3. sjednica Izvršnog odbora održana 19. lipnja 2008.


Usvajanje zapisnika 2. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Priprema za godišnju Skupštinu Komore | Izvješće o provedenom internom auditu i analiza ankete zadovoljstva | Različito

Predloženi je i usvojen uz dopunu točke 5. sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora / Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Priprema za godišnju Skupštinu Komore
  1. Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja
   – završni račun za 2007.
   – financijski plan za 2008. /
   Dr.sc. Nada Vrkić
  2. Prijedlozi Odluka:
   – Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine članova koji obnavljaju zadnju Licencu prije odlaska u mirovinu,
   – Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad,
   – Prijedlog Skupštini da donese Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore /
   Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 4. Izvješće o provedenom internom auditu i analiza ankete zadovoljstva / Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 5. Različito

– dopuna

 1. Gospodarenje otpadom – dr.sc. Nada Vrkić

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 2. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen uz sljedeće primjedbe Ivane Delić, dipl.ing.med.biokemije:

Točka 5. dnevnog reda stavak 2. treba glasiti:

 1. povećanju glavarine na 33,02 kn za dipl.ing.med.biokemije i 34,24 kn za spec. med.biokemije, po principu liječničkih timova. Objašnjenje HZZO-a je bilo da povećanje nije moguće zbog drugačijeg kadrovskog sastava našeg tima.

Točka 6. dnevnog reda stavak 2 treba glasiti:
– Ivana Delić, dipl.ing.med.biokemije uspostavila je kontakt sa predsjednikom Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatske liječničke komore te će se uspostaviti kontakt sa Hrvatskom Komorom medicinskih sestara kako bi se pokušao riješti problem vađenja krvi. Do početka ljeta potrebno je pripremiti sve potrebne podatke kako bi se krenulo u razgovore sa navedenim institucijama.

Izvješće o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore podnio je izvješće o radu Komore od protekle sjednice Izvršnog odbora.

– Obrađena je anketa o potrošnji vezanoj za CRP, PV i okultno krvarenje na temelju koje je pripremljena platforma za razgovore sa predstvanicima HZZO-a. Dan je kratak pregled rezultata obrađene ankete, te je predloženo da se u razgovorima sa HZZO-om zatraži da se navedene pretrage izuzmu iz iznosa glavarine i da se uvede naplata kao terapijski postupak (PPTP) po definiranoj cijeni.

– Komora je uputila prof.dr.sc. Andriji Hebrangu, predsjedniku Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, dopis u kojem se ukazuje na potrebu korekcije glavarine za medicinsko-biokemijske laboratorije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Dopis je u cijelosti objavljen na web stranici Komore.

Tekst sličnog sadržaja upućen je i na sljedeće adrese:
-Vlada Republike Hrvatske /
Gospođa Đurđa Adlešić, prof. | potpredsjednica Vlade za unutarnju politiku
-Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi /
Gospodin Mr. sc. Darko Milinović, dr. med. | ministar
-Ministarstvo financija /
Gospodin Ivan Šuker, dipl. oec. | ministar
-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje /
Gospodin Dr. sc. Većeslav Bergman, dr. stom. | direktor
-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje /
Gospodin Prim. Stjepan Bačić, dr.med. | predsjednik Upravnog vijeća
-Hrvatski Sabor /
Gospodin Mario Zubović, dr.stom. | zastupnik Hrvatskog sabora

– Iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zaprimljen je dopis da je u potpunosti prihvaćen tekst Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije. Navedeni Pravilnik biti će objavljen u Narodnim Novinama.

Predsjednik Komore zahvalio se svima koji su sudjelovali u izradi pravilnika:
Stručni dio: prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina, prof.dr.sc. Elizabeta Topić, prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec, prof.dr.sc. Ivana Čepelak, prof.dr.sc. Franjo Plavšić, doc.dr.sc. Irena Žuntar, mr.sc. Branka Rekić
Pravni dio: gosp. Miroslav Radić. dipl.iur., pravni savjetnik Komore

– Nakon alarmantnih napisa u novinama o radu Medicinsko-biokemijskog laboratorija Renata Jurić i nepružanju laboratorijskih usluga svim stanovnicima otoka Hvara u uredu Komore održan je sastanak s voditeljicom laboratoija Renatom Jurić, dipl.ing.med.biokemije, na kojem se kolegici pokušalo pomoći u rješavanju navedenih problema.

– Predsjednik Komore upoznao je prisutne sa problemom grupne prakse Medicinsko-biokemijskog laboratorija Biserka Kadić, Ljubica Škof, Jovanka Premec i grupne prakse Medicinsko-biokemijskog laboratorija Dunja Borčić, Melita Ćurić gdje je odlaskom u mirovinu Jovanke Premec i Dunje Borčić došlo do situacije da osnovna mreža koju ti medicinko-biokemijski laboratoriji pokrivaju nije popunjena.
U rješavanju navedenog problema Komora je uputila dopis Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje sa mišljenjem i preporukom da bi u takvim situacijama optimalno rješenje bilo da grupna praksa sama zaposli inženjera medicinske biokemije i time popuni osnovnu mrežu te održi postojeću kvalitetu zdravstvene zaštite.
Gosp. Miroslav Radić ukratko je upoznao prisutne sa navedenom situacijom i tijekom rješavanja problema.

– Predsjednik Komore izvjestio je o prisustvovanju sjednicama Skupštine Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore.

– U proteklom razdoblju zaprimljeno je pet zahtjeva za osnivanje medicinsko-biokemijskih laboratorija u sastavu Poliklinika. Na četiri zaprimljena zahtjeva Komora je dala negativno mišljenje, a zbog nepopunjenosti mreže na području Sesveta Komora je dala pozitivno mišljenje na otvaranje medicinsko-biokemijske djelatnosti u sastavu Poliklinike.
Osnovni stav Komore je da se na području sa dovoljnim brojem medicinsko-biokemijskih laboratorija ne daje pozitivno mišljenje za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija.

 1. Predsjednik Komore još je jednom podsjetio na otvorene zadatke Izvršnog odbora:
  • regulativa u EU za davanje mišljenja ili suglasnosti za osnivanje MBL-a. – Povjerenstvo za staleška pitanja
  • kadrovski normativ bolničkih laboratorija – Povjerenstvo za staleška pitanja
  • Izmjene Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Priprema za godišnju Skupštinu Komore

a) Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja
– završni račun za 2007.
– financijski plan za 2008.

Predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izvjestila je prisutne da je Završni račun za 2007. godinu prihvaćen na prošloj sjednici Izvršnog odbora, te je dala kratak pregled Plana prihoda i rashoda za 2008. godinu.

Nakon kratke rasprave članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Plan prihoda i rashoda za 2008. godinu koji će se dati Skupštini na usvajanje.

Dr.sc. Nada Vrkić još je jednom napomenula da je uspostavljen kontakt sa Društvom za školsku i sveučilišnu medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kako bi se pokušao riješti problem vađenja krvi djeci za upis u prvi razred.

b) Prijedlozi Odluka:
– Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine članova koji obnavljaju
zadnju Licencu prije odlaska u mirovinu,

Nakon rasprave donesena je odluka da se prihvati prijedlog dr.sc. Renate Zrinski Topić koja je predložila da kolegice koje odlaze u mirovinu trebaju plaćati članarinu prema vlastitoj savjesti.
Ova točka dnevnog reda briše se sa dnevnog reda Skupštine.
Prihvaćen je prijedlog pravnog savjetnika Komore da se u dogovoru sa ostalim zdravstvenim Komorama u Zakon o svakoj pojedinoj djelatnosti ugradi članak koji bi regulirao problem naplate članarine.

– Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad,

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog da umirovljenici plaćaju članarinu u iznosu od 50% iznosa redovne članarine.

– Prijedlog Skupštini da donese Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore

Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog da iznos upisnine za ponovni upis članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra iznosi 15.000,00 kn.

– Odluka o članarini za 2008. godinu

Predsjednik Komore predložio je da članarina za 2008. godinu iznosi 500,00 kn.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Izvješće o provedenom internom auditu i analiza ankete zadovoljstva

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne da je u uredu Komore 09. lipnja 2008. godine proveden Interni audit prema normi ISO 9001:2000 kojim se provjerila usklađenost postupaka sa ISO normom. U provedenom internom auditu provjerene su sve nesukladnosti i opservacije pronađene prilikom vanjske procjene kvalitete u studenom 2007. godine.
Predsjednik Komore dao je kratak pregled provedene ankete zadovoljstva članstva.

Različito

Dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je prisutne da je Lidija Baturina, dipl.ing.med.biokemije napravila izračun troška koji se odnose na otpad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Trošak koji se odnosi na otpad iznosi 0,06 kn po pretrazi. U Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Lidija Baturina bila je inspekcija zaštite okoliša i prema provedenom nadzoru kolegica je bila dužna izraditi plan gospodarenja otpadom koji izrađuje licencirana tvrtka, a cijena plana je 4.000,00 kn. Budući da i očevidnici o gospodarenju otpadom koji se u prvoj godini šalju Ministarstvu zaštite okoliša, a poslije županiji također imaju svoju cijenu, ukazala se potreba za korekcijom troška otpada.
Prijedlog predsjednika Komore je da se u cijenu otpada ugradi i trošak povećanja cijene benzina.

Ivana Delić, dipl.ing.med.biokemije postavila je pitanje edukacije diplomiranih inženjera medicinske biokemije koji su zaposleni u srednjim školama, te predložila da se u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa izradi prijedlog za obrazovanje spomenutog kadra.
Predsjednik Komore izvjestio je, da je takav prijedlog pokrenulo Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Gosp. Miroslav Radić, dipl.iur. dao je prijedlog da se u Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti ugradi glava o zdravstvenim tehničarima i prvostupnicima medicinsko laboratorijske dijagnostike
(inženjerima laboratorijske medicine), kao i članak koji bi se odnosio na obvezu plaćanja članarine. Problem plaćanja članarine imaju sve komore u zdravstvu i stoga bi bilo dobro da se u sve profesionalne zakone uvede navedena odredba.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content