Djelatnost Hrvatske komore medicinskih biokemičara


Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

 1. vodi registar medicinskih biokemičara u Republici Hrvatskoj,
 2. daje, obnavlja i oduzima Odobrenja za samostalan rad,
 3. obavlja stručni nadzor nad radom medicinskih biokemičara,
 4. određuje najnižu cijenu rada medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu,
 5. odobrava pojedinačne cijene medicinsko-biokemijskih usluga medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu.

Uz javne ovlasti Komora obavlja i sljedeće poslove:

 1. donosi Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije,
 2. prati i nadzire provođenje pravila etike i deontologije u medicinsko-biokemijskoj djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
 3. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj zdravstvene struke,
 4. daje prijedlog plana potrebnih kadrova ministru nadležnom za zdravstvo,
 5. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa medicinsko-biokemijskih usluga,
 6. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu medicinsko-biokemijske usluge koja im se pruža,
 7. surađuje sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo,
 8. daje mišljenje o kvaliteti dijagnostičkih testova, reagencija, pribora i opreme koji podliježu registraciji,
 9. organizira stručno usavršavanje i dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke s obzirom na nove dijagnostičko-terapijske metode, te trajnu izobrazbu svojih članova,
 10. propisuje uvjete stručnog usavršavanja medicinskih biokemičara zbog proširenja djelatnosti,
 11. prati i analizira problematiku te brine za usklađivanje razvoja medicinsko biokemijske djelatnosti,
 12. daje mišljenje ministru nadležnom za zdravstvo u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada medicinskih biokemičara u privatnoj praksi te početka i prestanka rada zdravstvenih ustanova s obzirom na utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti te stručne i ekonomske interese svojih članova,
 13. daje mišljenje za rad medicinskih biokemičara u svojoj struci izvan punog radnog vremena odnosno sklapanja posla za svoj račun,
 14. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima,
 15. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse,
 16. daje suglasnost na cijene medicinsko-biokemijskih usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
 17. daje prethodno mišljenje na akt Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje način provođenja plana i programa mjera zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite i drugih osnova za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji čine mrežu zdravstvene djelatnosti,
 18. brine za pravnu pomoć svojim članovima,
 19. brine o materijalnim i drugim interesima svojih članova,
 20. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova među njima,
 21. propisuje sadržaj, rokove i postupak provjere stručnosti medicinskih biokemičara,
 22. izdaje svoje glasilo,
 23. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Komore.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content