3. sjednica Izvršnog odbora održana 14. lipnja 2012.


Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava – Plan rada Povjerenstava | Imenovanje člana Povjerenstva za ekonomska pitanja | Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe | Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije | Razno

Predložen je i usvojen, uz izmjenu: točke 3. i 4. se spajaju, sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora
  2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
  4. Plan rada Povjerenstava (sa konstituirajućih sjednica Povjerenstava)
  5. Imenovanje člana Povjerenstva za ekonomska pitanja
  6. Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe
  7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije
  8. Razno
Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora.

Dr.sc. Zrinski-Topić iznosi primjedbu na Zapisnik i to u dijelu gdje se navode članovi Povjerenstva za trajnu edukaciju, gdje je pogrešno navedena titula Mirjane Mariane Kardum Paro, umjesto doc.dr.sc. navodi se dr.sc. pa moli da se u skladu s navedenim ispravi zapisnik. Sandra Burić navodi da će se izvršiti uvid u dokumentaciju u Registru Komore, odnosno je li doc.dr.sc. Kardum Paro dostavila dokumentaciju o promjeni titule.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora, uz navedenu napomenu, jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

Krajem veljače je održan sastanak sa predsjednicom Povjerenstva za vanjsku procjenu kvalitete Hrvatskog društva medicinskih biokemičara doc.dr.sc. Zlatom Flegar Meštrić, kojom prilikom nas je upoznala sa planiranjem strukturnih promjena u HDMB-u vezano za provođenje vanjske procjene kvalitete. Molila je mišljenje Komore na najavljene promjene, predsjednik Komore ju je upoznao sa činjenicom da strukturne promjene, promjene nazivlja provoditelja vanjske kontrole kvalitete povlače obvezu HDMB-a da ponovno traži suglasnost Komore za provođenje vanjske kontrole kvalitete, odnosno da je ista kontrola obvezna za medicinsko-biokemijske laboratorije u okviru stručnog nadzora. Podsjeća članove Izvršnog odbora da je 2004. godine tadašnji saziv Izvršnog odbora donio odluku kojom vanjska kontrola kvalitete rada postaje obveza za sve medicinsko-biokemijske laboratorije u Republici Hrvatskoj, a provođenje iste kontrole je povjereno HDMB-u i to Povjerenstvu za vanjsku procjenu kvalitete rada. Obzirom je HDMB učinio strukturne izmjene bez suglasnosti Komore, nužno je da sada Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu traži suglasnost Komore da vanjsku kontrolu kvalitete rada, koja je obvezna za sve medicinsko-biokemijske laboratorije, provodi novo tijelo HDMBLM-a. Također, sredinom ožujka je održan sastanak sa predstavnicima HDMBLM kojom prilikom se raspravljalo o istoj problematici.

Sredinom ožujka održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, tema kojeg sastanka je bila izmjene općih akata Zavoda vezanih uz ugovaranje zdravstvene zaštite. Na predmetnom sastanku smo uspjeli obraniti cijene zdravstvene zaštite, koje su ostale na razini iz 2011. godine.

Krajem travnja je zajedno sa pojedinim članovima Izvršnog odbora prisustvovao sastanku u HDMB-u, kojom prilikom su informirani o promjenama pozicije struke na europskom nivou i pokušaju ujedinjavanja dviju struka, i to specijalista laboratorijske medicine sa liječničkim i ne liječničkim „laboratorijskim“ strukama, u jedinstvenu profesiju specijalista laboratorijske medicine. Kao predstavnici Komore ukazali su na probleme koji bi se mogli pojaviti, naročito zbog činjenice da će 1/3 specijalista biti medicinski biokemičari, a 2/3 liječnici. Dakle, potrebno je dobro razmisliti što učiniti kako bi i specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine prilagodili novonastalim promjenama. Kao rezultat sastanka je proistekla inicijativa za organiziranjem Okruglog stola pod pokroviteljstvom HDMB-a, kojom prilikom je gost bila prof. Simon Zerah, koja ima veliku ulogu u vođenju politike, pregovaranju odnosno približavanju ovih specijalizacija na europskom nivou.

Krajem svibnja je kao predstavnik Komore sudjelovao u radionici Ministarstva zdravlja za izradu Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012.-2020.g., dok su na Okruglom stolu za izradu istog dokumenta, koji se održao u Hotelu Westin, sudjelovale Sanja Kačkov, mag.med.biochem. (grupa za ljudske resurse) i Helena Dražević, dipl.iur. (grupa za pravna pitanja).

U lipnju je kao delegat Skupštine HDMBLM i predstavnik Komore prisustvovao Skupštini HDMBLM.

Dana 13. lipnja 2012. godine je zajedno sa mag. Delić održao sastanak sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prim. Vargom, u uredu Komore. Sastanak je prošao u dobrom ozračju, te očekuje dobru suradnju.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
Plan rada Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da su od protekle sjednice Izvršnog odbora održana dva sastanka Povjerenstva. Povjerenstvo je radilo na donošenju sljedećih preporuka:
Preporuka provođenja laboratorijske dijagnostike šećerne bolesti u trudnoći, u tom smislu izrađene su smjernice za provođenje postupka oGTT, opisan cijeli standardni laboratorijski postupak, gdje je navedeno što je novina, što se ranije koristilo. Napominje da su prilikom izrade smjernica poštivana pravila struke, te je napisan i članak koji će biti objavljen u Biochemii Medici, nakon toga će se izraditi prilog obavijesti kako pripremiti pacijente, odnosno prijedlog da se na terenu održavanju sastanci sa ginekolozima. Najvažnija promjena je dodatna točka određivanja glukoze.

Također, revidirane su Preporuke za arhiviranje laboratorijske dokumentacije, uz naznaku da se radi o minimalnim uvjetima, uz napomenu zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa, koji su prošireni u odnosu na raniji dokument i spominju se elektronski zapisi.

Revidiran je i proširen dokument o Preporukama za pohranu i pripravu uzoraka, a proširen je sa podacima o materijalu koji se ranije nije čuvao.
U suradnji sa mag. Delić izrađena je Preporuka o slanju materijala izvan RH, potaknuti upitom upućenim uredu Komore.

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Honović je iznijela pregled plana rada Povjerenstva.

Plan rada Povjerenstva za stručna pitanja jednoglasno je prihvaćen.
Plan rada Povjerenstva za stručna pitanja nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvjestila da je Povjerenstvo konstituirano 9. ožujka 2012. godine, te je usvojilo plan i program rada Povjerenstva.

Dana 21. ožujka 2012. godine održan je sastanak u HZZO-u, kojem sastanku su prisustvovali predstavnici svih komora u zdravstvu, na istom sastanku je bilo ozbiljnih najava o snižavanju „glavarine“, o detaljima istog sastanka predsjednik je već izvijestio, kao i o rezultatu, odnosno zadržavanju iste „glavarine“.

Krajem travnja, je kao pozvani predavač u ime HKMB, sudjelovala je na Kongresu koordinacije hrvatske obiteljske medicine.
Dana 4. lipnja 2012. godine održan je Okrugli stol u organizaciji magazina Banka i Ekonomskog instituta Zagreb, s temom Analiza sustava zdravstvene zaštite i javno privatnog partnerstva, kojom prilikom je predstavljen prijedlog novog modela ugovaranja zdravstvene zaštite za period od 2013.-2015.g.. Najavljene su izmjene u načinu kalkuliranja glavarine, te je iznesena prezentacija ekonomskog aspekta primarne zdravstene zaštite u RH i kakva je uloga javno-privatnog partnerstva u zdravstvu.

Istoga dana je prisustvovala sastanku u HZZO-u sa zamjenikom ravnatelja prim.dr.sc. Zoranom Lončarom, dr.med., s temom Prezentacija otvorenih pitanja u pogledu poboljšanja suradnje između HZZO-a i HKMB.

Dana 13. lipnja 2012.g. prisustvovala je sastanku održanom sa ravnateljem HZZO-a u prostorijama Komore, o čemu je predsjednik Komore već izvijestio.
Danas je održala sastanak sa mr.sc. Dunjom Durut Beslač, dipl.ing., a vezano za problematiku CEZIH-a, o čemu je prethodno Povjerenstvo provelo anketu s članovima Komore.

Zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja dali su mišljenje za osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija u sklopu podružnice Poklinike SUNCE u Zadru i Ustanove za zdravstvenu skrb Latebra.

Povjerenstvo je odgovaralo na pritužbe liječnika vezano za vađenje uzoraka krvi i zajedno sa Povjerenstvom za stručna pitanja rade na rješavanju problematike uzorkovanja i transporta uzoraka izvan ustanove i izvan RH.

Plan rada Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu jednoglasno je prihvaćen.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Zamjenica predsjednice Povjerenstva Irena Cesar Vičar, mag.med.biochem. je izvjestila prisutne da je u proteklom razdoblju mr.sc. Andrijana Ščavničar podnijela zahtjev za razrješenjem s dužnosti predsjednice Povjerenstva. Povjerenstvo je održalo konstituirajući sastanak, te donijelo plan i program rada povjerenstva.

Plan rada Povjerenstva za ekonomska pitanja jednoglasno je prihvaćen.
Plan rada Povjerenstva za ekonomska pitanja nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora, dana 28. veljače 2012. godine Povjerenstvo održalo konstituirajuću sjednicu Povjerenstva.

Zajedno s Povjerenstvom za stručna pitanja Povjerenstvo je radilo na reviziji programa organiziranih boravaka u klinikama. Novi plan organiziranih boravaka je krajem travnja objavljen je na web stranici HKMB.

Zajedno sa Povjerenstvom za stručna pitanja i Povjerenstvom za staleška pitanja radili su na Nacrtu Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije.

Nadalje, Povjerenstvo je vrednovalo dva zahtjeva i to 3. Simpozij Abbott Diagnostics, te tečaja stručnog usavršavanja „Novi trendovi i mogućnosti u individualizaciji terapije“ u organizaciji Farmaceutsko-biokemijskog fakluteta.

Zatim je raspravljalo o zahtjevu Ivanke Petrović za bodovanjem poslijediplomskog stručnog studija pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, te zahtjevu Dragane Antončić za bodovanjem inozemnog boravka u trajanju od mjesec dana.

Povjerenstvo je odobrilo dva organizirana boravka, mr.sc. Bojane Kranjčec u KBC Sestre milosrdnice, na edukaciji po programu: Provođenje unutarnjeg nadzora prema zahtjevu akreditacije i mag. Ibolje Varga u KB Merkur na edukaciji po programu Laboratorijska hematologija – morfološka analiza krvnih stanica.

Organiziran je jedan skupni ispit za mag. Elviru Rajak, koji je održan 12. travnja 2012. godine. Vezano za tečajeve trajnog usavršavanja od 2. lipnja 2012. godine test provjere znanja se ispunjava putem internetske aplikacije, te se očekuju sugestije i primjedbe.

Također su sudjelovali na dva sastanka o EU Direktivi, o čemu je predsjednik Komore već izvijestio.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva Sanja Kačkov, mag.med.biochem. je izvijestila prisutne da je 6. ožujka Povjerenstvo održalo konstituirajući sastanak, na kojem sastanku je donešen plan i program rada Povjerenstva.

Plan rada Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju jednoglasno je prihvaćen.
Plan rada Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Nadalje predsjednica Povjerenstva je 11. lipnja prisustvovala simpoziju održanom u Hrvatskom liječničkom zboru, koji je organiziralo Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore na temu „Prijepori u zdravstvu, mirenje i sudovanje“. Smatra da bi bilo korisno da HKMB organizira sličan simpozij, jer bi se na taj način, kroz određene teme, mogla ostvariti suradnja sa drugim strukama u zdravstvu.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Predsjednik Povjerenstva Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestio da je Povjerenstvo održalo konstituirajući sastanak početkom ožujka, te su donijeli plan i program rada Povjerenstva.

Plan rada Povjerenstva za staleška pitanja jednoglasno je prihvaćen.
Plan rada Povjerenstva za staleška pitanja nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Nadalje, u proteklom razdoblju Povjerenstvo je zajedno sa Povjerenstvom za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu dalo mišljenje o osnivanju Ustanove za zdravstvenu skrb Latebra i medicinsko-biokemijskog laboratorija u sklopu podružnice Poliklinike Sunce, te su sa Povjerenstvom za medicinsku etiku i deontologiju dali prijedlog članova za Sud Komore, Tužitelja Komore i Povjerenstva za žalbe o čemu će biti riječi pod točkom 6. dnevnog reda sjednice. Također je kao predstavnik Komore sudjelovao sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, o čemu je ukratko izvijestio.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da se Povjerenstvo konstituiralo 7. ožujka, te su donijeli plan i program rada Povjerenstva.

Plan rada Povjerenstva za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete jednoglasno je prihvaćen.
Plan rada Povjerenstva za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Također, predložili su Plan stručnih nadzora, koji je usvojen, te su sukladno planu provedena dva stručna nadzora. Smatra da bi se u medicinsko-biokemijskim laboratorijima koji ne sudjeluju u svim ciklusima vanjske kontrole kvalitete, te onim laboratorijima koji se reklamiraju da rade određene pretrage, a u odnosu na iste pretrage ne sudjeluju u nacionalnom programu vanjske kontrole kvalitete, trebao provesti izvanredni stručni nadzor.

I. Područno vijeće

Predsjednik I Područnog vijeća dr.sc. Goran Ferenčak, spec.med.biokemije, izvijestio je prisutne da je 25. travnja 2012. godine održan sastanak I Područnog vijeća, koji sastanak je održan istoga dana i na istom mjestu kao sastanak podružnice HDMBLM, s ciljem da što više delegata iz tog područnog vijeća bude prisutno, nažalost sastanku je prisustvovalo samo 8 delegata, te su prisutni izviješteni o aktivnostima Izvršnog odbora Komore.

II. Područno vijeće

Predsjednica II Područnog vijeća Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije je izvijestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora održano nekoliko sastanaka II Područnog vijeća, napomenula je da su članovi vrlo aktivni. Na navedenim sastancima je članstvo iscrpno obaviješteno o održanoj sjednici Izvršnog odbora, te je poticano na sudjelovanje u imenovanju kandidata za Sud Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore i Povjerenstva za žalbe. Poduprli sa inicijativu Radne skupine za osnivanje povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, te su poslali Katalog pretraga u Ured Komore.

III. Područno vijeće

Predsjednica III Područnog vijeća Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da je kao i uobičajeno, sastanak Područnog vijeća održan u sklopu sastanaka podružnice HDMBLM, i to 16. ožujka, kojom prilikom su prisutni obaviješteni o aktivnostima Izvršnog odbora Komore, s time da su odsutni izvješće dobili putem elektroničke pošte.

Obzirom je članica Radne skupine za sekundarnu zdravstvenu zaštitu obavijestila je o aktivnostima grupe. Naime, nezadovoljni odazivom ponovno su uputili dopis članstvu u nastojanju da će se povećati odaziv te pokazati interes članstva za osnivanjem Povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Od 350 članova, 128 je odgovorilo na upućeni dopis, a 16 se izjasnilo da želi aktivno sudjelovati u radu Povjerenstva.

Izvršni odbor je usvojio izvješće Radne grupe za zdravstvenu zaštitu, te konstatirao da je potrebno pokrenuti postupak izmjene Statuta HKMB, kako bi se osnovalo Povjerenstvo za sekundarnu zdravstvenu zaštitu.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područnog vijeća Jelena Čargonja, spec.med.biokemije i lab.medicine je sukladno uputama predsjednika Komore, za organiziranje sastanka u područnim vijećima, organizirala i održala sastanak sa delegatima V Područnog vijeća, samo se jedan delegat nije odazvao. Na sastanku je obavijestila o aktivnostima Izvršnog odbora Komore, te je svaki delegat dobio zadatak da elektroničkom poštom obavijesti daljnje članove Područnog vijeća, nakon čega je svaki delegat nju kao predsjednicu Područnog vijeća obavijestio kome je upućen izvještaj sa sastanka, te tko je odgovorio na elektroničku poštu.

Imenovanje člana Povjerenstva za ekonomska pitanja

Na prijedlog Povjerenstva za ekonomska pitanja predlaže se za člana Povjerenstva imenovati Vlastu Zovko, spec.med.biokemije, te da se Skupštini Komore uputi prijedlog Povjerenstva za imenovanjem mr.sc. Sanje Dželajlije, mag.med.biochem. za predsjednicu Povjerenstva.

Razmatrajući dosadašnje radno iskustvo predloženih, Izvršni odbor je jednoglasno odlučio sljedeće, usvajaju se prijedlozi Povjerenstva za ekonomska pitanja o imenovanju Vlaste Zovko, spec.med.biokemije za člana Povjerenstva, te o upućivanju prijedloga Skupštini za imenovanje mr.sc. Sanje Dželajlije, mag.med.biochem. za predsjednicu Povjerenstva, uz uvjet da se prije održavanja Skupštine 19. lipnja 2012. godine uputi zamolba za očitovanjem Vlasti Zovko, mag.med.biochem. o prihvaćanju uloge predsjednice Povjerenstva, u tom slučaju će se Skupštini uputiti prijedlog da se Vlasta Zovko, mag.med.biochem. imenuje za predsjednicu Povjerenstva, a mr.sc. Sanja Dželajlija za člana Povjerenstva.

Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog kandidata za predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja Komore i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe, koji će se prijedlog uputiti Skupštini Komore.

Prijedlog kandidata za predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja Komore i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Predsjednik Komore uvodno napominje da su na izmjenama i dopunama Pravilnika radila tri povjerenstva Komore, Povjerenstvo za trajnu edukaciju, Povjerenstvo za staleška pitanja i Povjerenstvo za stručna pitanja.
Napominje da je u dijelu gdje je uočen propust u definiranom trajanju pojedinih područja u sklopu specijalizacije iz Analitičke toksikologije, i to da nedostaje određeni broj mjeseci specijalizacije do ukupnog trajanja od 48 mjeseci, traženo mišljenje prof. Plavšića koji je sudjelovao u izradi Nacrta Pravilnika, te je sukladno njegovom mišljenju nadopunjeno trajanje programa navedene specijalizacije.
Dr. Honović iznosi primjedbu na izmjene i dopune članka 34. Pravilnika, gdje se propisuje mogućnost „ubrzanih“ specijalizacija za magistre medicinske biokemije zaposlene u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, i to da jedan od uvjeta treba biti pohađanje poslijediplomskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
Rasprava se također nastavlja i o uvjetima za „ubrzanu“ specijalizaciju iz Analitičke toksikologije, i to u odnosu na godine života, a obzirom zainteresirani članovi taj uvjet ne ispunjavanju.
Članovi Izvršnog odbora su zaključili sljedeće, uvjeti za „ubrzanu“ specijalizaciju iz Analitičke toksikologije, što se tiče godina života, i to u odnosu na donju granicu treba smanjiti na 40 godina
Uz 3 (tri) glasa protiv i 10 (deset) glasova za, Izvršni odbor donosi odluku da je za „ubrzanu“ specijalizaciju i iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine i iz Analitičke toksikologije, uvjet pohađanje odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
Obzirom se o navedenim, kao i o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika, rasprava nastavlja i dalje bez konačnog usuglašavanja, Predsjednik Komore skida predmetnu točku s dnevnog reda sjednice, te će se o istoj točki raspravljati na idućoj sjednici Izvršnog odbora.

Predsjednik Komore iznosi Izvršnom odboru stav da je trenutak da se uskladimo s događanjima u Europskoj uniji vezano za zbivanja u struci i promjenama nazivlja, odnosno uvođenju nazivlja specijalista laboratorijske medicine, te u skladu s tim razmislimo o mogućnosti otvaranja specijalizacija za magistre farmacije i doktore medicine. Na taj način bi s mogle izbjeći paralelne specijalizacije, te bi se zaštitila struka. Naglašava i da bi u toj situaciji HKMB davala licencu navedenim strukama.
Napominje da je u tom slučaju potrebno program nastave preraspodijeliti i približiti programu obrazovanja specijalista laboratorijske medicine na Europskoj razini.
Navedeno bi značilo i nužnu promjenu programa poslijediplomskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, odnosno ustroja odgovarajućeg programa poslijediplomskog studija na drugom medicinskom fakultetu.

U skladu s europskim kretanjima vezano za razvoj i nazivlje struke, uz 1 (jedan) glas protiv i 12 (dvanaest) glasova za, Izvršni odbor se izjasnio da se prilikom izrade novog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktorima medicine i magistrima farmacije omogući specijalizacija iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine i iz Analitičke toksikologije.

Razno

Predsjednik Komore izvještava prisutne da je Ekspertno povjerenstvo za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija usvojilo dva zahtjeva za priznavanje inozemnih kvalifikacija, te je dano pozitivno mišljenje Nini Grabarić i Mariji Crnković, i to da su završetkom Magistarskog studija Laboratorijska biomedicina na Fakultetu za farmaciju Sveučilišta u Ljubljani, stekle kompetencije koje odgovaraju kompetencijama magistara medicinske biokemije članova HKMB.

Prisutni raspravljaju o vanjskoj kontroli kvalitete rada koju za potrebe stručnog nadzora Komore provodi HDMBLM, te zaključuju da je nužno postaviti zahtjeve koji se moraju ispuniti da bi se dala suglasnost „novom“ tijelu HDMBLM za provođenje iste kontrole, a sve u svrhu mogućeg poduzimanja korektivnih radnji, odnosno pomoći članstvu.

Rasprava se nastavlja o dopisu Darka Ilića, mag.med.biochem. koji navodi određene nesukladnosti u vanjskoj kontroli kvalitete rada, zaključak je prisutnih da je potrebno zatražiti službeno očitovanje od HDMBLM kao provoditelja vanjske kontrole kvalitete rada.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content