25. sjednica Izvršnog odbora HKMB održana 27. veljače 2015.


Usvajanje zapisnika 22. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora; Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Obavijest o zahtjevu dr.sc. Renate Zrinski Topić za razrješenjem s dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju HKMB | Status specijalista analitičke toksikologije | Izmjene i dopune Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije | Plan stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2015.g. | Zamolba za suradnjom u radu radne grupe na projektu: „Implementacija preporuke za uzorkovanje venske krvi” | Razno

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Obavijest o zahtjevu dr.sc. Renate Zrinski Topić za razrješenjem s dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju HKMB
 5. Status specijalista analitičke toksikologije
 6. Izmjene i dopune Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije
 7. Plan stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2015.g.
 8. Zamolba za suradnjom u radu radne grupe na projektu: „Implementacija preporuke za uzorkovanje venske krvi“
 9. Razno
  – Okrupnjavanje medicinsko-biokemijskih laboratorija
  – Inicijativa I Područnog vijeća za novim preustrojem I Područnog vijeća- Odluka o suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara u projektu osnivanja Centra za profesionalni razvoj i trajno usavršavanje samostalnih profesija RH i imenovanje predstavnika Komore u Radnu skupinu- Imenovanje dr.sc. Ines Vukasović kao predstavnika Komore u Hrvatskom zavodu za norme umjesto prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec i zahvala prof.dr.sc. Čvorišćec na dosadašnjem radu kao predstavnika- Suglasnost za raspisivanje natječaja za zamjenu Tajnice Komore do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Usvajanje zapisnika 22. sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 21. sjednice Izvršnog odbora.

Zapisnik 21. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije predlaže da se izvješća o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora ne čitaju, obzirom su u tijeku priprema za sjednicu Izvršnog odbora članovi Izvršnog odbora dostavili izvješća o radu od protekle sjednice, te su pristigla izvješća ostalim članovima poslana na uvid.
Predsjednik Komore iznosi kratak pregled Izvješća predsjednika o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

Od protekle sjednice Izvršnog odbora uglavnom smo se bavili problematikom specijalizacije iz laboratorijske medicine za doktore medicine. S Ministarstvom zdravlja smo vodlili intezivnu „prepisku“ oko navedene problematike, o opisanom su članovi bili upoznati putem mrežne stranice gdje su dopisi objavljivani. Održana su dva sastanka u Ministarstvu zdravlja, na prvom koji je održan 15. prosinca 2014.g. sa pomoćnikom ministra doc.dr.sc. Draganom Korolijom-Marinićem uz predstavnike Komore (predsjednika Komore, zamjenice predsjednika Komore prof.dr.sc. Dunje Rogić i tajnice Komore Helene Dražević, dipl.iur.) sastanku su sudjelovale i dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof.dr.sc. Jerka Dumić i predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, na istom sastanku smo zajedničkom argumenacijom nastojali uvjeriti predstavnike Ministarstva zdravlja u negativne posljedice uvođenja paralelne specijalizacije. Dana 10. veljače 2015.godine u Ministarstvu zdravlja je održan sastanak sa zamjenikom ministra prim. Marijanom Cesarikom na istu temu, sastanku su prisustvovali i predstavnici Hrvatske liječničke komore, te predstavnici Nacionalnog povjerenstva za liječničke specijalizacije. Predstavnici Komore su opet nastojali uvjeriti prisutne da predmetni Pravilnik kojim je uvedena specijalizacija iz laboratorijske medicine za doktore medicine nema uporišta ni u zakonskim propisima ni u stručnim standardima.

Od protekle sjednice Izvršnog odbora održano je nekoliko sastanaka u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje vezano za novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite. Također, predsjednik Komore je danas s dr.sc. Lorenom Honović prisustvovao sastanku u Zavodu vezano za prijedlog cijena DTP-a u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, sastanak ocjenuje uspješnim, odnosno smatra da su uspjeli pozitivno korigirati pojedine cijene.

Dan prije odravanja sjednice Izvršnog odbora održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu u svrhu poboljšanja suradnje.

Također, isti dan je održan i sastanak na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu sa magistrima medicinske biokemije koji nisu specijalisti zbog nekoliko zaprimljenih reakcija na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti kojim se predlaže uvođenje prava potpisa laboratorijskih pretraga samo za magistre medicinske biokemije koji su specijalisti. Sastanku se od 236 magistara medicinske biokemije bez specijalizacije odazvalo njih 65. Na sastanku su obrazloženi razlozi donošenja opisanog prijedloga izmjena i dopuna Zakona, saslušani su komentari prisutnih, te je nakon duge rasprave donesen zaključak o kojem ćemo raspravljati pod točkom razno.

Prisutni članovi Izvršnog obora jednoglasno usvajaju izvješća o radu predsjednika Komore, Povjerenstava i Područnih vijeća od protekle sjednice Izvršnog odbora.
Izvješća o radu Povjerenstava i Područnih vijeća od protekle sjednice Izvršnog odbora Komore se nalaze u privitku zapisnika i njegov su sastavni dio.

Obavijest o zahtjevu dr.sc. Renate Zrinski Topić za razrješenjem s dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju HKMB

Predsjednik Komore prisutne upoznaje prisutne da je dr.sc. Zrinski Topić podnijela zahtjev za razrješenjem s dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju.
Tajnica Komore pojašnjava da je predmetno razrješenje u nadležnosti Skupštine no ovom prilikom upoznajemo članove Izvršnog odbora o zahtjevu. Također napominje da do izbora novog predsjednika Povjerenstva njenu funkciju preuzima prisutna zamjenica dr.sc. Željka Vogrinc. Tajnica Komore iznosi prijedlog da se dr.sc. Zrinski Topić uputi zahvala na ugodnoj i učinkovitoj suradnji.
Predsjednik Komore naglašava da mu je zaista žao zbog ostavke dr.sc. Zrinski Topić, naglašava dobru dugogodišnju suradnju i izniman doprinos u radu Povjerenstva, njenu pouzdanost i marljivost, kao i to da nam je bila drag suradnik u radu Izvršnog odbora, te se nada da će imati prilike s njom uživo raspraviti o razlozima koji su do ovoga doveli.
Dr.sc Vogrinc također upoznaje prisutne da je i Povjerenstvo bilo iznenađeno i zatečeno ovom odlukom dr.sc. Zrinski Topić. Na zamolbu Komore je preuzela funkciju no izražava žaljenje zbog svega.
Članovi Izvršnog odbora su suglasni da se dr.sc. Zrinski Topić uputi zahvala na ugodnoj i učinkovitoj suradnji, a zahtjev za razrješenjem će se uputiti na odlučivanje Skupštini Komore.

Status specijalista analitičke toksikologije

Predsjednik Komore prisutne upoznaje da je Ured Komore zaprimio dopis – inicijativu većine specijalista analitičke toksikologije i specijalizanata analitičke toksikologije vezano za prijedlog izmjena i dopuna Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti u kojem prijedlogu se ukidaju određena prava magistrima medicinske biokemije, dok se određena prava priznaju samo specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine.
Naime oni smatraju da ih se ne smije „zaboraviti“ u navedenom prijedlogu, odnosno da ih se treba izjednačiti sa specijalistima medicinske biokemije i laboratorijske medicine, smatrajući da program njihove specijalizacije obuhvaća i područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine, odnosno da imaju kompetencije u tom području. U Uredu Komore je održan sastanak kojom prilikom su iznijeli prijedlog da se u buduće specijalizacija iz analitičke toksikologije uredi kao uža specijalizacija, prijedlog programa je u izradi. Prisutnima je upućen prijedlog specijalista i specijalizanata analitičke toksikologije na koji način urediti njihov status u Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije.
Nakon rasprave, uzimajući u obzir da većina specijalista analitičke toksikologije u okviru radnog mjesta i radi specijalističke pretrage iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine, te smatrajući da su kompetentni za obavljanje specijalističkih pretraga iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine, prisutni članovi Izvršnog odbora jednoglasno zaključuju da u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti treba izjednačiti status specijalista analitičke toksikologije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine na način da se u tekstu Zakona navodi pojam magistar medicinske biokemije specijalist koji obuhvaća obje specijalizacije. Također zaključuju da obzirom određeni broj članova HKMB također radi na specifičnim područjima u struci, npr. u području molekularne dijagnostike i td., usvajanjem prijedloga i propisivanjem uže specijalizacije samo iz analitičke toksikologije te kolege i kolegice bi se stavilo u nepovoljan položaj, stoga će se o prijedlogu propisivanja uže specijalizacije iz analitičke toksikologije razmatrati istovremeno s ostalim prijedlozima kojima se propisuju specijalizacije iz drugih specifičnih područja.

Napominje se da je prilikom rasprave o problematici specijalista laboratorijske medicine Ministarstvu zdravlja upućen prijedlog da se u prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije prizna status određenom broju doktora medicine koji imaju najmanje 20 g. radnog iskustva u djelatnosti medicinske biokemije u Republici Hrvatskoj, na način da mogu steći status specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine pod uvjetom položenog specijalističkog ispita iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Istom prilikom je upućen i prijedlog priznavanja zatečenog stanja magistrima medicinske biokemije koji imaju najmanje 20 godina radnog iskustva u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, naime oni mogu steći status specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine pod uvjetom položenog specijalističkog ispita iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Također je upućen prijedlog da specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine koji imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u području analitičke toksikologije u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, mogu steći status specijalista analitičke toksikologije pod uvjetom položenog specijalističkog ispita iz analitičke toksikologije
Prisutni članovi Izvršnog odbora su se jednoglasno suglasili s iznesenim prijedlozima.

Rasprava se nastavlja nastavno na zaključke sastanka održanog dan prije sjednice Izvršnog odbora sa magistrima medicinske biokemije koji nisu specijalisti.
Tajnica Komore uvodno napominje da su na izneseni Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti prisutni reagirali i pozitivno i negativno, pozitivno zbog mlađih kolegica i kolega kojima se kroz ovaj prijedlog osigurava specijalizacija, također pozitivno su reagirali oni koji imaju do 7 g. do mirovine zbog predviđenog prijelaznog perioda za primjenu ovih odredbi Zakona, a negativno jer postoji određeni broj njih u dobi od otprilike 50 g. koji smatraju da odlazak na specijalizaciju u tim godinama nema smisla, naglašavajući i deficit kadra, odnosno dovoljnog broja specijalista koji bi uopće mogao sve njih mijenjati do povratka sa specijalizacije.
Nakon duge rasprave iznijeli su prijedlog izglasan većinom glasova prisutnih magistara medicinske biokemije i to da se omogući „ubrzana“ specijalizacija magistrima medicinske biokemije koji imaju najmanje 50 g. starosti i 20 g. radnog iskustva u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, napominje se da u prijedlogu nije specificirano radno iskustvo u odnosu na razinu zdravstvene zaštite i sl..
Prisutni raspravljaju o iznesenom prijedlogu i zaključuju da ponovno uvođenje „ubrzanih“ specijalizacija nije dobro za struku, obzirom je postojala mogućnost „ubrzane“ specijalizacije, te uzimajući u obzir da se određeni obroj njihovih kolega trenutno nalazi na redovnoj specijalizaciji. No, također uzimajući u obzir mišljenje, iskustvo i godine starosti kolega jednoglasan zaključak prisutnih članova Izvršnog odbora je da se u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona prijelazni period u kojem je potrebno specijalizirati produži sa prvotnog prijedloga od 7 godina na 10 godina, smatrajući da se tim prijedlogom štite magistri medicinske biokemije koji imaju 10 godina do mirovine, koji će moći uz zadržavanje dosadašnjih prava otići u mirovinu, ali i kolege koji se trenutno nalaze na redovnoj specijalizaciji. Izglasani prijedlog će se uz prijedlog magistara medicinske biokemije uputiti na odlučivanje Skupštini.

Izmjene i dopune Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Tajnica Komore upoznaje prisutne da im je prilikom upućivanja poziva za održavanje sjednice Izvršnog odbora upućen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije kao radna verzija upućena od Povjerenstva za trajnu edukaciju. Naime, zbog promjena u sastavu Povjerenstva, odnosno ostavke predsjednice Povjerenstva nismo uspjeli održati sastanak s drugim članovima, stoga je članovima Izvršnog odbora u pozivu upućena radna verzija te se predlaže sada raspraviti i prijedlog Povjerenstva i pojedine prijedloge predsjednika i ureda Komore.

Prisutni raspravljaju i odlučuju o svakoj predloženoj izmjeni i dopuni, te zaključuju da je potrebno doraditi tablicu Sustav bodovanja za provjeru stručnosti magistara medicinske biokemije u čl. 27., nakon što Povjerenstvo za trajnu edukaciju isti sustav ponovno razmotri sukladno današnjim zaključcima. Nakon navedenog konačni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika će se uputiti na usvajanje na e-sjednicu.
Radna verzija Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije se nalazi u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio.

Plan stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2015.g.

Dr.sc. Ines Vukasović uvodno napominje da su protekle godine provedeni stručni nadzori unatoč činjenici da Komora nije dobila sredstva za to od Ministarstva zdravlja, te da su provoditelji proveli iste nadzore bez honorara na čemu smo im zahvalni. Zbog navedenog se predlaže većinu angažirati i ove godine kada se očekuju sredstva za provođenje stručnih nadzora.
Nadalje iznosi Plan stručnih nadzora za 2015.g..

Prisutni članovi Izvršnog odbora su jednoglasno usvojili Plan stručnih nadzora za 2015.g..
Plan stručnih nadzora za 2015.g. se nalazi u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio.

Dr.sc. Vukasović upoznaje prisutne da je Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete održalo sastanak na kojem je prisustvovao i predsjednik Komore. Na sastanku je usvojeno izvješće Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM) za 2014.g.. raspravljalo se mogućnosti ukidanja obveze sudjelovanja u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete za sve medicinsko-biokemijske laboratorije u RH, nakon održavanja sastanka i razmišljanja zaključak je da ipak treba ostaviti istu obvezu smatrajući da je razvoj nacionalnog programa vanjske procjene strateški važan za našu struku.
Također, raspravljalo se o mogućnosti ukidanja automatske negativne ocjene. U tom slučaju rezultat nadzora bi bilo rješenje s popisom nesukladnosti, a obaveza medicinsko-biokemijskog laboratorija bila bi kao i do sada dostavljanje objektivnih dokaza o uklanjanju istih. Ukoliko se dokazi ne bi dostavili u predviđenom roku, voditelj MBL bi odgovarao Etičkom povjerenstvu koje bi trebalo razraditi mjere postupanja, a sve navedeno s ciljem unaprjeđenja rada laboratorija. Ukoliko bi se tijekom nadzora otkrili nedostaci iz područja djelovanja inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravlja, direktno bi se obavještavalo Ministarstvo o nalazu nadzora i zahtijevalo pokretanje predviđenih postupaka.
Predsjednik Komore predlaže da se danas glasa o izmjeni procedure ocjenjivanja stručnog nadzora u smislu da nema dodjeljivanja pozitivne i negativne ocjene već se prilikom stručnog nadzora utvrđuje popis nesukladnosti, a dr.sc. Vukasović dodaje i da se u buduće ne radi podjela na opće i stručne standarde. Naglašava se da je potrebno napraviti reviziju Upitnika za samoprocjenu i procedure vođenja zapisnika o provedenom stručnom nadzoru u kojem bi se navodile nađene nesukladnosti i koji bi se potpisivao na licu mjesta.

Prisutni članovi Izvršnog odbora su jednoglasno usvojili prijedlog ukidanja pozitivne i negativne ocjene stručnog nadzora.

Zamolba za suradnjom u radu radne grupe na projektu: „Implementacija preporuke za uzorkovanje venske krvi”

Predsjednik Komore napominje da je predmetna zamolba Vesne Šupak Smolčić, spec.med.biokemije i lab.medicine upućena članovima Izvršnog odbora sa pozivom za sjednicu.
Članovi Izvršnog odbora razmatraju navedenu zamolbu te jednoglasno zaključuju da vezano za istu zamolbu postoje određene nejasnoće, npr. tko će biti nositelj projekta i sl..
Prisutni članovi Izvršnog odbora jednoglasno donose odluku da je Komora načelno zainteresirana za suradnju u radu radne grupe na projektu: „Implementacija preporuke za uzorkovanje venske krvi” no prije konačne odluke Povjerenstvo za stručna pitanja će zatražiti potrebna pojašnjenja o samom projektu.

Razno

Okrupnjavanje medicinsko-biokemijskih laboratorija
Predsjednik Komore daje riječ mr.sc. Sanji Dželajliji koja upoznaje prisutne sa stanjem medicinsko-biokemijskih laboratorija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Od 1. studenog 2014.g. medicinsko-biokemijski laboratorij u Grubišinom Polju u kojem je Bernard Cvitković bio voditelj nije više u koncesiji, mag. Cvitković je otišao u Kutinu. Navedeni laboratorij je ostao bez voditelja, sa zaposlenom jednom zdravstveno-laboratorijskom tehničarkom, isti laboratorij skrbi za otprilike 9 000 osiguranika. Predmetni laboratorij je od Daruvara udaljen 20 km, laboratorij u Daruvaru koji je skrbio za 35 000 osiguranika trenutno skrbi za otprilike 20 000 osiguranika. Zbog svega navedenog predlaže pripajanje medicinsko-biokemijskog laboratorija u Grubišinom Polju sa laboratorijem u Daruvaru, odnosno okrupnjavanje laboratorija. Slična je situacija u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u Garešnici i Čazmi u kojima također nema voditelja laboratorija. Medicinsko-biokemijski laboratorij u Garešnici je udaljen oko 32 km od Daruvara dok je laboratorij u Čazmi najbliži Ivanić Gradu koji pripada Zagrebačkoj županiji. Problem je i što krajem godine kolegica i kolega voditelji medicinsko-biokemijskog labroatorija u Ivanić Gradu odlaze u mirovinu.
Predsjednik Komore predlaže da se pozivajući na Zakon o mediicnsko-biokemijskoj djelatnosti i ovlast Komore da predlaže ukidanje medicinsko-biokemijskih laboratorija, uputi prijedlog Ministarstvu zdravlja i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da se medicinsko-biokemijski laboratoriji u Garešnici i Grubišinom Polju objedine sa laboratorijem u Daruvaru, koji u Garešnici i Grubišinom Polju mora u osigurati punktove za vađenje uzoraka i dostavu uzoraka. Mr.sc. Dželajlija napominje da je na opisani način već uspostavljeno obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti no potrebno je pravno riješiti opisanu situaciju. Drugi prijedlog u smjeru okrupnjavanja medicinsko-biokemijskih laboratorija je da se laboratorij u Čazmi pripoji laboratoriju u Ivanić Gradu.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno usvajaju izneseni prijedlog koji će se uputiti Ministarstvu zdravlja.

Predsjednik Komore prisutne upozanje da je voditeljica medicinsko-biokemijskog laboratorija u Zaboku samostalno, bez konzultacija sa Komorom, županiji uputila prijedlog reorganizacije mreže medicinsko-biokemijskih laboratorija u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Smatra da to nije bilo u redu, no problem očito postoji, stoga upućuje prijedlog da se s voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u navedenoj županiji održi sastanak i pokuša također dogovoriti okrupnjavanje medicinsko-biokemijskih laboratorija.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno usvajaju izneseni prijedlog.

Inicijativa I Područnog vijeća za novim preustrojem I Područnog vijeća
Predsjednica I Područnog vijeća je u više navrata iznosila problem rada u I Područnom vijeću zbog velikog broja članova stoga je predloženo da se razmotri mogućnost njegovog preustroja radi operativnijeg i učinkovitijeg rada. Predsjednik Komore predlaže da se ista inicijativa usvoji i da se krene u izmjene akata Komore u tom kontekstu.
Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno usvojili iznesenu inicijativu.

Odluka o suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara u projektu osnivanja Centra za profesionalni razvoj i trajno usavršavanje samostalnih profesija RH i imenovanje predstavnika Komore u Radnu skupinu
Tajnica Komore napominje da je dopis Hrvatske komore medicinskih sestara sa obrazloženjem projekta kao i prezentacijom s prvog uvodnog sastanka upućen članovima Izvršnog odbora uz poziv. Napominje se da su na suradnju pozvane određenej Komore, radi operativnijeg i učinkovitijeg rada. Prema dostavljenom hodogramu aktivnosti moli se odluka nadležnog tijela Komore o suradnji te imenovanje predstavnika za rad u Radnoj skupini. U rujnu se očekuje natječaj kada bi se aplicirali s projektom. Ukupan ulog Komora se očekuje od 5-10 % što se može prikazati kroz radne sate Radne skupine.
Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno donijeli odluku o suradnji u projektu osnivanja Centra za profesionalni razvoj i trajno usavršavanje samostalnih profesija RH. Za predstavnika se na prijedlog predsjednika Komore i dr.sc. Vogrinc imenuje Ivana Lapić, mag.med.biochem.. Dr.sc. Vogrinc će stupiti u kontakt s mag. Lapić i obavijestiti Komoru o prihvaćanju imenovanja nakon čega će se uputiti obavijest Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

Imenovanje dr.sc. Ines Vukasović kao predstavnika Komore u Hrvatskom zavodu za norme umjesto prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec i zahvala prof.dr.sc. Čvorišćec na dosadašnjem radu kao predstavnika
Dr.sc. Vukasović napominje da joj je prof.dr.sc. Čvorišćec osobno uručila kovertu koju je dobila od Hrvatskog zavoda za norme vezano za daljnje članstvo, da isti dopis prenese Komori radi imenovanja drugog člana napominjući da se ona želi povući zbog odlaska u mirovinu.
Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno donijeli odluku o imenovanju dr.sc. Vukasović kao predstavnika Komore u Hrvatskom zavodu za norme umjesto prof.dr.sc. Čvorišćec, te da se prof.dr.sc. Čvorišćec uputi zahvala na dosadašnjem radu.

Pokretanje postupka zakonitosti odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine kojima se propisuje specijalizacija iz Laboratorijske medicine
Vezano za Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz Laboratorijske medicine, ako ne uspiju pregovori s Ministarstvom zdravlja, predsjednik Komore predlaže pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti.
Članovi Izvršnog odbora su donijeli odluku da će se prije pokretanja ocjene zakonitosti uputiti dopis Ministarstvu zdravlja kojim ih molimo konačan stav po pitanju problematike specijalizacije iz Laboratorijske medicine za doktore medicine.

Suglasnost za raspisivanje natječaja za zamjenu Tajnice Komore do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Članovi Izvršnog odbora su suglasni da se provede natječaj za zamjenu Tajnice Komore do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content