6. sjednica Izvršnog odbora održana 15. studenog 2005.


Izvješće predsjednice o aktivnostima Komore u proteklom razdoblju | Izvješće Povjerenstva za stručna pitanja | Izvješće Povjerenstva za trajnu edukaciju | Izvješće Povjerenstva za staleška pitanja | Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja | Izvješće Povjerenstva za etiku i deontologiju | Donošenje polaznih osnova za ugovaranje za 2006. godinu | Zahtjevi za osnivanjem laboratorija i poslovnica laboratorija

Predložen je i usvojen uz dopunu sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednice o aktivnostima Komore u proteklom razdoblju
 3. Izvješće Povjerenstava za stručna pitanja
 4. Izvješće Povjerenstva za trajnu edukaciju
 5. Izvješće Povjerenstva za staleška pitanja
 6. Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja
 7. Izvješće Povjerenstva za etiku i deontologiju
 8. Donošenje polaznih osnova za ugovaranje za 2006. godinu
 9. Informacija o specijalizacijama za PZZ
 10. Zahtjevi za osnivanjem laboratorija i poslovnica laboratorija
 11. Različito

Dopuna: Primjedbe na Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zapisnik 6. sjednice Izvršnog odbora

Izvješće predsjednice prof. dr. sc. Ane Stavljenić Rukavina o aktivnostima Komore u proteklom razdoblju

Rad Komore u proteklom razdoblju može se podijeliti u nekoliko cjelina.

To su u prvom redu rutinski poslovi koji se tiću davanja različitih mišljenja, savjeta i sugestija kolegama koji se osobno obrate uredu Komore sa svakodnevnim problemima na poslu, što ne zahtjeva sazivanje sjednice Izvršnog odbora i poslovi vezani uz traženje mišljenja od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Područje rada Komore u kojem je provedena aktivnost u proteklom razdoblju je posjećivanje i održavanje sastanaka u Područnim vijećima Komore. Na sastancima se raspravljalo o problemima koji proizlaze iz rada pojedinih medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Iz razgovora na održanim sastancima vidljivo je, da su problemi medicinsko-biokemijskih laboratorija u zakupu uglavnom vezani uz financiranje i prekomjernu potrošnju. Drugi dio problema odnosi se na medicinsko-biokemijske laboratorije koji se nalaze u vlasništvu županije ili države, gdje je osnovni problem u pitanju statusa diplomiranih inženjera medicinske biokemije u okviru ustanova što proizlazi iz različitih Pravilnika kojima se određuje plaća i ostale naknade vezane uz plaću.

Jedan dio problema koji se odnosi na medicinsko-biokemijske laboratorije u zakupu i medicinsko- biokemijske laboratorije u javnim ustanovama je zanavljanje opreme.

Jedan dio pitanja sa održanih sastanaka ukazao je na to da bi se trebao održati jedan poseban seminar na temu zakonodavstva gdje bi se posebno obradili pojedini članci različitih zakona i pravilnika koji se odnose na medicinsko-biokemijsku djelatnost kako bi se kolege podsjetilo o nadležnostima Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatskog sindikata medicinskih biokemičara i Hrvatskog društava medicinskih biokemičara.

Predsjednica Komore smatra da su sastanci bili korisni za članove Komore i da bi trebalo nastaviti sa praksom održavanja sastanaka u Područnim vijećima.

Izvješće Povjerenstava za stručna pitanja

Povjerenstvo za stručna pitanja u proteklom razdoblju radilo je na nacrtu novog Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija, koji bi trebao biti gotov do kraja ove godine kada će biti poslan na mišljenje članovima Izvršnog odbora, a zatim u daljnji postupak donošenja.

Održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske ljekarničke komore na kojem se raspravljalo o mogućem uvođenju laboratorijskih pretraga u ljekarne, a za koje Hrvatska komora medicinskih biokemičara smatra da se u ljekarni ne mogu obavljati.

Zaključak sastanka je bio da Hrvatska ljekarnička komora dostavi našoj Komori koncept farmaceutske skrbi u onom segmentu koji se odnosi na medicinsko-biokemijsku djelatnost. Do održavanja sjednice Izvršnog odbora nije zaprimljeno nikakvo očitovanje, te je odlučeno da se Hrvatskoj ljekarničkoj komori uputi promemorija sa zaključcima navedenog sastanka i zamoli za žurnost.

Stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i radom medicinskih biokemičara odvija se prema donešenom planu. Kako su tijekom provedbe stručnih nadzora uočene neke proceduralne pogreške Povjerenstvo za stručni nadzor izradilo je interni Protokol za provođenje stručnog nadzora koji će olakšati postupak provođenja stručnog nadzora.

Održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatske liječničke komore vezano za uzimanje krvi pedijatrijskoj populaciji i pokrenut je postupak donošenja Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkim ordinacijama.

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvijestila je nadalje o dva dosad održana sastanka Povjerenstva za harmonizaciju specijalističih i viskodiferentnih pretraga. Prva verzija dokumenta trebala bi biti gotova do polovice 2006. godine.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec i dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić uključene su u Radnu skupinu Medicinski laboratoriji u okviru Odbora za laboratorije pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvijestila je da su standardi EN ISO 15189:2003, Medicinski laboratoriji -Posebni zahtjevi za kvalitetu i kompentenciju i ISO 15190:2003 Medicinski laboratorij-Zahtjevi za sigurnost, prevedeni na hrvatski jezik i da se čeka da budu prihvaćene kao hrvatske norme.

U proteklom razdoblju članovi Povjerenstva sudjelovali su na dva skupa: Medicina i tehnika na Zagrebačkom velesajmu i 19. mjeriteljskom simpoziju u Opatiji gdje su sudjelovali kao predavači.

Izvješće Povjerenstva za trajnu edukaciju

Prof.dr.sc. Ivana Čepelak izvijestila je da je u proteklom razdoblju u Kliničkoj bolnici Split provedena edukacija za proširenje djelatnosti općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija za Jadranku Babić, dipl.ing.med.biokemije.

U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu proveden je organizirani boravak za Patriciju Banković Radovanović, dipl.ing.med.biokemije.

U proteklom razdoblju skupnom ispitu za dobivanje Odobrenja za samostalni rad pristupilo je 5 diplomiranih inženjera medicinske biokemije , a još jedan skupni ispit biti će održan 19. studenog 2005. godine.

Do sada su održana tri tečaja trajne edukacije:

 • 05.03.2005. "Laboratorijska dijagnostika poremećaja leukocitne loze II. dio – limfociti " – voditeljica tečaja mr. sc. Biserka Getaldić Švarc
 • 20.05.2005. "Laboratorijske pretrage uz bolesnika" – voditeljica tečaja dr. sc. Dunja Rogić
 • 10.09.2005. "Laboratorijska dijagnostika alergijskih bolesti" – voditeljica tečaja doc. dr. sc. Slavica Dodig

Tečaj trajne izobrazbe "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju" – voditeljica tečaja prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina, održati će se 10. prosinca 2005.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju zaprimilo je prijedlog tečaja za trajnu edukaciju za 2006. godinu: "Dijagnostika hitnih stanja", voditeljica tečaja prof.dr.sc. Elizabeta Topić.

Za 2006. godinu najavljene su sljedeće teme tečajeva: trombocitna loza, autoimune bolesti, laboratorijska dijagnostika akutnog otrovanja, laboratorijska dijagnostika malignih tumora: gastrointestinalni karcinomi.

Izrađen je radni tekst plana i programa ubrzane specijalizacije za diplomirane inženjere medicinske biokemije.

Plan ubrzane specijalizacije obuhvaća tri programa:

program A za kolege mlađe od 35 godina

program B za kolege mlađe od 40 godina

program C za kolege od 40-51 godine

Predloženo je da diplomirani inženjeri medicinske biokemije straiji od 51 godine ne budu obuhvaćeni programom specijalizacije, osim ako ne pristupe specijalizaciji o vlastitom trošku.

Budući da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti plan i program specijalizacije donosi nadležna komora i nadležno društvo dogovoreno je, da predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec, predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju prof.dr.sc. Ivana Čepelak zajedno s predsjdnicom Komore prof.dr.sc. Anom Stavljenić Rukavina i tajnicom Komore mr.sc. Brankom Rekić uz suradnju predsjednice Hrvatskog drušrva medicinskih biokemičara, prof.dr.sc. Elizabetom Topić predlože dodatne izmjene i dopune plana i programa specijalizacije i zatim da se dokument uputi Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

 Dopis upućen ministru zdravstva i socijalne skrbi doc.dr.sc. Nevenu Ljubičiću 15. prosinca 2005. godine.

Izvješće Povjerenstva za staleška pitanja

Povjerenstvo za staleška pitanja u proteklom razdoblju održalo nekoliko sastanaka na kojima su se razmatrali zahtjevi za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija. O zahtjevima je uz pravnog savjetnika Komore raspravljalo i Povjerenstvo za privatnu praksu. Kod rješavanja tih zahtjeva došlo je do problema zbog nedostataka Pravilnika kojim bi se reguliralo davanje mišljenja za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Povjerenstvo za staleška pitanja rješavalo je zahtjeve za izdavanje Odobrenja za samostalni rad diplomiranim inženjerima medicinske biokemije koji nisu radili u struci i nisu riješili svoj status u Komori. Podnositeljima takvih zahtjeva omogućeno je pristupanje skupnom ispitu kako je određeni Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskog biokemičara.

Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, predsjednik Povjerenstva podsjetio je prisutne na otvoreno pitanje nazivlja struke.

Dogovoreno je da Komora zajedno sa Društvom medicinskih biokemičara uputi prijedlog i zamolbu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za definiranje naziva struke. 

Dopis upućen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, doc.dr.sc. Draganu Primorcu, ministru dajemo u cijelosti

Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja

Na zahtjev Povjerenstva za privatnu praksu Povjerenstvo za ekonomska pitanja rukovodeći se Kolektivnim ugovorom napravilo je prijedlog izračuna glavarine za ugovaranje financijskih sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2006. godinu.

Izvješće Povjerenstva za etiku i deontologiju

Povjerenstvo za etiku i deontologiju izradilo je Nacrt Kodeksa etike i deontologije koji je bio upućen na javnu raspravu svim članovima Komore putem web stranice. Kako nije bilo primjedbi i mišljenja, prije upućivanja na prihvaćanje članovima Izvršnog odbora, pravni savjetnik Komore pripremit će konačnu verziju Kodeksa etike i deontologije.

Doc.dr.sc. Slavica Dodig izvijestila je da je članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Antonija Kardum, dipl.ing.med.biokemije, otišla u mirovinu.

Donošenje polaznih osnova za ugovaranje za 2006. godinu

Dr.sc. Branka Kunović, predsjednica Povjerenstva za privatnu praksu izvijestila je članove Izvršnog odbora da su članovi Povjerenstva za privatnu praksu u proteklom razdoblju radili na donošenju sljedećih polaznih osnova za ugovaranje za 2006. godinu:

– potrebno je tražiti od Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da se uputnica za laboratorij uvrsti u sustav koji se primjenjuje za recepte, dakle da bude numerirana,

– tražiti da Direkcija Zavoda dostavi svim Područnim uredima uputu da se medicinsko-biokemijskim laboratorijima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dostavi popis osiguranika, koji su opredjeljeni za pojedinog izabranog liječnika,

– standard treba utvrditi brojem bodova a ne pretraga i to ugraditi u liječničke ugovore,

– Komora će tražiti da Zavod za zdravstveno osiguranje usvoji Cjenik laboratorijskih pretraga i predložit će klasifikaciju pretraga,

-Zavodu za zdravstveno osiguranje predočiti će se kalkulacija glavarine s prikazom svih elemenata koji su u kalkulaciji i potrebnim obrazloženjem za svaku stavku,

– zatražit će se da Zavod dade primjerak prijedloga ugovora za laboratorije i liječnike.

Predloženo je da se kod ugovaranja za 2006. godinu traži imenovanje predstavnika Komore u Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako bi se na neposredniji način moglo zastupati interese članova Komore i obrazlagati zahtjeve i potrebe struke.

Zahtjevi za osnivanjem laboratorija i poslovnica laboratorija

U proteklom razdoblju zaprimljeno je nekoliko zahtjeva za osnivanjem podružnica ili poslovnica medicinsko-biokemijskih laboratorija privatnih poliklinika.

Razmatrajući ove zahtjeve Povjerenstvo za staleška pitanja i Povjerenstvo za privatnu praksu suočili su se s problemom za davanje mišljenja za otvaranje tih medicinsko-biokemijskih laboratorija, jer je evidentno da se radi o mreži – lancu medicinsko-biokemijskih laboratorija koji bi bili vlasništvo firme.

Postavilo se i pitanje, da li u okviru zakonskih propisa koji proizlaze iz Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti poliklinika može otvoriti svoje poslovnice. Pravno tumačenje je da prema Zakonu o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti nema pravnog uporišta za davanje pozitivnog mišljenja za otvaranje poslovnica laboratorija.

Zaključeno je da Povjerenstvo za staleška pitanja i Povjerenstvo za privatnu praksu donesu kriterije za izradu mreže specijalističkih medicinsko-biokemijskih laboratorija, kao i Nacrt Pravilnika o radu povjerenstva za davanje mišljenje pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Nacrt konačnoga prijedloga zakona o izmjenema i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

Razmatran je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zašiti s posebnim osvrtom na članke koji se odnose na medicinsko-biokemijsku djelatnost.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina zamolila je članove Izvršnog odbora da svoje mišljenje i primjedbe na Nacrt konačnoga prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti pošalju u uredu Komore u roku od 24 sata.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content