4. sjednica Izvršnog odbora održana 2. listopada 2012.


Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Ispis iz registra Komore | Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije | Razno

Predložen je i usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora
  2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  4. Ispis iz registra Komore
  5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije
  6. Razno

Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 3. sjednice Izvršnog odbora.

Dr.sc. Zrinski Topić iznosi primjedbu na Zapisnik i to u dijelovima gdje se navodi novi naziv Društva, dakle Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (u daljnjem tekstu: HDMBLM), a koji naziv službeno egzistira tek od 23. kolovoza 2012. godine. Obzirom je u vrijeme održavanja sjednice Izvršnog odbora službeni naziv bio Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara, moli ispravke u opisanom smislu.

Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine iznosi primjedbu na pogrešno navedenu titulu Ede Karabana gdje se umjesto spec.med.biokemije i lab. medicine navodi mag.med.biochem. pa moli da se u skladu s navedenim ispravi zapisnik.

Zapisnik 3. sjednice Izvršnog odbora, uz navedene primjedbe, jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

U proteklom razdoblju Ured HKMB je uz pomoć i drugih članova Izvršnog odbora, posebno dr.sc. Zrinski Topić intezivno radio na davanju primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, o kojem prijedlogu je bila otvorena javna rasprava.

Također, odrađene su aktivnosti vezano za izmjene općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) radi uvođenja DTP postupaka, i to CRP i HbA1c.
Početkom rujna održan je sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a vezano za problematiku implementacije DTP-a, daljnje informatizacije i drugih tekućih problema.

U rujnu je slijedom zaključaka prošlog Izvršnog odbora održan sastanak sa predstavnicima HDMBLM, zaključak istog sastanka je da su zahtjevi HKMB za provoditelje vanjske kontrole kvalitete rada, koja je obvezna u okviru stručnog nadzora HKMB, logični i prihvatljivi.
Posljednjih tjedan dana intezivno se radilo na iznošenju primjedbi na nacrt Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020.. Primjedbe su upućene Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, te se nada da će iste primjedbe biti usvojene.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da se od protekle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo nije sastajalo, stalna komunikacija je održavana elektronskim putem.
Aktivnosti Povjerenstva nadalje su bile usmjerene na završavanje preporuka o slanju materijala izvan RH. Preporuke će biti pripremljene za objavljivanje početkom listopada.

U proteklom razdoblju Povjerenstvo je skrenulo pažnju na postojanje smjernica za racionalnu dijagnostiku štitnjače, a zbog mnoštva upita članstva.
Povjerenstvo radi na sistematiziranju prikupljenih materijala za registar pretraga, koji će biti iznimno koristan za članstvo i građane RH.

Nadalje, sudjelovali su na sastanku u uredu Komore povezanom s usklađivanjem zahtjeva prema provoditelju vanjske kontrole kvalitete.
Članovi povjerenstva započeli su rad na pripremi materijala „Vodič kroz pretrage“ prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec, koja je ustupila materijal Povjerenstvu, odnosno Komori. Navedeni materijal obuhvaća smjernice za najčešća klinička stanja, odnosno za određene dijagnoze, te je od iznimne je važnosti, preporuka Povjerenstva je da se uz male preinake objavi kao priručnik i u elektronskom obliku.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvjestila da je povodom uvođenja DTP postupaka u medicinsko-biokemijske laboratorije na primarnoj razini zdravstvene zaštite, dana 08. rujna 2012. godine, organiziran sastanak voditelja medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkih ustanova koje ugovaraju primarnu zdravstvenu zaštitu. Osim o DTP postupcima bilo je riječi i o tekućoj problematici medicinsko-biokemijskih laboratorija koji ugovaraju primarnu zdravstvenu zaštitu.

Dana 11. rujna 2012. godine u Direkciji HZZO-a je održan sastanak predstavnika svih Komora u zdravstvu sa predstavnicima Zavoda, na kojem sastanku su razmatrani prijedlozi izmjena općih akata HZZO-a.
Dana 12. rujna 2012. godine u Direkciji HZZO-a kao predsjednica Povjerenstva je sa predstavnicima Zavoda razgovarala o rekalkulaciji godišnjeg novčanog iznosa sredstava po osiguranoj osobi, promjeni kadrovskog normativa, problemima uzorkovanja biološkog materijala u liječničkim ordinacijama, nastavku edukacije medicinskih sestara, uvođenju DTP postupaka u PZZ i ostalim problemima vezanim uz rad laboratorija, koji ugovaraju primarnu razinu zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo je u suradnji s Povjerenstvom za staleška pitanja sudjelovalo u davanju prethodnog mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u sklopu Poliklinike „Poliklinika i laboratorij Breyer“ u Zagrebu.

U svakodnevnom kontaktu sa članovima nastojalo se informacijama ili savjetima pomoći u rješavanju problema koji se javljaju u laboratorijima koji ugovaraju primarnu zdravstvenu zaštitu.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva Sanja Kačkov, mag.med.biochem. je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju komuniciralo putem elektroničke pošte.

U realizaciju izmjene postojećih Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova HKMB s obzirom na Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije, koji je usvojen u prošlom mandatu, će se krenuti u dogovoru s Uredom Komore, zbog usklađenosti s drugim aktivnostima.

U proteklom periodu nije bilo pritužbi na članove HKMB.
Kontaktirani su predsjednici Područnih vijeća s ciljem suradnje i upoznavanja s problemima vezanim za pitanja etike u svakodnevnom radu. Prethodno razdoblje proteklo je bez problema i poteškoća.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju također komuniciralo putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo je radilo na osmišljavanju Radnih uputa i Obrazaca vezanih za rad Povjerenstva, i to za organizaciju tečajeva trajne edukacije u organizaciji HKMB, za prijavu skupova pravnih i fizičkih osoba, za skupnu potvrdnicu, za recenziju priručnika, za pisanje izvješća o provedenom tečaju trajne edukacije, za održavanje skupnog ispita, za prijavu i izvješćivanje o organiziranom boravku u klinici. U planu je dovršetak istih do kraja tekuće godine.

Povjerenstvo je dana 07. kolovoza 2012. negativno odgovorilo na upit Ingrid Fabriš u vezi mogućnosti obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj s obzirom na stručnu spremu stečenu u Republici Italiji (Preddiplomski sveučilišni studij Biologije, molekularni smjer i Diplomski sveučilišni studij Funkcionalne genomike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Trstu).

Održan je sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori (u daljnjem tekstu: HLK), te je dogovoreno da će se tečajevi HKMB, koji bi mogli biti od interesa i članovima HLK, prijavljivati HLK. Sukladno zaključku sastanka, 12. srpnja 2012. godine HLK su prijavljena dva tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB (Novosti u dijagnostici i liječenju solidnih tumora, Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini I: Pedijatri i kliničari zajedno). Dana 24. rujna 2012. godine Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo oba tečaja, i to tečaj „Novosti u dijagnostici i liječenju solidnih tumora“ s 9 bodova za aktivne sudionike i 6 bodova za pasivne sudionike tečaja, a tečaj „Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini I: Pedijatri i kliničari zajedno“ s 9 bodova za aktivne sudionike i 7 bodova za pasivne sudionike.

U srpnju je sudjelovala sastanku sa predstavnicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.
Zatim su se očitovali su se na Plan i program pripravničkog staža zdravstvenih radnika, te na Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Napominje da joj je prof.dr.sc. Čepelak, prije odlaska u mirovinu 1. listopada 2012. godine, predala dokumentaciju o subspecijalizacijama na kojoj je radila, što naravno može koristiti Komori prilikom reguliranja iste materije.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Predsjednik Povjerenstva Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestio da je krajem srpnja, putem elektroničke pošte, održan sastanak Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija, na kojem sastanku je odlučivano o zahtjevu za davanjem mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija, izvan mreže javne zdravstvene službe, u poliklinici pod nazivom “Poliklinika Breyer”, na adresi Zagreb, Ilica 191, te su članovi Povjerenstva za staleška pitanja dali pozitivno mišljenje.

Sredinom rujna je putem elektroničke pošte održan sastanak Povjerenstva, na kojem sastanku je odlučivano o zahtjevu Dubravke Lončar, mag.med.biochem. za produženje Odobrenja za samostalan rad. Mišljenje Povjerenstva je da zahtjevu nije moguće udovoljiti iz sljedećih razloga:

  • kolegica nije propisanom roku podnijela Komori zahtjev za obnavljanjem odobrenja za samostalan rad, dakle u roku od tri mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja odobrenja za samostalni rad ili produženja odobrenja za samostalni rad (članak 34. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije od 9. prosinca 2010. godine), te
  • nije skupila dovoljan broj bodova za obnovu odobrenja, a uz zahtjev za produženje Odobrenja za samostalan rad nije priložila dokaze o spriječenosti za trajno usavršavanje (članak 11. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije od 9. prosinca 2010. godine). Napominje da je prošlo Odobrenje obnovila s manjim brojem bodova, kao i da se obratila HKMB sa zahtjevom za obnovu Odobrenja u rujnu, pred provođenje stručnog nadzora u njenom laboratoriju. Također napominje i da nakon objave plana provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2012. godinu. i saznanja da će stručni nadzor biti proveden 21. rujna 2012. godine u njenom laboratoriju, nije poduzela niti jedan korak kako bi pokušala prikupiti dovoljan broj bodova za produženje Odobrenja za samostalan rad.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Nova predsjednica Povjerenstva mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem. se predstavila prisutnima, te ih izvjestila da je u proteklom razdoblju mr.sc. Andrijana Ščavničar podnijela zahtjev za razrješenjem s dužnosti predsjednice Povjerenstva. Članovi Povjerenstva su predložili za predsjednicu Povjerenstva Vlastu Zovko, spec.med.biokemije, no ona nije prihvatila prijedlog za imenovanjem na mjesto predsjednice, već na mjesto člana Povjerenstva, dok je mr.sc. Sanja Dželajlija prihvatila prijedlog za imenovanjem na mjesto predsjednice Povjerenstva.

Povjerenstvo je komuniciralo putem elektronske pošte, te će u narednom razdoblju krenuti s aktivnostima u skladu sa Planom rada Povjerenstva.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju rješavalo dva upita za odgodom stručnog nadzora, i to zamjenika voditelja Medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja zagrebačke županije – Ispostava Vrbovec, Tomislava Pavičića, mag.med.biochem., zbog građevinskih radova u zgradi gdje se nalazi laboratorij, te Dubravke Lončar, mag.med.biochem. voditeljice Medicinsko-biokemijskog laboratorija Dubravka Lončar, a zbog problema s Odobrenjem o čemu je mag. Grabusin već izvijestio. Povjerenstvo je udovoljilo zahtjevu mag. Pavičića, dok zahtjevu mag. Lončar nije.

Ostali stručni nadzori su provedeni u skladu s Planom stručnih nadzora. Prema sadržaju zapisnika predložena je negativna ocjena stručnog nadzora za Medicinsko-biokemijski laboratorij Dubravka Lončar, i to ne samo iz razloga što voditelj nema Odobrenje za samostalan rad, naime u istom laboratoriju se ne provodi ni unutrašnja analitička kontrola prema pravilima struke.

Vezano za stručni nadzor u Psihijatrijskoj bolnici Rab, koji je podsjeća također ocijenjen negativnom ocjenom, poslana je zamolba za detaljno očitovanje o otklanjanju nesukladnosti jer je zaprimljeno izvješće ravnateljice u kojem se navodi koje su nesukladnosti otklonjene, no bez dokaza kojim bi se isti navodi potkrijepili.
Povjerenstvo je sudjelovalo zajedničkom sastanku s predsjednikom Komore i Povjerenstvom za stručna pitanja, radi utvrđivanja zahtjeva za provoditelje VKKR.

II. Područno vijeće

Predsjednica II Područnog vijeća Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila prisutne da se u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora, zbog ljetne stanke, nisu održavali sastanci Područnog vijeća, no delegatima je proslijeđeno iscrpno izvješće o radu i aktivnostima predsjednika HKMB, te Povjerenstava HKMB.

III. Područno vijeće

Predsjednica III Područnog vijeća Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da je su u razdoblju od 3. sjednice Izvršnog odbora HKMB svi delegati III područnog vijeća elektronskim putem dobili Izvješće sa 3. sjednice Izvršnog odbora i 2. sjednice Skupštine HKMB i bili zamoljeni da to izvješće prema potrebi dopune ili korigiraju. Nakon usuglašavanja izvješća sa svim delegatima isto je proslijeđeno svim članovima područnog vijeća. Zbog razdoblja godišnjih odmora nisu se održavali sastanci.

Krajem kolovoza na zahtjev kolegica iz primarne zdravstvene zaštite zvali su u tajništvo Komore u svezi «Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja» objavljene u Narodnim novinama broj: 95/2012., a koja je stupila na snagu 27. kolovoza 2012. godine. Upit je bio u vezi uvođenja Glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) u laboratorije PZZ, odnosno je li Komora upoznata s navedenim. U tajništvu su dobili obavijest da su sa svime upoznati i da su samo čekali objavu u NN da o tome izvjeste kolege i kolegice u PZZ, što je i učinjeno

IV. Područno vijeće

Predsjednik IV Područnog vijeća Edo Karaban, spec.med.biokemije i lab.medicine je u izvijestio da su se u proteklom razdoblju, zbog godišnjih odmora, sve aktivnosti i kontakti odvijali osobno telefonom i elektroničkom poštom, te su bili vezani uz problematiku uvođenja CRP-a i HbA1c kao DTP postupaka.
Sastanak Područnog vijeća će se održati sredinom listopada.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područnog vijeća Jelena Čargonja, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestila da su se aktivnosti i kontakti odvijali osobno telefonom i elektroničkom poštom, te su također bili vezani uz problematiku uvođenja CRP-a i HbA1c kao DTP postupaka.
Također su se usklađivali s preporukama za gestacijski dijabetes.

Ispis iz registra Komore

Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestio da je dana 10. rujna 2012. godine putem elektroničke pošte održan sastanak Povjerenstva, na kojem sastanku je odlučivano o zahtjevima za ispis iz Registra Komore Biserke Tomašković, dipl.ing.med.biokemije, mr.sc. Biserke Kos, spec.med.biokemije, Slavice Cerovec Sever, spec.med.biokemije, mr.sc. Franciske Blazinić, spec.med.biokemije, mr.sc. Biserke Čonkaš, spec.med.biokemije, Miroslave Vukošić, dipl.ing.med.biokemije, Ane Ramljak, dipl.ing.med.biokemije i Ivane Kučak, mag.med.biochem., te je mišljenje Povjerenstva da se kolegicama odobri ispis iz Registra Komore, na njihov osobni zahtjev, uzimajući u obzir da su podmirile sve obveze prema Komori.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu iz Registra Komore Biserke Tomašković, dipl.ing.med.biokemije, mr.sc. Biserke Kos, spec.med.biokemije, Slavice Cerovec Sever, spec.med.biokemije, mr.sc. Franciske Blazinić, spec.med.biokemije, mr.sc. Biserke Čonkaš, spec.med.biokemije, Miroslave Vukošić, dipl.ing.med.biokemije, Ane Ramljak, dipl.ing.med.biokemije i Ivane Kučak, mag.med.biochem.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Vezano za predmetnu točku dnevnog reda Predsjednik Komore napominje da je Pravilnik bio na dnevnom redu prošle sjednice Izvršnog odbora, no obzirom nije bilo moguće postići suglasnost ista je skinuta s dnevnog reda.

Nakon Izvršnog odbora održana je Skupština Komore, na istoj Skupštini su delegati izglasali da se u određenom trenutku Pravilnik o specijalističkom usavršavanju može „otvoriti“ i prema doktorima medicine i prema magistrima farmacije.

Današnji prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika ne predviđa opisanu situaciju već je usmjeren prema „saniranju“ postojeće situacije, odnosno omogućavanju priznavanja zatečenog stanja u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a vezano za stjecanje statusa specijalista, prije ulaska u Europsku uniju.

Uzimajući u obzir komentare s prošle sjednice Izvršnog odbora pripremljena su dva prijedloga članka koji regulira navedeno, te predsjednik moli prisutne članove Izvršnog odbora da se izjasne o prijedlozima.

Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora su jednoglasno usvojili prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije, s time da se u članku 26. Pravilnika radi zaštite struke brišu riječi „ili srodne“, te se usvaja prvi prijedlog članka 34. koji predviđa pohađanje poslijediplomskog specijalističkog studija.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije se nalazi u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Razno

Slijedom zaključaka spomenutih sastanaka s Povjerenstvom za stručna pitanja i Povjerenstvom za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete, te predstavnicima HDMBLM predsjednik Komore predlaže da Izvršni odbor proglasi vanjsku kontrolu kvalitete rada, koju je do sada provodilo Povjerenstvo za vanjsku kontrolu kvalitete HDMB, a sada HDMBLM, do daljnjega neobveznom za medicinsko-biokemijske laboratorije u RH, i to do ispunjenja zahtjeva za provoditelje. Dakle, bilo koja VKKR neovisnog provoditelja je do daljnjega jednakovrijedna kao ona koju provodi HDMBLM.
Također, zbog već spomenutih događanja, odnosno uvođenja HbA1c kao DTP-a, predlaže usvajanje 11-og zahtjeva za provoditelje VKKR koji glasi:
“Za pretragu HbA1c obvezno je provođenje VKKR u sva tri ciklusa.“

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili zahtjeve HKMB za provoditelje VKKR, te prijedlog da je do daljnjega VKKR koju provodi HDMBLM neobvezna za medicinsko-biokemijske laboratorije u RH u okviru stručnog nadzora HKMB, i to do ispunjenja navedenih zahtjeva HKMB.
Zahtjevi za provoditelje VKKR koja je obvezna za sve medicinsko-biokemijske laboratorije u RH u okviru stručnog nadzora HKMB se nalaze u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio.

Predsjednik Komore upoznaje prisutne s činjenicom da ukupan dug s osnova članarine, nepodmiren od strane Sindikata medicinskih biokemičara, iznosi oko 126.000,00 kn, te dug ostalih članova oko 50.000,00 kn.
Danas prije Izvršnog odbora održan je sastanak s predsjednikom Sindikata Edijem Perovićem, spec.med.biokemije, te je dogovorena dinamika plaćanja nepodmirenih dugovanja, prema kojem dogovoru bi spomenuto dugovanje za 2012. godinu bilo podmireno do svibnja 2013. godine.
No, problem nije samo nepodmirivanje članarina od strane Sindikata već i drugih članova koji nisu članovi Sindikata, stoga predsjednik Komore predlaže da se donese odluka o uskrati administrativnih aktivnosti Ureda Komore prema članovima koji nisu podmirili dugovanje s osnova članarine.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili odluku o uskrati administrativnih aktivnosti Komore članovima koji redovno ne podmiruju članarinu.

Vezano za izradu Kataloga pretraga predsjednik Komore predlaže da Povjerenstvo za stručna pitanja Područnim vijećima uputi popis tko nije dostavio katalog pretraga, kako bi mogli reagirati.
Dr.sc. Honović navodi da su problematični medicinsko-biokemijski laboratoriji na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te privatni laboratoriji.
Predsjednik Komore također predlaže da se isti popis uputi i Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju kako bi i oni mogli reagirati.

Na kraju predsjednik Komore naglašava da je iznimno nužno da predsjednici Područnih vijeća po održanoj sjednici Izvršnog odbora uredno izvijeste delegate, a potom delegati zaduženi broj drugih članova, o aktivnostima Izvršnog odbora HKMB.

Dr.sc. Honović moli da HKMB reagira prema Ministarstvu zdravlja vezano za održavanje stručnih ispita za magistre medicinske biokemije, obzirom u ovoj godini još nijedan nije održan, a postoje pripravnici koji čekaju mjesecima, te se ne mogu zaposliti jer ne mogu pristupiti stručnom ispitu.

Mag. Ostroški izvještava prisutne da je u OB Čakovec proveden stručni nadzor od strane Hrvatske komore zdravstvenih radnika, kojom prilikom je nadziran rad zdravstveno-laboratorijskih tehničara, te je opisala tijek nadzora.
Predsjednik Komore napominje da Komora problem stručnih nadzora HKZR pokušava riješiti nizom aktivnosti sa Ministarstvom već godinu dana i nastojat će i dalje.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content