10. sjednica Izvršnog odbora održana 14. prosinca 2006.


Izvješće Povjerenstva za privatnu praksu i Povjerenstva za ekonomska pitanja | Plan tečajeva za 2007. godinu | Plan stručnog nadzora za 2007. godinu | Usvajanje kadrovskih normativa bolnica | Nacrt Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga | Različito

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće Povjerenstva za privatnu praksu i Povjerenstva za ekonomska pitanja
  Platforma za pregovaranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
 3. Plan tečajeva za 2007. godinu
 4. Plan stručnog nadzora za 2007. godinu
 5. Usvajanje kadrovskih normativa bolnica
 6. Nacrt Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga
 7. Različito

Zapisnik 10. sjednice Izvršnog odbora

Izvješće Povjerenstva za privatnu praksu i Povjerenstva za ekonomska pitanja
Platforma za pregovaranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Dr.sc. Branka Kunović izvjestila je članove Izvršnog odbora o održanom zajedničkom sastanku Povjerenstva za privatnu praksu i Povjerenstva za ekonomska pitanje, na kojem su donešene sljedeće primjedbe na Nacrte općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nacrt Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranje

– Članak 11. Tablica 1. – Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini, standardni broj osiguranih osoba, odnosno stanovnika po timu

Predloženo je da se u točkama 9. do 9.6. korigira kadrovski normativ tima, tako da glasi specijalist medicinske biokemije ili diplomirani inženjer medicinske biokemije.

Sukladno tome članovi Povjerenstava mišljenja su da je potrebno utvrditi i različitu financijsku vrijednost tima, ovisno o tome da li u medicinsko-biokemijskom laboratoriju radi specijalist ili diplomirani inženjer medicinske biokemije.

Iza tablice 1, predlaže se u točci 1 dodati novi stavak koji glasi:

"Tim opće/obiteljske medicine koji ima standardni broj osiguranika može za svoje osigurane osobe mjesečno ostvariti 850 pretraga za medicinsko biokemijsku dijagnostiku."

– U članku 11.Tablica 4. – Standarni broj recepata i uputnica po osiguranoj osobi i djelatnostima predlaže se dodati točku 8. – Laboratorijska dijagnostika.

Također se predlaže da se uputnica za medicinsko-biokemijski laboratorij uvrsti u sustav koji se primjenjuje na recepte i uputnice za specijaliste. Takva bi uputnica bila numerirana i bila bi temelj za utrvđivanje broja bodova za izvršene laboratorijske pretrage kao i za utvrđivanje materijalne potrošnje, odnosno financijskog poslovanja.

Nacrt Odluke o osnovama za sklapanje ugovora

U članku 4. predlaže se da se sadašnja točka 3. pomakne i doda nova točka 3. koja bi glasila:

Ponuditelj specijalist za medicinsko-biokemijsku djelatnost.

Predleže se da se u članku 30. Tablici 1b., u točci 5. razradi laboratorijska dijagnostika na način da se posebno iskaže godišnja vrijednost standardnog tima sa specijalistom medicinske biokemije, a posebno s diplomiranim inženjerom medicinske biokemije, na način kako je iskazano u Tablici 1.a. za liječnike opće medicine.

Također se predlaže da se u točci 5.1. uskladi financijska vrijednost za osigurane osobe žene opredjeljene za timove zdravstvene zaštite žena s vrijednošću boda na način da se ne iskazuje po osiguranici 5 kn, već da se vrijednost utvrđuje sukladno porastu vrijednosti boda.

Članovi Povjerenstava smatraju da je potrebno tražiti, da se pri izračunu kalkulacije glavarine za iduće ugovorno razdoblje ukljuće elementi koji povećavaju troškove u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, a to su:

1. odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada
2. informatizacija medicinsko-biokemijskog laboratorija
3. potrošnja "vacutainera" iznad ugovorenog standarda.

Nacrt Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Na navedeni Nacrt članovi Povjerenstava nisu imali primjedbi.

Zbog obaveza i nemogućnosti u cijelosti prisustvovati Sjednici Izvršnog odbora pravni savjetnik Komore, gosp. Miroslav Radić, dipl.iur. izvijestio je prisutne da će se u narednom razdoblju izraditi nacrt novog Statuta Komore koji će biti dostavljen članovima Izvršnog odbora na mišljenje, te je podsjetio pristutne da će se ove godine održati izbori.

Gosp. Miroslav Radić izvijestio je prisutne da je Hrvatska liječnička komora dala suglasnost na prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji koji će se uputiti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i zatražiti suglasnost.

Plan tečajeva za 2007. godinu

Povjerenstvo za trajnu edukaciju predložilo je sljedeće tečajeve trajne edukacije:

 1. "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju"
  7. veljača 2007. (3 boda). Voditelj: prof.dr.sc. A. Stavljenić Rukavina
 2. "Laboratorijska dijagnostika malignih tumora: gastrointestinali karcinomi"
  14. travanj 2007. (4,0 boda). Voditelj: prof. dr.sc. D. Čvorišćec
 3. "Trombociti"
  Predvidivo: jesen 2007. (4,0 boda). Voditelj prof. dr.sc. Renata Zadro
 4. "Anemije – trajni izazov dijagnostici i terapiji"
  Predvidivo: jesen 2007. (4,0 boda). Voditelj: mr.sc. Biserka Getaldić Švarc
 5. "Novi pristup dijagnostici i liječenju metaboličkog sindroma"
  Predvidivo: kraj 2007/početak 2008. (4,0 boda). Voditelj: Ana-Marija Šimundić

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili plan tečajeva za 2007. godinu

Plan stručnog nadzora za 2007. godinu

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvjestila je prisutne da je izrađen plan provođenja stručnog nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2007. godinu. Plan obuhvaća 10 medicinsko-biokemijskih laboratorija, određeni su termini provođenja stručnih nadzora kao i provoditelji.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili plan provođenja stručnog nadzora za 2007. godinu.

Usvajanje kadrovskih normativa bolnica

Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak je u suradnji sa prof.dr.sc. Dubravkom Čvorišćec izradio Prijedlog kadrovskih normativa bolničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija. Prijedlog kadrovskih normativa izrađen je na temelju rezultata ankete provedene 2004. godine u medicinsko-biokemijskim laboratorijima bolničkih ustanova. Članovi Izvršnog odbora Prijedlog kadrovskih normativa dobili su na uvid, te je doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak zamolio prisutne za mišljenje.

Nakon rasprave donesen je sljedeći zaključak:

Članovi Izvršnog odbora prihvaćaju minimalne kadrovske normative bolnica za medicinsko-biokemijsku djelatnost. Ovi kadrovski normativi ne ukuljučuju područje visokodiferentnih pretraga iz područja medicinske biokemije.

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec ukazala je na učestale upite kolega u kojima se traži pojašnjene opsega poslova tehničara srednje stručne spreme i tehničara više stručne spreme, iz razloga što u svakodnevnoj praksi srednji i viši tehničar obavlja iste poslove, a primaju različiti osobni dohodak.

Povjerenstvo za staleška pitanja zaduženo je da izradi prijedlog opisa poslova srednjeg i višeg zdravstvenog tehničara.

Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga

Izrađen je Nacrt Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga koji je nakon primjedbi na teks i rasprave usvojen i donešen.

Različito

– Izvještaj o provedenom nadzoru Agencije za zaštitu osobnih podataka

Mr.sc. Branka Rekić, tajnik Komore izvjestila je prisutne da je 2003. godine donešen Zakon o zaštiti osobnih podataka. Budući da Komora vodi tri osobne baze podataka koje se odnose na zaposlenika Komore, na vanjske suradnike Komore i na registar članova Komore, Komora je dužna uskladiti vođenje baza osobnih podataka sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Dana 21. studenog 2006. godine ovlaštena pravnica iz Agencije za zaštitu osobnih podataka provela je nadzor u uredu Komore na način da je proveden razgovor i izvršen pregled komorskih baza osobnih podataka. Od Agencije za zaštitu osobnih podataka dobivena je pozitivna ocjena uz jednu primjedbu koja se odnosi na Evidencijski list člana u kojem se od članova Komore traži jedinstveni matični broj građana. Budući da se financijsko poslovanje ne može voditi bez JMBG-a, Komora će taj podatak i dalje prikupljati uz klauzulu na Evidencijskom listu koja će se odnositi na podatak o JMBG, a biti će formulirana prema naputku Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Dužnost Komore bila je i pristupiti Središnjem registu pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka, što je i učinjeno.

Tajnica Komore izvjestila je prisutne da se u uredu Komore trajno čuva dokumentacija koja se odnosi na Odobrenja za samostalan rad, edukaciju članova, Registar članova, ankete, biblioteku, financijsko poslovanje i ostale dokumente vezane uz rad ureda Komore. Rukovodeći se Zakonom o arhivskom gradivu uvidjelo se da je potrebo revidirati rokove čuvanja dokumentacije te je učinjen Prijedlog za arhiviranje dokumenata Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Članovi Izvršnog odbora navedeni Prijedlog dobili su na uvid i zamoljeni su da svoja mišljenja i prijedloge dostave pisanim putem u ured Komore.

Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina podsjetila je prisutne da je Hrvatska liječnička komora dala suglasnost na Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji za koji će se zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

– Uzimanje uzoraka pedijatrijskoj populaciji

Hrvatska komora medicinskih biokemičara pokrenula je inicijativu o uvođenju novog programa školovanja više medicinske sestre – flebotomistice koji bi se provodio u okviru Studija sestrinstva.

Dopis takvog sadržaja upućen je na mišljenje Hrvatskoj komori medicinskih sestara, Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskom pedijatrijskom društvu i Hrvatskom društvu za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Dopis sa predloženim rješenjem sadašnjeg stanja i stanja u budućnosti uz suglasnost gore navedenih Komora i Društava uputio bi se Ministarstvu zdravstve i socijalne skrbi.

Do sjednice Izvršnog odbora Komora nije dobila zatraženu suglasnost.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content