 2004. godinu

Članovi Izvršnog odbora dobili su na uvid Pregled prihoda i troškova Komore za 2004. godinu i Zapisnik s financijskog pregleda i inventure u Komori.

Dr.sc. Nada Vrkić, predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izvjestila je prisutne da je pregledom financijske dokumentacije zatečeno stanje kakvo je i predočeno u završnom računu Komore, te da je provedenim financijskim nadzorom nad radom Komore utvrđeno, da je poslovanje u skladu s Pravilnikom o financiranju Komore.

Izvješće sa sastanka koordinacija komora

U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je sastanak koordinacija Komora sa privatnim osiguravajućim društvima kojem su se odazvali svi osiguravatelji koji imaju zdravstveno osiguranje. Na sastanku se raspravljalo o cijenama zdravstvenih usluga i obvezi osiguravajućih društava da sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti moraju zatražiti suglasnost na cjenike od nadležnih Komora. Dogovoreno je, da Komore daju suglasnost na najniže cijene osiguravajućim društvima, te su Komore bile zadužene da u roku 14 dana svoje cjenike dostave u Hrvatsku gospodarsku komoru, glavnom koordinatoru doc.dr. Stjepanu Tureku.

Donošenje Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara

Članovi Izvršnog odbora detaljno su raspravili prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara.

Usvojen je prijedlog da se u članku 10. u Listi mjerila za provjeru stručnosti medicinskih biokemičara pod rednim brojem 10 uz riječ "patenti" doda " iz područja medicinsko-biokemijske djelatnosti".

Također je usvojen prijedlog da se u članku 9. doda stavak koji bi se odnosio na trajno usavršavanje medicinskih biokemičara – umirovljenika, a koji za dobivanje Odobrenja za samostalni rad moraju imati 6 bodova.

Izvršni odbor je jednoglasno prihvatio Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara uz izmjene i dopune.

Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara nema izmjena i dopuna već je preambula Pravilnika o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara usklađena sa Statutom komore.

Izvršni odbor je Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara prihvatio jedoglasno.

Pravilnik o arbitraži

Članovi Izvršnog odbora dobili su na uvid Prijedlog pravilnika o arbitraži Hrvatske komore medicinskih biokemičara s obrazloženjem.

Predsjednica Komore izvijestila je prisutne da je Pravilnik o arbitraži napravljen u skladu sa Zakonom o arbitraži, te da je Pravilnik vrlo bitan za Komoru zbog mogućnosti pokretanja arbitraže kada dolazi do spora medicinskih biokemičara ili između pojedinaca u grupnoj praksi koji ne mogu regulirati svoje međusobne odnose bez treće osobe.

Izvršni odbor Komore mora imenovati provoditelje arbitražnog postupka, a imenovani provoditelji dužnost provoditelja trebaju potvrditi potpisanom izjavom.

Izvršni odbor je Pravilnik o arbitraži prihvatio jednoglasno.

Dežurstva u PZZ i sporazum o plaćama

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb donio je odluku o organiziranju posebnih dežurstava laboratorijske dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Gradu Zagrebu na tri punkta. Nositelji dežurstva su MBL Biserka Kadić, Ljubica Škof i Jovanka Premec, MBL Branka Košćec i MBL Suzana Ljubej.

Na sastanku u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb dogovoreno je da će se dežurstvo provoditi u prostoru navedenih laboratorija, pretrage će se raditi s opremom laboratorija, a dežurat će zdravstveni tehničar. Pretrage u dežurstvu biti će: leukociti, sedimentacija eritrocita, mokraća test-traka i glukoza u krvi. Također je dogovoreno da sredstva namijenjena dežurstvu medicinsko-biokemijskih laboratorija dobiju navedeni laboratoriji, a što će se regulirati aneksom ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

S obzirom da je stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja došlo do nesrazmjernog povećanja plaća inženjerima laboratorijske dijagnostike i laboratorijskim tehničarima u odnosu na diplomirane inženjere medicinske biokemije prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina predložila je da se održi zajednički sastanak Hrvatskog sindikata medicinskih biokemičara, Hrvatskog društva medicinskih biokemičara i Komore, te zatraži korekcija Kolektivnog ugovora.

Izvršni odbor je prijedlog prihvatio.

Različito

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je prisutne o provedenoj anketi vezanoj uz potrebu specijalizacije u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Od ukupno 92 medicinsko-biokemijska laboratorija u kojima nema specijalista medicinske biokemije anketi su se odazvala 52 laboratorija, a 46 je iskazalo potrebu za specijalizacijom.

Sukladno tome predsjednica Komore zamolila je da Povjerenstvo za trajnu edukaciju HKMB u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Hrvatskim društvom za medicinsku biokemiju izradi dokumenat koji bi bio baza za provođenje specijalizacije za medicinske biokemičare koji obavljaju djelatnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a koji do sada nisu bili u obvezi imati specijalizaciju. Dokument bi se predočio Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u prošloj godini počeo je pripremu dokumenta Program mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj koji je u završnoj fazi.

Na zahtjev Komore za upis zanimanja medicinski biokemičar u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja iz središnjeg ureda Zavoda za zapošljavanje stigao je odgovor da je izrada nacionalne klasifikacije zanimanja državni projekt Državnog zavoda za statistiku. Nova klasifikacija zanimanja biti će završena 2007. godine i tek tada se stvara osnova za izmjenu odnosno izradu klasifikacije novih nacionalnih zanimanja.

Sukladno tome Hrvatska komora medicinskih biokemičara uputila je zatjev za upis u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja Vladi Republike Hrvatske putem Državnog zavoda za statistiku.

Prof.dr.sc. Dubrvaka Čvorišćec izvijestila je prisutne o upitniku o provođenju akreditacije laboratorija u Republici Hrvatskoj koji je poslao dr. Huisman, te je uslijedio odgovor kako se u Republici Hrvatskoj ne provodi akreditacija laboratorija već vanjski stručni nadzor. Uz popunjeni upitnik, dopis o provođenju vanjskog stručnog nadzora dr. Huismanu biti će poslan i priručnik " Stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima".

Na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Medicine i tehnike održat će se simpozij "Analitika o zdravlju" u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjeringa i tehnologije. Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec održati će predavanje na temu akreditacije laboratorija.

Od predsjednika Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju primljen je zahtjev za uvođenje pretrage CRP za rad u liječničkim oridinacijama. Dogovoreno je da se prim.dr. Jovančeviću uputi odgovor da zahtjev za uvođenje novih pretraga uputi Hrvatskoj liječničkoj komori kako bi se jedanput godišnje mogla provesti revizija donešenog Pravilnika o pretragama u liječničkim ordinacijama.

Najavljen je sastanak na razini Povjerenstava za stručna pitanja Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara, a s temom provođenja laboratorijskih pretraga u ljekarnama.

Prof.dr sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je da će se godišnja Skupština Komore održati 21. svibnja 2005. godine. Ova Skupština trebala bi obilježiti 10 godišnjicu osnutka i rada Komore.

Za tu prigodu izdati će se prigodan broj Novina Komore.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content