5. sjednica Izvršnog odbora održana 6. veljače 2009.


Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava o radu u 2008. godini | Razrješenje prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec voditeljstva i članstva u Povjerenstvu za stručni nadzor i unapređenje kvalitete na vlastiti zahtjev | Imenovanje predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete | Razrješenje Jasminke Violić, mag.med.biokemije članstva u Povjerenstvu za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu na vlastiti zahtjev | Sklapanje ugovora o djelu za pravne poslove i obavijest o natječaju | Prijedlog za promjene naknada za troškove vezane uz tečaj | Različito

Predloženi je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava o radu u 2008. godini
  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Razrješenje prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec voditeljstva i članstva u Povjerenstvu za stručni nadzor i unapređenje kvalitete na vlastiti zahtjev
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 5. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 6. Razrješenje Jasminke Violić, mag.med.biokemije članstva u Povjerenstvu za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu na vlastiti zahtjev
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 7. Imenovanje novog člana Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 8. Sklapanje ugovora o djelu za pravne poslove i obavijest o natječaju
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 9. Prijedlog za promjene naknada za troškove vezane uz tečaj
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 10. Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2008. i financijski plan za 2009.
  Doc.dr.sc. Nada Vrkić
 11. Različito
  Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora

  Zapisnik 4. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

  Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

  Predsjednik Komore izvjestio je prisutne o radu Komore od protekle sjednice Izvršnog odbora:

  – 29. studenog 2008. godine održan je sastanak članova Komore zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa temom: Prijedlog reforme zdravstvenog sustava,

  – u prosincu 2008. godine predsjednik Komore i Ivana Delić, dipl.ing.med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstevnu zaštitu i privatnu praksu sudjelovali su u radionici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na izradi Prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedloga Izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
  – u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u prosincu 2008. godine predsjednik Komore sudjelovao je u radu Radne skupine za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite za 2009. godinu,

  – u proteklom razdoblju Komora je uputila Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje mišljenja na sljedeće akte:

  • Nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na
  • zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
  • Nacrt Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje
  • ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima
  • Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

  – 30. prosinca 2008. godine održana je sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

  – u siječnju 2009. godine održan je sastanak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na kojem se razgovaralo o uvjetima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,

  – 13. siječnja 2009. godine mr.sc. Branka Rekić kao predstavnik Komore prisustvovala je sastanku u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi gdje se još jednom razgovaralo o provođenju zdravstvene reforme i tom prilikom su predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi tražili podršku svih zdrvastvenih Komora u provođenju reforme zdravstva. HKMB je dala podršku zdravstvenoj reformi, ali je ukazano i na probleme koji se mogu očekivati u provedbi,

  – u siječnju 2009. godine na još jednom sastanku u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje pokušalo se argumentima ukazati da je ugovaranje primarne zdravstvene zaštite za 2009. godinu lošije od prošlogodišnjeg. Argumenti nisu prihvaćeni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

  – 27. siječnja 2009. godine održana je sijednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

  – 27. siječnja 2009. godine održan je sastanak sa v.d. ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomirom Strizrepom, dr.med., na kojem je dobiveno obećanje da će se poraditi na poboljšanju ugovornog statusa medicinsko-biokemijkih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

  – 31. siječnja 2009. godine održan je sastanak članova Komore zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa temom: Ugovaranje laboratorijske dijagnostike u 2009. godini,

  – tijekom siječnja 2009. godine poduzete su radnje vezane za postupak angažiranja novog pravnog savjetnika Komore.

  Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2008. i financijski plan za 2009.

  Predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja, doc.dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je prisutne o održanom sastanku na kojem je gospođa Ljiljana Egić, knjigovođa Komore prezentirala financijsko poslovanje Komore. Gospođa Ljiljana Egić dala je kratak pregled financijskog poslovanja članovima Izvršnog odbora. Izvijestila je prisutne o prihodima i rashodima u 2008. godini. Komora je financijsko poslovanje završila sa viškom prihoda od 17.967,00 kn.

  Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2008. godinu jednoglasno je prihvaćen.

  Izvješće Podrućnih vijeća i Povjerenstava o radu u 2008. godini

  Povjerenstvo za trajnu edukaciju

 Predsjednica Povjerenstva prof.dr.sc. Karmela Barišić izvjestila je, da su u prošloj godini održani sljedeći tečajevi trajne edukacije:

  • Trombociti, 15. ožujka 2008., voditelj: prof.dr.sc. Renata Zadro
  • Novi pristup dijagnostici i liječenju metaboličkog sindroma, 26. travnja 2008., voditelj: doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
  • Osnove biostatistike u svakodnevnoj praksi, 22. studenog 2008., voditelj: doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić

Uvidom u analizu anketnih upitnika tečajevi trajne edukacije su uspješno održani.
U proteklom razdoblju članovi Povjerenstva za trajnu edukaciju sudjelovali su u izmjenama u organizaciji tečajeva trajnog usavršavanja s obzirom na strukturu anketnog upitnika, evaluaciji provjere stečenog znanja na tečaju i izdavanju potvrdnica.
Verificirana su dva tečaja trajne edukacije u organizaciji drugih institucija.

Organizirana su tri skupna ispita.

Članovi Povjerenstva odobrili su tri programa izobrazbe zbog proširenja djelatnosti za:

  • Zvjezdanu Dubravčić, KBC Zagreb, mentor: Dunja Rogić
  • Rinu Marušić, KB Split, mentor: Ilza Salamunić
  • Josipa Laginju, KBC Rijeka, mentor: Elizabeta Fišić

Povjerenstvo za trajnu edukaciju pokrenulo je reviziju programa 6- dnevnih organiziranih boravaka u KB/KBC, te uputilo zamolbu medicinsko-biokemijskim laboratorijima KB/KBC, da nove prijedloge programa dostave u Tajništvo Komore. Od pet pristiglih prijedloga dva su prihvaćena, a za ostala tri prijedloga zatražene su nadopune.

Donešen je plan tečajeva trajnog usavršavanja u 2009. godini:

  1. Organizacija i upravljanje MBL, ožujak 2009., voditelj: prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
  2. Laboratorij i klinika – sučelje o kojem se premalo govori, travanj 2009., voditelj: doc.dr.sc. Dunja Rogić ( verificiran 2008. )
  3. Dijagnostika bolesti štitnjače, listopad/studeni 2009. voditelj: mr.sc. Željka Bukovec-Megla
  4. Alergije – novosti u dijagnostici i terapiji, studeni 2009, voditelj: dr.sc. Renata Topić Zrinski
  5. Akreditacija MBL, prosinac 2009., voditelj: prof.dr.sc. Elizabeta Topić
  6. Koagulacija, siječanj/veljača 2010., voditelj prof.dr.sc. Renata Zadro.

  Povjerenstvo za stručna pitanja

Dr.sc. Lorena Honović izvjestila je, da su u 2008. godini održana dva sastanka Povjerenstva, a ostala komunikacija odvijala se putem telefona i elektroničke pošte. Iz plana rada Povjerenstva, provedena je anketa o harmoniziranim vrijednostima te imenivano Povjerenstvo za harmonizaciju, čime je započela nadopuna dokumenta Harmonizacija laboratorjskih nalaza iz područja općih pretraga.

Prikupljeni su podaci o medicinsko-biokemijskim laboratorijima unutar privatnih poliklinika u kojima je proveden stručni nadzor.

U protekloj godini članovi Povjerenstva radili su na rješavanju pitanja i dopisa upućenih Povjerenstvu.

Krenulo se u pripremu pokretanja novog projekta Harmonizacije predanalitičke i poslijeanalitičke faze.

Također je završen projekt ubrzane specijalizacije iz medicinske biokemije.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Ivana Delić, mag.med.biokemije izvjestila je prisutne o sljedećim aktivnostima Povjerenstva:

  • 14. ožujka 2008. godine održan je sastanak u HZZO-u sa temom Ugovarnje PZZ za 2008. godinu koji je rezultirao uvođenjem ograničenja od 850 pretraga po standardnom timu opće/obiteljske medicine, te obvezom medicinsko-biokemijskih laboratorija da HZZO-u i ugovornim doktorima PZZ dostavljaju izvješća o izvršenju laboratorijskih pretraga,
  • Povjerenstvo je zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja davalo mišljenja na zaprimljene zahtjeve za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija,
  • U studenom 2008. godine u HZZO-u je održan sastanak predstavnika Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara sa temom vađenja krvi u ordinacijama PZZ,
  • U prosincu 2008. godine sudjelovalo se na radionici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na temu: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o osnovnom zdravstvenom osiguranju i Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju,
  • U studenom 2008. i siječnju 2009. godine održani su sastanci sa članovima Komore zaposlenim u primarnoj zdravstevnoj zaštiti,
  • U suradnji sa Povjerenstvom za ekonomska pitanja uspostavljena je suradnja sa Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu, kako bi se riješili problemi vezani uz sistematske preglede djece pri upisu u prvi razred osnovne školne

Povjerenstvo za staleška pitanja

Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je prisutne da su članovi Povjerenstva u suradnji sa članovima Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu dali nekoliko mišljenja na zaprimljene zahtjeva za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija.
U kolovozu i rujnu obavljeno je relicenciranje.
U suradnji sa prof.dr.sc. Dubravkom Čvorišćec izrađen je Prijedlog kadrovskih normativa za bolničke laboratorije koji je dostavljen članovima Izvršnog nadzora na mišljenje.
Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak istaknuo je problem kontakta sa predsjednikom i članovima Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, te je predložio da se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputi dopis sa zamolbom, da se preispita rad toga Povjerenstva i svakako zatraži očitovanje prof.dr.sc. Željka Romića, predsjednika tog Povjerenstva.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Doc.dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je o radu Povjerenstva u proteklom razdoblju:

  • Cjenik laboratorijskih pretraga potrebno je ažurirati prema novoj vrijednosti boda HZZO-a, te je donešen prijedlog da se ukalkulira bod iz sekundarne zdravstve zaštite ( 8,73 kn),
  • Organiziran je zajednički sastanak (7. veljače 2009. godine) sa Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu i Zavodom za javno zdravstvo kao početak stručne suradnje,
  • Članovi Povjerenstva razmatrali su mogućnost novog ustroja naplata članarina. Svi članovi raspravili su temu sa kolegama iz svojih sredina,
  • 04. veljače 2008. godine održan je financijski pregled poslovanja Komore u 2008. godini i završnog računa za 2008. godinu.

  Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvjetila je, da je u 2008. godini obavljen stručni nadzor u 9 medicinsko-biokemijska laboratorija (3 opća, 4 poliklinička, 1 bolničkom i 1 kliničkom), te su im izdana rješenja o provedenom stručnom nadzoru.
U proteklom je razdoblju održan sastanak Povjerenstva na kojem je dogovoreno održavanje tečaja za provoditelje stručnog nadzora u cilju obnove znanja i vještina u provođenju stručnog nadzora.
Izrađen je izvještaj o obavljenim stručnim nadzorima u 2008. godinu i dostavljen Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Dr.sc. Renata Zrinski Topić izvjestila je prisutne, da su se članovi Povjerenstva sastali jednom u prostorijama Komore, dok se je preostali rad organizirao kroz telefonske i e-sjednice.
U proteklom je razdoblju napravljen prijedlog Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije koji je tijekom prosinca 2008. godine i siječnja 2009. godine bio objavljen na web stranici Komore. Nitko se od članova Komore nije odazvao na javnu raspravu.
Dr.sc. Renata Zrinski Topić predložila je da se iz Kodeksa u članku 3. iz prvog stavka briše druga rečenica, a da se za stavak 2. i 3. konzultira pravnik.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

  • I Područno vijeće

Predsjednica I Podrućnog vijeća doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić izvjestila je, da je u proteklom razdoblju održan jedan sastanak I Područnog vijeća.

  • II Područno vijeće

Slavica Cerovec-Seve, spec.med.biokemije izvjestila je, da se sastanci II Područnog vijeća održavaju svakog mjeseca, te se raspravlja o aktualnim problemima u struci. Na posljednjem sastanku razgovaralo se o vađenju krvi u liječničkim ordinacijama i dostavi uzoraka u medicinsko-biokemijski laboratorij. Dopis sa navedom problematikom dostavljen je u tajništvo Komore.

  • III Područno vijeće

Ljerka Brijaček, mag.med.biokemije izvjestila je, da se sastanci III Područnog vijeća redovito održavaju, a provedene su sljedeće aktivnosti:

  • redovito se kontaktira sa članstvom putem telefona, a na sastancima se izvještava o radu Komore,
  • sudjelovalo se u prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi u medicinsko-biokemijskim laboratorijima zbog nove baze podataka,
  • prikupljali su se podaci u vezi sa potrošnjom za pretrage CRP, PV i okultno krvarenje,
  • u Područnom vijeću organizirana je podijela Odobrenja za samostalan rad,
  • sa članovima se kontaktiralo i razgovaralo o prijedlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i novim osnovanma za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
  • IV Područno vijeće

Ana Valčić, spec.med. biokemije izvjestila je da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora održan jedan sastanak Područnog vijeća na kojem se razgovaralo o aktualnim promblemima.

  • V Područno vijeće

Marica Juretić, mag.med.biokemije izvjestila se o sljedećim aktivnostima V Područnog vijeća:

  • održani su sastanci u okviru predavanja HDMB-a, gdje se članove Komore upoznaje sa radom Izvršnog odbora i ureda Komore i na kojima se raspravljalo o problemima u struci,
  • radilo se na prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi medicinsko-biokemijskih laboratorija za novu bazu podataka,
  • kontaktiralo se i poticalo članstvo na sudjelovanje u anketama Komore vezanim uz potrošnju CRP-a, PV-a i okultnog krvarenja kao i o harmonizaciji laboratorijskih nalaza,
  • održan je telefonski sastanak sa dostupnim članstvom i potaknulo ih se da pošalju svoja mišljenja i prijedloge na akte HZZO-a,
  • održan je sastanak na kojem je organizirana podjela Odobrenja za samostalan rad.

Razrješenje prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec voditeljstva i članstva u Povjerenstvu za stručni nadzor i unapređenje kvalitete na vlastiti zahtjev

Predsjednik Komore izvjestio je članove Izvršnog odbora o zahtjevu prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec za razrješenjem voditeljstva i članstva u Povjerenstvu za stručni nadzor i unapređenje kvalitete.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili zahtjev prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec.

Imenovanje predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Goran Bulatović, spec.med.biokemije predložio je prisutnim članovima Izvršnog odbora da se za predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalite imenuje dr.sc. Ines Vukasović koja je zaposlena u Zavodu za kliničku kemiju KB Sestre milosrdnice i voditelj je kontrole kvalitete u Zavodu.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili imenovanje dr.sc. Ines Vukasović predsjednicom Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete.

Razrješenje Jasminke Violić, mag.med.biokemije članstva u Povjerenstvu za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu na vlastiti zahtjev

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne o zahtjevu Jasminke Violić, mag.med.biokemije za razrješenjem članstva u Povjerenstvu za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu.
Ivana Delić, mag.med.biokemije, predsjednica Povjerenstva izvjestila je prisutne da je Jasminka Violić, mag.med.biokemije kao razlog razrješenje članstva u Povjerenstvu navela nezadovoljstvo radom Povjerenstva.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su zahtjev Jasminke Violić, mag.med.biokemije.

Sklapanje ugovora o djelu za pravne poslove i obavijest o natječaju

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne o održanim razgovorima vezanim uz angažiranje pravnog savjetnika Komore. Razgovori su vođeni sa odvjetnikom Markom Ujevićem, dipl.iur. koji je ponudio vrlo povoljan ugovor, kao i zastupanje članova Komore u eventualnim radnim sporovima. Predsjednik Komore predlažio je, da se gospodin Marko Ujević, odvjetnik imenuje ugovornim pravnim savjetnikom Komore.
Članovi Izvršnog odbora prijedlog su jednoglasno prihvatili.

Goran Bulatović, spec.med.biokemije, izvjestio je prisutne da je operativni rad Komore prema vanjskim institucijama kadrovski došao u deficit. Također je napomenuo da mr.sc. Branka Rekić kroz dvije godine odlazi u mirovinu, te se pojavio problem popunjavanja radnog mjesta tajnika Komore.
Predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora da podrže prijedlog za raspisivanje natječaja za pravnog savjetnika na neodređeno vrijeme koji će s vremenom preuzeti poslove tajnika.
Nakon rasprave donešena je odluka da se prijedlog o raspisivanju natječaja do daljnjega odgodi.

Prijedlog za promjene naknada za troškove vezane uz tečaj

Radna skupina za reviziju troškova tečajeva trajne edukacije izradila je prijedlog financiranja tečajeva. Prijedlog je članovima Izvršnog odbora iznijela i obrazložila doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić.
Nakon rasprave, predsjednik Komore predložio je da se o ovom prijedlogu još jednom razmisli.

Različito

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne da je potrebno u što kraćem roku osnovati tijelo koje će se brinuti o problematici bolničke zdravstvene zaštite. Za Radnu skupinu Izvršnog odbora za bolničku zdravstvenu zaštitu zadužena je doc.dr.sc. Dunja Rogić.

Goran Bulatović, spec.med.biokemije izvjestio je prisutne članove Izvršnog odbora da je potrebno napraviti korekciju članarine za 2009. godinu. Nakon rasprave članova Izvršnog odbora, predsjednik Komore predložio je da se na Skupštini predloži povećanje članarine na 650,00 kn godišnje.
Povjerenstvo za ekonomska pitanja ima zaduženje, da se za sljedeću godinu razradi model naplate članarine Hrvatske liječničke komore, te da se učini projekcija za članarinu vezanu uz postotak na plaću. Doc.dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je, da je Povjerenstvo za ekonomska pitanja razradilo navedenu mogućnost.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog povećanja članarine na 650,00 kn za 2009. godinu.

Mr.sc. Branka Rekić izvjestila je prisutne o pristiglom zahtjevu dr.sc. Milene Hasan za brisanjem iz registra Komore.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili zatjev dr.sc. Milene Hasan.

Tajnica Komore izvjestila je članove Izvršnog odbora, da je ured Komore izvršio klasifikaciju i arhiviranje registraturnog gradiva sukladno Zakonu o arhivskoj građi i Pravilniku o uredskom i arhivskom poslovanju, kao i da je pri završetku prijedloga za izlučivanje bezvrijednog registraturnog gradiva. Prema kategoriji stvaratelja i imatelja arhivske građe Komora je svrstana u I kategoriju. Za vođenje daljnjeg arhivskog poslovanja, Komora je pristupila internetskoj aplikaciji Hrvatskog državnog arhiva ARHINET.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content