13. sjednica Izvršnog odbora HKMB održana 27. studenoga 2013.


Usvajanje zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Usvajanje Kompetencija magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine 3. verzija | Usvajanje Kompetencija specijalista analitičke toksikologije | Usvajanje Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija | Različito

ZAPISNIK
13. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

13. sjednica Izvršnog odbora održana je 27. studenog 2013. godine s početkom u 13,00 sati u Uredu Komore, Zagreb, Eugena Kumičića 5/II, soba 203.

Prisutni članovi Izvršnog odbora:

 1. Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 2. Mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem.
 3. Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab. medicine
 4. Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab. medicine
 5. Edo Karaban, spec.med.biokemije i lab. medicine
 6. Dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije
 7. Sanja Kačkov, mag.med.biochem.
 8. Ana Valčić, spec.med.biokemije
 9. Dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije
 10. Dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije
 11. Biljana Vukmir Turković, spec.med.biokemije
 12. Dr.sc. Ružica Galović
 13. Vesna Horvat, spec.med.biokemije

Ostali prisutni: Sandra Burić, ekonomski tehničar.

Odsutni: Doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije, Jelena Čargonja, spec.med.biokemije i lab.medicine, Edo Karaban, spec.med.biokemije i lab. medicine, Helena Dražević, dipl.iur.

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove Izvršnog odbora, te predlaže dnevni red s napomenom da se sa dnevnog reda briše točka 9.- Imenovanje Povjerenstva za procjenu kompetencija,

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen i glasi:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Usvajanje Kompetencija magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine 3. verzija

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 5. Usvajanje Kompetencija specijalista analitičke toksikologije

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 6. Usvajanje Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 7. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 8. Imenovanje Povjerenstva za usporedbu obrazovnih programa

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 9. Različito
  Dr.sc. Ružica Galović – prijedlog promjene načina izvještavanja članova HKMB o radu tijela HKMB

Ad 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 8. sjednice Izvršnog odbora.
Zapisnik 8. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije izvijestio je prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.
U proteklom razdoblju intenzivno se radilo na izradi Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, te je predsjednik Komore u kratko upoznao s najvažnijim odredbama spomenutog Pravilnika.
Održan je sastanak sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo gdje je predstavljen Prijedlog mjera zdravstvene zaštite, koji sadrži kadrovski normativ i popis pretraga Naručitelji spomenutog dokumenta su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravlja, dokument je trenutno u završnoj fazi. Rok za završetak dokumenta je 15. prosinca 2013. godine.
Kao predsjednik Komore uključen je u Povjerenstvo za javnu nabavu labarotorijske opreme i reagenasa pri KBC-u Zagreb koje je do sada održano nekoliko sastanaka.
Predsjednik je izvjestio da je u lipnju ove godine održana e-Skupština.
Sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje održano je nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o problematici primarne zdravstvene zaštite.
Održan je sastanak u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji sa gđom. Križanec koja je nezadovoljna angažmanom Komore oko “nametanja” akreditacije u medicinsko-biokemijskim laboratorijima. Predsjednik je na sastanku istaknuo da Komora zbog ekonomsle situacije neće nametati provođenje akreditacije u medicinsko-biokemijskim laboratorijima ali će provođenje akreditacije podržati u razumnim okvirima.
Održan je sastanak na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu vezan uz završetak studijskih programa za magistre medicinske biokemije gdje Farmaceutsko-biokemijski fakultet po obrascu koji se primjenju za magistre farmacije želi u zadnjem semestru napraviti nadomjestak za pripravnički staž. Dogovoreno je da se plan pripravničkog staža napravi u suradnji sa Komorom. Na izradi plana pripravničkog staža ispred Komore sudjelovat će dr.sc. Lorena Honović, dr.sc. Renata Zrinski Topić i dr.sc. Ines Vukasović.
Sastanak u Ministarstvu zdravlja održan je, na zahtjev predsjednika, sa pravnicom Ministarstva zdravlja zaduženom za Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije koji je nakon godinu i pol odbijen uz obrazloženje da je sa pravne strane nemoguće napraviti dokument sa toliko puno izmjena. Dr.sc. Renata Zrinski Topić počela je raditi na novom Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije.

Ad 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja
Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da je završen Katalog pretraga, od 169 medicininsko-biokemijskih laboratorija odazvalo ih se 39 od toga 26 bolničkih, 10 medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite i 3 privatna, temeljem zaprimljenih podataka i završenog dokumenta slijedi kontakt sa informmatičiram i objava na mrežnoj stranici Komore
Zajedno sa kolegicom dr.sc. Vanjom Radišić Biljak povjerenstvo je prihvatilo sudjelovanje u istraživanju procjena implementacije KDIGO kliničkih smjernica za dijagnostiku i klasifikaciju bubrežnih bolesti u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Podaci će se prikupljati putem upitnika koji će biti odaslan svim medicinsko-biokemijskim laboratorijima učesnicima nacionalne procjene kvalitete u organizaciji CROQALM-a.
Povjerenstvo je sudjelovalo u odgovorima na upite o izvođenju pretraga u liječničkim ordinacijama, Stav Povjerenstva za stručna pitanja je da je program pretraga koje liječnik može samostalno obavljati jasno definiran Pravilnikom o obavljanju medicinsko biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama.
Članovi Povjerenstva dali su svoje mišljenje i prijedloge na projekt Ministarstva zdravlja “Strateško planiranje razvoja ljudskih resursa u zdravstvu republike Hrvatske”.

Članovi Povjerenstva dali su svoje mišljenje vezane uz nacionalne preporuke za venozno vađenje krvi, a temeljem upita članova Komore potaknutih člankom u posljednjem broju Biochemia Medica.
U planu rada Povjerenstva za znanstveno stručni razvoj HDMBLM-a iz 2012. godine govorilo se o izradi prijedloga preporuka, a ne o samostalnom donošenju odluke o objavi preporuka, budući je prema Statutu Komore, Komora odgovorna za izdavanje nacionalnih preporuka. Upućen je dopis predjednici Povjerenstva za znanstveno stručni razvoj HDMBLM-a, te se zatražilo da se ubuduće prijedlozi nacionalnih preporuka upute Komori na odobrenje.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine izvjestila je da se rad Povjerenstva preklapao s radom predsjednika Komore i radom drugih Povjerenstava.
Nakon donošenja novih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u ožujku ove godine održani su sastanci u 4 regionalna centra: Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu, također su održani sastanci sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite kako bi im objasnili promjene i novosti donešenih akata.
U svibnju je rađen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja sudjelovalo se u davanju nekolo mišljenja na otvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija u sklopu poliklinika i trgovačkih društava. Slijedi izrada novog Pravilinika o radu Povjerenstava za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija. Od izrade našeg Pravilnika došlo je nekoliko izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti unutar kojeg je omogućeno i osnivanje ustanove za zdravstvenu skrb i mogućnost otvaranja trgovačkog društva što stvara problem jer trgovačko društvo po definiciji ne mora imati trajno i stalno zaposlenog djelatnika.

Zajedno sa Povjerenstvom za stručna pitanja radilo se na Prijedlogu mjera zdravstvene zaštite, dokument donosi Zavod za javno zdravstvo. uz podatak o pretragama koje će se raditi u medicinsko-biokemijskom laboratoriju traži se podatak o normativu, kadru i vremenu potrebnom za izradu pojedinih testova što upućuje na izradu nove “Plave knjige”.

Odgovoreno je na upit Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o mogućnosti transporta uzoraka krvi iz medicinsko-biokemijskog laboratorija primarne zdravstvene zaštite u medicinsko-biokemijski laboratorij bolničke ustanove, u odgovoru je objašnjeno da takav način transporta nije moguć.

S Povjerenstvom za stručna pitanja i unapređenje kvalitete radilo se na predmetu Ministarstva zdravlja odnosno na predmetu sudskog spora koji se vodi protiv jedne privatne Poliklinike.

U proteklom se razdoblju odgovaralo na razne upite članstva.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tražena je dostava podataka o magistrima medicinske biokemije sa važećim Odobrenjem za samostalan rad potrebnim za Nacionalnu kontaktnu točku.

Radilo se na dokumentu “Strateško planiranje razvoja ljudskih resursa u zdravstvu Republike Hrvatske” – sve dostavljene primjedbe predsjednika Povjerenstava i Područnih vijeća ugrađena su u spomenuti dokument.

Održan je sastanak sa predstvanicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na kojem se razgovaralo o novom modelu ugovaranja. Prethodno je provedena anketa u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u koncesiji i medicinsko-bokemijskim laboratorijima u sklopu Domova zdravlja, kako bi se sakupilo što više podataka potrebnih za pregovore.
Odaziv na anketu je 70%.

II Područno vijeće
Predsjednica II Područnog vijeća, Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije izvjestila je da je u 11 mjesecu održan stručni sastanak na kojem se članstvo izvjestilo o radu Komore. Članovi Područnog vijeća očitovali se na projekt “Strateško planiranje razvoja ljudskih resursa u zdravstvu Republike Hrvatske”

Povjerenstvo za trajnu edukaciju
Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić izvijestila je prisutne da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju obavljalo redovite zadatke, sve je više organizatora stručnih skupova koji su svjesni da skup moraju na vrijeme prijaviti Komori.
U suradnji sa Povjerenstvom za stručna pitanja upućen je dopis voditeljima kliničkih laboratorija sa zahtjevom za revizijom postojećih programa organiziranih boravaka na način da se iz programa organiziranih boravaka izuzmu teme koje su obuhvačene programom specijalizacijee. Dopis je odaslan 05. lipnja sa rokom za očitovanje do 1.11.2013. godine. Odazvale su se 2 kliničke ustanove te je dopis ponovljen. Svi koji se ne očituju, neće imati program organiziranih boravaka.

Poverenstvo je razmotrilo pristigle prijave za organizaciju tečajeva trajne edukacije, radi se o četiri tečaja:

 1. Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini: Pedijatri i biokemičari zajedno, koji je prijavljen u 2011. godini, u 2012. godini održan je tečaj Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini 1, a pedijatrija 2 trebala je ići u ovoj godini ali zbog velikog broja prijavljenih tečajeva odlučeno je da se tema neće ponavljati,
 2. Pretage uz bolesnika – izazov za laboratorijsku medicinu,
 3. Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija-2014,
 4. Dijagnostika neuroloških bolesti: od gena do biomarkera i terapije.

Sva 4 tečaja sa temom su specifična te se ne može očekivati dovoljan broj polaznika koji bi zatvorio financijsku konstrukciji organizacije tečaja. Povjerenstvo je uputilo dopis predsjedniku Komre sa prijedlozima kako organizirati tečajeve u 2014. godini a da je na korist polaznika i na korist Komore.
Dr.sc. Renata Zrinski Topić iznijela je konočan prijedlog za organizaciju tečejava po novim pravilima, dogovoreno je da u 2014. godini idu dva tečaja: Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini 2, u organizaciji dr.sc. Jasne Leniček Krleža i Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija u organizaciji dr.sc. Danice Matišić. Potrebno je promijeniti određena pravila, i to na način da bude jedan voditelj tečaja, da se odredi maksimalan broj od 6 predavača, od čega samo dvije teme mogu biti kliničke i da se ograniči broj slika u priručniku.
Sljedeće pravilo se odnosi na financijski dio, a to je da se voditelju tečaja honorar umanji 50% u odnosu na postoječu visinu honorara, honorar predavačima, lektoru i recenzentima da se umanji za 30% i da više ne budu dvije pauze (kava i ručak) već samo za jedna pauza za kavu i pecivo. Ovakava izmjena u organizaciji pokriva financijsku konstrukciju organizacije tečaja. O novom načinu obavijestiti će se voditelji tečajeva predviđenih u 2014. godini.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

III Područno vijeće
Vesna Hovat, spec.med.biokemije izvjestila je da članstvo komunicira e-mailom, jednom mjesečno održi se sastanak podružnice.
Sudjelovalo se u izradi dokumenta “Kompetencija specijalista analitičke toksikologije”.

Povjerenstvo za bolničku zdravstvenu zaštitu
Predsjednica Biljana Vukmir Turković, spec.med.biokemije, izvjestila je da je povjerenstvo osnovano prije nekoliko mjeseci, donešen je plan rada koji je Izvršni odbor prihvatio, održan je jedan sastanak početkom srpnja, dok je drugi planirani sastanak za početak rujna odgođen zbog štrajka u bolničkim ustanovama.

I Područno vijeće
Predsjednica I Područnog vijeća dr.sc. Ružica Galović izvjestila je da se sa članstvom komuniciralo e-mailom, članovi su imali prigovor na način izvještavanja što je predsjednicu Područnog vijeća potaklo na izmjenu načina izvještavanja u I Područnom vijeću. Prijedlog je upućen svim člnovima Izvršnog odbora, te će se o prijedlogu raspravljati pod točkom Razno.

Dr.sc. Galović prenijela je pitanja članova I podučnog vijeća na koja nije znala dati odgovore na samom sastanku, a to su:

 1. učlanjemnje u HKMB osoba koje su završile visoka zdravstvena učilišta
 2. Izjava ministra Željka Jovanovića da će Visoka zdravstvena učilišta postati sveučilišta

Odgovore na pitanja dao je predsjdnik Komore. U Registar članova HKMB učlanile su se tri kolegice koje su u Europskoj uniji završile sveučilišni studij za medicinsku biokemiju, budući sa Slovenija ima studij za magistre laboratorijske dijagnostike, za čiji je program i stečene kompetencije Farmaceutsko-biokemijski fakultet dao mišljenje da je istovjetno našem programu sveučilišnog studija, nije postojala nikakva prepreka da se školovanje ne prizna. Tijekom školovanja kolegice su odradile pripravnički staž, položile stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske te stekle uvjete za učlanjenje u HKMB.

Na Izjavu ministra Željka Jovanovića da će Visoka zdravstvena sveučišta postati sveučilišta – predsjednik Komore izjavio je da je Farmaceutsko-biokemijski fakultet propustio šansu da se spomenutu studiju provode u okviru njihove ustanove.

Povjerenstvo za staleška pitanja
Predsjednik Povjerenstva Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine izvijestio je da je Povjerenstvo kao dio Povjerenstva za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskih laboratorija dalo mišljenje o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskih laboratorija, opravdanosti promjene djelatnosti, opravdanosti preseljenja medicinsko-biokemijskog laboratorija na sljedeće zahtjeve:

 • 19.04.13. Mišljenje o opravdanosti preseljenja medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja Zagreb – Centar s adrese Grgura Ninskog 3, Zagreb na adresu Martićeva 63 a, Zagreb.
  Pozitivno mišljenje.

 • 17.05.13. Mišljenje o opravdanosti osnivanja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u Poliklinici Sunce u Osijeku, Vukovarska cesta 31.
  Pozitivno mišljenje.
  I mišljenje o zahtjevu Doma zdravlja Vinkovci, koji se odnosi na proširenje zdravstvene djelatnosti laboratorijske dijagnostike.
  Pozitivno mišljenje.
 • 11.06.13. Mišljenje o opravdanosti preseljenja medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja Zagreb – Zapad s adrese Rudolfa Bićanića 3, Zagreb na adresu Zvonigradska 9, Zagreb.
  Pozitivno mišljenje.
 • 27.06.13. Mišljenje o opravdanosti osnivanja MBL-a u sklopu Poliklinike “Turner” i poliklinike “Sveti Duje”.
  Pozitivno mišljenje na osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija izvan mreže javne zdravstvene zaštite u sklopu Poliklinike “Turner”, Prijepoljska 19b, Zagreb.
  Pozitivno mišljenje na osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija izvan mreže javne zdravstvene zaštite u sklopu Poliklinike “Sveti Duje”, Kranjčevićeva 45, Split.
  02.10. S obzirom da je Splitsko-makarska nadbiskupija uskratila pravo korištenja imena Sv. Duje za Polikliniku za medicinsku biokemiju i internu medicinu, za koju je ovo Povjerenstvo već dalo pozitivno mišljenje, nakon ponovnog zahtjeva s promijenjenim imenom Poliklinike, Povjerenstvo daje pozitivno mišljenje na osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija izvan mreže javne zdravstvene zaštite u sklopu POLIKLINIKE LAB PLUS za medicinsku biokemiju i internu medicinu, na adresi Kranjčevićeva 45, Split.
 • 04.09.13. Zahtjev za osvivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija u sklopu Poliklinike dr. Jerković.
  Daje se pozitivno mišljenje na osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija izvan mreže javne zdravstvene zaštite u sklopu Poliklinike dr. Jerković, u Poreču, na adresi V. Gortana 25.
  30.09. Zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u sklopu trgovačkog društva Poliklinika dr. Jerković d.o.o.
  Nije moguće dati pozitivno mišljenje na osnivanje općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija, jer Opći medicinsko-biokemijski laboratorij može osnovati samo magistar medicinske biokemije i pri podnošenju zahtjeva za osnivanjem, prema čl. 6. st. 2. navedenog Pravilnika, zahtjev mora, između ostalog, sadržavati ime i prezime, te adresu podnositelja, diplomu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te odobrenje za samostalni rad.
  23.10. Zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u sklopu trgovačkog društva Poliklinika dr. Jerković d.o.o.
  Pozitivno mišljenje.
 • 12.09.13. Zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti preseljenja medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u sklopu Poliklinike Apnea d.o.o., sa adrese Antunovac, Republike Hrvatske 10, na adresu Zagreb, Radnička cesta 57.
  Negativno mišljenje. Prema čl. 4. Pravilnika o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija, pozitivno mišljenje za preseljenje medicinsko-biokemijskog laboratorija može se dati pod uvjetom da medicinsko-biokemijski laboratorij traži preseljenje u istom gradu, odnosno naselju. S obzirom da se radi o zahtjevu za preseljenje u drugi grad, odnosno županiju, radi se o otvaranju novog medicinsko-biokemijskog laboratorija.
  24.09. Zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u sklopu Poliklinike Apnea d.o.o., na adresi Zagreb, Radnička cesta 57.
  Pozitivno mišljenje.
 • 21.10.13. Zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u sklopu trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti POLIKLINIKA ETELA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 22.
  Pozitivno mišljenje.

Nadalje, Povjerenstvo je održalo sastanak na kojem je raspravljalo o zahtjevima za ispis iz registra Komore mr.sc. Branke Rekić, dipl.ing.med.biokemije, te je Povjerenstvo suglasno da se navedenoj odobri ispis iz Registra, na njen osobni zahtjev zbog odlaska u mirovinu, a obzirom je podmirila svoje obveze prema Komori.

Članovi Povjerenstva dali su svoje mišljenje na dokument „Strateško planiranje razvoja ljudskih resursa u zdravstvu Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja
Predsjednica Povjerenstva mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem. izvijestila je prisutne da se Povjerenstvo bavilo obradom podataka za registar opreme, a prikupljenih putem ankete, odaziv je bio 50% što je ispod očekivanja.
Podaci su razvrstani prema tipu medicinsko-biokemijskog laboratorija, prema županijama, prema razinama zdravstvene zaštite, prema starosti uređaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i posebno prema bolničkoj zdravstvenoj zašitit. Mr.sc. Sanja Dželajlija dala je pregled obrađenih podataka.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete
Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je da je Povjerenstvo komuniciralo putem elektroničke pošte, u komunikaciju je aktivno uključen predsjednik Komore kao i predjednici drugih povjerenstava osobito predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu.
Obavljen je velik broj redovnih i izvanrednih stručnih nadzora (dr.sc. Vukasović dala je pregled ustanova u kojima su nadzori obavljeni). Velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ocijenjen je negativnom ocjenom zbog nepoštivanja zakonske regulative Republike Hrvatske, a najčeće zbog nezapošljavanja magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, prvenstveno u privatnim poliklinikama.
Povjerenstvo je, Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju prijavilo nepoštivanje Etičkog kodeksa medicinske biokemije i deontologije, prvi slučaj tiče se falsificiranja rezultata laboratorijskih nalaza, a drugi se tiče lažnog predstavljanja u korespodenciji sa Komorom. Povjerenstvo smatra da Komora treba aktivirati mehanizme koji joj stoje na raspolaganju i početi sakcionirati svoje članive kako bi zadržala kredibilitet ustanove sa javnim ovlastima.
Dr.sc. Ines Vukasović predlaže da se u narednom razdoblju razmotri mogućnost revizije naknada provoditeljima s ciljem povećanja broja nadzora u jednoj kalendarskoj godini i da se poveća broj provoditelja na području Slavonije i Dalmacije.
Povjerenstvo je dalo svoje primjedbe i prijedloge na dokument “Strateško planiranje razvoja ljudskih resursa u zdravstvu Republike”.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju
Predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Sanja Kačkov, mag.med.biochem izvjestila je da je Povjerenstvo surađivalo s Povjerenstvom za stručni nadzor i unapređenje kvalitete zbog nepoštivanja Kodeksa medicinske etike i deontologije. Prijavljena su dva slučaja, Poliklinika Stela i Poliklinika Salzer

U Poliklinici Salzer proveden je stručni nadzor i utrvđeno je da se dr.sc Branka Salzer u korespodenciji s Komorom potpisuje kao spec.med.biokemije, budući je ovakvo ponašanje suprotno Etičkom kokeksu medicinskih biokemičara i medicinske deontologije te rezultira narušavanju dužnost, ugleda i zvanja medicinskih biokemičara prema čl. 15 Etičkom kokeksu medicinskih biokemičara i medicinske deontologije i čl. 24 Pravila o ponašanju u struci članova HKMB, Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju jednoglasno predlaže pokretanje disciplinskog postupka koji je u nadležnosti tužitelja i suda Komore.

Poliklinika Stela obzirom na niz nepravilnosti i nejasnoća te krivotvorenja laboratorijskog nalaza krši Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije po istim točkama kao što je i u slučaju Poliklinike Salzer. Povjerenstvo smatra da ovakvi propusti moraju biti sankcionirani s ciljem očuvanja digniteta struke i zaštite pacijenata. Predlaže se pokretanje disciplinskog postupka koji je u nadležnosti tužitelja i suda Komore.
Nakon rasprave o problematici osnivanja privatnih Poliklinika i ustanova za zdravstvenu skrb bez medicinsko-biokemijskog laboratorija, bez zaposlenog magistra medicinske biokemije ili specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine i problemima koji se u takvim situacijama javljaju, donesena je odluka da, dok se ne izmjeni Pravilnik o davanju mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija, radi se po postojećem Pravilniku, a u segmentu davanja mišljenja za otvaranje laboratorija primjenjivati će se pozitivni zakonski propisi uzimajući u obzir da će Povjerenstvo uzeti u obzir i ekonomsku kategoriju opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija i ugrožavanja drugih medicinsko-biokemijskih laboratorija te konzultirati Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete.

Sanja Kačkov, mag.med.biochem. upoznala je članove Izvršnog odbora sa činjenicom da se Ustanova za zdravstevnu skrb Latebra u kojoj radi magistar medicinske biokemije, na mrežnim stanicama oglašava kao specijalističko medicinko-biokemijski laboratorij.
Dogovreno je da se kolegici zaposlenoj u spomenutoj ustanovi uputi dopis u kojem će joj se ukazati na nesukladnost između oglašavanja djelatnosti i registrirane djelatnosti Ustanove.

Dogovoreno je da se na web-u istraži koje sve privatne Poliklinike i Ustanove za zdravstvenu skrb oglašavaju pružanje usluga medicinsko-biokemijskih laboratorija, a nemaju registriranu medicinsko-biokemijsku djelatnost ili nemaju zaposlenog magistra medicnske biokemije
Popis laboratorija napravit će Povjerenstvo za staleška pitanja i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju. Rok za izradu popisa je 01. veljače 2014. godine

Ad 4. Usvajanje Kompetencija magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine 3. verzija

Članovi Izvršnog odbora upozorili su na tehničke, terminološke i pravopisne pogreške koje u tekstu dokumenta treba ispraviti. Magistra Delić predlaže da se na strani 5. dokumenta pod točkom C u naslovu uz “Hematologija” doda i “Koagulacija” tako da naslov glasi “Henmatologija i koagulacija”, temeljem čega je potrebno prilagoditi tekst.
Na strani 3. dokumenta u naslovu Praktične kompetencije pod točkom A potrebno je izmijeniti tekst tako da glasi “Vještine uzorkovanja venske i kapilarne krvi”.
Dokument je jednoglasno usvojen uz napomenu da će u tekst biti unešene gore navedene izmjene.

Ad 5. Usvajanje Kompetencija specijalista analitičke toksikologije

Dr.sc. Zrinski Topić dala je prijedlog da se korigira redosljed autora koji su izradili dokumet Kompetencije iz razloga što je na prvom mjestu mag. Sanja Kačkov koja je magistar medicinske biokemije, te smatra da treba izmijeniti redosljed tako da na prvom mjestu bude specijslist analaitičke toksikologije.
Prihvaćen je prijedlog dr.sc. Renate Zrinski Topić.
Dokument je jednoglasno usvojen.

Ad 6. Usvajanje Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Predsjednik Komore upoznao je članove Izvršnog odbora na članak 4. i 7., na dio gdje se broj članova ne slaže sa brojem odnosno strukturom Povjerenstva, iz razloga što je u prvoj verziji Pravilnika bilo predviđeno da u Povjerenstvima koja su regulirana navedenim člancima budu i predstavnici HDMBLM-a. Slijedom toga je tražen prijedlog HDMBLM-a za navedena Povjerenstva. Predsjednik Komore zamolio je članove za mišljenje treba li u rad povjerenstava uključiti i prredstavnike HDMBLM-a.
Članovi Izvršnog Odbora prihvatili su prijedlog da se u rad Povjerenstava reguliranih točkama 4. i 7. pravilnika uključe predstavnici HDMBLM-a.

Dr.sc Renata Zrinski Topić ima prijemjedbe na članak 9. stavak 3., umjesto 70% treba pisati od 70-90%, u članku 10. stavku 2. umjesto više od 70% sukladnosti kompetencija treba pisati 70-90%.
Magistra Delić dala je primjedbe na članak 4. stavak 4. koji govori da članovi Povjerenstva moraju biti zaposleni na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite, a članovi Povjerenstva su predstavnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te je dan prijedlog se u stavku 3. umjesto predstavnika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta stavi “voditelj studija medicinske biokemije”.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina članova Izvršnog odbora, sve iznešene primjedbe i prijedlozi odmah su formulirane i unešene u postojeći dokument, dogovoreno je da se tekst Pravilnika tehnički i pravopisno uredi te će biti će na usvajanju na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.
Nadalje se raspravljalo o člancima 4.7. i 11. nakon čega je zaključeno da je je potrebno Pravilnik još jednom detaljno pročitati i proučiti. Rok je 7 dana.
Budući nije na ovoj sjednici usvojen Pravilnik, imenovanja članova Povjerenstava odgađaju se za sljedeću sjednicu.
Magistra Delić poslati će u ured Komore upit za tumačenjem značenja predstavnika Komore, koji će se uputiti na mišljenje i tumačenje pravnici Komore.

Ad 7. Različito

Revizija načina izvještavanja članova I Područnog vijeća
Predsjednik Komore upoznao je prisutne sa prijedlogom dr.sc. Ružice Galović o promjeni načina izvještavanja članova I Područnog vijeća o radu tijela. Najveći problem predstavljaju delegati koji članove Komore za koje su zaduženi ne obaviještavaju na vrijeme ili uopće ne proslijede pisana izvješća predsjednica Područnog vijeća o radu Komore.
Nakon rasprave dogovoreno je da predsjednici Povjerenstva i Područnih vijeća u ured Komore dostavljaju pisana izvješća za sjednice Izvršnih odbora, zaključci sa sjednica prosljeđuju se članovima koji imaju ažurirane podatke. Izvještaje će dr.sc. Ružica Galović svim članovima I Područnog vijeća slati iz baze podataka u uredu Komore.

Zahtjev za pristup onformacijama
Predsjednik Komore izvjestio je o zahtjevu za pristup informacijama zaprimljenog od Hrvatske laboratorisjke udruge. Na zahtjev će se odgovoriti, referirat će se Zakon o zdravstvenim djelatnicima i dokument Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokeije i laboratorijske medicine.

Revizija popisa bolnica koji imaju pravo na provođenje cjelokupnog specijalističkog staža
Vezano uz problematiku prava provođenja specijalističkog staža Dr.sc. Lorena Honović je rekla da svaka bolnica koja želi provoditi specijalistički staž treba izraditi zahtjev-elaborat sa programom rada, popisom opreme, popisom kadra sa specijalističkim stažom, informatičku opremljenost, a koji se šalje u Ministarstvo zdravlja, nakon čega Ministarstvo zdravlja zaprimljeni zahtjev šalje Komori na mišljenje. Ukoliko se traži revizija ili proširenje specijalističkog staža cijela procedura se ponavlja.

Popis bolnica za provjeru kompetencija za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
Predsjednik Komore izvjestio je, da iz Pravilnika Ministarstva zdravlja proizlazi da Komora predlaže popis zdravstvenih ustanova i bolnica gdje će se provoditi provjera kompetencija.

Visoka zdravstvena učilišta – predavači na 4. i 5. godini studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Predsjednik Komore ukazao je na problematiku studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike te rekao da je to tema o kojoj treba dobro promisliti te predlaže da se po tom pitanju održi sastanak sa predstavnicima HDMBLM-a kako bi se pronašlo zajedničko rješenje za zaštitu struke.

Prijedlog racionalizacije MBL-a u bolničkim ustanovama
Na prijedlog dr.sc. Ines Vukasović i Ivanke Ostroški, spec.med.biokemije, raspravljalo se o master planu bolnica, činjenica je da medicinsko-biokemijski laboratoriji u bolnicama čine 5-7% ukupnih bolničkih troškova u ljudstvu, potrošnji i svim financijskim resursima. Otvara se pitanje racionalizacije mreže bolničkih ustanova pa slijedom toga i medicinsko-biokemijskih laboratorija. Predlaže se da Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu napravi projekciju bolničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija, predloži prijedlog za racionalizaciju medicinsko-biokemijskih laboratorija u bolnicama, napravit projekciju iskoristivosti i učestalosti izrade pojedinih vrsta pretraga. Treba voditi računa što će projekcija racionalizacije značiti za postojeći kadar.
Biljana Vukmir Turković, spec.med.biokemije rekla je da će se potruditi da zadatak odradi sa svojim povjerenstvom. Nakon rasprave zaključeno je da je potrrebno tražiti podatke od bolnica na način da se u medicinsko-biokemijske laboratorije bolničkih ustanova pošalje anketa, a dopis sa objašnjenjem uputi sanacijskim upraviteljima. Prijedlog dopisa napravit će dr.sc. Lorena Honović.
Anketa i dopis poslat će se službenom poštom iz ureda Komore.

Predsjednik Komore dao je pregled otvorenih predmeta:

 • potrebno je napraviti reviziju provoditelja stručnog nadzora
 • riješiti problematiku nedostatka magistara medicinske biokemije u bolnicama, naročito u specijalnim bolnicama, ustanoviti njihov broj
 • u narednom periodu treba napraviti Pravilnik o oglašavanju medicinsko-biokemijskih laboratorija
 • Odlučiti da li će se medicinsko-biokemijski laboratoriji vrednovati s obzirom na specijalizaciju voditelja medicinsko-biokemijskog laboratorija, po vrstama pretraga ili po zaposlenom magistru medicinske biokemije s obzirom na pripadajući opseg pretraga. Predsjednik je dao konkretan prijedlog: npr specijalna bolnica za plućne bolesti Klenovnik mora imati zaposlenog specijalistu mediicnske biokemije, a u stvarnom životu po opsegu pretraga ima potrebu za medicinsko-biokemijskim laboratorijem kao manji dom zdravlja. Treba definirati da je najniži stupanj stručnog osposobljavanja potreban za potpisivanje nalaza specijalist medicinske biokemije, vrstu laboratorija i pripadajuće pretrage određivati po realnoj procjeni što kojoj ustanovi treba, a to su podaci koje će prikupiti bolničko povjerenstvo.
 • U Komori postoji radna verzija dokumenta Kadrovski normativ za bolničke ustanove, međutim potrebno je napraviti reviziju i uputiti Ministarstvu zdravlja dopis sa mišljenjem Komore šta se smatra minimalnim kadrovskim normativom za medicinsko-biokemijske laboratorije u bolničkim ustanovama.
 • Dislocirani laboratoriji bez zaposlenog magistra medicinske biokemije– uvesti samo uzorkovanje
 • Potrebno je definirati kriterije za osnivanje privatnih Poliklinika, što će se učiniti prilikom izmjene Pravilnika o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija.
 • Ministarstvu zdravlja potrebno je uputiti dopis za zamolbom za dostavom podataka o početku rada pojedinih zdravstvenih ustanova.

Sljedeća sjednica Izvršnog odbora planira se za kraj siječnja 2014. godine.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Sastanak je završio u 17,30 sati.

Zapisnik izradila: Sandra Burić

Predsjednik HKMB: Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content