NOVINE

HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Broj 2

Godina I

Zagreb, studeni 1997.

 

 

 

 

 

 


 

Uvodno slovo

 

 

 

 

 

 

 

Poštovani čitatelji,

 

 

 

 

U ovom broju Novina, uz obavijesti o održavanju tečajeva stručnog usavršavanja, donosimo i konačni tekst  pravilnika:  “Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija” i “Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji, dislociranom laboratoriju i uz bolesnički krevet”.

 

U rujnu 1997. godine u Ministarstvu zdravstva RH raspravljalo se o primjeni suhe kemije u privatnoj liječničkoj praksi. Budući da je to tema od izuzetne važnosti za struku, objavljujemo u cijelosti pismo ministra zdravstva RH prof. dr. Andrije Hebranga upućeno Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara.

Također Vas obavještavamo da ćemo od ovoga broja Novina objavljivati tekstove iz Narodnih novina koji su važni za struku.

 

Izvršni odbor HKMB je zbog usklađivanja s ostalim komorama, nakon što je provedena rasprava po Područnim uredima, pripremio tekst “Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara”, koji će biti predložen Skupštini na usvajanje.

Kako nam je želja da u novinama raspravimo o svim aktuelnim pitanjima iz područja naše djelatnosti, očekujemo od naših članova da budu aktivniji i pomognu svojim savjetima, prijedlozima, pitanjima pa i kritikama u kreiranju zanimljivih priloga za idući broj novina.

 

 

 

                                                                                                   Urednice

 

                                                                                                   Branka Rekić, Daniela Kralj

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljujemo

 

 

 

PISMO MINISTRA ZDRAVSTVA PROF.DR. ANDRIJE HEBRANGA

 

 

 

Poštovani,

 

U vezi obavljanja laboratorijskih pretraga u privatnim ordinacijama doktora medicine dostavljamo Vam "Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji, dislociranom laboratoriju i uz bolesnički krevet" Hrvatske komore medicinskih biokemičara od 18. prosinca 1996. godine.

 

Odredbama članka 2. do 9. utvrđeni su uvjeti i obujam laboratorijskih pretraga koje se mogu obavljati u privatnim ordinacijama od strane doktora medicine.

 

S obzirom da je stručna odgovornost u pružanju zdravstvene zaštite za pojedino područje isključivo na zdravstvenim djelatnicima koji su educirani za to područje, doktori medicine ne mogu obavljati izvan odredbi "Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji, dislociranom laboratoriju i uz bolesnički krevet".

 

Odredbe "Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji, dislociranom laboratoriju i uz bolesnički krevet" primjenjivat će se kao zdravstvena doktrina dok stručne stavove o obavljanju laboratorijskih pretraga po prijedlogu Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku te mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća ne donese ministar zravstva. Postupak za ishođenje priznanja navedenog referentnog centra je u tijeku.

 

U slučaju nepoštivanja navedenih odredbi Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva će na temelju članka 155. stavak 1. točka 2. te članka 178. stavak 1. točka 7. Zakona o zdravsvenoj zaštiti ("NN", br 1/97 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 135. stavak 1. točka 8. citiranog Zakona donijeti zabranu obavljanja istog, te podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

 

Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate sve doktore medicine

 

 

S poštovanjem,

Prof.dr. Andrija Hebrang

 

Vlastoručni potpis


Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji, dislociranom laboratoriju i uz bolesnički krevet

 

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor na svojoj 9. sjednici od 18. prosinca 1996. godine donio je

 

Pravila dobre laboratorijske prakse u liječničkoj ordinaciji,dislociranom

laboratoriju i uz bolesnički krevet

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Pravila dobre laboratorijske prakse sadrže kriterije za osiguranje kvalitete laboratorijskih pretraga iz medicinske biokemije koje se provode u ordinacijama liječnika opće prakse, dislociranim laboratorijima na bolničkim odjelima te manjim domovima zdravlja i dislociranim jedninicama domova zdravlja, u jedinicama intenzivne njege i operacijskim salama i uz bolesnički krevet.

 

II. LABORATORIJSKE PRETRAGE U ORDINACIJI LIJEČNIKA OPĆE PRAKSE

 

Članak 2.

 

Ova Pravila dobre laboratorijske prakse obvezuju svakog liječnika koji provodi biokemijske pretrage u ordinaciji opće prakse.

 

Liječnik koji provodi biokemijske pretrage u ordinaciji opće prakse dužan je izraditi Priručnik o laboratorijskim pretragama, na koji daje suglasnost Hrvatska komora medicinskih biokemičara. Suglasnost vrijedi godinu dana. Liječnik je dužan trideset dana prije istjeka suglasnosti podnijeti Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara zahtjev za obnovu suglasnosti i priložiti tekst Priručnika o laboratorijskim pretragama.

 

Na temelju mišljenja Komisije za stručna pitanja, predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara daje suglasnost na Priručnik o laboratorijskim pretragama.

 

Članak 3.

 

Liječnik u ordinaciji opće prakse može provoditi sljedeće biokemijske pretrage:

 

-     Glukoza u krvi (test-traka)

-     Analiza mokraće (fizikalna i kemijska - test-traka)

-     Sedimentacija eritrocita

-     Hemoglobin u stolici

-     Mikroskopski pregled perianalnog otiska (lijepljivim celofanom)

-     Mikroskopski pregled stolice na parazite (nativan preparat)

-     Albumin u mokraći (test-traka)

-     Test na trudnoću (hCG u mokraći)

-     Troponin-T u krvi (test-traka)

 

Mikroskopski pregled sedimenta mokraće liječnik može provoditi samo nakon prethodne izobrazbe u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru, s time da prethodna izobrazba uključuje najmanje 200 uzoraka mokraće bolesnika i traje najmanje tjedan dana.

 

Članak 4.

 

O provođenju biokemijskih pretraga u liječničkoj ordinaciji opće prakse moraju se voditi sljedeći administrativni podaci, koje ovjerava Hrvatska komora medicinskih biokemičara:

 

-     popis laboratorijskih pretraga (glukoza u krvi (test-traka), analiza mokraće (fizikalna i kemijska - test-traka), sedimentacija eritrocita, hemoglobin u stolici, mikroskopski pregled perianalnog otiska (lijepljivim celofanom), mikroskopski pregled stolice na parazite (nativan preparat), albumin u mokraći (test-traka), test na trudnoću (hCG u mokraći) i Troponin-T u krvi (test-traka).

-     ime liječnika koji provodi laboratorijske pretrage

-     popis laboratorijske opreme (centrifuga, mikroskop, glukometar)

-     popis proizvođača i dobavljača laboratorijske opreme i reagenasa, kao i servisa (adresa, broj telefona i ime osobe za kontakt)

-     cijene laboratorijskih pretraga

-     godišnje, mjesečno i dnevno izvješće o broju provedenih laboratorijskih pretraga

 

Članak 5.

 

Za svaku biokemijsku pretragu koja se provodi u liječničkoj ordianciji opće prakse mora se izraditi opis mjernog postupka.

 

Mjerni postupak mora se opisati na standardan način kako slijedi:

 

Naslov: analit, sinonimi; metodologija, oprema

Načelo: reakcija, kliničko značenje

Uzorak: priprema bolesnika, specifičan uzorak, skupljanje/rukovanje, pohrana/transport, kriterij prihvatljivosti

Reagensi: popis, priprava, pohrana/rukovanje

Kalibracija: priprava standarda, postupak kalibracije

Kontrola kvalitete: kontrole, priprava/rukovanje/pohrana, učestalost, granice prihvatljivosti, korektivne akcije, upisivanje kontrole kvalitete u kontrolne karte, alternative

Postupak:

Izračunavanje:

Nalaz: referentni raspon, kritične vrijednosti

Opaske: specijalne mjere opreza, izvori pogrešaka, korisne natuknice, ponovno mjerenje

Ograničenja: linearnost, interferirajuće tvari

Reference:

Datum:

Izradio:

Odobrio:

Ovjerio:

 

Svaki opis mjernog postupka mora biti ovjeren od Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

 

Članak 6.

 

Liječnička ordinacija opće prakse u kojoj se provode biokemijske pretrage mora imati za laboratorijsku opremu sljedeću dokumentaciju:

-     upute za uporabu opreme (centrifuga, mikroskop, glukometar)

-     upute za kalibraciju opreme

-     podaci o netočnosti opreme

-     dnevnik sa zapisima o problemima i kvarovima, poravcima i rutinskim servisnim  pregledima.

 

Članak 7.

 

Liječnička ordinacija opće prakse u kojoj se provode biokemijske pretrage mora imati zapise nalaza, npr. u obliku dnevnika bolesnika (korisnika) s osnovnim podacima: ime i prezime, JMBG, popis svih naručenih laboratorijskih pretraga i zapis svih rezultata.

 

Članak 8.

 

Liječnička ordinacija opće prakse u kojoj se provode biokemijske pretrage mora provoditi vanjsku procjenu kvalitete, koja obvezno sadrži:

-     opis sudjelovanja u vanskoj procjeni kvalitete

-     zapisi o vanjskoj procjeni kvalitete

 

Rezultate vanjske procjene kvalitete treba čuvati pet godina.

 

Članak 9.

 

Liječnička ordinacija opće prakse u kojoj se provode biokemijske pretrage mora imati sljedeće upute o mjerama sigurnosti na radu:

-     upute za skupljanje, rukovanje i uklanjanje uzoraka

-     upute za zaštitu osoblja od zaraznog biološkog materijala

-     upute za korištenje osobne zaštite osoblja.

 

Osoblje koje provodi biokemijske pretrage dužno je provoditi mjere sigurnosti na radu prema uputama iz stavka 1. ovog članka.

 

III. LABORATORIJSKE PRETRAGE U DISLOCIRANOM LABORATORIJU

 

Članak 10.

 

Preporuka je da dislocirani laboratorij na bolničkom odjelu bude pod administrativnom i stručnom kontrolom centralnog laboratorija i da njegova kontrola kvalitete, vanjska procjena kvalitete i osiguranje kvalitete budu pod nadzorom laboratorijskog stručnjaka, ali ih aktualno mora provoditi laboratorijsko osoblje u  dislociranom laboratoriju.

 

Članak 11.

 

Dislocirani laboratorij koji nije pod administrativnom i stručnom kontrolom centralnog laboratorija, mora zadovoljiti sljedeće kriterije:

-     voditelj laboratorija u općoj ili specijalnoj bolnici - specijalista medicinske biokemije

-     voditelj laboratorija u kliničkoj bolnici - specijalista medicinske biokemije s doktoratom znanosti

-     osiguranje kvalitete prema Pravilniku o kvalitativnim sustavima i dobroj laboratorijskoj praksi u medicinsko-biokemijskim laboratorijima.

 

Članak 12.

 

Dislocirani laboratorij u domu zdravlja ili/i dislociranim jedinicama doma zdravlja mora biti pod administrativnom i stručnom kontrolom medicinskog biokemičara doma zdravlja ili medicinskog biokemičara imenovanog od Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

 

IV. LABORATORIJSKE PRETRAGE UZ BOLESNIČKI KREVET

 

Članak 13.

 

Laboratorijske pretrage navedene u članku 3. ovih Pravila i ovulacijski test, laktate (test-traka) te sredstva ovisnosti i lijekove (test-traka) liječnik može samostalno provoditi uz bolesnički krevet uz uvjet da osigura kvalitetu u skladu s odredbama ovih Pravila.

 

Liječnik koji provodi samostalno laboratorijske pretrage uz bolesnički krevet obvezan je svaki rezultat laboratorijske pretrage dostavi u LIS.

 

Članak 14.

 

Sve laboratorijske pretrage, osim pretraga navedenih u članku 13. ovih Pravila, bez obzira na vrstu i broj, koje se provode uz bolesnički krevet moraju biti pod administrativnom kontrolom centralnog laboratorija. Provode ih zdravstveni tehničari ili medicinski biokemičari, ovisno o kompleksnosti laboratorijske pretrage. Kontrola kvalitete, vanjska procjena kvalitete i osiguranje kvalitete su pod nadzorom laboratorijskog stručnjaka, a aktualno ih provodi osoba koja provodi i laboratorijsku pretragu.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Izmjene i dopune ovih Pravila donose se po istom postupku kako se donose i ova Pravila.

 

Članak 16.

 

Ova Pravila objavljuju se na oglasnoj ploči Hrvatske komore medicinskih biokemičara i stupaju na snagu osmog dana po objavljivanju, a primjenuju se po istjeku roka od devedeset dana od dana stupanja na snagu.

 

Zagreb, 18. prosinca 1996. godine

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina

 

 

Ova Pravila objavljena su na oglasnoj ploči Hrvatske komore medicinskih biokemičara dana 19. 12. 1996. godine te su stupila na snagu dana 26. 12. 1996.

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina

 

 


Pravilnik o kategorizaciji MBL

 

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara na svojoj 9. sjednici od 18. prosinca 1996. godine donio je ovaj

 

Pravilnik o kategorizaciji

 medicinsko-biokemijskih laboratorija

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija (u nastavku teksta: Pravilnik) utvrđuju se kategorije medicinsko-biokemijskih laboratorija, zdravstveni djelatnici medicinsko-biokemijskih laboratorija, prostor, oprema i program pretraga.

 

Članak 2.

 

Kategorije medicinsko-biokemijskih laboratorija su:

1.   Opći medicinsko-biokemijski laboratoriji

2.   Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratoriji

3.   Klinički laboratorij (Zavod za medicinsku biokemiju)

 

Kategoriju medicinsko-biokemijskih laboratorija određuje Hrvatska komora medicinskih biokemičara o čemu izdaje posebno rješenje.

 

Postupak određivanja medicinsko-biokemijskih laboratorija provodi Komisija za  stručna pitanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

 

Članak 3.

 

U medicinsko-biokemijskim laboratorijima mogu raditi sljedeći profili zdravstvenih djelatnika:

-     specijalist medicinske biokemije

-     dipl. ing. medicinske biokemije (medicinski biokemičar)

-     viši zdravstveni tehničar

-     srednji zdravstveni tehničar

 

Članak 4.

 

Obvezna opća oprema medicinsko-biokemijskih laboratorija:

-     laboratorijski namještaj,

-     stolica za bolesnika ili ležaj za uzimanje materijala,

-     sterilizator,

-     autoklav,

-     hladnjak,

-     termostat,

-     deionizator,

-     analitička vaga,

-     mikroskop,

-     centrifuga

 

Autoklav i deionizator nisu obvezni, ako je s drugom organizacijom ugovoreno uklanjanje biološkog otpada i pripreme deionizirane vode.

Centrifuga, pri otvaranju privatnog MBL, ne smije biti starija od 5 godina.

 

 

II. OPĆI MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ (OPĆI MBL)

 

Članak 5.

 

Voditelj općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija je diplomirani inženjer medicinske biokemije. Osim položenog državnog ispita medicinski biokemičar, koji otvara privatni MBL, mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima medicinskog biokemičara MBL.

 

Članak 6.

 

Program pretraga općeg MBL:

28101 K-Sedimentacija eritrocita

28010 K-Eritrociti

28301 K-Hemoglobin

28801 K-Leukociti

28821 K-Eozinofilni granulociti

28041 K-Retikulociti

28110 K-Hematokrit

28810 K-Diferencijalna krvna slika

28021 K-Trombociti

28130 K-MCV

28311 K-MCH

28312 K-MCHC

21310 S,P,K-Glukoza

23301 OGTT

21020 S-Ukupni proteini

21120 S-Ureja

21130 S-Urat

21141 S-Kreatinin

21151 S-Ukupni bilirubin

21152 S-Direktni bilirubin

21402 S-Trigliceridi

21421 S-Kolesterol

21424 S-HDL-Kolesterol

21427 S-LDL-Kolesterol

24501 S,P-Laktat-dehidrogenaza

24581 S-Hidroksibutirat-dehidrogenaza

24601 S-Aspartat-aminotransferaza

24610 S-Alanin-aminotransferaza

24620 S-Kreatin-kinaza

24622 S-Kreatin-kinaza izoenzim (MB)

24681 S-Gama-glutamiltransferaza

24701 S,U-Alfa-amilaza

24711 S-Triglicerol-lipaza

24720 S-Alkalna fosfataza

24730 S-Kisela fosfataza

24731 S-Kisela fosfataza izoenzim (osjetljiva na tartarat)

28331 S-Saturacija željeza (UIBC, TIBC)

28333 S-Slobodna sposobnost vezanja seruma za željezo

28350 S-Željezo

28601 K-Kapilarno krvarenje

28621 K-Protrombinsko vrijeme

21502 S,P-Kalij

21501 S,P-Natrij

21511 S-Kalcij

21540 S-Fosfat

21550 S-Klorid

21591 S-Magnezij

22630 Hemoglobin u stolici (okultno krvarenje)

27102 Mikroskopski pregled perianalnog otiska (lijepljivim celofanom)

27103 Mikroskopski pregled stolice na parazite (nativni preparat)

22112 U-Kreatinin

22125 Urin-kompletna pretraga (traka, sediment, gustoća)

22126 Urin-kemijska analiza

22540 Urin-sediment

22150 U-Ureja

23411 Klirens kreatinina

Kvalitativno određivanje albumina u mokraći (test traka)

Kvalitativno određivanje hCG u urinu (test na trudnoću)

Kvalitativno određivanje LH u urinu (ovulacijski test)

Kvalitativno određivanje laktata (test traka)

Kvalitativno određivanje lijekova i sredstava ovisnosti (test traka)

Troponin T (test traka)

 

U općem MBL obvezni dio programa pretraga se obavlja i dopunjava prema popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji je utvrđen u Pravilniku o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U općem MBL, uz izobrazbu u specijalističkom MBL ili Kliničkom laboratoriju (zavodu) za medicinsku biokemiju mogu se obavljati pretrage u serumu, plazmi i mokraći iz programa specijalističkog laboratorija s time da taj broj ne prelazi 10 % od ukupnog broja specijalističkih pretraga.

 

Članak 7.

 

Specifična oprema općeg MBL:

-     hematološki brojač (8 - 18 parametara)

-     spektrofotometar (340 - 700 nm), termostatiran

-     biokemijski analizator, selektivni, minimalno 100 analiza/sat

-     koagulometar (jednokanalni)

-     analizator elektrolita, ako nije sastavni dio biokemijskog analizatora

Specifična oprema općeg MBL (analitički instrumenti), pri otvaranju privatnog MBL, ne smije biti starija od 7 godina.

 

Članak 8.

 

Utvrđuje se stručni standard prostornih uvjeta općeg MBL:

-     čekaonica površine 9 m2,

-     prostorija za prijam bolesnika i materijala površine 9 m2,

-     radni laboratorijski analitički prostor površine 30 m2,

-     spremište površine 4 m2,

-     prostorija za administrativne poslove površine 9 m2,

-     sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za bolesnike.

 

III. SPECIJALISTIČKI MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ (SPECIJALISTIČKI MBL)

 

Voditelj specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija je specijalist medicinske biokemije.

 

Članak 10.

 

Program pretraga specijalističkog MBL sadrži:

a) program pretraga općeg MBL

b) područja pretraga:

-     aminokiseline i proteini

-     lipoproteini i apolipoproteini

-     enzimi i izoenzimi

-     hormoni

-     lijekovi i sredstva ovisnosti

-     mikroelementi

-     plinovi i pH

-     tumorski biljezi

-     biljezi hepatitisa

-     šećeri

-     vitamini

-     koagulacijske pretrage (osim faktora koagulacije)

c) tehnologija pretraga

-     zonska elektroforeza

-     nefelometrija

-     turbidimetrija

-     EIA, LIA, FPIA

-     osmometrija

-     mjerenje plinova

-     TLC

-     atomska apsorpcijska spektrometrija

-     testovi probiranja

d) biološki materijal:

-     serum

-     plazma

-     mokraća

-     likvor

-     punktati

-     stanice

c) osnovne biokemijske pretrage u specijalnim tjelesnim tekućinama (likvoru, plodnoj vodi, punktatima i sl.) i testovi opterećenja.

 

U specijalističkom MBL mogu se obavljati i pretrage iz programa Kliničkog laboratorija (zavoda) za medicinsku biokemiju (subspecijalistički MBL), uz prethodno mišljenje i odobrenje Komisije za stručna pitanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

 

Članak 11.

 

Specifična oprema specijalističkog MBL:

-     hematološki brojač (18 parametara)

-     spektrofotometar (340 - 700 nm), termostatiran

-     biokemijski analizator s elektrolitskom jedinicom

-     osmometar

-     aparat za acidobazični status

-     atomski apsorpcijski spektrometar

-     aparat za elektroforezu

-     nefelometar ili turbidimetar

-     imunokemijski analizator (EIA, LIA, FPIA)

-     koagulometar

-     mikroskop s faznim mikroskopom i UV

-     centrifuga s hlađenjem

Specifična oprema specijalističkog MBL (analitički instrumenti), pri otvaranju privatnog MBL, ne smije biti starija od 7 godina.

 

Članak 12.

 

Prostorni uvjeti za privatni specijalistički MBL:

-     čekaonica površine 9 m2,

-     prostorija za prijam bolesnika i materijala površine 9 m2,

-     radni laboratorijski analitički prostor površine 40 m2,

-     spremište površine 4 m2,

-     prostorija za administrativne poslove površine 9 m2,

-     sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za bolesnike

 

 

Članak 13.

 

Prostorni uvjeti za bolnički specijalistički MBL:

-     čekaonica površine 18 m2,

-     prostorija za prijam bolesnika i materijala površine 12 m2,

-     radni laboratorijski analitički prostor (površine 0,5 m2 po bolesničkom krevetu ili u poliklinici površine 10 m2 po jednoj specijalističkoj ordinaciji),

-     spremište površine 8 m2,

-     prostorija za administrativne poslove površine 18 m2,

-     sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za bolesnike.

 

 

IV. KLINIČKI LABORATORIJ (ZAVOD) ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU

 

Članak 14.

 

Voditelj Kliničkog laboratorija (zavoda) za medicinsku biokemiju je specijalist medicinske biokemije s doktoratom znanosti.

 

Članak 15.

 

Program pretraga Kliničkog laboratorija (zavoda) za medicinsku biokemiju sadrži:

-     program pretraga općeg MBL

-     program pretraga specijalističkog MBL

-     subspecijalističke pretrage iz područja proteinske kemije, enzimologije, neurokemije, nasljednih, metaboličkih i malignih bolesti, hematologije, koagulacije čije određivanje se osniva na sljedećoj tehnologiji:

-     SDS-elektroforeza

-     izoelektrično fokusiranje

-     HPLC

-     plinska kromatografija

-     fazna i kontrastna mikroskopija

-     protočna citometrija

-     RIA

-     imunoelektroforeza/imunofiksacija/imunoselekcija

-     molekularna tehnologija (DNA i RNA)

-     analiza kulture stanica

-     analiza zglobne tekućine (osnovne pretrage, morfologija)

-     analiza amnijske tekućine (enzimi, fosfolipidi, hormoni)

-     analiza seminalne tekućine

-     analiza folikulinske tekućine

-     hormoni u slini

-     hormonski testovi opterećenje

 

Članak 16.

 

Specifična oprema Kliničkog laboratorija (zavoda) za medicinsku biokemiju:

a) oprema specijalističkog MBL

b) dodatna oprema:

-     spektrofluorimetar

-     spektrofotometar (290 - 700 nm)

-     protočni razvrstač stanica

-     višekanalni koagulometar

-     agrometar

-     kromatograf (HPLC, plinski)

-     PCR i pripadajuća oprema za specifičnu elektroforezu

-     scintilacijski brojač

-     gama brojač

 

Članak 17.

 

Prostorni uvjeti Kliničkog laboratorija (zavoda) za medicinsku biokemiju:

-     čekaonica površine 40 m2,

-     prostorija za prijam bolesnika i materijala površine 20 m2,

-     radni laboratorijski analitički prostor (površine 0,5 m2 po bolesničkom krevetu ili u poliklinici površine 10 m2 po jednoj specijalističkoj ordinaciji),

-     spremište površine 40 m2,

-     pomoćne prostorije površine 40 m2

-     prostorija za administrativne poslove površine 20 m2,

-     sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za bolesnike.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Postojeći medicinsko-biokemijski laboratoriji dužni su organizirati rad i osigurati opremu i kadrove u skladu s odredbama ovog Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i podnijeti zahtjev Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara za utvrđivanje kategorije medicinsko-biokemijskog laboratorija.

 

Komora je obvezna riješiti zahtjev iz prethodnog stavka u roku od 30 dana od primitka zathjeva.

 

Medicinsko-biokemijski laboratorij ima pravo na prekategorizaciju, koji zatjev ne može podnijeti prije 2 godine od dana izdavanja Rješenja o kategorizaciji.

 

Članak 19.

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kako se donosi i Pravilnik.

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Hrvatske komore medicinskih biokemičara i stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.

 

Zagreb, 18. prosinca 1996. godine

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE

MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Hrvatske komore medicinskih biokemičara dana 19. 12. 1996. godine, te je stupio na snagu dana 26. 12. 1996. godine.

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE

MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina


Obavijesti Komisije za trajnu edukaciju HKMB

 

Tečajevi u organizaciji HKMB

 

Na sastanku Komisije za trajnu edukaciju HKMB, održanom 14. studenog 1997. godine, prihvaćni su prijedlozi radnih programa koji bi se održavali tijekom 1998. godine.

 

1.      LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA ZGRUŠAVANJA (početni) – Split 3.- 4. travnja 1998. godine

 

Organizator: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb i Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Program tečaja:

----------------------

·      Mehanizam hemostaze

·      Pregled metoda u koagulaciji

·      Globalni i specifični testovi za ispitivanje poremećaja zgrušavanja

·      Fibrinogen kao čimbenik rizika za razvoj arterijske tromboze

·      Protrombinski kompleks

·      Određivanje protrombinskog vremena

·      Praćenje oralne antikoagulacijske terapije

·      Vrijednost određivanja protrombinskog fragmenta 1+2  u praćenju oralne antikoagulacijske

terapije

·      Provođenje kontrole kvalitete rada u koagulaciji

 

·      Vježbe i demonstracije

 

 

Molimo zainteresirane da pošalju ispunjenu prijavnicu na slijedeću adresu:

 

Dr Renata Zadro

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb

Kišpatićeva  12, 10000 Zagreb

 

Kotizaciju od 1.000,00 kn uplatiti na žiro račun Komore: 30105-639-502 s naznakom za tečaj “Laboratorijska dijagnostika zgrušavanja”

 

 

 

2.      DIJAGNOSTIKA BOLESTI  JETRE – predvidivo u rujnu 1998. godine u Zagrebu

 

Radni program tečaja:

------------------------------

·        Osnove anatomije, histologije i patologije jetre i žučnjaka

·        Fiziologija i patofoziologija hepatobilijarnog trakta

·        Učestale bolesti jetre

·        Dijagnostika bolesti hepatobilijarnog trakta

·        Analitički postupci, rizici i dometi biokemijskih funkcijskih, hematoloških, koagulacijskih, imunoloških, citoloških, toksikoloških i molekularnih pretraga u hepatologiji

·        Nasljedne i metaboločke bolesti hepatobilijarnog trakta – prenatalna i neonatalna dijagnostika

·        Transplatacija jetre – pred i post-transplantacijske pretrage

·        Profesionalne i jatrogene bolesti jetre

 

Tečaj je predviđen kao jednodnevni, u obliku predavanja i rasprave uz priređeni materijal u priručniku. Prema iskazanom zanimanju mogao bi se organizirati i u većim središtima u Hrvatskoj.

3.   RGANIZACIJA I POSLOVANJE U MBL – predvidivo u lipnju u Slavonskom Brodu ili Rijeci

 

Sadržaj tečaja koji je održan 1996. godine bi se dopunio, odnosno određene teme zamjenile bi se aktualnim u tijeku reorganizacije i privatizacije laboratorija poput:

 

·        uvjeti poslovanja privatnih laboratorija

·        primjena PDV-a te njegov utjecaj na razvoj i organizaciju laboratorija

 

Tečaj bi se održao kao jednodnevni tečaj u obliku predavanja i rasprava uz pripremljeni pisani materijal.

 

 

4.   KLINIČKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U REUMATOLOGIJI – predvidivo u studenom 1998. godine u Zagrebu

 

Radni program tečaja:

------------------------------

·        Građa koštanozglobnog sustava i veziva

·        Patohistologija i patobiokemija

·        Patogeneza reumatoloških bolesti

·        Etiologija, reumatoidni faktori, genetika

·        Upala, autoimune reakcije

·        Reumatološke bolesti po učestalosti

·        Dijagnostičke pretrage u reumatologiji

·        Laboratorijska dijagnostika pojedinih bolesti i stanja. Dijagnostičko značenje biokemijskih, imunokemijskih, imunoloških i molekularnih pretraga u reumatologiji

·        Osteoporoza

·        Maligne bolesti i maligna proliferacija

 

Tečaj će se održati kao jednodnevni tečaj u obliku predavanja i rasprava uz pripremljeni pisani materijal.

 

Ujedno Vas molimo da na tečajeve obvezno ponesete kopije uplatnica.

 

 

 

Organizirani boravci u kliničkim laboratorijima KB/KBC

 

 

Na istom sastanku Komisije prihvaćen je prijedlog za proširenje programa organiziranih boravaka u kliničkim laboratorijima KB/KBC s temom:

 

HITNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA – Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Kišpatićeva 12

 

·        organizacija hitne laboratorijske službe

·        informatički sustav u hitnom laboratoriju

·        hitne laboratotijske pretrage: pH/plinovi u krvi, elektroliti, metaboliti, enzimi, hitne toksikološke pretrage

·        predandalitički i analitički čimbenici koji utječu na točnost hitnih laboratorijskih pretraga

 

Mentor: mr.sc. Vlatko Rumenjak, spec. med. biokemije

 

 

 

Izvješće o održanim tečajevima  u 1997. godini

 

 

1.        Laboratorijska dijagnostika poremećaja zgrušavanja - početni tečaj; teorijski i praktični dio (Zagreb, 21. i 22. ožujka 1997. godine; ukupno 25 sudinika)

-      tečaj nosi 15 bodova

 

2.        Laboratorijska dijagnostika poremećaja zgrušavanja - napredni tečaj; teorijski i praktični dio (Zagreb, 11. i 12. travnja 1997. godine; ukupno 21 sudinik)

-      tečaj nosi 15 bodova

 

3.        Dijagnostika bolesti štitnjače; tečaj bez praktičnog dijela (Zagreb, 26. i 27. rujna 1997. godine; ukupno 43 sudionika

-      tečaj nosi 10 bodova

 

4.        Laboratorijska dijagnostika u nefrologiji; teorijski (ukupno 60 sudionika) i praktični dio (ukupno 32 sudionika) (Zagreb, 28. i 29. studeni 1997. godine)

-      teorijski dio tečaja nosi 3 boda, a praktični dio 5 bodova

 

 

 

 

Obaviještavamo kolegice i kolege da se priručnici ovih tečajeva, kao i svih do sada održanih tečajeva, mogu nabaviti u tajništvu Komore po cijenama od:

 

 

 

Naziv priručnika

Cijena (kn)

1.      Priručnik o kontroli kvalitete – Model

100,00

2.      Priručnik o kontroli kvalitete – Unutrašnja kontrola

100,00

3.      Elektroforeza

100,00

4.      Organizacija, poslovanje i upravljanje u MBL

150,00

5.      Laboratorijska dijagnostika poremećaja zgrušavanja – početni dio

100,00

6.      Laboratorijska dijagnostika poremećaja zgrušavanja – napredni dio

  80,00

7.      Dijagnostika bolesti štitnjače

160,00

8.      Analiza mokraće i sakupljanja, dostava te konzerviranje uzoraka mokraće

  80,00

9.      Laboratorijska dijagnostika bubrežnih bolesti

160,00

 

 

Iz Narodnih novina

Broj 140, Zagreb, 29. prosinca 1997.

 

 

Hrvatski zavod za zdravstveni osiguranje na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 1/97-pročišćeni tekst i 109/97), članka 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  ( “Narodne novine” broj 1/97- pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  ( “Narodne novine” broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj 10. prosinca 1997. donijelo je

 

Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1988. godinu     

 

II  ZDRAVSTVENI STANDARD

 

1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu

 

Članak 4.

Točka 3. U  laboratorijskoj dijagnostici:

- 1 dijagnostička pretraga tijekom 2 godine

 

Komora je zatražila od HZZO tumačenje ovog članka.

 

IV STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

 

1.  Na primarnoj razini

 

Članak 12.

Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:

- kadrovski i vremenski normativi

- standardni broj osiguranih osoba po timu

- dobna struktura osiguranih osoba po timu u djelatnosti opće medicine

- laboratorijska dijagnostika prema Popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka

 

Pod vremenskim normativom iz stavka 1. podstavke 1. ovog članka podrazumijeva se provođenje zdravstvene zaštite tijekom punog radnog vremena, utvrđenog sukladno odredbama zakona.

 

Članak 13.

Standardi i normativi  u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini navedeni su u tablici - 1. Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu, i u tablici - 2. Popis laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti , kako slijedi:

 

Tablica 1 :

 

Red. broj

Vrsta zdravstvene

djelatnosti

Kadrovski normativ

 tima

Stand.broj osiguranih

osoba u 1988.

 

 

 

 

7.

Laboratorijska dijagnostika

1 dipl.ing. med.

 biokemije ili spec.

 medicinske biokemije

1 zdrav. teh. VŠS

6 zdrav.teh. SSS

40.800

 

 

 

 

Tablica 2 :

 

Red.

broj      Šifra                N a z i v

 

1.           28101              K  Sedimentacija eritrocita ( Se)

2.           28010              K  Eritrociti......(E)

3.           28301              K Hemoglobin....( Hb)

4.           28801              K  Leukociti........(L)

5.           28810              Kvalitativna i kvantitativna analiza krvnog razmaza

6.           28041              K  Retikulociti.....(Rtc)

7.           28110              K  Hematokrit.....(He)

8.           28021              K  Trombociti.....(Tr)

9.           28130              MCV

10.       28311               MCH

11.       28312               MCHC

12.       21310             S,P Glukoza....(GUK)

13.       23301               Oralni test opterećenja glukozom....(o-GTT)

14.       21020               S  Ukupni proteini

15.       21120               S  Ureja

16.       21130               S  Urat

17.       21141               S  Kreatinin

18.       21151               S  Bilirubin ukupni

19.       21152               S  Bilirubin konjugirani

20.       21402               S  Triacilgliceroli  (Trigliceridi)

21.       21421               S  Kolesterol

22.       21424               S  HDL - kolesterol

23.       24601               S  Aspartat aminotransferaza  (AST)

24.       24610               S  Alanin aminotransferaza (ALT)

25.       24681               S  gama-Glutamil transferaza (GGT)

26.       24701               S,U  alfa-Amilaza

27.       24720               S  Alkalna fosfataza

28.       28331               S  Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

29.       28333               S  Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

30.       28350               S  Željezo (Fe)

31.       28601               K  Vrijeme krvarenja kapilarne krvi (VK)

32.       28621               P  Protrombinsko vrijeme (PV)

33.       21502               S,P Kalij (Kalijev ion)

34.       21501               S,P Natrij (Natrijev ion)

35.       19141               Vađenje kapilarne krvi

36.       19142               Vađenje venske krvi

37.       22630               F Hemoglobin kvalitativno (Okultno krvarenje)

38.       27102               Mikroskopski pregled perianalnog otiska ( ljepljivim celofanom)

39.       27103               F  Mikroskopski pregled stolice na parazite - nativni preparat

40.       22125               U  Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec.tež.)

41.       22126               U  Kemijska analiza urina (glukoza, proteini)

42.       22127               U  Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)

43.       22540              U  Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti)

 

 

Na osnovi odredbi članka 65. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 1/97-pročišćeni tekst i 109/97), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj 10. prosinca 1997. donijelo je

 

Odluku o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu

 

PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Članak 11.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini provode: ..., dipl.ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije...

 

CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE   

 

Članak 23.

Za provođenje zdravstvene zaštite utvrđuju se cijene na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite kako slijedi :

 

 

Tablica 1. Primarna zdravstvena zaštita

 

 

Red.broj

Vrsta zaštite

Standard

 ( br.osig.osoba po

 timu )

Godišnja vrijednost

u kn 1988. po timu

 

Godišnja vrijednost u kn 1988. po osig. osobi

7.

Laboratorijska dijagnostika

40.800

1.055.496,00

25,87

 

 

 

Tablica 2. Sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite

 

 

Red.broj

Vrsta zdravstvene

 zaštite

Oblik

Iznos u kn 1988.

1.

Specijalističko-  konzilijarna zdravstvena zaštita

bod

5,07

2.

Bolnička zdravstvena

zaštita

 

 

2.1.

Bolnička zdravstvena

zaštita-uobičajeni postupci-opće bolnice

bod

5,07

2.2.

Bolnička zdravstvena

zaštita-uobičajeni postupci- KB i KBC

bod

5,83

2.3.

Bolnička zdravstvena

zaštita - složeniji

postupci 0,2

bod

5,83

2.4.

Bolnička zdravstvena

zaštita - najsloženiji

postupci 0,1

bod

5,83


Važne obavijesti

 

1.  Primjena PDV-a u medicinsko-biokemijskim laboratorijima

 

Tumačenje

MINISTARSTVA FINANCIJA

POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI URED

PODRUČNI URED ZAGREB

 

 

Prema odredbama članka 11. st 1. točka 3. i 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine”, broj 47/95) plaćanje poreza na dodanu vrijednost oslobođene su između ostalog i usluge doktora medicine i stomatologije e medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara koje pružaju u privatnoj praksi, te usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama, domovima zdrvlja, hitnoj medicinskij pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući.

 

Spomenute odredbe članka 11. Zakona odnose se samo na navedene zdravstven ustanove i usluge koje pružaju u privatnoj praksi doktori medicine, stomatologije te medicinska sestra i fizioterapeutski tehničari. Sve ostale usluge koje nisu navedene podliježu obvezi poreza na dodanu vrijednost, pa tako i usluge medicinskih biokemičara

 

 

2.  Cijene laboratorijskih pretraga u privatnoj praksi

 

Na sastanku Komisije za ekonomska pitanja održanog 17. prosinca 1997. godine, donešena je odluka da je najniža cijena laboratorijskih pretraga u privatnoj praksi:

 

Vrijednost boda  x  10,00Kn + 22%

 

 

3.  Obavijest Komisije za stručna pitanja

 

Izvršni odbor HKMB na 11. sjednici od 16. listopada 1997. godine donio je sljedeće odluke:

·      krajnji rok za izradu Priručnika o kontroli kvalitete je 31. prosinac 1998. godine

·      svaki MBL obvezan je sudjelovati u Vanjskoj procjeni kvalitete od 01. siječnja 1998. godine