11. sjednica Izvršnog odbora održana 22. travnja 2010.


Sjednicu otvara i pozdravlja prisutne članove Izvršnog odbora, predsjednik Komore Goran Bulatović, spec.med.biokemije, te predlaže slijedeći dnevni red uz izmjenu: Točke 7. i 8. dnevnog reda postaju točke 2. i 3. dnevnog reda. Predložene izmjene jednoglasno su prihvaćene, te dnevni red glasi:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Izvršnog odbora
  Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2009. godine

  Dr.sc. Nada Vrkić
 2. Revizija Cjenika i Troškovnika Komore
  Doc.dr.sc. Nada Vrkić
 3. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 4. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 5. Izmjena liste provoditelja stručnog nadzora
  Dr.sc. Ines Vukasović
 6. Revizija postupka provođenja redovnog stručnog nadzora – interni protokol
  Revizija postupka provođenja izvanredovnog stručnog nadzora – interni protokol
  Dr.sc. Ines Vukasović
 7. Plan provođenja stručnih nadzora za 2010. godinu
  Dr.sc. Ines Vukasović
 8. Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Jelene Kozar, dipl.ing.med.biokemije
  Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak
 9. Različito
  – Plan edukacije za zaposlenike
  – Ukidanje odluke o imenovanju predstavnika Komore za rad u Povjerenstvu za utvrđivanje uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti u privatnoj praksi

Usvajanje zapisnika 9. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 9. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2009. godinu

Predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja, doc.dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je prisutne o održanom sastanku na kojem je gospođa Ljiljana Egić, knjigovođa Komore prezentirala financijsko poslovanje Komore. Doc.dr.sc. Nada Vrkić dala je kratak pregled financijskog poslovanja članovima Izvršnog odbora. Izvijestila je prisutne o prihodima i rashodima u 2009. godini. Komora je financijsko poslovanje završila sa viškom prihoda od 5.900,00 kn.

Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2009. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Revizija Cjenika i Troškovnika Komore

Doc.dr.sc. Nada Vrkić, izvjestila je prisutne o potrebi revizije cjenika i troškovnika Komore. Stupanjem na sangu Pravilnika za specijalističko usavršavanje magistara medicinske biokemije (program B i C) ukida se dodatno usavršavanje zbog proširenja djelatnosti te je potrebno navedenu stavku brisati iz Cjenika Komore.
Stavka Cjenika; Potvrde i mišljenje za tvrtke nije dovoljno specificirana pa se proširuje na naziv: Potvrde za mišljenje o proizvodu, instrumentu reagensu za tvrtke, a cijena ostaje u iznosu od 5.000,00 kn.
Za stavku Cjenika; Adrese članova u postavlja se pitanje imamo li pravo prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka iznositi podatke o našim članovima.
Tajnik Komore Ana Drobac, dipl.iur. dala je tumačenje da Komora kao intitucija sa javnim ovlastima prikuplja podatke o svojim članovima u svrhu vođenja Registra članova i prema Zakona o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke može prosljeđivati i koristiti samo uz suglasnost svakog pojedinog člana. Budući da je podatak o zaposlenju svakog pojedinog člana Komore danas dostupan uglavnom na web stranicama samih ustanova, projedlog je da se ova stavka cjenika Komore briše.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog brisanja spomenute stavke Cjenika.

Gubitak Odobrenja za samostalan rad i članske iskaznice. Provjerom zapisnika Izvršnog odbora iz 2000. godine utvrđeno je da je donešena odluka o visini iznosa za izdavanje duplikata Odobrenja za samostalan rad i duplikat članske iskaznice u iznosu od 200,00 kn, iako u važećem Cjeniku stoji iznos os 100,00 kn. Doc.dr.sc. Nada Vrkić predložila je da se prihvati odluka Izvršnog odbora iz 2000. godine, te da iznos za izdavanje duplikata Odobrenja za samostalan rad ostane 200,00 kn, a za izdavanje duplikata članske iskaznice predlaže iznos od 50,00 kn.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Iz Troškovnika Komore potrebno je brisati stavku za honorar mentora za dodatno usavršavanje zbog proširenja djelatnosti.
Na 9. sjednici Izvršnog odbora donesena je odluka da se honorar za predavače na tečajevima trajne edukacije kreće u rasponu od 600-1270,00 kn, što se u praksi nije pokazalo dobro, te je potrebno definirati fiksni iznos honorara. Doc.dr.sc. Nada Vrkić predložila je da honorar za predavača na tečaju trajne edukacije iznosi bruto iznos od 1.000,00 kn., također je predložila da se uvede stavka za honorar predavača za ponovljeni tečaj u iznosu od 500,00 kn, uz napomenu da se pod ponovljeni tečaj podrazumijeva tečaj ponovljen unutar godine dana.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Izvješće predsjenika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore, Goran Bulatović, spec.med.biokemije izvjestio je članove Izvršnog odbora o aktivnostima ureda u proteklom razdoblju:

 • U prosincu 2009. godine u Splitu je održan sastanak sa članovaima IV Područnog vijeća
 • Sa firmom Medicina promet i Beckman Coulter dogovoren je otkup Kataloga pretraga i Cjenika MedLabnet-a, u svrhu distribucije u medicinsko-biokemijske laboratorije primarne zdravstvene zaštite
 • Početkom siječnja održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi sa temom izmjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije na kojem je zatražena izmjena u djelu gdje se ustanovama dodjeljuje obavljanje specijalističkog staža u okviru specijalizacije iz analitičke toksikologije, po prijedlogu Hrvatskog društva za analitičku toksikologiju. Na sastanku je traženo da se magistrima medicinske biokemije zaposlenima u bolničkim ustanovama omogući specijalizacija po programu b i c.
 • Održana su dva sasatanka sa predstavnocima HZZO-a vezano uz akte za ugovaranje
 • Prisustvovalo se sastanku KOHOM-a u Rijeci
 • Održana su dva sastanaka u HZZO- u vezano uz projekt edukacije medicinskih sestara za vađenje venske krvi
 • Održan je sastanak sa članovima Operativnog tima za provođenje edukacije medicinskih sestara za vađenje venske krvi (predstavnici HKMS, HLK, HZZO)
 • Održan je preliminarni sastanak sa predstavnicima ABBOTT-a na kojem se razgovaralo o mogučnosti priznavanja tečajeva u njihovoj organizaciji, dogovoreno je da će se na sljedećem sastanku dogovoriti stručni kriteriji vezani za organizaciju i održavanje spomenutih tečajeva
 • Održan je sastanak sa predsjenicom Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, prof.dr.sc. Elizabetom Topić, sa temom davanja mišljenja o uvjetima pojedinih zdravstvenih institucija za obavljanje dijela specijalističkog staža Do sada je bila praksa da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi traži spomenuta mišljenja od Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Budući da je to posao koji je pod ingerencijom Komore uspjeli smo se izboriti da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ubuduće mišljenja traži od Komore. Pod okriljem Komore osnovano je Povjerenstvo za davanje mišljenja koje čine dva predstvanika Hrvatskog društva medicinskih biokemičara (doc.dr.sc. Dunja Rogić, doc.dr.sc. Nada Vrkić) dva predstavanika Komore (dr.sc. Lorena Honović, Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije) i jedan predstavnik Farmaceutsko-ciokemijsko fakulteta (prof.dr.sc. Karmela Barišić) koje će donositi ocjene i dostavljati mišljenja Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
 • U Opatiji se prisustvovalo 4. simpoziju Hrvatske liječničke komore
 • Održan je sastanak sa predsjednicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore sa temom koncesije u primarnoj zdravstveno zaštiti, te je tražen hitan sastanak sa ministrom zdravstva i socijalne skrbi. Termin sastanak još uvijek se čeka.
 • Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi vezan uz projekt e-uputnice, također je održan sastanak vezan uz provođenje koncesija na nivou primarne zdravstvene zaštiti
 • Održan je još jedan sastanak u HZZO-u vezan uz Akte za ugovaranje
 • U Komori je studentima Farmaceutsko-biokemijsjkog fakulteta održano predavanje o osnutku i značaju Hrvatske komore medicinskih biokečara
 • U Osijeku je krajem ožujka održan sastanak sa članovima III Područnog vijeća
 • Ponovno je održen sastanak u Ministarstvu zdravtstva i socijalne skrbi sa temom specijalističkog usavršavanja magistara medicinske biokemije. Također je postavljeno pitanje dodatka na plaću za odgovornost za magistre medicinske biokemije zaposlene u bolničkim ustanovama po uzoru na doktore medicine i doktore stomatologije
 • U uredu Komore zaprimljena je peticija specijalizanata vezana uz odluku Izvršnog odbora da se ukine povlaštena kotizacija za tečajeve trajne edukacije u iznosu od 200,00 kn. Sa specijalizantima je održan sastanak na kojem je prezentiran trošak organizacije i održavanja tečajeva čiji nulti trošak iznosi 500,00 kn. Predsjednik Komore dao je mogućnost specijalizantima da u roku od 7 dana odluče hoće li prihvatiti kotizaciju u iznosu od 500,00 kn ili će odluku o visini kotizacije donositi delegati Skupštine. Specijalizanti su prihvatli obrazloženje troškova tečaja i prihvatili iznos kotizacije od 500,00 kn uz napomenu da su i dalje nezadovoljni
 • Održan je sastanak predstavanika komora u zdravstvu, te se na inicijativu Hrvatske liječničke komore tražio hitan sastanak sa ministrom zdravstva i socijalne skrbi, a vezano uz dvogodišnje omalovažavanje institucija komore u donošenju zakonskih i podzakonskih akata

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Prof.dr.sc. Karmela Barišić izvjestila je prisutne da je od posljednjeg Izvršnog odbora održan jedan skupni ispit za dobivanje Odobrenja za samostalan rad. Održan je sastanak u prostorijama Komore na kojem se raspravljalo o zahtjevima za priznavanjem bodova temeljem različitih oblika edukacije. Održavaju se e-sastanci na kojima se rješavaju pojedinačni zahtjevi članova za priznavanje edukacije.
U planu je napraviti izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara.

Povjerenstvo za struČna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović izvjestila je da su članovi Povjerenstva nastavili svoje aktivnosti vezane uz izradu priručnika za liječničke ordinacije u kojima se obavlja medicinsko biokemijska djelatnost. Članovi Povjerenstva rješavali su i upite upućene Povjerenstvu, sudjelovalo se u definiranju načina davanja mišljenja o dužini provođenja specijalističkog staža u pojedinim zdravstvenim ustanovama. Članovi Povjerenstva smatraju da je već donijeta mišljenja od strane Hrvatskog društva medicinskih biokemičara potrebno reviditari jer nisu temeljena na objektivnim kriterijima.
Članovi Povjerenstva dali su prijedlog o organizaciji niza tečajeva trajne edukacije sa temom akreditacije medicinsko-biokemijskih laboratorija, koji bi prvenstveno bili pomoć u pripremama za akreditaciju.
U proteklom razdoblju su se požurnicom prema voditeljima radnih skupina aktivirale radnje na reviziji dokumenta o harmonizaciji laboratorijskih nalaza. Rok je 15. svibnja 2010. godine

Povjerenstvo za privatnu praksu i primarnu zdravstevnu zaŠtitu

Ivana Delić, mag.med.biochem. izvjestila je prisutne da je prema planu i programu održano 7 tečajeva edukacije medicinskih sestara za vađenje venske krvi.
U prosincu 2009. godine u HZZO-u održan je sastanak na kojem su predočeni nedostaci i poteškoće vezane za provođenje edukacije medicinskih sestara. Nakon otklanjanja prezentiranih problema i poteškoća projekt edukacije medicinskih sestara nastvaljen je u travnju ove godine u Rijeci i Splitu.

Na prošloj sjednici Izvršnog odbora predsjednik Komore zatražio je od predsjednika Povjerenstva procjenu i eventualnu rekonstrukciju Povjerentava, slijedom toga održan je sastanak Povjerenstva za primarnu zdravstenu zaštitu i privatnu praksu na kojem je Suzana Ljubej, spec.med.biokemije, koja je ujedno i član Povjerenstva za ekonomska pitanja zatražila razrješenje članastva u Povjerenstvu za primarnu zdravstenu zaštitu i privatnu praksu, što je i prihvaćeno.
Budući da je broj članova ovog Povjerenstva smanjen za dva člana, Ivana Delić, mag.med.biochem., predlaže imenovanje dva nova člana: Anu Galović, mag.med.biochem. i Predraga Grabusina, mag.med.biochem.
Članovi Izvršnog odbora su prihvatili zahtjev Suzane Ljubej za razrješenje članstva u Povjerenstvu.
Članovi Izvršnog prihvatili su prijedlog Ivane Delić, mag.med.biochem. za imenovanjem dva nova člana Povjerenstva za primarnu zdravstenu zaštitu i privatnu praksu

Članovi Povjerenstva sudjelovali su na sastanku vezanom uz primjedbe voditeljice ispostave Dugo Selo Doma zdravlja Zagrebačke županije na rad Medicinsko-biokemijskog laboratorija Viktorija Bevanda, mag.med.biochem. te zajedno sa članovima ostalih Povjerestava utvrdili činjenično stanje i donijeli preporuke vezane uz pristigle primjedbe.

Povjerenstvo za etiku i deontologiju

Dr.sc. Renata Zrinski Topić izvjestila je prisutne da je u studenom sudjelovala na tečaju Etika i dijete. Članovi Povjrenstva radili su na izmjenama postojećeg Pravilnika o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatsje komore medicinskih biokemičara.
Dr.sc. Renata Zrinski Topić bila je prisutna na sastanku održanom sa kolegicom Viktorijom Bevandom vezanom u pritužbe na rad medicinsko-biokemijskog laboratorija čiji je voditelj Viktorija Bevanda, mag.med.biochem.

Povjerenstvo za struČni nadzor i unaprjeĐenje kvalitete

Dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je da članovi Povjerenstva rade na reviziji akata za provođenje stručnog nadzora. Dokumenti se nalaze na javnoj raspravi, a objavljeni su na web stranici Komore.
Učinjen je plan za provođenje stručnog nadzora za 2010. godinu, revidiran je popis provoditelja stručnog nadzora, a produženje provoditeljskog statusa bilo je uvjetovano određenim aktivnostima vezanim uz reviziju dokumenata za provođenje stručnog nadzora.

I. Područno vijeće

Predrag Grabusin, mag.med.biochem., izvijestio je prisutne da je u proteklom razdoblju kontaktirao članove koji imaju dugovanje članarine, te ih podsjetio na njihove obveze prema Komori.
27. studenog 2009. godine članovi I područnog vijeća obaviješteni su putem e-maila o radu Izvršnog odbora na protekloj sjednici.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područog vijeća Marica Juretić, mag.med.biochem., izvjestila je o sljedećim aktivnostima članova V Podrućnog vijeća u proteklom razdoblju:

 • 09.12.2009. prisustvovalo se prezentaciji e-uputnice za medicinsko-biokemijske laboratorije u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • 15.03.2010. godine članovi područnog vijeća sudjelovali su u radu 10. sjednice Izvršnog odbora e-poštom

III. Područno vijeće

Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da je sa kolegicom Zdenkom Knežević, mag.med.biochem., sudjelovala na prezentaciji e-uputnice za medicinsko-biokemijske laboratorije u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 22. veljače 2010. godine članovi III Područnog vijeća očitovali su se na Nacrt općih akata HZZO-a, a 30.03.2010. godine održan je sastanak članova Područnog vijeća u KBC Osijek na kojem je prisustvovao predsjednik Komore.

IV. Područno vijeće

Ivana Delić, mag.med.biochem., izvjestila je da je u prosincu 2009. godine u Splitu održan sastanak sa članovima Područnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije. Sastanci podružnice održavaju se redovito svakog mjeseca te se članstvo izvještava o radu Komore.

II. Područno vijeće

Slavica-Cerovec Sever, spec.med.biokemije izvijestila je da se članovi II Područnog vijeća redovito sastaju jednom mjesečno, te su upoznati sa radom Komore.
Članovi II Područno vijeća uputili su svoje primjedbe na Upitnik o samoprocjeni.

Izmjena liste provoditelja stručnog nadzora

Dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je da je na popisu provoditelja stručnog nadzora bilo ukupno 26 provoditelja stručnog nadzora koji su u proteklih godinu dana bili pozvani na aktivno sudjelovanje u reviziji Upitnika o samoprocjeni na temelju stručnog iskustva i iskustva sa terena. Odaziv je bio vrlo slab. Budući da je ostanak na listi provoditelja bio uvjetovan sudjelovanjem u reviziji spomenutih akata za provođenje stručnog nadzora, smanjen je broj provoditelja stručnog nadzora.
Provoditelji stručnog nadzora koji nisu sudjelovali u reviziji dokumenata i brisani su sa liste provoditelja: dr.sc. Ksenija Fumić, mr.sc. Marija Kastelan, Dunja Meniga,spec.med.biokemije, dr.sc. Branka Kunović, Melita Mateš, spec.med.biokemije, Branka Vitunjski Englert, spec.med.biokemije
Prijedlog izmjene liste PROVODITELJA stričnog nadzora:

  1. Doc.dr.sc. Lidija Bilić Zulle
  2. Goran Bulatović, spec.med.biokemije
  3. Slavica Cerovec-Sever, spec.med.biokemije
  4. Dr.sc. Elizabeta Fišić
  5. Doc.dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić
  6. Dr.sc. Lorena Honović
  7. Mr.sc. Jasminka Matica
  8. Dr.sc. Danica Matišić
  9. Aida Nazor, spec.med.biokemije
  10. Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije
  11. Edi Perović, spec.med.biokemije
  12. Danijela Polak Erceg, spec.med.biokemije
  13. Doc.dr.sc. Dunja Rogić
  14. Ada Sapunar, spec.med.biokemije
  15. Mr.sc. Vatroslav Šerić
  16. Doc.dr.sc. Nada Vrkić
  17. Doc.dr.sc. Jadranka Wagner
  18. Prof.dr.sc. Renata Zadro
  19. Mr.sc. Zoran Šiftar
  20. Dr.sc. Ines Vukasović

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog izmjene liste provoditelja stručnog nadzora.

Revizija postupka provođenja redovnog stručnog nadzora – interni protokol
Revizija postupka provođenja izvanredovnog stručnog nadzora – interni protokol

Dokumenti za provođenje stručnog nadzora Revizija postupka provođenja redovnog stručnog nadzora – interni protokol i Revizija postupka provođenja izvanredovnog stručnog nadzora – interni protokol
bili su na javnoj raspravi objavljenoj na web stranici Komore. Dr.sc. Ines Vukasović dala kratak pregled izmjena u navedenim dokumentima.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili reviziju postupka provođenja redovnog stručnog nadzora – interni protokol i postupka provođenja izvanredovnog stručnog nadzora – interni protokol

Plan provođenja stručnih nadzora za 2010. godinu

Dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je prisutne o prijedlogu plana provođenja stručnih nadzora u 2010. godini te dala pregled medicinsko-biokemijskih laboratorija u kojima će se provesti stručni nadzor.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog plana provođenja stručnog nadzora.

Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Jelene Kozar, dipl.ing.med.biokemije

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne da se točka 9. briše sa dnenog reda iz razloga što navedeni predmet nije bio na razmatranju kod svih članova Povjerenstva za staleška pitanja već se očitovao samo predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja.

Različito

Plan edukacije za zaposlenike

Goran Bulatović, spec.med.biokemije predložio je da se za iduću godinu predvide dva tečaja za Anu Drobac,dipl.iur., tajnika Komore i dva tečaja za Sandru Burić, ekonomskog tehničara. Tečajevi mogu biti iz područja struke i područja sustava upravljanja kvalitetom.
Prijedlog predsjednika Komore članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili

Ukidanje odluke o imenovanju predstavnika Komore za rad u Povjerenstvu za utvrĐivanje uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehniČke opreme za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti u privatnoj praksi

2007. godine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo je naredbu o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te je temeljen navedene naredbe Komora imenovala predstavnike u spomenuto Povjerenstvo. Budući da se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi oglušilo na svoju naredbu, te prilikom svakog novog zahtjeva za očevid traži imenovanje novog predstavnika Komore u Povjerenstvo, predsjednik Komore predlaže da se ukine imenovanje predstvanika iz 2007. godine te da se predstavnici imenuju po svakom zaprimljenom zahtjevu za očevid od strane Ministarstva i socijalne skrbi.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Povlaštene kotizacije za specijalizante

U ured Komore zaprinljena je peticija specijalizanata vezana uz odluku Izvršnog odbora da se ukine povlaštena kotizacija za tečajeve trajne edukacije u iznosu od 200,00 kn. Sa specijalizantima je održan sastanak na kojem je prezentiran trošak organizacije i održavanja tečajeva čiji je nulti trošak 500,00 kn. Predsjednik Komore dao je mogućnost specijalizantima da u roku od 7 dana odluče hoće li prihvatiti kotizaciju u iznosu od 500,00 kn ili će odluku o visini kotizacije donositi delegati Skupštine. Specijalizanti su prihvatli obrazloženje troškova tečaj i prihvatili iznos kotizacije od 500,00 kn uz napomenu da su i dalje nezadovoljni.
Predsjednik Komore predlaže da se donese odluka ovisini kotizacije za specijalizante u iznosu od 500,00 kn.
Članovi Izvršnog prihvatili su prijedlog.

MarČe Trpkovski, spec.med.biokemije – financijska pomoĆ

Kolega Marče Trpkovskispec.med.biokemije zaposlen u Psihijatrijskoj bolnici Rab javio se u Komoru te zamolio financijsku pomoć, budući da je od 25.08.2010. godine na bolovanju te prolazi 4. ciklus kemoterapje.
Budući da do sada nije bilo takovih slučajeva, te nema razrađenih ktiterija za dodjelu financijske pomoći, predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora za prijedloge.
Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora donijeli su odluku da se kolegi isplati novačana pomoć od 6.000,00 kn što je u visini viška prihoda u 2009. godini.

Laboratorijski informacijski sustav

Dr.sc. Renata Zrinski iznijela je prijedlog prof.dr.sc. Slavice Dodig da se pokuša definirati i izraditi standarde što bi laboratorijski informatički sustav trebao sadržavati i kako bi se mogao primjeniti u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, te da se o nužnim standardnim kriterijima obavijesti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Dr.sc. Ines Vukasović predložila je da temelj za izradu standarda bude dodatak B norme –15189 koji se odnosi na laboratorijski informacijski sustav i na pohranu automatiziranih podataka. Predsjednik predlaže da se se na slučaju bolnice Srebrnjak izradi propis minimalnih uvjeta odnosno standarda, koje će Komora podržati te predložiti i objaviti kao preporuku.

Imenovanje tajnika Povjerenstva za struČni nadzor i unaprjeĐenje kvalitete.

Prema Pravilniku o stručnom nadzoru tajnik Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete je pravnik Komore. Predsjednik Komore predlaže da se Ana Drobac, dipl,iur. imenuje za tajnika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog.

MedLabNet

Dr.sc. Lorena Honović postavila je pitanje da li postoji mogućnost da Katolog pretraga – MedLabNeta dobiju svi medicinsko-biokemijski laboratoriji u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Komore rekao je da će do kraja godine CD sa Katalogom pretraga biti poslan svim medicinsko-biokemijskim laboratorijima.

Dr.sc. Lorena Honović postavila je pitanje roka za prijavu specijalističkog usavršavanja magistara medcinske biokemije zaposlenih u bolničkim ustanovama.
Predsjednik Komore rekao je da ako izmjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemijebudu donešene do ljeta, zahtjevi se mogu predati do 30.09. u ured Komore, s tim da je naglasio da sve ustanove zahtjeve mogu uputiti direktno u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Ivana Delić, mag.med.biochem., pitala je da li će se izmjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije odnosi i na magistre medicinske biokemije primarne zdravstvene zaštite koji su u predviđenom roku propustili poslati zahtjev za specijalizaciju po programu B i C.
Predsjednik Komore odgovorio je da se izmjene spomenutog Pravilnika odnose i na magistre medicinske biokemije zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Slavoljub Wagner, predsjednik Udruge privatne prakse medicinskih biokemičara postavio je pitanje sufinanciranja spajanja na CEZIH i njegovog daljnjeg održavanja.

Predsjednik Komore rekao je da sa problemom sufinanciranja uvođenja informacijskog sustava u medicinsko-biokemijske laboratorija upoznata dr.sc. Dubravka Pezelj iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content