16. sjednica Izvršnog odbora održana 12. svibnja 2011.


Usvajanje zapisnika 13. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Plan provođenja stručnih nadzora za 2011. godinu | Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Vladimire Preden Kereković i Nade Ribar | Plan edukacije zaposlenika | Odluka o jedinstvenom iznosu naknade za evidentiranje bodova – članak 21. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicisnke biokemije | Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije – donošenje preporuke HKMB | Razno

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Plan provođenja stručnih nadzora za 2011. godinu
  Dr.sc. Ines Vukasović
 5. Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Vladimire Preden Kereković i Nade Ribar
  Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije
 6. Plan edukacije zaposlenika
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 7. Odluka o jedinstvenom iznosu naknade za evidentiranje bodova – članak 21. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicisnke biokemije
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 8. Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije – donošenje preporuke HKMB
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 9. Razno
Usvajanje zapisnika 13. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 13. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

Uz svakodnevnu, tekuću problematiku kojom se bavio ured Komore, u siječnju je održan sastanak sa članovima Povjerenstva za trajnu edukaciju s temom: Osnivanje studija laboratorijske dijagnostike u Splitu, a kako bi se raspravila problematika te zaštitila struka.

Dana 22.veljače 2011.godine održan je sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u PZZ, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, na temu : CEZIH-aktualna problematika, raspravljalo se i o CRP-u, kao i o provođenju projekta Uzimanja venske krvi za laboratorijsku analizu u ordinacijama opće/obiteljske medicine, a vezano za trošak MBL. Prijedlog iznesen na sastanku, uvođenja DTP postupaka za određene laboratorijske pretrage, Komora će podržati, te iznijeti nadležnim tijelima kada to bude moguće ostvariti.

Krajem veljače održan je sastanak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a vezano za opće akte koji su bili podloga za izmjene Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite, odnosno Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Odluke o dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora ( NN br. 31/11 ). Također se raspravljalo o problematici ugovaranja provođenja laboratorijske dijagnostike za potrebe specifične zdravstvene zaštite sa trgovačkim društvima i poliklinikama, obzirom je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu pripojen Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, te je na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća zauzet stav da poliklinike ne mogu sa HZZO-om ugovarati provođenje laboratorijske dijagnostike za potrebe specifične zdravstvene zaštite na primarnoj razini, dok sa trgovačkim društvima HZZO također ne ugovara provođenje zdravstvene zaštite.

Dana 15.ožujka 2011.g. održan je sastanak sa članovima Povjerenstva za staleška pitanja na temu: Problematika priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i kadrovski normativi (prvenstveno za bolničke zdravstvene ustanove), te je napomenuo da je Komora poslala primjedbe na Nacrt Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti u kojim primjedbama je posebno naglašen potreban broj kadra u bolničkim zdravstvenim ustanovama za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti.

Dana 1.travnja 2011.g. po službenoj dužnosti je prisustvovao simpoziju u organizaciji tvrtke Abbott Laboratories d.o.o., a sve vezano odredbe „novog“ Pravilnika o trajnom usavršavanju, kojima se propisuje obveza plaćanja naknade za evidentiranje bodova sudionicima usavršavanja u organizaciji drugih organizatora.

U travnju je održan sastanak sa državnim tajnikom mr.Draženom Jurkovićem, dr.med., na kojem sastanku se raspravljalo o mogućnosti nadzora proizvođača softwarea na hrvatskom tržištu u vidu prethodnog licenciranja navedenih proizvođača za laboratorijsku djelatnost od strane Komore, a koja inicijativa je u fazi dogovaranja, no napomenuo je da je državni tajnik podržao inicijativu. Također se raspravljalo o projektu uzimanja venske krvi za laboratorijsku analizu u ordinacijama opće/obiteljske medicine, zatim o problematici postojanja MBL koji nemaju zaposlenog magistra medicinske biokemije, državni tajnik je podržao stav da takvi laboratoiji u pravilu ne bi smjeli funkcionirati. Raspravljalo se i o problematici ugovaranja provođenja laboratorijske dijagnostike za potrebe specifične zdravstvene zaštite radnika u PZZ sa poliklinikama, ishod koje problematike je već naveo. Nadalje, na predmetnom sastanku postignut je načelni dogovor o sufinanciranju specijalizacija magistara medicinske biokemije po programima „B“ i „C“.

Sredinom travnja, na inicijativu predsjednika Komore, predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu Ivana Delić, mag.med.biochem. je održala sastanak sa predstavnicima Hrvatske komore dentalne medicine, a nastavno na obavijest HZZO-a da doktor dentalne medicine može propisivati uputnice za laboratorijsku dijagnostiku na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Krajem travnja je održan sastanak na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu sa prof.dr.sc. Karmelom Barišić, prof.dr.sc. Elizabetom Topić, doc.dr.sc. Dunjom Rogić, doc.dr.sc. Anom-Marijom Šimundić, a opet vezano za osnivanje studija laboratorijske dijagnostike u Splitu. Zaključak sastanka je da će FBF pokušati ostvariti kontakt sa osnivačem studija, a kako bi se bar uskladilo nazivlje struke.

Također, krajem travnja zajedno sa predsjednicom Povjerenstva za staleška pitanja Ivankom Ostroški, spec.med.biokemije održan je sastanak u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, na kojem sastanku je Komora od predstavnika Agencije dobila smjernice na koji način se Komora može uključiti u postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, zaključak sastanka je da je vezano za navedeno potrebno obratititi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te je nužno da Komora definira kometencije za struku, i za magistre medicinske biokemije i za specijaliste.

Održan je sastanak u Hrvatskom društvu medicinskih biokemičara, na njihov zahtjev, a glede primjene Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a vezano za odredbe koje propisuju obvezu plaćanja naknade za evidentiranje bodova sudionicima usavršavanja drugih organizatora.

Upućena je zamolba voditeljima MBL za dostavu prijedloga za poboljšanje sustava CEZIH-a, a budući smo se nakon višemjesečnih napora izborili da se u narednom periodu omoguće određene izmjene u informacijskom sustavu. Temeljem pristiglih prijedloga uputiti će se prijedlog nadležnim tijelima u svrhu poboljšanja sustava.

Na inicijativu Komore sa nadležnim tijelima je postignuta suglasnost da Komora bude koordinator radne skupine za izradu Transportne liste, odnosno pratećeg dokumenta prilikom transporta uzoraka iz ordinacija u MBL.

Dana 2. svibnja 2011. godine održan je sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori, kojem sastanku su prisustvovali i predstavnici Hrvastke komore medicinskih sestara, Hrvatske komore zdravstvenih radnika i KOHOM-a na temu: Uzimanje venske krvi za laboratorijsku analizu u ordinacijama opće/obiteljske medicine, na kojem sastanku je jasno dao do znanja da HKZR nije kompetentna raspravljati o preanalitici, analitici i postanalitici.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da je od protekle sjednice Izvršnog odbora održan jedan sastanak Povjerenstva, ali je zato održavana stalna komunikacija članstva elektronskim putem te telefonom.
Aktivnosti Povjerenstva bile su povezane prvenstveno uz dio poslijeanalitičke faze laboratorijskog procesa, odnosno uz pisanje i davanje preporuka o sadržaju i izgledu nalaza.
Pri tome se kao jedan od problema isticao nalaz, odnosno PDF oblik nalaza koji ide u sustav Cezih-a, a koji oblik nalaza mora potpisan i ovjeren, a kako je članstvo i upućeno. U suradnji s Povjerenstvom za vanjsku kontrolu kvalitete rada Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, odnosno na temelju njihovih izvještaja i analiza izrađen je prijedlog, koji je i prihvaćen od Povjerenstva za stručna pitanja, o sadržaju laboratorijskog nalaza. Pri tome se napominje da je glavna okosnica bila Hrvatska norma ISO 15189.
Preporuke se u cijelosti donose u prilogu koji je dan članovima Izvršnog odbora.
Isto tako u cilju promicanja poslijeanalitičke faze priređene su i preporuke za ispisivanje napomena kod neprihvatljivih uzoraka, a prikazane su u prilogu.
Na upit Povjerenstva u svezi Pravilnika o vrstama pretraga, potrebno za završetak i upotpunjavanje kataloga pretraga, od svih Kliničkih centara kojima je upućen upit, odgovor je dostavila samo doc.dr.sc. Vrkić (KB Sestre Milosrdnice).
Kao završetak prikupljanja podataka radnih skupina za Harmonizaciju laboratorijskih pretraga Povjerenstvo smatra dostavljanje dokumenata radnih skupina za analitiku lijekova i analitičku toksikologiju sredstva ovisnosti, radne skupine za koagulaciju i radne skupine za molekularnu dijagnostiku.
Povjerenstvo je sudjelovalo u donošenju preporuke o izradi životinjskih uzoraka u medicinsko biokemijskim laboratorijima.
Na zahtjev Povjerenstva stranicama Komore pridužena je tražilica, a ponavljani prijedlog Povjerenstva je da se pristup određenim podacima i dokumentima Komore omogući samo članovima Komore.
Vezano za harmonizaciju, odnosno katalog pretraga postavlja se problem na koji način će se članstvo obavještavati o novostima, putem kataloga pretraga, što je problem zbog nemogućnosti objave novosti ili kao što je ranije bila praksa, putem pisanog dokumenta, odnosno tablica. Zaključak je da katalog pretraga treba „saživiti“ u svakodnevnoj upotrebi.
Vezano za preporuke sadržaja nalaza, traži se naravno i mišljenje članova Izvršnog odbora prije objavljivanja istih preporuka, posebno vezano za navođenje osobe koja je uzorkovala uzorak i dio koji se odnosi na ovjeru laboratorijskog nalaza. Napomenula je da se radi o preporukama, dakle ne obvezujućoj Odluci Komore, u svezi predmetne problematike predsjednik Komore je također napomenuo da Komora može donijeti samo preporuke, a ne i obvezujuću odluku.
Također je napomenuo da je potrebno jasno navesti da nalaz potpisuje magistar medicinske biokemije kao ovlaštena osoba i nitko drugi od zaposlenih u MBL, također se ne slaže s promjenom naziva „verificirao, validirao“ u „izradio“ smatrajući da verifikacija kao pojam znači da utvrđeno odgovara traženom, a validacija potvrda onog što jest.
Članovi izvršnog odbora jednoglasno prihvaćaju izvješće Povjerenstva za stručna pitanja, kao i dokument, odnosno preporuku sadržaja nalaza, uz uputu da se ista korigira sukladno navedenim primjedbama.

Povjerenstvo za privatnu praksu i primarnu zdravstvenu zaštitu

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, mag.med.biochem. je izvjestila o aktivnostima Povjerenstva od protekle sjednice Izvršnog odbora, te je navela da je nastavljen započeti projekt edukacije medicinskih sestara koje će uzimati biološki materijal u liječničkim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, a koji je pod pokroviteljstvom HZZO-a, edukacija je provedena u Karlovcu, Zadru, Dubrovnku, Čakovcu, Zagrebu, Bjelovaru, Sisku.
U prosincu 2010.godine, u Zagrebu su održani sastanci sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija PZZ-a i to iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.
Zatim u veljači 2011.godine, u Osijeku je održan sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija PZZ-a iz Virovitičko-podravske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.
Također u veljači, u Splitu je održan sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija PZZ-a iz Zadarske županija, Šibensko-kninske županija, Splitsko-dalmatinske županija i Dubrovačko-neretvanske županija.
Na sastancima su voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija, koji imaju ugovorenu primarnu zdravstvenu zaštitu dobili informacije o projektu uvođenja vađenja krvi i prikupljanja laboratorijskih uzoraka u ordinacijama PZZ, koji je dio reforme zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.
Članovi Povjerenstva za PZZ i privatnu praksu, zajedno sa članovima Povjerenstva za staleška pitanja davali su mišljenje o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija u podružnici Poliklinike Sunce u Slavonskom Brodu.
Predsjednica Povjerenstva je 24. ožujka 2011. godine održala sastanak sa predstavnicima Hrvatske komore dentalne medicine u vezi propisivanja uputnica za medicinsko-biokemijski laboratorij na primarnoj razini zdravstvene zaštite od strane doktora dentalne medicine.
U direkciji HZZO-a, 06. svibnja 2011. godine, održan je sastanak predstavnika Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost i KoHOM-a sa predstavnicima HZZO-a. Tema sastanka bio je projekt uvođenja vađenja krvi i prikupljanje laboratorijskih uzoraka u ordinacijama PZZ-a. Napomenula je da ono što je predsjednik napomenuo na sastanku u Hrvatskoj liječničkoj komori, ona je navela na predmetnom sastanku u HZZO-u, a vezano za kompetentnost jedino Hrvatske komore medicinskih biokemičara za edukaciju medicinskih sestara o preanalitičkoj fazi rada.
U stalnom kontaktu sa kolegicama i kolegama iz PZZ, Povjerenstvo nastoji pridonijeti rješavanju brojnih problema u radu medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju održalo 5 sastanaka, jedan sastanak, vezano za problematiku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i kadrovske normative, zatim su davanja mišljenja i prijedlozi putem elektroničke pošte, a posebno je navela odobrenje upisa u Registar članova Komore te izdavanje odobrenja za samostalan rad Samy Tayfouru, obzirom se radi o specifičnoj situaciji, naime isti je završio studij Biokemijske znanosti, u trajanju od 4 godine na visokom učlištu Aleppo University u Sirijskoj Arapskoj Republici, u Alepu. Temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje primljen je na pripravnički staž u Opću bolnicu Sveti Duh, te je položio stručni ispit za dipl.ing.med.biokemije, a tijekom kojeg postupka Komora nije pitana za mišljenje o stručnim kompetencijama iste osobe.
Povjerenstvo je također dalo mišljenje da se profesoru biologije Vladimiru Musi, koji je zaposlen u MBL u DZ Ploče, ne odobri upis u Registar Komore i ne izda odobrenje za samostalan rad jer iz priložene dokumentacije formalnopravno za to nije bilo osnova.
Napomenula je da je predsjednik već izvijestio prisutne o održanom sastanku u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, te je napomenula i da su u travnju stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, kojim izmjenama su brisane odredbe koje su pružale mogućnost sudjelovanja predstavnika Komora reguliranih profesija u Vijeću za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da se u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo nije sastajalo. Izmjena dokumenta „Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara“ je odgođena do daljnjega, te će se na istom dokumentu nastaviti raditi kada pravnica Helena Dražević to bude u mogućnosti.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo izradilo Plan tečajeva trajne edukacije za 2011. godinu, u planu je pet tečajeva trajne edukacije.
Također, prihvaćen je zahtjev članova Komore da se rezultati Testa provjere znanja objave na web stranici HKMB nakon što su sve formalnosti oko tečaja završene. Obzirom su se do sada ta pitanja koristila i za potrebe Skupnog ispita, Povjerenstvo je predložilo da se buduće voditelje tečaja zamoli da dostave 40 pitanja, 30 pitanja bi se iskoristilo za Test provjere znanja, a 10 bi bilo u pripravi za Skupni test. Navela je da Povjerenstvo smatra da se izrada predavanja za tečaj trajnog usavršavanja u pdf obliku mora uvesti kao pravilo, stoga je isto potrebno objaviti na web stranici Komore, da svi predavači budu s time upoznati, također je potrebno omogućiti prijavu tečaja putem obrasca prijave tečaja, tako da buduće prijave budu jednake.
Nadalje je izvijestila da je 23.prosinca 2011.g. organiziran jedan skupni ispit.
Povjerenstvo je vrednovalo dvije radionice ("Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija" u organizaciji HKMB i "Proširene dijagnosticke mogućnosti uz korištenje suvremenih 5-diferencijalnih hematoloških analizatora" u organizaciji Labena d.o.o.), jedan seminar ("Procjena mjerne nesigurnosti kvantitativnih rezultata rutinskih pretraga u laboratorijskoj medicini" u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva) i jedan simpozij (2. Simpozij Abbott Diagnostics u organizaciji tvrtke Abbott Diagnostics Laboratories d.o.o.).
Povjerenstvo je odobrilo organizirani boravak Hane Breyer Priselac, mag.med.biochem u Kliničkoj bolnici Merkur, na edukaciji po programu „Kontrola kvalitete u hematologiji-morfološka analiza stanica periferne krvi“.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Predsjednica Povjerenstva doc.dr.sc. Nada Vrkić je izvjestila prisutne da su članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju radili na oblikovanju cjenika pretraga na zahtjev HZZO-a, a zbog uvođenja novog sustava plaćanja, tzv. DTP sustava plaćanja, te je objasnila princip razrade cjenika, odnosno izrade tablice cijena, napomenula je da je dio analize nedovršen, jer za određeni dio pretraga nisu uspjeli utvrditi tko predmetne pretrage radi, a jedan dio je predložen i za brisanje. Predložila je da članovi Izvršnog odbora izvrše uvid u tablicu cijena, a koja će im se dostaviti putem elektroničke pošte.
Sudjelovalo se na sastanku u Uredu Komore radi financijskog pregleda poslovanja HKMB po završnom računu, kojom prilikom je utvrđeno da je Komora u protekloj godini poslovala negativno, a kako je zbog troškova bilo i očekivano.
Također je predložila ustrojavanje kataloga pretraga na web stranici Komore, za isto je potrebno informatičko idejno rješenje koje bi osiguralo da svaki MBL putem web stranice može unijeti koje pretrage radi, na taj način će i Komora imati podatke tko radi koje pretrage. Predsjednik Komore iznosi stav da je prijedlog dobar i koristan, no potrebno je razmisliti o financijskim mogućnostima Komore da financira navedeni projekt, doc.dr.sc. Nada Vrkić je navela da će provjeriti o kojoj financijskoj konstrukciji je riječ.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjeenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da su svi nadzori provedeni prema planu nadzora, 6 medicinsko-biokemijskih laboratorija je ocijenjeno pozitivnom ocjenom, jedan je ocijenjen negativnom ocjenom temeljem upitnika za samoprocjenu i kriterija, a iz razloga jer nema voditelja MBL, od pet izvanrednih stručnih nadzora, stručni rad dvaju MBL je ocijenjen pozitivnom ocjenom, no ipak je za jedan od dva navedena MBL proveden inspekcijski nadzor od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi jer nisu postupali sukladno aktima HZZO-a, odnosno nisu ispoštovali propisani kadrovski normativ za postojeći broj osiguranika, donosno nisu zaposlili još jednog magistra medicinske biokemije. Također se ukazalo Ministarstvu na propuste natječaja za zapošljavanje magistra medicinske biokemije u navedenom laboratoriju, odgovorom Ministarstva nismo zadovoljni, jer iz dopisa Ministarstva koji se poziva na očitovanje ravnatelja predmetne ustanove, proizlazi da su odobrili natječaj za zapošljavanje magistra medicinske biokemije, te da se dva djelatnika iz predmetne ustanove školuju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Ljubljani, u trajanju od 24 mjeseca.
Inspekcijski nadzor je proveden i u jednoj privatnoj poliklinici, te je naloženo zapošljavanje magistra medicinske biokemije u roku 2 mjeseca, upućen je upit Ministarstvu da bi se utvrdilo je li po nalogu postupljeno, no odgovor nismo dobili.
Napomenula je da su se svi laboratoriji nad kojima je nadzor proveden očitovali na predložene popravne radnje.
U prosincu su usvojeni novi dokumenti za provođenje stručnih nadzora, dakle Upitnik za samoprocjenu i Kriteriji ocjenjivanja po kojima će se provoditi stručni nadzori u tekućoj godini, također je napomenula da se Komora obvezala najmanje dva mjeseca unaprijed najaviti stručni nadzor.

I. Područno vijeće

Predsjednik I Područnog vijeća Predrag Grabusin, mag.med.biochem., izvijestio je prisutne da je članstvo obavješteno o „Planu tečajeva trajnog usavršavanja HKMB za 2011. godinu“, zatim o dokumentu Komore u kojem su izložene najbitnije novine Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a koje novine su se odnosile na obnovu odobrenja za samostalan rad, te o produljenju roka za dostavu dokaza o završenom obliku trajnog usavršavanja do 01.lipnja.2011. godine.

II. Područno vijeće

Predsjednica II Područnog vijeća Slavica Cerovec-Sever, spec.med.biokemije je izvijestila prisutne da se svaki mjesec održavaju sastanci i predavanja o aktualnim problemima u struci.

III. Područno vijeće

Predsjednica III Područnog vijeća Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da se redovno održavaju predavanja prilikom kojih ona obavijesti članstvo o radu Komore, također kako je već navela predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, održan je sastanak sa voditeljima MBL, a vezano za edukaciju medicinskih sestara.

IV. Područno vijeće

Predsjednica IV Područnog vijeća Ana Valčić, mag.med.biochem., izvjestila je prisutne da je nakon održanog tečaja Komore Harmonizacija medicinsko-biokemijskih pretraga bilo mnogo pitanja koja su izazvala diskusiju, te je prijedlog da se nakon dostave i ispravljanja testova na web stranici Komore objave odgovori na pitanja. Također je bilo govora o specijalističkom stažu doktora medicine i to o dijelu specijalizacije koji bi isti trebali provesti u laboratoriju, zbog činjenice da se često isti ne jave postavlja se upit jel isto obvezno ili ne, zaključak prisutnih je da je odogovrnost specijalizanta da obavi sve predviđeno u programu specijalističkog staža. Zatim navodi problem dostave uzoraka za analizu sa otoka na kojima postoje ordinacije opće/obiteljske medicine, posebno je problem vremenski period potreban da se isti uzorci dostave u MBL. Predsjednik Komore navodi da je to problem koji spada u 10 % za sada neriješenih situacija u predmetnom projektu, a za koje situacije će se nastojati iznaći rješenje.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područnog vijeća Marica Juretić, mag.med.biochem., izvjestila je o sljedećim aktivnostima članova V Područnog vijeća, u proteklom razdoblju. Dana 25.siječnja 2011.godine sudjelovali su u radu 14. e- sjednice Izvršnog odbora HKMB-a, te prihvatili plan tečajeva trajnog usavršavanja HKMB-a za 2011. godinu. Članstvo je obaviješteno da je na stranicama Komore objavljen Plan tečajeva trajnog usavršavanja HKMB za 2011. godinu.
Dana 03.veljače 2011. godine zaprimili su od Komore dokument u kojem su izložene najbitnije novine Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a odnose se na obnovu odobrenja za samostalan rad. Članstvo je obaviješteno o navedenim novinama, kao i o rokovima za dostavu dokumenata.

Dana 16.ožujka 2011. godine održana je 15. e- sjednica Izvršnog odbora Komore, gdje su dali svoje očitovanje na Zahtjev za priznavanjem i vrednovanjem radionice u organizaciji Labena d.o.o.

Dana 31.ožujka 2011. poslan je dopis članstvu od Predsjednika Komore da do 15.travnja 2011. godine u Komoru dostave konkretne prijedloge što treba promijeniti ili nadodati u sustavu CEZIH. Na članstvo se apeliralo da dobro razmisli i navedeno učini. Osim navedenog članstvo je poticano i kontaktirano da sudjeluje u radu HKMB-a.

Plan provođenja stručnih nadzora za 2011.godinu

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvijestila da je obzirom na dodijeljena sredstva za tekuću godinu u planu 9 stručnih nadzora za 2011.godinu, a dio sredstava je raspoređen za eventualne izvanredne stručne nadzore.
Nadalje je navela koji su prema planu medicinsko-biokemijski laboratoriji u kojima će se provesti stručni nadzor.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Plan provođenja stručnih nadzora.

Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Vladimire Preden Kereković i Nade Ribar

Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila da su mr.sc. Vladimira Preden Kereković, spec.med.biokemije i Nada Ribar, dipl.ing.med.biokemije otišle u mirovinu, podmirile su financijske obveze prema Komori te im je odobren ispis iz Komore.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili zahtjev za ispis iz Registra Komore mr.sc. Vladimire Preden Kereković, spec.med.biokemije i Nade Ribar, dipl.ing.med.biokemije.

Plan edukacije zaposlenika

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je predložio članovima Izvršnog odbora da se zaposlenicima odobre po dva tečaja edukacije iz područja struke ili sustava kvalitete, koje kontinuirano usavršavanje je i obveza po ISO certifikatu. Napomenuo je da se teme tečaja određuju prema potrebi.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Plan edukacije zaposlenika.

Odluka o jedinstvenom iznosu naknade za evidentiranje bodova – članak 21. Prvailnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je predložio članovima Izvršnog odbora da se u daljnjem periodu utvrdi iznos naknade za evidentiranje bodova sudionicima trajnog usavršavanja koje organizira trgovačko društvo, u iznosu 7.000,00 kuna jedan bod, a sve sukladno čl.21. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su, za naredno razdoblje, prihvatili iznos naknade za evidentiranje bodova sudionicima trajnog usavršavanja koje organizira trgovačko društvo, u iznosu 7.000,00 kuna jedan bod.

Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije – donošenje preporuke HKMB

Sukladno već navedenom članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili dokument o sadržaju nalaza kao preporuku Komore.

Razno

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije izvješćuje prisutne da je ured Komore dana 4.svibnja 2011.g. zaprimio zahtjev MZSS za davanjem stručnog mišljenja o izradi pretraga u medicinsko-biokemijskom laboratoriju iz humanih i animalnih uzoraka, a sve vezano za podnesak Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost o mogućnosti izrade pretraga iz navedenih uzoraka. Napomenuo je da se radi o nekolegijalnom postupanju, povjerenstvo će isto mišljenje, koje je objavljeno na web stranici Komore uputiti i u Ministarstvo. Dr.sc. Lorena Honović je navela da se Povjerenstvo za stručna pitanja, prilikom donošenja preporuke vodilo međunarodnim preporukama u slučajevima kada ne postoje laboratoriji za životinjske uzorke, a sve radi pružanja pomoći članstvu koje je imalo upite o mogućnosti izrade pretraga iz animalnih uzoraka u nedostatku veterinarskih laboratorija, a kako bi se izbjegle nedoumice u radu, te je ponovno naglasila potrebu zaštite dokumenata koje Komora objavljuje na web stranicama, odnosno ograničavanja pristupa istim dokumentima samo članstvu Komore.
Predsjednik Komore je podržao prijedlog, te naveo da se kontaktira informatičar Komore, kako bi se omogućila zaštita pristupa aktima Komore koji su objavljeni na web stranici Komore, koji prijedlog je jednoglasno usvojen od strane članova Izvršnog odbora.

Nadalje, Predsjednik Komore naglašava nužnost utvrđivanja kompetencija za struku, a kako je već i ranije u raspravi i izvješću spomenuo, te je predložio da se imenuju članovi Povjerenstva koje će se baviti predmetnom problematikom, te u idućih 30 dana izraditi dokument koje će se zvati Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije, te je predložio za voditelja Povjerenstva doc.dr.sc. Anu Mariju Šimundić, te za ostale članove Povjerenstva doc.dr.sc. Kseniju Fumić, prof.dr.sc. Ivanu Čepelak i prof.dr.sc. Slavicu Dodig.
Upoznao je prisutne da radna verzija dokumenta postoji, te će se dostaviti navedenima.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili izneseni prijedlog.

Nadalje je upoznao prisutne da je u Komoru u proteklih dana zaprimljeno par e-mailova od strane MBL iz Slavonije u kojima se ukazuje na financijske poteškoće rada „malih“ laboratorija te će nastojati sa predsjednicom Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu održati sastanak sa predmetnim voditeljima MBL, te izvršiti uvid u problematiku i poslovanje istih laboratorija, kako bi se utvrdio problem i iznašlo rješenje.

Također izvještava da je razgovorom sa predsjednicom Hrvatske komore medicinskih sestara Dragicom Šimunec utvrđeno da se javlja problem za članice iste Komore koje rade u ustanovama za njegu u kući, te koje uzimaju uzorke venske krvi za analizu, a nisu prošle edukaciju, iste imaju saznanja da će ih ugovor sa HZZO-om obezivati da moraju imati edukaciju, stoga je predsjednica navedene Komore zamolila da se ove dvije Komore dogovore o suradnji, i to na način da HKMS organizira tečaj trajnog usavršavanja, a na kojem bi predavači bili iz HKMB, a sve dakle kako bi se predmetnim sestrama osigurala potrebna naobrazba, uzimajući u obzir činjenicu i da nije izgledno da će Zavod, bar ne u skorom razdoblju, istu edukaciju financirati.

Predsjednik Komore je također prisutne izvijestio o problematici nazivlja u struci, uzimajući u obzir da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi počelo izdavati Uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a sve u skladu s „novim“ Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN broj 73/08). Dakle, potrebno je utvrditi nazivlje, obzirom se otvara staleški problem jer ćemo u Komori imati različito nazivlje za specijaliste, stoga je predložio da se o navedenom dobro razmisli, te da se do jeseni tekuće godine usuglasi odluka o nazivlju.

Obzirom rizničar nije dostavio prijedlog sa sastanka na kojem se raspravljalo o financijskom poslovanju Komore, predsjednik Komore moli da isti prijedlog pripremi za Skupštinu. Vezano za neuredno izvršavanje financijskih obveza članova Komore, predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja doc.dr.sc. Nada Vrkić je upozorila na mogućnost oduzimanja licence, zatim je tajnica Komore Helena Dražević, dipl.iur. prisutne upoznala sa propisima Komore koji predmetnu problematiku uređuju, odnosno Pravilima o ponašanju i odgovornosti u struci članova HKMB, a kojim propisima je propisano da član Komore koji ne ispunjava obveze prema Komori čini povredu, te je ukazala na propisane sankcije za učinjene povrede dužnosti i ugleda zvanja medicinskih biokemičara, odnosno Kodeksa etike i deotologije medicinskih biokemičara, a to su ukor, opomena, novčana kazna, privremeno i trajno oduzimanje licence, ovisno o o odluci suda Komore da li se u predmetnoj situaciji radi o težoj ili lakšoj povredi.
Obzirom na poslovanje Komore, kao i činjenicu da se opseg posla u Komori jako povećao, a kako bi se radi zaštite i unaprjeđenja struke nastojalo zaposliti još jednu osobu, Predsjednik Komore je postavio prisutnima upit je li realno u tekućoj godini donijeti odluku o povećanju članarine za 50,00 kuna.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su se usuglasili da se na sljedećoj Skupštini predloži povećanje članarine za 100,00 kuna.

Predsjednik Komore je izvijestio prisutne o prijedlogu i zamolbi Hrvatskog društva medicinskih bikemičara, iznesenima na sastanku održanom u travnju, koji je u izvješću već spomenuo, a vezano za Pravilnikom o trajnom usavršavanju propisanu obvezu plaćanja naknade u iznosu 10 % od ukupno uplaćenih kotizacija za evidentiranje bodova sudionicima usavršavanja drugih organizatora. Također, predsjednik Komore je podsjetio prisutne da obzirom djeluju kao tijelo Komore, odnosno Izvršni odbor trebaju voditi brigu o interesu Komore.
Doc.dr.sc. Nada Vrkić je iznijela stav da se od HDMB ne bi trebala naplaćivati naknada za pripis bodova obzirom na prirodu institucije u kojoj su članovi također magistri medicinske biokemije, te bi uplaćivanjem dijela prihoda HDMB Komori moglo dovesti do povećanja članarina HDMB, a time bi na kraju oštetili članstvo. Prijedlog Hrvatskog društva medicinskih biokemičara za izuzimanjem HDMB iz primjene čl.20. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, kojim člankom je propisana obveza organizatora trajnog usavršavanja za plaćanje 10 % iznosa od ukupno uplaćenih kotizacija magistara medicinske biokemije na ime naknade za evidentiranje bodova, je usvojen sa 12 glasova za i 2 glasa protiv, predsjednika Komore Gorana Bulatovića, mag.med.biochem, spec.med.biokemije i dr.sc. Renate Zrinski Topić.

Doc.dr.sc. Nada Vrkić je predložila da se imenuju članovi radne skupine koja će izraditi spomenuti katalog pretraga, dr.sc. Lorena Honović navodi da u Komori postoji radna skupina za informatičke tehnologije i organizaciju medicinsko-biokemijskih laboratorija, predsjednik Komore je zamolio da se zbog spomenute izrade dokumenta o kompetencijama magistara medicinske biokemije iz rada izuzme doc.dr.sc. Ana Marija Šimundić, te da je suglasan da sami odluče tko će raditi na predmetnom projektu.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content