NOVINE

HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Broj 3

Godina I

Zagreb, svibanj 1998.

 

 

 

 

 

Uvodno slovo

  

 

 

 

 

Poštovani čitatelji,

 

 

 

Podsjetimo: zadaća Hrvatske komore medicinskih biokemičara definirana je Statutom HKMB kao strukovne organizacije koja zastupa interese medicinskih biokemičara, svojih članova, te unapređuje medicinsko biokemijsku djelatnost, brine o ugledu svojih članova i pravilnom obavljanju stručne djelatnosti.

 

Komora ovu zadaću ostvaruje kroz svoja radna tijela od kojih je Skupština najviše i najodgovornije. Delegatima Skupštine kao i ostalim tijelima ovo je posljednja godina mandata. 02.travnja ove godine održana je godišnja Skupština HKMB, na kojoj su osim delegata prisustvovali i svi ostali članovi Komore. Predsjednica Komore prof.dr. Ana Stavljenić Rukavina podnijela je izvješće o radu Skupštine, Izvršnog odbora i Komisija. Izvješće objavljujemo u cijelosti.

 

Objavljujemo i  pročišćeni tekst “Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara”.

U obavijestima Komisije za trajnu edukaciju ponavljamo na zahtjev velikog broja članstva već objavljeni tekst organiziranih boravaka u kliničkim laboratorijima KB/KBC, prihvaćeni program boravka u KB Osijek te ispravljeni program organiziranog boravka u Klinici za dijabetes, endokrinologiju i metabolizam “Vuk Vrhovec”.

 

Ponovno potičemo naše članstvo na suradnju, koja će nam pomoći u sagledavanju stanja u struci i položaju medicinskih biokemičara u zdravstvenom sustavu odnosno društvu uopće.

 

 

 

 

Urednice

 

Branka Rekić, Daniela Kralj

 

 

 

 

 


Izvješće o radu skupštine HKMB                               

 

PREDSJEDNICA HKMB

Prof.dr. ANA STAVLJENIĆ-RUKAVINA

 

 

Delegatima Skupštine HKMB

 

Prva skupština u ovoj kalendarskoj godini kojoj su osim delegata nazočni i svi ostali članovi HKMB koji svojim dolaskom iskazuju interes za rad strukovne organizacije treba, osim rasprave o izvješću o radu radnih tijela komore, sagledati i raspraviti aktualna zbivanja i stanje u struci i položaju medicinskog biokemičara u društvu odnosno zdravstvenom sustavu.

Prije svega potrebno je podsjetiti na osnovne zadaće HKMB te sukladno zaključcima s prošle sjednice Skupštine raspraviti ostvarivanju programa rada predviđenog za 1997. godinu.

Statutom HKMB definirana je zadaća HKMB kao strukovne organizacije koja zastupa interese

medicinskih biokemičara, svojih članova, te unapređuje medicinsko-biokemijsku djelatnost, potom brine o ugledu svojih članova i pravilnom obavljanju stručne djelatnosti. Ovu zadaću Komora ostvaruje kroz svoja radna tijela od kojih je Skupština najviše i najodgovornije. Delegatima Skupštine kao i ostalim tijelima ovo je posljednja godina mandata i zato se danas očekuje ocjena prošlogodišnjeg rada svih ostalih struktura Komore s dodatnom pažnjom i odgovornošću.

Izvršni odbor održao je tijekom protekle godine 4 sjednice na kojima je nastavio s uspostavljanjem

ostalih pravnih i zakonskih pretpostavki za rad HKMB. Razmatrani su i usvojeni pravilnici, odnosno

predložene izmjene i dopune postojećih pravilnika, te prihvaćeni poslovnici koji su nedostajali za

rad HKMB.

Premda je to važni dio rada Izvršnog odbora, ipak je u protekloj godini bilo značajnije razmatranje osnovnih zadaća HKMB u zaštiti stručnih i staleških interesa. S obzirom na promjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koje nastupaju kao posljedica privatizacije nametnula su se pitanja od prioritetnog značenja kao što su:

 

1.    definiranje standarda laboratorijske dijagnostike u PZZ u odnosu na ugovorne odnose s HZZO

2.    razmatranje broja i kapaciteta laboratorija u PZZ kao prijedloga mreže MBL u državi

3.    zaštita staleških interesa članova Komore kroz postavljanje kriterija i pravila za izvođenje laboratorijskih pretraga u liječničkim ordinacijama

4.    zaštiti gospodarskih interesa članova Komore koji obavljaju privatnu praksu

 

U rješavanju tih pitanja uključeni su MBL kroz kolegij voditelja laboratorija u PZZ kao dodatnog savjetodavnog tijela Izvršnog odbora HKMB i radnu skupinu za pitanja PZZ. Provedene rasprave na sastancima kolegija i radne skupine omogućile su kvalitetniji pristup u rješavanju aktualnih staleških i gospodarskih pitanja. Zajedničkim nastupom predstavnika ovog kolegija, Komisije za stručna pitanja, Komisije za staleška pitanja i Komisije za ekonomska pitanja definirana je mreža MBL koja se predlaže kao stav HKMB.

Pitanje laboratorijskih pretraga u liječničkim ordinacijama aktivnim je sudjelovanjem predstavnika HKMB prof.dr.Ivane Čepelak i prof.dr. Dubravke Čvorišćec u tripartitnoj komisiji Ministarstva zdravstva rješeno u skladu sa stavom struke ne samo zbog zaštite struke, već više zbog zaštite bolesnika od potencijalno nekvalitetnih rezultata laboratorijskih pretraga. Članstvo je o tom rješenju obavješteno kroz naše Novine HKMB, no na tome se ne smije ostati. Potrebna je svaka dodatna pažnja kako se ne bi ponovile zlouporabe.

Zaštita gospodarskih interesa privatnih i privatiziranih laboratorija treba se promatrati obzirom na dva problema. Prvo pitanje se odnosi na obveze privatiziranih laboratorija u opsegu laboratorijskih pretraga u okviru godišnjeg ugovorenog paušalnog iznosa. S jedne strane je HZZO definirao standard u obliku jedne pretrage po osiguraniku u dvije godine, a s druge strane je izostao kontrolni mehanizam za isti standard te su se neočekivano u tom opsegu našli sistematski pregledi kao i pretrage za specijaliste u PZZ. Usto, višak djelatnika u privatiziranim laboratorijima ubuduće će dodatno opteretiti poslovanje privatiziranih laboratorija u PZZ. Na temelju analize poslovanja dosad privatiziranih laboratorija u prva tri mjeseca ove godine potrebno je odgovorno predložiti najadekvatnija rješenja. Pritom je potrebno podsjetiti se da je model privatizacije PZZ kontrolirani i reverzibilni sustav, da u privatizaciji u zdravstvu nema profita, te da se kako od privatnih tako i privatiziranih laboratorija očekuje da se višak stvorene vrijednosti reinvestira u vlastitu djelatnost. Drugi problem koji zahvaća sve privatne laboratorije je obveza plaćanja PDV-a na usluge laboratorija, o čemu je proteklih mjeseci bilo kontradiktornih tumačenja. HKMB je poduzela pravne korake u smislu ukidanja te odredbe Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kao protuustavne odredbe. Dosljedna primjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u zasigurno bi usporila daljnju privatizaciju MBL-a u PZZ. Konačno, za uspjeh privatizacije MBL u PZZ odgovorno je osim ukidanja primjene odredbe o PDV-u još više uspostavljanje kontrolnog mehanizma u usklađivanju standarda HZZO i prava osiguranika s jedne strane, a primjene laboratorijske obrade od liječnika s druge strane. Veliko značenje u rješenju tog pitanja ima osobna kvaliteta stručnog rada te kvalitete stručnog usavršavanja koja omogućuje raspravu o opravdanosti i opsegu dijagnostičkih pretraga s liječnicima. U sklopu razmatranja poslovanja laboratorija, Komisija za ekonomska pitanja utvrdila je cjenik pretraga za privatnu praksu.

 

Komisija za stručna pitanja razmatrala je pitanje primjene pravilnika kojim se osigurava kvaliteta laboratorijske dijagnostike te kroz odluke Izvršnog odbora obvezala sve medicinsko-biokemijske laboratorije na sudjelovanje u vanjskoj procjeni kvalitete od 01.siječnja 1998. te izradu Priručnika o kvaliteti do kraja 1998. godine. Prof.dr.Dubravka Čvorišćec nastavila je s priređivanjem dokumenata (EC4) koji su pretpostavka za donošenje Pravilnika o akreditaciji. Komisija za stručna pitanja utvrdila je prijedlog Pravilnika o akreditaciji i predložila povjerenstvo za akreditaciju HKMB. Pravilnik je upućen ministru zdravstva RH na razmatranje i suglasnost. Komisija je uz pomoć recenzenta popravila Priručnik o preporučenim metodama, a prof.dr. Dubravka Čvorišćec je na prijedlog Komisije preuzela konačno uređenje teksta za tisak. Ovaj je Pravilnik nužno objaviti jer je između ostalog osnova za procjenu podobnosti testova i reagencija, kao i procjenu stručnog rada laboratorija pri kategorizaciji i akreditaciji MBL.

Komisija je dovršila prijedlog dopuna Pravilnika o stručnom usavršavanju. U tijeku je izrada prijedloga standarda kadrova za sve tehnologije i pretrage, kriterija za podjelu rada među profilima djelatnika u MBL.

 

Komisija za trajnu edukaciju provodila je nadzor nad organizacijom tečajeva, procjenjivala pojedine edukacijske programe i ispunila u potpunosti program za 1997. godinu. Ukupno su organizirana 4 tečaja koja je pohađalo ukupno 149 članova HKMB. Komisija je donijela plan tečajeva u 1998. godini i predložila određene promjene u organizaciji tečajeva sa svrhom da se snize troškovi. Verificirani su stručni sastanci i seminari koji ulaze u bodovnu listu te organizirani boravci u laboratorijima KB/KBC. Komisija je organizirala i provela dopunsku provjeru znanja kolega koji nisu ispunili uvjete za dobivanje dozvole za rad.

 

Komisija za staleška pitanja u više je sjednica raspravljala o kandidatima za članstvo u Komori i davanje dozvola za rad novim članovoma. Prema posljednjem izvješću ukupno je izdano 357 dozvola za rad, a u postupku je 30 nepotpunih zahtjeva, dok je u međuvremenu stigla obavijest Ministarstva zdravstva da je 43 kandidata za članstvo u Komori položilo državni ispit. Komisija je raspravljala o staleškim pitanjima te posebno naglasila važnost da se svi članovi Komore, a osobito članovi radnih tijela HKMB, u svom radu pridržavaju Pravilnika HKMB te odgovorno odnose prema svakom pokušaju redefiniranja naziva struke i MBL, odnosno statusa stručnjaka.

Danas i u razdoblju koje je pred članstvom ove HKMB, ključno pitanje je kako osigurati svojevrsno “prepoznavanje” struke i stručnjaka - medicinskog biokemičara, u sustavu zdravstva i društvu u cjelini. Medicinska biokemija kao zdravstvena struka u Hrvatskoj nije od jučer, ali sigurna sam da se svaki od nazočnih u ovoj dvorani susreće s nerazumijevanjem o tome koja područja dijagnostike su u djelokrugu rada medicinskog biokemičara. Poteškoće su danas svakim danom sve očiglednije. Nove tehnologije, instrumentacija koja pokriva široki izbor pretraga, učinile su granice među laboratorijskim strukama još fluidnijim. Nadalje, porast zanimanja za materijalni i statusni napredak u svim zdravstvenim strukama dovodi do svojevrsnog natjecateljstva koje je još više potencirano nastojanjima da se smanje materijalni troškovi u zdravstvu. MBL u bolnicama i kliničkim bolnicama to osobito zapažaju u posljednje vrijeme. Osobito se nastoje “oduzeti” koagulacijske i imunokemijske pretrage, dakle one koje po normi spadaju u specijalističke pretrage, a koje su programom specijalizacije i Pravilnikom Ministarstva zdravstva RH obuhvaćene samo specijalizacijom iz medicinske biokemije.

Stoga predlažem da Skupština usvoji odluku o traženju hitnog sastanka predstavnika HKMB s ministrom zdravstva. Predlažem da se objedine svi odgovorni predstavnici struke, predsjednica HDMB i predstavnik Fakulteta u zajedničkom nastojanju očuvanja cjelovitosti struke.

Članovi ove Komore ipak moraju biti svjesni da nijedno nastojanje u tom pogledu ne može biti dostatno bez postizanja i održavanja visoke razine kvalitete rada u struci i usvajanja kriterija koji trajno podržavaju sve domete struke danas i one sutra.

 

Zaključci i odluke Skupštine i Izvršnog Odbora:

 

·      Izvješće o radu radnih tijela HKMB u 1997. god. usvojeno je jednoglasno

·      Izvješće o financijskom poslovanju u 1997. god. usvojeno je jednoglasno

·      Skupština je donijela odluku o traženju hitnog sastanka s ministrom zdravstva RH predstavnika HKMB, predsjednice HDMB i predstavnika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

·      Imenovano je povjerenstvo za akreditaciju HKMB koje čine članovi Komisije za stručna pitanja

·      Dipl.ing. Slavoljub Wagner imenovan je za člana povjerenstva HKMB na projektu Ministarstva zdravstva RH, knjiga “Poboljšanje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima”

·      Donešena je odluka da članarina u 1998.godini iznosi 400,00 kn

·      Usvojen je plan rada HKMB u 1998.godini:

 

1.    Nastavak rada na definiranju mreže MBL u RH uz primjenu kriterija Pravilnika o kategorizaciji MBL

2.    Razrada postupka u svezi akreditacije MBL

3.    Izrada cjenika laboratorijskih pretraga specijalističkih MBL i Zavoda za medicinsku biokemiju

4.    Praćenje restrukturiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i predlaganje mjera za odgovarajući gospodarski i stručni status MBL

5.    Provedba programa trajne edukacije

6.     Uspostavljanje Suda časti HKMB

 

Izvršni odbor HKMB usvojio je pravilnike, odnosno predložene izmjene i dopune postojećih pravilnika te prihvatio poslovnik  koji je nedostajao za rad Komore:

 

1.    Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara

2.    Prijedlog Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova HKMB

3.    Prijedlog Pravilnika o akreditaciji MBL

4.    Nacrt Pravilnika o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara privatne prakse - objavit će se u Narodnim novinama

5.    Prijedlog Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara

6.    Poslovnik o radu Područnih ureda

 

 

Skupština je usvojila:

 

1.  Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova HKMB

2.  Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara

 

 

 

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara (pročišćeni tekst)

 

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

 

Na temelju članka 179. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93. i 11/94.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor je na sjednici od 20. rujna 1995. godine donio Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara.

 

Na temelju članka 186. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst: NN 1/97.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor na 12. sjednici od 2. travnja 1998. godine donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara.

 

U skladu s donesenim Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara utvrđuje se pročišćeni tekst Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara.

 

Zagreb, 6. svibnja 1998.

                                                                         PREDSJEDNICA HRVATSKE

                                                              KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

 

                                                                       Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU

STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERE

STRUČNOSTI MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

(pročišćeni tekst)

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara u smislu članka 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93. i 11/94.).

 

Prema ovom Pravilniku medicinski biokemičari su obvezni na stručno usavšavanje i provjeru stručnosti radi sticanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad na poslovima zdravstvene zaštite.

 

II SADRŽAJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 

Članak 2.

 

Načini stručnog usavršavanja medicinskih biokemičara su: specijalizacija, poslijediplomski studij, tečaj trajnog usavršavanja, organizirano usavršavanje u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru, sudjelovanje na stručnim i znanstvenim simpozijima i kongresima, članci u stručnim i znanstvenim časopisima, poglavlja u knjizi, magisterij, doktorat te autorstvo priručnika i knjiga iz područja medicinske biokemije, mentorstvo za diplomante, doktorante i boravke u kliničkim laboratorijima te voditeljstvo tečaja.

Članak 3.

 

Tečajevi trajne izobrazbe obuhvaćaju sljedeća područja laboratorijske medicine: medicinsku biokemiju, hematologiju, koagulaciju, imunologiju, molekularnu biotehnologiju, mjerenje koncentracije lijekova, kontrolu kvalitete, poslovanje i rukovođenje medicinsko-biokemijsikm laboratorijem.

 

Teme pojedinih tečajeva trajne izobrazbe u organizaciji Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Komora)  utvrđuje Komisija za trajnu edukaciju u suradnji s Komisijom za stručna pitanja.

 

Komora organizira sljedeće tečajeve trajne izobrazbe: a) tečajevi koji obrađuju suvremenu problematiku koja zahtijeva teorijski i praktični pristup u trajanju 20-30 sati uz obvezan pisani materijal; broj polaznika je ograničen pa se tečaj ponavlja višeput; obveza je organizirati 2 tečaja u 6 godina b) tečajeve koji obrađuju opće teme i zahtijevaju samo teorijski pristup u trajanju od 20-30 sati uz obvezan pisani materijal; tečaj se održava po područnim uredima; obveza je organizirati 4 tečaja u 6 godina i c) dopisne tečajeve.

 

Članak 4.

 

Organizirano usavršavanje u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru traje najmanje 6 dana. Sadržaj, vremensko razdoblje i mentora određuje Komora na prijedlog Komisije za trajnu edukaciju i Komisije za stručna pitanja. Izrada praktičnog zadatka o kojem se podnosi izvješće te sudjelovanje na stručnim sastancima laboratorija/klinike su obvezni.

 

 

Članak 5.

 

Dodatno usavršavanje zbog proširenja djelatnosti dipl.inž.medicinske biokemije koji rade u privatnim laboratorijima i koji nisu specijalisti, a žele raditi pretrage iz specijalističkog programa provodi se na način naveden u članku 4. ovog Pravilnika.

 

Komisija za trajnu edukaciju svaki slučaj rješava pojedinačno.

 

 

III ROKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 

Članak 6.

 

Medicinski biokemičar mora proći provjeru stručnosti svakih šest (6) godina radi produženja odobrenja za samostalan rad.

 

 

IV POSTUPAK STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 

Članak 7.

 

U svrhu trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara Komora je obvezna organizirati tečajeve trajne izobrazbe.

 

Medicinski biokemičar može izabrati način svojeg stručnog usavršavanja koji mu najviše odgovara držeći se načina stručnog usavršavanja iz članka 2. ovog Pravilnika.

 

Medicinski biokemičar izabire način svojeg stručnog usavršavanja (organiziranog od Komore ili drugih organizatora) vodeći računa o tome da se bodovi moraju skupljati iz različitih oblika stručnog usavršavanja odnosno ne više od 50% bodova iz samo jednog oblika stručnog usavršavanja.

 

Prijavljivanje tečajeva, boravaka u kliničkom laboratoriju i stručnih sastanaka provodi se ispunjavanjem upitnika Komore.

Članak 8.

 

Komisija za trajnu edukaciju dužna je u suradnji s Komisijom za stručna pitanja izraditi do 30. studenog tekuće godine prijedlog Plana i programa tečaja trajne izobrazbe za narednu godinu, kao i Plan i program organiziranog usavršavanja u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru.

 

Izvršni odbor Komore dužan je Plan i program tečaja trajne izobrazbe i organiziranog usavršavanja u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru donijeti do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

 

 

V PROVJERA STRUČNOSTI

Članak 9.

 

Provjera stručnosti medicinskog biokemičara za razdoblje od šest (6) godina provodi se vrednovanjem stručnog usavršavanja i provjerom stečenog znanja na tečajevima trajne izobrazbe.

 

Medicinski biokemičar mora tijekom šest (6) godina steći 30 bodova u skladu s mjerilima za provjeru stručnosti medicinskih biokemičara. Višak bodova ne može se prenositi u sljedeće šestogodišnje razdoblje.

 

Stjecanje bodova mora biti raspoređeno na cijelo šestogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

 

Članak 10.

 

Vrednovanje stručnog usavršavanja provodi se Listom mjerila za provjeru stručnosti medicinskih biokemičara, i to:

 

LISTA  MJERILA ZA PROVJERU STRUČNOSTI MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

 

 Redni

broj

 

       Način provjere stručnosti

Broj

bodova

 1.

specijalizacija

25

 2.

poslijediplomski studij s položenim ispitima

 8

 3.

tečaj trajnog usavršavanja

predavač

slušač

6 dana organiziranog usavršavanja u kliničkoj bolnici

ili KBC

 

 8

 5

 3

 4.

sudjelovanje na kongresu ili simpoziju

predavač ili prvi autor postera

ostali autori postera

slušač

sudjelovanje na stručnom sastanku

predavač

slušač

 

 3

ukupno 3

 2

 

 2

 1

 

5.

 

članak u stručnom ili znanstvenom časopisu

prvi autor

ostali autori

 

 

4

ukupno 4

 6.

magisterij

10

 7.

doktorat

15

 

8.

 

stručna ili znanstvena knjiga

poglavlje u knjizi

 

15

 8

 9.

mentorstvo za diplomante, magistrante, doktorante

i 6 dana organiziranog usavršavanja, voditelj(i) tečaja

trajnog usavršavanja

 7

 

Načini dokumentiranja trajnog usavršavanja su:

 

-     tečaj trajnog usavršavanja dokumentira se potvrdom koju izdaje HKMB,

-     organizirano usavršavanje u kliničkom laboratoriju dokumentira se potvrdom koju potpisuju mentor i HKMB,

-     pasivno sudjelovanje na kongresu ili simpoziju dokumentira se potvrdom o prisustvovanju, a aktivno potvrdom o prisustvovanju i tiskanim sažetkom rada,

-     prisutnost stručnim sastancima dokumentira se pojedinačnom ili skupnom potvrdom s potpisom  predsjednika i žigom znanstvenog ili stručnog društva, udruženja, podružnice, sekcije i slično.

 

Članak 11.

 

Tečajeve trajnog usavršavanja drugih organizatora (stručna i znanstvena društva, medicinski fakulteti, ustanove) Komora će vrednovati s 5 bodova ako obrađuju neko područje laboratorijske medicine ili ako su multidisciplinarni, a uključuju laboratorijsku dijagnostiku, ako zadovoljavaju satnicu od  20 - 30 sati te ako sadrže pisani materijal i uključuju provjeru znanja.

 

Komora će priznati i tečajeve čija je satnica manja od 20 sati ako zadovoljavaju ostale kriterije iz stavka 1. ovog članka i to s brojem bodova razmjernom broju sati. Komisija za trajnu edukaciju svaki tečaj procjenjuje pojedinačno.

 

Zahtjev za priznavanje tečaja drugih organizatora treba podnijeti najkasnije mjesec dana prije održavanja tečaja.

 

S voditeljem odnosno organizatorom tečaja Komora sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Odluku o sklapanju ugovora iz stavka 4. ovog članka donosi Komisija za trajnu edukaciju i šalje izvješće Izvršnom odboru Komore, a ugovor potpisuje predsjednik Komore.

 

Članak 12.

 

Komora će priznati one simpozije i kongrese u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju kriterije o vrsti skupa i kojima je osnovni sadržaj laboratorijska medicina.

Usavršavanja u kliničkim laboratorijima u inozemstvu Komisija za trajnu edukaciju će rješavati pojedinačno.

 

Komora će priznati stručne sastanke organizirane od stručnih i znanstvenih udruga (društva, udruženja, podružnice, sekcije i sl.), a koji obrađuju neko područje laboratorijske medicine ili ako su multidisciplinarni, a uključuju laboratorijsku dijagnostiku.

 

Društvo, udruženja i podružnice HDMB dužne su dvaput godišnje dostaviti Komisiji za trajnu edukaciju izvješće o održanim stručnim sastancima, s naslovima predavanja, glavnim predavačem i kratkim sažetkom u svrhu procjene.

 

Komora će priznati predavanje na stručnom sastanku u trajanju od najmanje 30 minuta. Predavanja s ostalih stručnih sastanaka Komisija za trajnu izobrazbu procjenjuje pojedinačno.

 

Članak 13.

 

Načini provjere stečenog znanja su za tečaj trajne izobrazbe testovi s ponuđenim pozitivnim/negativnim odgovorom, za 6 dana organiziranog usavršavanja izvješće o praktičnom ili teorijskom zadatku i za dopisne tečajeve pismeno izvješće.

 

Na temelju provjere iz stavka 1. ovog članka polazniku tečaja se izdaje potvrda na osnovu koje se stručno usavršavanje boduje prema Listi mjerila za provjeru stručnosti medicinskih biokemičara iz članka 10. ovog Pravilnika.

Izvješće o održanom tečaju, broju sudionika i rezultatima provjere, koje se dostavlja Komori, potpisuje voditelj tečaja.

 

Potvrde iz stavka 2. ovog članka izdaje Komora.

 

Članak 14.

 

Ako medicinski biokemičar nije iz bilo kojeg razloga tijekom šestogodišnjeg razdoblja skupio dovoljan broj bodova ili sve potrebne bodove, može to nadoknaditi polaganjem ispita, sadržaj kojega propisuje Komora. Komisija za stručna pitanja svaki slučaj procjenjuje pojedinačno, a ispitni program i komisiju imenuje Komisija za trajnu edukaciju.

 

VI ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Medicinski biokemičar je dužan podnijeti Komori dokumente o stručnom usavršavanju tri mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja odobrenja za samostalni rad ili produženja odobrenja za samostalni rad.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta (potvrde, fotokopije objavljenih članaka i dr.) za produženje odobrenja za samostalni rad moraju biti u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

Članak 16.

 

Ako je medicinski biokemičar stekao bodove za trajno stručno usavršavanje po dosadašnjem Pravilniku, a bodovi su manji, od bodova koje bi stekao po ovom Pravilniku, priznaju mu se bodovi po ovom Pravilniku.

 

Ako je medicinski biokemičar stekao bodove za trajno stručno usavršavanje po dosadašnjem Pravilniku, a oni su veći od bodova po ovom Pravilniku, priznaju mu se bodovi po dosadašnjem Pravilniku.

 

Članak 17.

 

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Komore i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

                        

                                                                        PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE 

                                                                             MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

                                                                              Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina

Zagreb, 21. rujna 1995.

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 21. rujna 1995. godine, te je stupio

na snagu 29. rujna 1995.godine.

                                                                        PREDSJEDNICA HRVATSKE KOMORE

                                                                               MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

                                                                                 Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina

 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika objavljuje se u glasilu Komore i stupa na snagu osam dana po objavljivanju.

         Predsjednica Hrvatske komore

             medicinskih biokemičara:

     Prof.dr. Ana Stavljenić-Rukavina

Zagreb,  11. travnja 1998.

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči komore 3. travnja 1998. te je stupio na snagu dana 11. travnja 1998. godine.

 


Obavijesti Komisije za trajnu edukaciju HKMB

 

 

Organizirani boravci u kliničkim laboratorijima KB/KBC

(proširenje programa)

 

 

Klinička bolnica Osijek

odjel za medicinsku biokemiju,J.Huttlera 4, 31 000 Osijek

 

 

1.   Dijagnostika hitnih stanja i otrovanja

·      hitna laboratorijska dijagnostika: metabolita, lijekova, droga, alkohola, COHb, MetHb, SHb, ABS, osmolalnost, laktat

·      otrovi - pregled analitičkih metoda u toksikologiji, kvalitativni testovi

·      testovi probiranja lijekova - ekstrakcija, detekcija, identifikacija

·      porfirije - klasifikacija i metode određivanja za ZPP, D-dALK, d-ALK, PBG,

uro- i koproporfirini

Mentor: mr.sc. Jadranka Wagner, spec. med. biokemije

 

 

2.   Imunokemijske metode u analizi proteina

·      analiza proteina tjelesnih tekućina; kvantitativno određivanje ukupnih proteina i proteina od interesa

·      procjena funkcije krvno moždane barijere i ostalih tjelesnih barijera

·      elektroforetske tehnike za određivanje kvalitativnih promjena proteina u različitim patološkim stanjima

·      načela i uloga imunokemijskih metoda u kliničkoj dijagnostici: radijalna imunodifuzija, imunoturbidimetrija, imunoelektroforeza, imunofiksacija

Mentor: dipl.ing. Mirjana Fijačko, spec. med. biokemije

 

 

3.   Određivanje hormona u dijagnostici endokrinoloških bolesti

·      kontrola metabolizma katekolamina i njihovih derivata, metabolizma ketosteroida, hCG i kortizola

·      određivanje istih kromatografskim i enzimimunoesej metodama

·      načela i uloga kromatografskih postupaka na kolonama

·      načela i uloga kemiluminiscencije kod određivanja koncentracije hormona

Mentor: mr.sc. Neda Majetić-Cetina

 

 

4.   Poremećaji zgrušavanja

·      praćenje oralne antikoagulantne terapije

·      pokazatelji fibrinolitičke terapije - TV i D-dimeri

·      protrombinsko vrijeme, standardizacija INR

·      pokazatelji trombofilije AT3, PG, fibrin monomeri, plazminogen, TEG

Mentor: mr.sc. Biserka Kos, spec. med. biokemije

 

 

5.   AAS i infracrvena spektrofotometrija

·      načela i uloga AAS u kliničkoj dijagnostici

·      određivanje elemenata u tragovima u biološkom materijalu

·      načela i uloga infracrvene spektroskopije u kliničkoj dijagnostici

·      analiza sastava bubrežnih kamenaca s IR spektroskopijom

·      urolitijaza i metabolička obrada bolesnika s urolitijazom

Mentor: dipl.ing. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije

 

 

Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovac”

 Dugi dol 4A, 10 000 Zagreb

 

Izmjena programa:

 

1.   Laboratorijska dijagnostika i praćenje šećerne bolesti i njenih komplikacija

·      pregled specifičnih analitičkih metoda u dijagnostici šećerne bolesti

·      HbA1c: metodologija, standardizacija, kontrola kvalitete

·      “mikroalbuminurija”, metodologija, analitičke i biološke interferencije, značenje u predviđanju dijabetičke nefropatije

·      inzulin (slobodni i vezani), inzulinska protutijela, C-peptid,: metodologija, kontrola kvalitete

·      imunološki biljezi (ICA, anti-GAD, IAA): metodologija, značenje u predviđanju inzulin-ovisne šećerne bolesti

 

PONAVLJAMO:

 

ORGANIZIRANI BORAVCI u kliničkim laboratorijima KB/KBC

 

Klinička Bolnica "Merkur", Zavod za Kliničku Kemiju

10 000 Zagreb, Zajčeva 19

 

1.   Koagulacija (6 dana)

·      Standardizacija protrombinskog vremena - praćenje antikoagulantne terapije

·      Praćenje heparinske terapije

·      Fibrinolitička terapija - primjena streptokinaze u infarktu miokarda

Mentor: Mr sc Gordana Parag

 

2.   Kontrola kvalitete rada - referentni intervali (6 dana)

·      Međulaboratorijska kontrola kvalitete rada: preanalitička varijacija, analitička varijacija, biološka varijacija, prihvatljivi klinički dometi kontrole nepreciznosti i netočnosti

·      Izrada, primjena i usporedba referentnih vrijednosti na regionalnom, nacionalnoj ili internacionalnoj razini

Mentor: Mr sc Zlata Flegar-Meštrić, spec. medicinske biokemije

 

3. Porfirini, preteče i produkti razgradnje (6 dana)

·      Laboratorijsko ispitivanje poremećaja metabolizma porfirina: kvalitativno i kvantitativno određivanje porfobilinogena, delta-aminolevulinske kiseline, uro- i koproporfirina

·      Određivanje hemoglobina različitim postupcima

Mentor: Mr sc Sonja Perkov

 

4.   Izoenzimi (6 dana)

·      Izoenzimi kreatin kinaze

·      Izoenzimi alkalne fosfataze

·      Izoenzimi amilaze

·      Varijante kolinesteraze u serumu

Mentor: Dr sc Branka Šurina

 

5.   Kontrola kvalitete rada u hematologiji - morfološka analiza stanica periferne krvi (6 dana)

·      Kontrola kvalitete rada u hematologiji

·      Analitičke pogreške u hematološkoj analitici i mogućnost korekcije

·      Laboratorijska obrada hemolitičkih intraeritrocitnih anemija

·      Morfološka analiza stanica periferne krvi

Mentor: dipl ing Aida Nazor, spec medicinske biokemije

 

Klinički Bolnički Centar Zagreb, Klinički Zavod za Laboratorijsku Dijagnostiku

Medicinskog  Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10 000 Zagreb, Kišpatićeva 12

 

1.  Laboratorijska dijagnostika nasljednih metaboličkih poremećaja (6 dana)

·      Primarno i selektivno pretraživanje

·      Laboratorijska dijagnostika akutne metaboličke krize

·      Laboratorijska dijagnostika metaboličkih poremećaja aminokiselina i organskih kiselina

·      Laboratorijska dijagnostika lizosomskih i peroksizomskih bolesti nakupljanja

·      Stanična kultura kožnih fibroblasta

Mentor: Mr sc Ksenija Fumić, spec medicinske biokemije

 

2. Molekularna dijagnostika u kliničkoj biokemiji (6 dana)

·      Upoznavanje s tehnikama molekularne dijagnostike i uzimanje biološkog materijala

·      Izolacija nukleinskih kiselina iz biološkog materijala mikro i makro metodom; određivanje kvalitete i kvantitete izoliranog analita

·      Cistična fibroza; analiza DNA mutacija PCR/PAGE i ARMS tehnikama

·      Mišićna distrofija: analiza delecije eksona multiplex PCR-om

·      Utvrđivanje genotipova apoproteina E i utvrđivanje delecijsko-insercijskog polimorfizma angiotenzin konvertirajućeg enzima

Mentor: Dr sc Jadranka Sertić, spec medicinske biokemije

 

3. Protočna citometrija u kliničkoj dijagnostici (6 dana)

·      Načela i uloga protočne citometrije u kliničkoj dijagnostici i imunodijagnostici

·      Odabir, uzimanje, transport i priprema kliničkog materijala za analizu

·      Analiza uzoraka protočnom citometrijom i obrada rezultata

·      Novija dostignuća protočne citometrije u kliničkoj dijagnostici i znanstveno istraživačkom radu

·      Primjeri analiza uzoraka u kontekstu kliničko laboratorijske prakse

Mentor: Dr sc Branka Užarević, spec medicinske biokemije

 

4. Imunodijagnostika autoimunih bolesti (6 dana)

·      Najnovija spoznaja dostignuća u patofiziologiji i imunodijagnostici autoimunih bolesti

·      Dijagnostika komplementa i cirkulirajućih imunokompleksa

·      Serološki testovi za dokazivanje specifičnih autoantigena

·      Stanični testovi autoimunosti i testovi za određivanje limfokina

·      Laboratorijski testovi u diferencijalnoj dijagnozi autoimunih bolesti - kritička analiza

Mentor: Dr sc Branko Malenica

 

5. Likvorska dijagnostika i biokemija specijalnih tjelesnih tekućina (6 dana)

·      Pregled specijalnih tjelesnih tekućina s osnovama fiziologije i patofiziologije. Osnovni sastav.

·      Citološke analize s mikroskopskim pregledom (kristali u sinovijalnoj tekućini)

·      Analize proteina; kvantitativno određivanje ukupnih proteina i pojedinih proteina od interesa. Procjena funkcije krvno-moždane i ostalih tjelesnih barijera

·      Elektroforetske tehnike za određivanje kvalitativnih promjena proteina u različitim patološkim uvjetima (zonska elektroforeza, SDS-PAGE, IGF, imunoelektroforeza)

·      Određivanje pojedinih analita od važnosti za dijagnostiku pojedinih tjelesnih tekućina: glukoza, laktat, elektroliti, hem-produkti, enzimi i ostalo

Mentor: dr sc Milica Trbojević-Čepe

 

6. Dobra laboratorijska praksa (6 dana)

·      Pravila GLP, EN i ISO standardi

·      Sustav kvalitete: kontrola kvalitete-osiguranje kvalitete-upravljanje kvalitetom

·      Poslovnik o kvaliteti: značenje, sadržaj i ciljevi

·      Sadržaj Priručnika o unutarnjoj kontroli kvalitete

Mentor: prof dr. Dubravka Čvorišćec, spec. medicinske biokemije

 

7. Dijagnostika poremećaja koagulacije i hemostaze (6 dana)

·      Standardizacija, organizacija i kontrola kvalitete

·      Procjena vanjskog i unutarnjeg puta zgrušavanja

·      Razgradni produkti fibrinogena i fibrina. Testovi za procjenu hiperkoagulabilnih stanja

·      testovi za procjenu nasljednih i stečenih koagulopatija

·      Ispitivanje funkcije trombocita

Mentor: Vera Brkljačić, dipl ing medicinske biokemije

 

8. Dijagnostika otrovanja (6 dana)

·      Otrovi, trovanje i antidoti. Procjena poremećaja metaboličke ravnoteže kod trovanja

·      Pregled analitičkih metoda u toksikologiji

·      Test probiranja lijekova-ekstrakcija, detekcija i identifikacija

·      Česta otrovanja i kvalitativni testovi dokazivanja

·      Trovanja pesticidima i organofosfatima. Testovi dokazivanja

Mentor: mr ph Paula Granić, spec toksikologije

 

9. Bolesti leukocita ( 6 dana)

·      Limfoproliferativne bolesti

·      Mijelodisplazije (MDS)

·      Kronične mijeloproliferativne bolesti

·      Akutne leukemije, citokemija i imunocitokemija akutnih leukemija

Mentor: Dr sc Mirna Sučić, spec citolog

10. Hemolitička bolest; Nasljedne i stečene autoimune hemolitičke anemije (6 dana)

·      Određivanje hemoglobina

·      Diferencijalna krvna slika koštane srži i perifernog razmaza

·      Osmotska rezistencija eritrocita

·      Hamov test

·      Ispitivanje pozitivnog i direktnog antiglobulinskog testa i autohemolize

Mentor: Dr sc Jasna Skodlar, spec transfuziolog

 

 

Klinika za Tumore

10 000 Zagreb, Ilica 197

1. Tumorski biljezi (6 dana)

·      Imunokemijsko određivanje CEA, CA-125, CA-15-3, CA-19-9, PSA, B-MCG, AFP i feritina u serumu onkoloških bolesnika, te njihovo značenje u dijagnostici i praćenju tijeka bolesti

Mentor: Mr sc Rajka Petrinović, spec medicinske biokemije

 

2. Izoenzimi u malignim bolestima (6 dana)

·      Elektroforetsko razdvajanje izoenzima laktat dehidrogenaze i alkalne fosfataze; značenje u dijagnozi i praćenju malignih bolesti

Mentor: Dr sc Jadranka Demirović, spec medicinske biokemije

 

 

Klinička Bolnica Split

Odjel za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

21000 Split, Spinčićeva 1

 

1. Upoznavanje rada  na biokemijskim i hematološkim autoanalizatorima (6 dana)

·      Biokemijski autoanalizator Hitachi 704: kalibracija, kontrola, normalno i hitno uzorkovanje

·      MEIA i FEIA automati AXIM (Abbott) sistem

·      Technicon H-2

Mentor: Ivana Dujmov, spec medicinske biokemije

 

2. Koagulacija (6 dana)

·      Standardizacija i kontrola kvalitete

·      Testovi u antikoagulantnoj terapiji

·      Testovi za praćenje heparinske terapije

·      Primjena streptokinaze u infarktu miokarda

Mentor: Ada Sapunar, spec medicinske biokemije

 

 

Klinički bolnički centar Rijeka

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

51000 Rijeka, T.Strižića 3

 

1. Kontrola kvalitete rada u laboratoriju (6 dana)

·      Priprema kontrole

·      Provođenje kontrole

·      Evidencija kontrole

·      Procjena rezultata kontrole

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec medicinske biokemije

 

2. Izoenzimi u pedijatrijskoj populaciji (6 dana)

·      Elektroforetsko razdvajanje izoenzima kreatin kinaze, laktat dehidrogenaze i alkalne fosfataze

·      Usporedba s imunokemijskim postupcima određivanja

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec medicinska biokemija

 

3. Ukupni, specifični IgE i eozinofilni kationski protein u pedijatrijskoj populaciji (6 dana)

·      Određivanje ukupnog i specifičnog IgE

·      Određivanje imunoglobulina

·      Usporedba EIA i CAP postupka

·      Značenje određivanja eozinofilnog kationskog proteina

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec medicinske biokemije

 

4. Kvalitativna i kvantitativna analiza bubrežnih kamenaca (6 dana)

·      Urolitijaza, patogeneza, kliničke manifestacije, morfologija, popratne komplikacije, podaci iz literature i prakse, prikaz nekoliko bolesnika

·      Priprema kamenca za analizu

·      Kvalitativna analiza, vlastita priprema reagencija za analizu

·      Polukvanititativna analiza, gotovi set reagensa (Merck)

·      Pregled sedimenta mokraće (kristali) u vezi s razvojem urolitijaze

Mentor: mr sc Štefica Dvornik, spec.medicinske biokemije

 

 

KB “Sestre Milosrdnice”

10 000 Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

1. Hitna laboratorijska dijagnostika (6 dana)

·      Hitna laboratorijska dijagnostika: metabolita, enzima, elektrolita, mokraće, lijekova, droga i acidobaznog statusa

·      Predanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke greške

Mentor: mr sc Nada Vukelić: spec. medicinske biokemije

 

2. Imunokemijske metode (6 dana)

·      imunoelektroforeza

·      imunofiksacija

·      radijalna imunodifuzija

·      elektroimunodifuzija

·      imunonefelometrija

·      MEIA  Microparticle Enzyme Immunoassay

Metor: mr sc Ana Zubčić; spec. medicinske biokemije

 

3.   Atomska apsorpcijska spektrofotometrija i plinska kromatografija u laboratorijskoj dijagnostici (6 dana)

 načela i uloga atomske apsorpcijske spektrofotometrije u kliničkoj dijagnostici

·      određivanje elemenata u tragu

·      određivanje etanola, metanola

·      određivanje masnih kiselina plinskom kromatografijom

Mentor: dr sc Elizabeta Topić; spec. medicinske biokemije

 

4. Koagulacija krvi (6 dana)

·      laboratorijski testovi kontrole OAT: PV -postotak aktivnosti, INR

·      trombotest

·      čimbenici protrombinskog testa

·      heparinska terapija- testovi kontrole

·      fibrinolitička terapija

·      parametri trombofilije AT III, PC, TAT

Mentor: mr sc Biserka Raić, spec. medicinske biokemije

 

 

Klinika za traumatologiju

10 000 Zagreb, Draškovićeva 19

1. Koagulacija (6 dana)

·      teorijska osnova koagulacije i fibrinolize

·      sudjelovanje u izvođenju određenih koagulacijskih pretraga na aparatima: Bio-Dynamics, Schnitger-Gross, KC 40

·      osnovne (Vk, Vz, PV, Tv, APTV, fibrinogen) i proširene koagulacijske pretrage (određivanje pojedinih faktora zgrušavanja, AT III, protein C, protein S, TAT, vrijeme reptilaze, FM, FDP, D-dimeri, plazminogen) - evaluacija rezultata

·      testovi za praćenje antikoagulantne terapije

·      utjecaj lijekova na ishod koagulacijskih pretraga

·      pregled metoda za uvid u trombofilije i fibrin(ogeno)lize

Mentor: mr sc Maja Zadro, spec. medicinske biokemije

 

 

 

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

10 000 Zagreb, Petrova 3

 

1. Transfuzijska mikrobiologija - imunokemijske metode u serologiji (6 dana)

·      krvlju prenosive bolesti

·      serološke metode detekcije biljega krvlju prenosivih bolesti ( HBsAg, antiHIV 172, antiHCVi, antiTP pomoću totalnih automata, manualno izvođenje jednog od testova)

·      enzimimunokemijske analize osjetljivost, specifičnost, principi GLP, kontrola kvalitete testiranja u serološkim laboratorijima, SOP, GMP, GLP

·      potvrdni testovi WB, HIV1, izvođenje i interpretacija rezultata

·      koncept evaluacije rezultata testova

Mentor: mr. sc. Ivanka Mihaljević, dipl ing medicinske biokemije

 

 

Klnika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

10 000 Zagreb,  Mirogojska 8

 

1.   Enzimi u diferencijalnoj dijagnostici jetrenih bolesti s posebnim osvrtom na AP i izoenzime, te C-reaktivni protein i njegovo dijagnostičko značenje (6 dana)

·      lektin afinitetni postupak za razdvajanje izoenzima i višestrukih oblika AP u serumu

·      utjecaj ABO sustava i dijete na izoenzime AP; referentne vrijednosti

·      određivanje C- reaktivnog proteina, diferencijalno dijagnostičko značenje kod virusnih i bakterijskih infektivnih bolesti

·      C reaktivni protein u infekcijama urinarnog trakta

·      C reaktivni protein kao pokazatelj učinkovitosti antimikrobne terapije

Mentori: mr. sc. Blanka Petres, spec. medicinske biokemije

             mr. sc. Božica Sokolić

 

 

Klinička bolnica “Dubrava”

10 000 Zagreb,  Avenija izviđača bb.

 

1. Suha kemija (6 dana)

·      razvoj suhe kemije, struktura reagens traka i višeslojnih nosača

·      sustavi suhe kemije

·      Ecktachem analizatori

Ecktachem 700XR prednosti i nedostaci u odnosu na mokru kemiju

Mentori: Branka Vitunjski, spec. medicinske biokemije

              Jasna Lovreček, spec. medicinske biokemije 

 

 

 

 

Hitna laboratorijska dijagnostika – Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu

 10 000 Zagreb, Kišpatićeva 12

 

·        organizacija hitne laboratorijske službe

·        informatički sustav u hitnom laboratoriju

·        hitne laboratotijske pretrage: pH/plinovi u krvi, elektroliti, metaboliti, enzimi, hitne toksikološke pretrage

·        predandalitički i analitički čimbenici koji utječu na točnost hitnih laboratorijskih pretraga

Mentor: mr.sc. Vlatko Rumenjak, spec. med. biokemije

 

 

 

 

Izvješće o održanim seminarima i stručnim sastancima   u 1997. godini

 

 

 

 Seminari:

 

·      Hematološka radionica - Zagreb, 23. listopada 1997. godine

·      seminar nosi 2 boda (slušač)

·      seminar nosi 4 boda (predavač)

 

·      “Evaluacija učinka 1. Hrvatskog projekta zdravstva -  podprojekta: “Primarna zdravstvena zaštita”

  na kvalitetu rada MBL-a u PZZ”, - Zagreb, 13. prosinca 1997. godine

·      seminar nosi 2 boda (slušač)

·      seminar nosi 4 boda (predavač)

 

 

Stručni sastanci HDMB - Podružnica Zagreb

 

·      Malapsorpcijski sindrom

·      Dijagnostičke metode u otkrivanju i praćenju šećerne bolesti

·      Molekularna dijagnostika neuromuskularnih bolesti

·      Kontrola kvalitete rada u endokrinološkom laboratoriju

·      Ovlaščivanje mjerilišta i ispitivališta u Europskoj zajednici

·      Standardizacija i automatizacija analize mokraćnog sedimenta

·      Improving Interlaboratory Agreement in the Measurement of  Plasma Enzyme Activities

·      Farmakogenetika: veza između kliničkog laboratorija i optimiranja terapije

 

·      nose 1 bod (slušač)

·    nose 2 boda (predavač)