Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
(Recognition of foreign professional qualifications)


Osobe koje su stručne kvalifikacije stekle u inozemstvu, a žele obavljati medicinsko-biokemijsku djelatnost na području Republike Hrvatske, obvezni su zatražiti priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Temeljem članak 177. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) postupak priznavanja, kao nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, provodi Hrvatska komora medicinskih biokemičara, a sukladno:

- Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15 i 70/19),

- Pravilniku o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13),

- Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Izuzetno, temeljem članka 48. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, postupku priznavanje ne podliježu stručne kvalifikacije (diploma, svjedodžbe odnosno uvjerenja o položeno državnom/stručnom ispitu, specijalističkom ispitu i ispitu iz područja uže specijalnosti), koje su medicinski biokemičari stekli prije 08. listopada 1991. godine izvan teritorija Republike Hrvatske, ali na području bivše SFR Jugoslavije.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara provodi priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija isključivo po općem sustavu priznavanja (uključujući i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a ili Švicarske konfederacije, odnosno za državljane država EGP-a te za državljane Republike Hrvatske, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a ili Švicarske konfederacije) temeljem zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Za potrebe pokretanja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja (Uputa za pokretanje postupka po općem sustavu priznavanja) pri Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara potrebno je:

1) Popuniti obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Obrazac zahtjeva; Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva).
2) Prikupiti potrebnu dokumentaciju i priložiti je zahtjevu u izvorniku ili ovjerenoj preslici (fotokopiji) i po potrebi ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.
3) Uplatiti naknadu za troškove postupka u iznosu od 132,72 EUR / 999,98 kn, a u slučaju uplate u inozemstvu u protuvrijednosti tog iznosa po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate(Uputa za uplatu naknade za troškove postupka)
4) Dostaviti zahtjev u Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara (Uputa za dostavu zahtjeva).

Hrvatska komora medicinskih biokemičara obvezna je donijeti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i dostaviti ga kandidatu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, s tim da se taj rok može produžiti najviše za mjesec dana ako za to postoje opravdani razlozi. Navedeni rokovi se ne primjenjuju u slučaju provedbe dopunskih mjera iz članka 18. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Ako je zahtjev nepotpun, odnosno sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje po zahtjevu, Hrvatska komora medicinskih biokemičara će u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva pozvati podnositelja zahtjeva da ga dopuni u roku od 90 dana, a ako podnositelj zahtjeva ne udovolji pozivu zahtjev će biti odbačen.

O zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije odlučuje se rješenjem protiv kojeg podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za zdravstvo u roku od 15 dana od primitka rješenja. Protiv rješenja ministarstva nadležnog za zdravstvo podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Izuzetno, postupak priznavanja pripravničkog staža i specijalizacije obavljene u inozemstvu te odobrenje polaganja stručnog ispita sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo po okončanju postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kod Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Za informacije u vezi postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija ili predmeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, podnositelj zahtjeva ili opunomoćena osoba možete se obratiti u

Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara

Tajniku Komore Ivici Županu, dipl. pravnik,

na telefon: +385 (1) 457 29 27 ili na e-adresu: ivica.zupan@hkmb.hr



Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content