21. sjednica Izvršnog odbora održana 30. studenoga 2011.


Usvajanje zapisnika 17. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva | Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika HKMB | Donošenje liste kandidata za zamjenika predsjednika HKMB | Odluka o izjednačavanju nazivlja specijalista medicinske biokemije sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine | Razno

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva
  Dr.sc. Renata Zrinski Topić
 5. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika HKMB
  Dr.sc. Renata Zrinski Topić
 6. Donošenje liste kandidata za zamjenika predsjednika HKMB
  Helena Dražević, dipl.iur.
 7. Odluka o izjednačavanju nazivlja specijalista medicinske biokemije sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 8. Razno
Usvajanje zapisnika 17. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 17. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

Putem internetske veze prisustvovao je sastanku voditelja medicinsko-biokemijskih laboratorija u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje ugovaraju i primarnu zdravstvenu zaštitu, koji se održao 29. rujna 2011. godine u Uredu Komore.

U listopadu tekuće godine je održan sastanak sa proizvođačima softwera za povezivanje sa CEZIH-om.

Dana 25. listopada 2011. godine je održan sastanak Ekspertnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Dana 3. studenog 2011. godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, sa državnim tajnikom Antom Zvonimirom Golemom, dr.med., raspravljalo se o problematici ubrzanih specijalizacija za medicinske biokemičare zaposlene u bolničkim zdravstvenim ustanovama, kojom prilikom je postignut dogovor da će Ministarstvo u istom mjesecu poslati Komori na mišljenje prijedlog Izmjena Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN broj: 73/08.), kojim izmjenama bi se medicinskim biokemičarima s određenim brojem godina staža priznao status specijalista, s time da bi potreban broj godina za priznavanje zatečenog stanja odredila Komora. Nažalost, do dana održavanja sjednice Izvršnog odbora, Ministarstvo nije dostavilo Nacrt Izmjena predmetnog Pravilnika. Nadalje, vezano za promjenu nazivlja specijalizacije iz Medicinske biokemije u specijalizaciju iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine, te time i pitanje kratice novog nazivlja, dogovoreno je da će na službeni upit, odnosno dopis Komore Ministarstvo dostaviti obavijest o kratici nazivlja specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Također, zaključak sastanka je i da je izjednačavanje nazivlja navedenih specijalizacija u nadležnosti Komore, no o navedenom će se raspravljati pod toč. 7. dnevnog reda.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da je od protekle sjednice Izvršnog odbora održan jedan, i ujedno posljednji u ovom sazivu, sastanak Povjerenstva. Povjerenstvo je sudjelovalo u revidiranju popisa hitnih pretraga za primarnu zdravstvenu zaštitu, nastavno na spomenuti sastanak održan sa voditeljima laboratorija u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje imaju i primarnu zdravstvenu zaštitu, a sve obzirom na postojanje diferencijacije koje se pretrage u primarnoj zdravstvenoj zaštiti smatraju hitnim.

Zaključak navedenog sastanka, a koji zaključak je podržalo Povjerenstvo za stručna pitanja, je da se popis hitnih pretraga revidira i suzi na sljedeće pretrage: kompletna krvna slika (CKS+L+TRC), protrombinsko vrijeme, glukoza, ukupni bilirubin, urea, kreatinin, ALT, AST, Amilaza, CRP, Kalij i Kvalitativna pretraga mokraće (test traka; sediment u slučaju pedijatrijske populacije i nefroloških pacijenata). U slučaju usvajanja navedenog prijedloga, o istom je potrebno obavijestiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatsku liječničku komoru, no više o predmetnoj problematici će se raspravljati pod točkom razno.

Nadalje, na stranicama Komore su objavljene referentne vrijednosti za trudnice, iste vrijednosti su dane za određene parametre, kao pomoć pri tumačenju nalaza.

Zatim, na inicijativu dr. Vučić Lovrenčić Povjerenstvo je krenulo u realizaciju izrade nacionalnih smjernica za laboratorijsku dijagnostiku dijabetes melitusa, odnosno gestacijskog dijabetesa, u kojima bi opisali tehničku proceduru i način izvještavanja nalaza, također istovremeno se radi i na pripremi NACB smjernica za primjenu tumorskih biljega.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju održalo jednu e-sjednicu i to vezano za davanje mišljenja za osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija u Ustanovi za zdravstvenu skrb Bonifarm sa sjedištem u Zagrebu, gdje je u biti došlo do preregistracije dosadašnjeg medicinsko-biokemijskog laboratorija, iz dosadašnje Poliklinike u Ustanovu za zdravstvenu skrb, te je dano pozitivno mišljenje.

Nadalje, sudjelovala je na sastanku Ekspertnog povjerenstva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, o čemu će kasnije biti riječi pod točkom razno.

Vezano za postupak izdavanja Odobrenja za samostalan rad navodi da je jedini problem u nemogućnosti izdavanja Odobrenja medicinskim biokemičara koji su specijalizirali po „novom“ Pravilniku, a zbog nepostojanja službene kratice nazivlja specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da se u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo nije sastajalo.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo sudjelovalo na e-sjednici Izvršnog odbora na kojoj je prihvaćen prijedlog tečaja trajnog usavršavanja za veljaču 2012. godine uz napomenu potrebe promjene naziva tečaja.

Povjerenstvo je vrednovalo tečaj u organizaciji Ekoplaneta d.o.o. „Zbrinjavanje medicinskog otpada, zakonska regulativa i pravilno postupanje“, prihvaćena su dva zahtjeva za organiziranim boravcima, te je raspravljano o vredovanju predavanja koje magistri medicinske biokemije drže prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima, ujednačen stav nije donesen, no o navedenom će više riječi biti pod točkom razno. Također, sudjelovali su u radu Ekspertnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te putem e-sjednica sudjelovali u usvajanju dokumenta Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Predsjednica Povjerenstva doc.dr.sc. Nada Vrkić je izvjestila prisutne da su članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju na jednom sastanaku, te putem e-komunikacije radili na oblikovanju cjenika pretraga, koji je u završnoj fazi. Od 60-ak pretraga koje su bile nepopunjene bilo radnim normativom bilo materijalnim troškovima, a za koje se smatralo da ih jedino možda moguće napraviti u KBC-u Zagreb, nakon provjere u KBC-u Zagreb potrebnim podacima je popunjeno 13 pretraga, stoga ostaje pitanje što učiniti s preostalim pretragama, koje dakle nigdje nisu vidljive, moguće ih je ostaviti u katalogu cijena u biti bez cijene ili brisati. Navodi da je riječ u subspecijalističkim pretragama.

Članovi Izvršnog odbora su suglasni da se pretrage za koje nije moguće utvrditi da se obavljaju u Republici Hrvatskoj brišu iz kataloga pretraga.

Doc. Vrkić napominje da u cjeniku nisu navedeni postupci uzimanja uzoraka krvi i urina, obzirom isti postupci spadaju u medicinske postupke, ali uzimajući u obzir postojeću situaciju smatra da treba razmisliti na koji način iste postupke ugraditi u cjenik.

Doc. Vrkić navodi da je ova konačna verzija cjenika pretraga bila na javnoj raspravi, na pitanja i primjedbe su dani odgovori, odnosno mišljenje Povjerenstva, one primjedbe koje je Povjerenstvo smatralo osnovanim su usvojene i ugrađene u cjenik.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da se Povjerenstvo u proteklom razdoblju, odnosno od posljednje sjednice Izvršnog odbora, nije sastajalo. Svi planirani stručni nadzori su provedeni, te se čekaju očitovanja medicinsko-biokemijskih laboratorija na Rješenja o provedenom stručnom nadzoru. Izvještava prisutne da je tijekom stručnih nadzora uočeno da postoje specijalistički laboratoriji koji za voditelja laboratorija nemaju specijalistu medicinske biokemije, koji problem se javlja i u velikim gradovima i manjim mjestima, stoga smatra da je potrebno raspravljati o problemu specijalizacija za magistre medicinske biokemije koji dugi niz godina rade u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Stručni nadzor je obavljen u 9 ustanova, u ukupno 10 medicinsko-biokemijskih laboratorija, te su svi nadzori ocjenjeni s pozitivnom ocjenom.

I. Područno vijeće

Predsjednik I Područnog vijeća Predrag Grabusin, mag.med.biochem., izvijestio je prisutne da su aktivnosti I Područnog vijeća bile usmjerene na izbore za delegate Skupštine HKMB, te će se sutra održati sastanak na kojem će se provesti izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Područnog vijeća.

II. Područno vijeće

Predsjednica II Područnog vijeća Slavica Cerovec-Sever, spec.med.biokemije je izvijestila prisutne da je održan sastanak II Područnog vijeća kojom prilikom su članovi obaviješteni o rezultatima izbora za delegate Skupštine Komore.

III. Područno vijeće

Predsjednica III Područnog vijeća Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da su aktivnosti III Područnog vijeća bile usmjerene na izbore za delegate Skupštine HKMB, te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Područnog vijeća.
Vezano za sudjelovanje u radu Radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu navodi da smatra da interes članstva za osnivanjem Povjerenstva za bolničku zdravstvenu zaštitu postoji, no zbog prezauzetosti tekućim obvezama članstvu je potrebno ostaviti duži vremenski rok za očitovanje.

Izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva

Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila da su izbori za delegate Skupštine Komore trajali u razdoblju od 15. rujna do 21. studenog 2011. godine, u skladu s Odlukom o raspisivanju izbora za delegate Skupštine HKMB, te su 21. studenog 2011. godine rezultati izbora za delegate Skupštine objavljeni na web stranici Komore. Nadalje izvještava da su izborne radnje provedene u zadanim rokovima i bez većih nepravilnosti. U V. Izbornoj jedinici je uočena nesukladnost između rezulata izbora i zapisnika o radu izbornog povjerenstva, no uočene pogreške u zapisniku nisu utjecale na rezultate izbora delegata u istoj izbornoj jedinici.

Odaziv glasača na u izbore je sljedeći:

I. Područno vijeće 40 %,

II. Područno vijeće 60 %,

III. Područno vijeće 55 %,

IV. Područno vijeće 70 %,

V. Područno vijeće 60 %,

odnosno ukupno gledajući 51 %.

Nadalje dr. sc. Zrinski Topić izvještava da primjedbi na postupak izbora nije bilo, osim sugestija predsjednice Izbornog povjerenstva V. Izborne jedinice prof. dr. sc. Štefice Dvornik, i to da je Slavoljub Wagner, mag.med.biochem. imenovan za člana Izbornog povjerenstva dok na popisu glasača nije bio naveden, a obzirom je u mirovini, stoga dr. sc. Zrinski Topić smatra da je pitanje statusa umirovljenika članova Komore potrebno detaljno urediti. Također, Povjerenstvo se složilo s prijedlogom prof. Dvornik da je u uputama za rad izbornih povjerenstava potrebno naglasiti da je omotnice sa glasačkim listićima prilikom zaprimanja u izbornom mjestu potrebno otvoriti, te da je na istim omotnicama potrebno naznačiti da se radi o glasačkom listiću, a sve kako bi se utvrdilo da se u istoj omotnici zaista nalazi glasački listić. U skladu s navedenim Središnje izborno povjerenstvo predlaže doradu izborne procedure za delegate Skupštine, te da se izbori najavljuju znatno ranije.

Izvješće i sugestije Središnjeg izbornog povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni.

Izvješće Središnjeg Izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika HKMB

Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila da je u skladu s Odlukom o raspisivanju izbora za predsjednika HKMB, u utvrđenom roku za predaju kandidatura, zaprimljena samo jedna kandidatura za predsjednika HKMB, i to sadašnjeg predsjednika, te je ista kandidatura pravovaljana, stoga lista za predsjednika HKMB glasi:

1. Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije.

Lista kandidata za predsjednika HKMB jednoglasno je prihvaćena i objavit će se na web stranici Komore.

Lista kandidata za predsjednika HKMB nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Donošenje liste kandidata za zamjenika predsjednika HKMB

Tajnica Komore, Helena Dražević, dipl.iur. je izvijestila prisutne da sukladno Statutu Izvršni odbor donosi listu kandidata za zamjenika predsjednika Komore, te je potrebno listu donijet na način da najmanje dva kandidata budu iz primarne i dva iz sekundarne zdravstvene zaštite, no obzirom je na listi kandidata za predsjednika HKMB samo jedan kandidat i to iz primarne zdravstvene zaštite, lista je pravovaljana i ako na njoj budu navedena najmanje dva kandidata i to iz sekundarne zdravstvene zaštite.

Temeljem pristiglih prijedloga u Ured Komore sastavljena je lista kandidata za zamjenika predsjednika HKMB:

Lista kandidata za zamjenika predsjednika HKMB (sekundarna zdravstvena zaštita):

1. Doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije
2. Doc.dr.sc. Nada Vrkić, spec.med.biokemije

Svi kandidati dostavili su pravovaljanu dokumentaciju.

Lista kandidata za zamjenika predsjednika HKMB jednoglasno je prihvaćena.

Lista kandidata za zamjenika predsjenika HKMB i prijedlozi za kandidate nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Odluka o izjednačavanju nazivlja specijalista medicinske biokemije sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio da je sukladno već spomenutom zaključku sastanka održanog u Ministarstvu, sa državnim tajnikom dr. Golemom, izjednačavanje nazivlja specijalista medicinske biokemije sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine u nadležnosti Komore, stoga predlaže donošenje Odluke o izjednačavanju nazivlja specijalista medicinske biokemije sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine, odnosno o jedinstvenom nazivlju koje glasi specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Odluku o izjednačavanju nazivlja specijalista medicinske biokemije sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine, koja odluka će se dostaviti na znanje Ministartsvu zdravstva i socijalne skrbi, te ukoliko je moguće objaviti u Narodnim novinama.

Razno

Helena Dražević, dipl.iur. izvještava prisutne da unatoč zaključku već spomenutog sastanka u Ministarstvu, u Ured Komore nije zaprimljena službena obavijest Ministarstva o kratici nazivlja specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Povodom upita pojedinih članova Komore dr. Zrinski Topić moli prisutne da iznesu stav o problematici vrednovanja predavanja magistara medicinske biokemije prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima, a u svrhu njihovog trajnog usavršavanja. Također, kao što je već spomenula Povjerenstvo za trajnu edukaciju je raspravljalo o istoj problematici, no ujednačeni stav nije postignut.

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije iznosi stav da je dužnost voditelja tima da bez nagrade, odnosno bodovanja educira kadar koji radi u laboratoriju, te napominje da ni Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije ne predviđa istu mogućnost.

Članovi Izvršnog odbora, uz jedan suzdržan glas dr. Honović, zauzeli su stav o dosljednoj primjeni Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, te ne bodovanju predavanja koja magistri medicinske biokemije drže prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima, u svrhu njihovog trajnog usavršavanja.

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije izvještava prisutne o zaprimljenoj obavijesti mag. Melite Mateš o najavljenom stručnom nadzoru Hrvatske komore zdravstvenih radnika u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Mag. Horvat je obavijestila prisutne o činjenici da je isti stručni nadzor proveden i u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u bolnici u Osijeku. Predsjednik Komore naglašava da su akti, na koje se ista Komora poziva prilikom obavljanja nadzora, u razini Pravilnika koji iz proizlaze iz Zakona o djelatnostima u zdravstvu. Isti akti nigdje jasno ne navode ovlast provođenja stručnog nadzora u laboratorijima u koncesiji, već samo u ustanovama, no on smatra da bez obzira radilo se o ustanovi ili privatnom laboratoriju, odnosno laboratoriju u koncesiji, Hrvatska komora zdravstvenih radnika nije ovlaštena provoditi stručni nadzor u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Također naglašava da Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti jasno navodi da Hrvatska komora medicinskih biokemičara ima javnu ovlast provođenja stručnog nadzora nad medicinskim biokemičarima i medicinsko-biokemijskim laboratorijima, te je taksativno navedeno što je obuhvaćeno stručnim nadzorom, između ostalog i stručne kvalifikacije i trajno usavršavanje laboratorijskog osoblja, te kompletna organizacija i struktura medicinsko-biokemijskog laboratorija. Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije i dr.sc. Ines Vukasović naglašavaju da zaposlenici laboratorija, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničari nemaju ovlasti za samostalan rad već djeluju pod nadzorom specijaliste određene djelatnosti. Predsjednik Komore predlaže da u navedenom kontekstu, Komora uputi dopis Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te nakon toga o navedenoj problematici obavijesti članove Komore voditelje medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Predsjednik Komore izvještava prisutne o radu Ekspertnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Dana 25. listopada 2011. godine održan je sastanak, na istom sastanku se raspravljalo o zahtjevu za priznavanje stručne kvalifikacije, odnosno kompetencija za obavljanje poslova magistra medicinske biokemije, temeljem diplome stečene na sveučilišnom studiju medicinske biokemije u Ljubljani. Napominje da je sastanku ekspertnog povjerenstva prisustvovala dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu prof. Karmela Barišić i prof. Ružica Beljo Lučić iz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te je zaključak sastanka da je predmetni sveučilišni studij u Ljubljani po stupnju obrazovanja na istoj razini kao i Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, stoga je Komora dala mišljenje da kompetencije predmetne osobe stečene na navedenom studiju odgovaraju kompetencijama magistara medicinske biokemije članova HKMB.

Predsjednik Komore napominje da zakonski propisi na nalažu obvezu traženja mišljenja Komore u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, no stav Komore je da je mišljenje Komore kao strukovne organizacije iznimno bitno u istom postupku, te je cilj rada Ekspertnog povjerenstva, te izdavanje mišljenja o postojanju kompetencija magistra medicinske biokemije, upravo nastojanje za uključivanjem u propisanu proceduru priznavanja inozemnih kvalifikacija.

Na već spomenutom sastanku sa državnim tajnikom dr. Golemom istoga smo obavijestili o opisanoj inicijativi uključivanja Komore u postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, a potaknuti zahtjevom za izdavanjem odobrenja za samostalan rad osobe koja je nakon završenog studija Biokemijskih znanosti u Sirijskoj Arapskoj Republici, odradila pripravnički staž i položila stručni ispit u Republici Hrvatskoj, a da ni u jednom dijelu postupka Komora, koja izdaje licencu za rad, nije pitana za mišljenje. Dr. Golem je naglasio da je u predmetnom slučaju došlo do propusta u Ministarstvu jer je u istoj procuduri uobičajeno traženje mišljenja Komore. Potom je Komora uputila službeni dopis Ministarstvu vezano za uključivanje Komore u postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalilfikacija, no odgovor nismo zaprimili.

Nastavno na već spomenuto, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja dr. Honović predlaže Izvršnom odboru usvajanje sljedećeg popisa hitnih pretraga za primarnu zdravstvenu zaštitu: kompletna krvna slika (CKS+L+TRC), protrombinsko vrijeme, glukoza, ukupni bilirubin, urea, kreatinin, ALT, AST, Amilaza, CRP, Kalij i Kvalitativna pretraga mokraće (test traka; sediment u slučaju pedijatrijske populacije i nefroloških pacijenata). Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno usvojili prijedlog Povjerenstva za stručna pitanja o revidiranom popisu hitnih pretraga za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content