17. sjednica Izvršnog odbora održana 12. rujna 2011.


Usvajanje zapisnika 16. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Pripreme za postupak izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjednika HKMB | Razno

Predložen je i usvojen, uz izmjenu: točka 2. se skida s dnevnog reda, sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 3. Pripreme za postupak izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjednika HKMB
  Doc.dr.sc. Dunja Rogić, Helena Dražević, dipl.iur.
 4. Razno
Usvajanje zapisnika 16. sjednice Izvršnog odbora

Dr.sc. Zrinski-Topić iznosi primjedbu na Zapisnik i to pod točkom Razno, na strani 8 zapisnika, u dijelu gdje je pogrešno navedena titula prof.dr.sc. Slavice Dodig, odnosno u zapisniku je navedeno doc.dr.sc. Slavica Dodig pa moli da se u skladu s navedenim ispravi zapisnik. Helena Dražević obrazlaže da je zapisnik sačinjen temeljem podataka o članovima, koji su navedeni u Registru Komore. Obzirom prof.dr.sc. Slavica Dodig nije obavijestila Komoru i nije dostavila dokumente, kojima dokazuje promjenu titule, u zapisniku je navedena pogrešna titula.
Zapisnik 16. sjednice Izvršnog odbora, uz navedenu napomenu, jednoglasno je usvojen.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da je od protekle sjednice Izvršnog odbora, zbog godišnjih odmora, aktivnost Povjerenstva bila slabijeg intenziteta. Napominje da se Povjerenstvo zajedno sa Povjerenstvom za trajnu edukaciju očitovalo na dostavljeni Plan i program pripravničkog staža magistara medicinske biokemije pri čemu se nastojalo važeći program upotpuniti, proširiti i osuvremeniti.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila da također zbog godišnjih odmora nije bilo značajnih aktivnosti Povjerenstva, osim što je ona kao preedsjednica Povjerenstva zajedno sa predsjednikom Komore i tajnicom Komore sudjelovala na Okruglom stolu u organizaciji Hrvatske komore zdravstvenih radnika, na temu: Nepriznavanje diploma stečenih na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u sarajevu, u zdravstvenom sustavu u RH.

Nadalje, obzirom je predsjednica II Područnog vijeća odsutna, upoznaje prisutne o aktivnostima II Područnog vijeća, koje su bile usmjerene na analizu prijedloga cijena po DTS-u.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, mag.med.biochem. je izvjestila o aktivnostima Povjerenstva od protekle sjednice Izvršnog odbora, te navela da je projekt edukacije medicinskih sestara za uzorkovanje biološkog materijala u liječničkim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, priveden kraju. Od 12. svibnja 2011. godine do danas, edukacija je provedena u svim županijskim centrima Slavonije, na sjeveru Hrvatske i Gradu Zagrebu, te se oko 90 % medicinskih sestara odazvalo na edukaciju.
Dana 16. lipnja 2011. godine održan je sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, vezano uz problematiku CEZIH-a, uzimanja uzoraka krvi u liječničkim ordinacijama, transporta uzoraka i LIS-a.
Dana 8. srpnja 2011. godine održan je sastanak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje s tematikom vađenja krvi u liječničkim ordinacijama.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da se u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo nije sastajalo.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo izradilo nove Upute za voditelje tečajeva trajne edukacije koji su u organizaciji Komore, predmetne upute su od srpnja na web stranici Komore, te bi budući voditelji trebali prijavljivati i organizirati tečajeve trajne edukacije prema tim novim uputama. Napravljen je i obrazac za prijavu svih oblika trajnog usavršavanja u organizaciji drugih fizičkih ili pravnih osoba, koji je potrebno objaviti na web stranici Komore. Navela je da nastoji aktivirati članstvo na organizaciju tečajeva u organizaciji Komore.
Povjerenstvo je vrednovalo dva tečaja trajne edukacije u organizaciji Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, te su oba pozitivno ocijenjena. Također, Povjerenstvo je vrednovalo i pozitivno ocijenilo i jedan simpozij „Uloga laboratorijske medicine u prediktivnoj medicini s obzirom na onkološke bolesti“ u organizaciji KBC Zagreb, Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
Kao što je dr.sc. Honović već napomenula, Povjerenstvo je zajedno sa Povjerenstvom za stručna pitanja radilo na Planu i programu pripravničkog staža magistara medicinske biokemije, te su se očitovali na Cjenik pretraga.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Predsjednica Povjerenstva doc.dr.sc. Nada Vrkić je izvjestila prisutne da su članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju radili na Cjeniku pretraga, odnosno razmatrali pristigle primjedbe i prijedloge na objavljeni cjenik, napomenula je da je na sastancima Područnih vijeća pojedine stavke potrebno članstvu objasniti, npr. iznesena je primjedba da nedostaju šifre za uzimanje venske i kapilarne krvi jer se isto još uvijek radi u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, no navedeno se ne može uvesti u DTS sustav jer isti postupak ne pripada laboratoriju. Nadalje iznosi pojedine primjedbe i objašnjenja, te navodi da će se prema osnovanim primjedbama izvršiti potrebne izmjene u cjeniku.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da će se sukladno donešenom Planu provođenja stručnih nadzora za 2011. godinu početi provoditi stručni nadzori, svi će se provesti tijekom rujna i listopada, no prije početka provođenja stručnih nadzora, u petak 16. rujna 2011. godine, će se održati sastanak sa provoditeljima stručnog nadzora. Obaviještava prisutne da nema zaprimljenih prijava za izvanredne stručne nadzore. Također napominje da, vezano za provedene inspekcijske nadzore, nema povratnih informacija od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi jesu li utvrđeni propusti i nedostaci otklonjeni.

I. Područno vijeće

Predsjednik I Područnog vijeća Predrag Grabusin, mag.med.biochem., izvijestio je prisutne da su aktivnosti članstva usmjerene na rješavanje problema vezanih za uzimanje uzoraka krvi u liječničkim ordinacijama, pojedini liječnici su čak počeli plaćati određenoj firmi da uzima uzorke krvi za njih, postavlja se pitanje hoće li navedeno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje smatrati kršenjem odredbi Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite. Također, liječnici koji su počeli uzimati uzorke krvi u ordinacijama to čine samo jedan dan u tjednu.

III. Područno vijeće

Predsjednica III Područnog vijeća Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvijestila je da se u dva navrata održavala edukacija za medicinske sestre.

IV. Područno vijeće

Predsjednica IV Područnog vijeća Ana Valčić, mag.med.biochem., izvjestila je prisutne da nije bilo zajedničkih sastanaka članova, no komunikacija je održavana posebno po pitanju uzimanja uzoraka krvi, transporta, napominje da je veliki problem što je uzimanje uzoraka krvi u liječničkim ordinacijama dozirano, odnosno u ordinacijama se uzima mali broj uzoraka, a većina i dalje u laboratoriju.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područnog vijeća Marica Juretić, mag.med.biochem., izvjestila je prisutne da su aktivnosti vijeća bile usmjerene na organizaciju uzimanja uzoraka krvi u liječničkim ordinacijama, transport uzoraka, te su iznijeli mišljenje na Cjenik pretraga. Navela je da problema na terenu ima, posebno iz razloga što svi liječnici ne uzimaju uzorke u ordinacijama, te ih je potrebno konstantno na to poticati.

Pripreme za postupak izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjednika HKMB

Helena Dražević, dipl.iur. je prisutnima obrazložila sadržaj Odluke o raspisivanju izbora za delegate skupštine HKMB i Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika HKMB, koje su sastavljene sukladno odredbama Statuta HKMB i Pravilnika o izboru tijela HKMB.
Izbori za delegate Skupštine HKMB će trajati u razdoblju od 15. rujna do 21. studenog 2011. godine, dok izbori za predsjednika HKMB počinju 15. rujna 2011. godine, a izbor predsjednika će se obaviti na prvoj sjednici novo izabrane Skupštine HKMB.

Nadalje iznosi prijedlog za imenovanje predsjednika i članova, kao i zamjenika predsjednika i zamjenike članova Središnjeg izbornog povjerenstva u sastavu:

 1. dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije, predsjednik
 2. dr.sc. Željka Vogrinc, spec.med.biokemije, član
 3. Vlasta Zovko, spec.med.biokemije, član
 4. prof.dr.sc. Slavica Dodig, spec.med.biokemije, zamjenik predsjednika
 5. Dunja Horvat, spec.med.biokemije, zamjenik člana
 6. Sanja Kačkov, mag.med.biokemije, zamjenik člana

Odluka o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara jednoglasno je prihvaćena.
Odluka o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara jednoglasno je prihvaćena.
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Rješenje o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Rješenje o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Razno

Doc.dr.sc. Rogić prisutne obaviještava da je izrađen dokument Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, dokument su izradile prof.dr.sc. Ivana Čepelak, prof.dr.sc. Slavica Dodig, doc.dr.sc. Ksenija Fumić i doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, moli prisutne da iznesu mišljenje je li moguće dokument staviti na glasanje na današnjoj sjednici Izvršnog odbora ili je potrebno sazvati e-sjednicu, na kojoj će se o istom odlučivati. Predlaže se o navedenom dokumentu raspraviti na današnjoj sjednici iz razloga što je u ured Komore zaprimljen zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije magistra medicinske biokemije, da bi se o predmetnom zahtjevu moglo odlučiti potrebno je donijeti dokument koji regulira kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, kao i osnovati povjerenstvo koje bi se bavilo tom problematikom.
Članovi Izvršnog odbora su suglasni da se o dokumentu Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine raspravi na e-sjednici Izvršnog odobora, koja će se zakazati nakon sjednice koja je u tijeku, a kako bi članovi Izvršnog odbora mogli izvršiti detaljniji uvid u predmetni dokument.

Nadalje, doc.dr.sc. Rogić iznosi prijedlog da se osnuje Ekspertno povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u sastavu:

 1. Goran Bulatović, spec.med.biokemije, predsjednik Povjerenstva,
 2. dr.sc. Renata Zrinski Topić, član
 3. dr.sc. Lorena Honović, član
 4. Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije, član
 5. Helena Dražević, dipl.iur., član

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili prijedlog o osnivanju i imenovanju članova Ekspertnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Doc.dr.sc. Wagner iznosi problematiku dostave biološkog materijala u kovertama, putem pošte, napominjući da navedeni način dostave uzoraka nigdje nije dozvoljen, te smatra da bi se Komora u navedenom smislu trebala očitovati. Doc.dr.sc. Rogić smatra da je potrebno proučiti bogata iskustva zapadne Europe i skandinavskih zemalja, te potom zauzeti stav. Doc.dr.sc. Vrkić smatra da je potrebno ostvariti kontakt s provoditeljima projekta, obzirom se navedena problematika konkretno odnosi na Nacionalni screening program, koju informaciju će pokušati dobiti članovi Povjerenstva za stručna pitanja.

Potaknuta svim problemima na terenu dr.sc. Honović iznosi prijedlog da se izvrši uvid, a potom i izmjene u katalogu pretraga, smatra da je u isti projekt potrebno uz Povjerenstvo za stručna pitanja uključiti Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu i za bolničku zdravstvenu zaštitu, kako bi se napravio program pretraga koje su u domeni hitnih pretraga itd. . Zatim, potrebno je definirati i obavijestiti članstvo o probiru glukoze, odnosno opterećenju glukoze, što je profil glukoze, na koju uputnicu ide itd. . Prisutni iznose probleme s kojima se susreću u radu, a vezano za CEZIH.
Doc.dr.sc. Rogić smatra da je potrebno jasno i detaljno definirati sve probleme vezane za CEZIH kako bi se isti prema nadležnim tijelima nastojali riješiti.

Mag. Horvat napominje da je Radna skupina za bolničku zdravstvenu zaštitu osnovana na posljednjoj Skupštini Komore u lipnju, putem Ureda Komore uputila dopis voditeljima bolničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija, obzirom su bili godišnji odmori odaziv je bio slab, stoga su odlučili da se isti dopis ponovno uputi, a sve kako bi se ispunio zadatak radne skupine, te utvrdilo postoje li problemi u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno postoji li potreba i interes za osnivanjem Povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content