2. sjednica Izvršnog odbora održana 16. travnja 2008.


Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore | Izvješće o poslovanju Komore | Plan stručnih nadzora za 2008. godinu i potvrđivanje dva nova provoditelja | Ugovaranje za 2008. godinu | Izvješće Povjernstva o radu u proteklom razdoblju | Izvješće o radu Područnih vijeća | Prijedlog Poslovnika o radu Područnih vijeća HKMB i Prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora HKMB | Odluka o reviziji cjenika i troškovnika Komore | Odluka o provedbi tečajeva trajne edukacije | Odluka o plaćanju zaostalih članarina za polaznike tečajeva | Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine članova koji obnavljaju zadnju Licencu prije odlaska u mirovinu i umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad | Prijedlog Skupštini da donese Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore | Prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja za brisanje dr.sc. Radojke Čalić Runje, dipl.ing med.biokemije, Martine Lukić, dipl. ing. med.biokemije i Prižmić Maje, dipl.ing.med.biokemije iz registra Komore | Različito

Predložen je i usvojen uz dopunu točke 16. sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 1. konstiturajuće sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore
 3. Izvješće o poslovanju Komore
 4. Plan stručnih nadzora za 2008. godinu i potvrđivanje dva nova provoditelja
 5. Ugovaranje za 2008. godinu
 6. Izvješće Povjerenstava o radu u proteklom razdoblju
 7. Izvješće o radu Područnih vijeća
 8. Prijedlog Poslovnika o radu Područnih vijeća HKMB
 9. Prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora
 10. Odluka o reviziji cjenika i troškovnika Komore
 11. Odluka o provedbi tečajeva trajne edukacije
 12. Odluka o plaćanju zaostalih članarina za polaznike tečajeva
 13. Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine članova koji obnavljaju zadnju Licencu prije odlaska u mirovinu i umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad
 14. Prijedlog Skupštini da donese Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore
 15. Prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja za brisanje dr.sc. Radojka Čalić Runje, dipl.ing med.biokemije, Martine Lukić, dipl. ing. med.biokemije i Prižmić Maje, dipl.ing.med.biokemije iz registra Komore
 16. Različito

– dopuna

 1. Reagiranje na tekstove objavljene u javnim glasilima; Glas Istre i Večernji list – Marica Juretić, dipl.ing.med.biokemije
 2. Reagiranje na tekstove objavljene u javnim glasilima; Glas Istre i Večernji list – Slavoljub Wagner, dipl.ing.med.biokemije

 

Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen uz primjedbu Marice Juretić, dipl.ing.med.biokemije da u zapisnik nije ušla dopuna točke Različito – Produženje radnog vijeka medicinskih biokemičara.
Navedena tema nije ušla u zapisnik iz razloga što nije vođena rasprava.

Izvješće predsjednika Komore

Predsjednik Komore podnio je izvješće za proteklo razdoblje:

– Uspješno su provedene promjene na prvom ovogodišnjem tečaju trajne edukacije. Promjene se odnose na anketu, provođenje pismenog dijela ispita te zbog racionalizacije troškova tečaja trajne edukacije potvrdnice o sudjelovanju izdaju se na zahtjev polaznika isključivo elektronskim putem u PDF formatu.
Za idući tečaj pitanja za ispit će biti objavljena na web stranici Komore i to dan poslije održavanja.

– Zahvaljujući aktivnostima Komore potpisan je sporazum između HZZO-a i HZZOZZR-a, kojim je regulirano da se postojeći kapaciteti medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite mogu koristiti i za medicinu rada.

– U proteklom razdoblju Komora je dala mišljenja na akte za Ugovaranje primarne zdravstvene zaštite za 2008. godine. Na Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Komora je dala negativno mišljenje (obrazloženje se nalazi na web stranici Komore), a pozitivno mišljenje na Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje prihvatio je prijedlog Komore, da sjednicama Upravnog vijeća Zavoda kao predstavnik Komore prisustvuje predsjednik Komore. Postignuto je, da je kao poseban članak u Izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ugrađeno ograničenje laboratorijske potrošnje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. «Tim opće/obiteljske medicine koji ima standardni broj osiguranih osoba može za svoje osigurane osobe prosječno mjesečno ostvariti 850 pretraga u laboratorijskoj dijagnostici»

– Na inicijativu predsjednika Komore održana su dva sastanka sa predstavnicima dviju udruga, HULM i HLU, koje okupljaju medicinsko laboratorijske inženjere (prvostupnik/prvostupnica medicinsko- laboratorijske dijagnostike, skraćenica: bacc.med.lab.dijagnostike). U narednom razdoblju potrebno je razmišljati o mogućoj suradnji sa navedenim udrugama.

– U okviru dosadašnjih aktivnosti od HZZO-a je zatražen uvid u ugovorne izvanbolničke medicinsko-biokemijske laboratorije koji ugovaraju specijalistiku. Iz HZZO-a je stigao odgovor sa popisom takovih laboratrija i uvaženom preporukom Komore da spomenuti medicinsko-biokemijski laboratoriji moraju imati edukaciju o proširenju opsega pretraga iz dijela specijalističkim pretraga.
U HZZO je upućen dopis vezan uz Nacionalni program otkrivanja karcinoma debelog crijeva u kojem smo tražili da se preispita odluka o provođenju projekta u HZZJZ i tražili, da se projekt provodi u medicinsko-biokemijskim laboratorijima primarne zdravstvene zaštite pod istim uvjetima kao u HZZJZ.
Dobili smo odgovor da je naš zahtjev proslijeđen u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

– U proteklom razdoblju pravni savjetnik Komore, tajnica i predsjednik Komore, započeli su sa radom na izmjenama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti. Sve predložene izmjene biti će objavljene na web stranici Komore.

– Voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija upućen je dopis sa zamolbom da izvjeste Komoru o kadrovskoj strukturi laboratorija (SSS, VŠ i VSS). Na temelju dobivenih podataka izraditi će se baza kadrova u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

– Ponovno je pokrenuta anketa o potrošnji vezanoj za CRP, ali i PV i okultno krvarenje na temelju koje će se izvršiti priprema za razgovore sa predstvanicima HZZO-a. Predsjednik Komore zamolio je predsjednike Područnih vijeća da se angažiraju i potaknu voditelje MBL-a da pošalju tražene podatke.

– U Hrvatskoj liječničkoj komori održan je sastanak na temu koordinacije Komora. Predsjednik Komore pokrenuo je inicijativu za organiziranjem zdravstvenih komora u koordinacijsko tijelo koje bi imalo veću snagu prema državnim institucijama. Prim. Hrvoje Minigo, predsjednik Hrvatske liječničke komore smatra da bi institucionaliziranje jakog komorskog tijela moglo za vršitelje dužnosti na vlasti u ovom času značiti negativan impuls, te da bi komore i nadalje trebale surađivati na način kao i do sada.

– Predsjednik Komore izvjestio je prisutne da je na sastanku Glavnog odbora HDMB ponovno pokrenuta inicijativa uspostave kolegija voditelja bolničkih laboratorija. Članovi Izršnog odbora podržali su prijedlog, a za pokretanje i vođenje kolegija zadužena je zamjenica predsjednika dr.sc. Dunja Rogić.

– Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec napomenula je da je potrebno ponovno pokrenuti suradnju Povjerenstva za stručna pitanja naše Komore i Povjerenstva za stručna pitanja Hrvatske liječničke komore.

Izvješće o poslovanju Komore

Dr.sc. Nada Vrkić, predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izvjestila je prisutne da je izvršen redovan pregled financijskog poslovanja Komore na kojem su bili prisutni članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja, knjigovođa, gospođa Blanka Mohač, dipl.oecc., rizničar doc.dr.sc. Jadranka Wagner, tajnik Komore mr.sc. Branka Rekić i ekonomski tehničar Sandra Burić. Pregledom financijske dokumentacije nije pronađena niti jedna nepravilnost. Pregledom prihoda i rashoda utvrđeno je stabilno financijsko poslovanje Komore.
Dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je prisutne da je na sastanku sa tajnicom Komore i ekonomskim tehničarom 10.03.2008. provedena inventura osnovnih sredstava i sitnog inventara. Utvrđena je sukladnost popisa i nađenih osnovnih sredstava kao i sitnog inventara, a neka su osnovna sredstva (zastarjelo računalo i pisač) predložena za otpis. Povjerenstvo se složilo s nalazom inventure i potvrdilo odluku za otpis navedenih osnovnih sredstava.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Izvješće o poslovanju Komore.

Plan stručnih nadzora za 2008. godinu i potvrđivanje dva nova provoditelja

Prof.dr.sc. Dubravska Čvorišćec, predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete upoznala je prisutne da Izvršni odbor na temelju Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti i Pravilnika o stručnom nadzoru, a na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete imenuje provoditelje stručnog nadzora i donosi Plan stručnih nadzora za tekuću godinu.

Povjerenstvo je predlažilo, a Izvršni odbor prihvatio imenovanje dva nova provoditelja stručnog nadzora koji su stekli uvjete za provoditelje (5 godina specijalističkog staža i provedena edukacija) , a to su dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije i mr.sc. Zoran Šiftar, spec.med.biokemije.

Predložen je sljedeći plan stručnih nadzora za 2008. godinu:

 1. OB Varaždin – Marija Kastelan
 2. Poliklinika Sunce,Zagreb – Zlata Flegar-Meštrić
 3. Klinika za tumore – Ksenija Fumić
 4. MBL Verica Pavičić Beljak – Danijela Polak Erceg
 5. Poliklinika Medikol, Zagreb – Ines Vukasović
 6. Poliklinika Dr- Obad, Split – Ada Sapunar
 7. Poliklinika Stela, Zagreb – Zoran Šiftar
 8. MBL Sunčica Popović – Danica Matišić
 9. Poliklinika za dječje bolesti Badem, Split – Ada Sapunar
 10. KB Dubrava – Renata Zadro
 11. DZ Senj – Elizabeta Fišić
 12. Poliklinika MEDICO-OSIGURANJE ZAGREB, Rijeka – Dunja Rogić
 13. MBL Snježana Stanković – Biserka Čonkaš
 14. OB Vukovar – Jadranka Wagner
 15. Poliklinika Analiza, Split – Dunja Meniga

 

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvjestila je da se uz Upitnik za samoprocjenu voditelju medicinsko-biokemijskog laboratorija u kojem se provodi stručni nadzor pošalje zahtjev za dostavu sljedećih podataka:

 1. organizacijska shema laboratorija
 2. popis zaposlenika po organizacijskoj shemi
 3. popis opreme
 4. popis pretraga

Ti podaci biti će važni za ažuriranje podataka u Komori.
Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec zamolila je da se nalaz o provedenom stručnom nadzoru šalje u elektronskom obliku na njenu e-mail adresu i adresu Komore kako bi se na taj način ubrzao postupak izdavanja Rješenja o mjerama za otklanjanje nesukladnosti sa stručnim standardima i roku za njihovo otklanjanje.

Predsjednik Komore zamolio je da provoditelji stručnog nadzora prilikom provođenja stručnog nadzora provjere da li medicinsko-biokemijski laboratorij ima ovjeren Cjenik laboratorijskih pretraga od strane Komore i da li medicinski biokemičar na zamjeni (zbog korištenja godišnjeg odmora ili bolovanja voditelja medicinsko-biokemijskog laboratorija) ima valjano odobrenje za samostalan rad i odobrenje Komore za zamjenski rad.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Plan provođenja stručnog nadzora, koji se bez datuma objavljuje na web stranici Komore.

Ugovaranje za 2008. godinu.

Predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, Ivana Delić, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je o održanom sastanku u HZZO-u 23. siječnja 2008. na kojem se razgovaralo o:

 1. mogućnosti kontrole laboratorijske potrošnje od strane liječničkih ordinacija i to po principu kućne njege; iskazivanje standarda u bodovima (700 bodova, a ne u postupcima), što HZZO nije prihvatio,
 2. povećanju glavarine na 30,02 kn za dipl.ing.med.biokemije i 34,24 kn za spec. med.biokemije, po principu liječničkih timova. Objašnjenje HZZO-a je bilo da povećanje nije moguće zbog drugačijeg kadrovskog sastava našeg tima,
 3. ugovaranju s medicinsko-biokemijskim laboratorijima bez voditelja, kao i ugovaranju specijalističkih pretraga u izvanbolničkim laboratorijima. HZZO će poduzeti odgovarajuće mjere,
 4. zajedničkom radu na temeljitoj reviziji osnovne mreže,
 5. troškovima uzimanja krvi zatvorenim sustavima i zbrinjavanju biološkog otpada (HZZO tvrdi da je u kalkulaciju standardnog tima laboratorijske dijagnostike na godišnjoj razini uključen trošak vakutejnera, biološkog otpada i transport uzoraka u iznosu od 100.000,00 kn). Zatražena je kalkulacija, koja je Komori i dostavljena,
 6. materijalnim troškovima vezanim uz određivanje CRP. Ponovno je dogovoreno da se prati potrošnja i sa Zavodom analiziraju dobiveni podaci, kako bi se konačno povećanjem glavarine taj trošak i regulirao.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Izvješće o Ugovaranju u 2008. godini.

Izvješće Povjerenstva o radu u proteklom razdoblju

Povjerenstvo za stručna pitanja

Dr.sc. Lorena Honović izvjestila je da je u prostorijama Komore održan 1. konstituirajući sastanak Povjerenstva za stručna pitanja na kojem je prihvaćen plan rada Povjerenstva. Članovi Povjerenstva redovito komuniciraju telefonskim putem i elektroničkom poštom.
Na početku rada Povjerenstva članovi su dali mišljenje o Pravilniku o specijalističkom usavršavanju medicinskih biokemičara s posebnim osvrtom na projekt ubrzane specijalizacije u PZZ, a kronologija vezana uz specijalizaciju upućena je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.
Pokrenut je dugotrajan postupak nadopune i revizije Harmonizacije laboratorijskih nalaza u području specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije i području općih pretraga. U tu svrhu učinjen je upitnik za voditelje medicinsko-biokemijskih laboratorija uz koji je potrebno poslati postojeći dokument Harmonizacije.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić,dipl.ing.med.biokemije izvjestila je prisutne da je 09.02.2008. održan 1. konstituirajući sastanak na kojem je prihvaćen plan rada Povjerenstva. O radu Povjerenstva podnešeno je izvješće u točci 5. dnevnog reda.
Predsjednica Povjerenstva uspostavila je kontakt sa predstavnicima Hrvatske liječničke komore, te će se uspostaviti kontakt sa Hrvatskom Komorom medicinskih sestara kako bi se pokušao riješti problem vađenja krvi. Do početka ljeta potrebno je pripremiti sve potrebne podatke kako bi se krenulo u razgovore sa navedenim institucijama.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Dr.sc. Renata Zrinski Topić izvjestila je prisutne o održanom 1. konstituirajućem sastanku na kojem je prihvaćen plan rada Povjerenstva.
Upućen je dopis prof.dr.sc. Mirjani Sabljar-Matovinović, predsjednici Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore s ciljem da se razmotri mogućnost izrade zajedničkog medicinskog kodeksa. Iz Hrvatske liječničke komore stigao je odgovor da su zainteresirani za suradnju, ali na razini predsjednika Hrvatske liječničke komore i predsjednika naše Komore, te da je Kodes medicinske etike i deontologije Hrvatska liječnička komora donijela. Članovi Povjrenstva planiraju do ljeta završiti prijedlog Kodeksa etike i deontologije uz pomoć pravnog savjenika Komore, te objaviti prijedlog Kodeksa na web stranici Komore kako bi članovi Komore mogli dati svoje mišljenje i prijedloge. Dr.sc. Renata Zrinski Topić smatra da će konačna verzija Kodeksa biti gotova do kraja godine.

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvjestila je prisutne da je Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i objavljen je u Narodnim novinama.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je prisutne da je održan 1. konstituirajući sastanak na kojem je prihvaćen plan rada Povjerenstva.
U proteklom razdoblju uspostavljen je kontakt sa Društvom za školsku i sveučilišnu medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kako bi se pokušao riješti problem vađenja krvi djeci za upis u prvi razred. Sastanak – okrugli stol predviđen je za lipanj o.g.
Lidija Baturina, dipl.ing.med.biokemije napravila je izračun troška koji se odnosi na otpad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Trošak koji se odnosi na otpad iznosi 0,06 kn po pretrazi i treba se objaviti na web stranici Komore.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

 Prof.dr.sc. Karmela Barišić izvjestila je prisutne da je 11.02.2008. godine održan 1. konstituirajući sastanak Povjerenstva za trajnu edukaciju na kojem je donesen plan rada, te usvojene promjene koje se odnose na provedbu tečajeva trajne edukacije i to u postupaku prijave, provjere znanja, anketnog upitnika, ispitnog povjerenstva i načina izdavanja potvrdnica. Predsjednica Povjerenstva izvjestila je nadalje, da se dvorana na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu može subotom koristiti za održavanje tečajeva trajne edukacije.
Na sastanku je usvojen program dodatne izobrazbe u KBC-u Zagreb za proširenje djelatnosti za Zvjezdanu Dubravčić, dipl.ing.med.biokemije.
Nakon konstituirajuće sjednice članovi Povjerenstva prihvatili su putem elektronske pošte program dodatne izobrazbe za proširenje djelatnosti u KB Split za Rinu Marušić, dipl.ing.med. biokemije.
Predsjednica Povjerenstva izvjestila je o dva održana sastanka u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na temu priznavanja kvalifikacija. Budući je prof.dr.sc. Elizabeta Topić imenovana u Radnu skupinu za pripremu pregovora za poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije – 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, dogovoreno je da se pozave na sljedeću sjednicu Izvršnog odbora.

Povjerenstvo za staleška pitanja

 Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je prisutne da je odražan 1. konstituirajući sastanak Povjerenstva za staleška pitanja na kojem je donešen plan rada Povjerenstva.
Sa prof.dr.sc. Dubravkom Čvorišćec održan je sastanak na kojem se ponovno raspravljalo o kadrovskim normativima bolničkih laboratorija, a prijedlog će biti upućen u ured Komore.
Zbog novih zahtjeva za otvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija potrebno je napraviti reviziju Pravilnika o radu Povjerenstava za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratrorija.
U narednom razdoblju zatražiti će se upis nazivlja magistar medicinske biokemije u Registar zanimanja Republike Hrvatske.
Predsjednik Komore podsjetio je, da je na prošloj sjednici zamolio članove Povjerenstva za staleška pitanja da se ispita regulativa u EU za davanje mišljenja ili suglasnosti za osnivanje MBL-a. Također je potrebno ispitati da li su ugovorni bolnički i izvanbolnički medicinsko-biokemijski laboratoriji limitirani za rad za samo jednog ugovaratelja ili mogu parelno raditi za više njih.
Podaci bi se trebali dobiti do početka srpnja o.g.

Izvješće o radu Podrućnih vijeća

I Područno vijeće

Dr.sc. Ana-Maria Šimundić izvjestila je prisutne da je prema usmenom dogovoru s tajnicom Komore poslala dopis voditeljima bolničkih medicinko-biokemijskih laboratorija sa zahtjevom da u ured Komore dostave popis djelatnika zaposlenih u laboratoriju njihovih ustanova.
Sastanak I Područnog vijeća održati će se nakon ove sjednice.

II Područno vijeće

Slavica Cerovec-Sever, spec.med.biokemije izvjestila je prisutne da se sastanci Područnog vijeća održavaju u okviru predavanja HDMB. U proteklom razdoblju radilo se na prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi medicinsko-biokemijskih laboratorija, a trenutno je u tijeku prikupljanje potrebne dokumentacije vezane uz CRP.

III Područno vijeće

Ljerka Brijaček, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je prisutne da se sastanci Područnog vijeća održavaju u okviru predavanja HDMB. U proteklom razdoblju radilo se na prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi medicinsko-biokemijskih laboratorija, a trenutno je u tijeku prikupljanje potrebne dokumentacije vezane uz CRP.

IV Područno vijeće

Predsjednica Područnog vijeća Ana Valčić, spec.med.biokemije izvjestila je da se sastanci održavaju u okviru predavanja HDMB, 8-9 puta godišnje. Održan je sastanak na kojem se članstvo izvjestilo o zaključcima sa 1. konstituirajuće sjednice.
Sljedeći sastanak je planiran za 18.04.2008.

V Područno vijeće

Marica Juretić, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je prisutne da se sastanci Područnog vijeća održavaju u okviru predavanja HDMB. U proteklom razdoblju radilo se na prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi medicinsko-biokemijskih laboratorija, a trenutno je u tijeku prikupljanje potrebne dokumentacije vezane uz CRP.

Prijedlog Poslovnika o radu Područnih vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Mr.sc. Branka Rekić, tajnik Komore, izvjestila je prisutne da je gospodin Miroslav Radić, dipl.iur. pripremio Prijedlog Poslovnika o radu Područnih vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara koji su usklađeni sa Statutom Komore. U navedenim normativnim aktima učinjena su samo nomotehnička usklađivanja.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Prijedlog Poslovnika o radu Područnih vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Odluka o reviziji cjenika i troškovnika Komore

Dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je da su članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja napravili prijedlog revizije Cjenika i Troškovnika Komore na koji su članovi Izvršnog odbora dali suglasnost elektronskim putem. Dr.sc. Nada Vrkić još jednom je dala kratak pregled revidiranog Cjenika i Troškovnika Komore u odnosu na dosad važeći.
Članovi Izvršnog odbora raspravljali su o Troškovniku Komore, te su dali primjedbu na visinu iznosa za lekturu i recenziju priručnika. Predsjednik Komore predložio je da prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec, dr.sc. Dunja Rogić, dr.sc. Ana-Maria Šimundić i prof.dr.sc. Karmela Barišić izrade prijedlog Troškovnika Komore koji će biti na raspravi na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.
Posebno treba obratiti pažnju na iznose za lekturu, recenziju i predavače.
Rok za izradu i dostavu prijedloga Troškovnika Komore je 30 dana.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Cjenik Komore i Troškovnik Komore uz prijedlog za moguću reviziju Troškovnika Komore u dijelu koji se odnosi na lekturu, recenziju i visinu honorara za predavače.

Odluka o provedbi tečajeva trajne edukacije

Prof.dr.sc. Karmela Barišić izvjestila je prisutne o sljedećim promjenama vezanim uz provedbu tečajeva trajne edukacije:

 1. ukidanje ispitnog povjerenstva i obvezu pregledavanja ispitnih testova od strane voditelja,
 2. ispitna pitanja dobivaju se drugi dan po održanom tečaju, a objavljuju se na web stranici Komore,
 3. polaznici su dužni vratiti ispunjene testove najkasnije 15-ti dan od dana održavanja tečaja,
 4. ako se u navedenom roku ne vrati ispunjeni test neće se dobiti bodovi,
 5. potvrdnice će se izdavati na zahtjev polaznika tečaja i to isključivo elektronskim putem u PDF formatu,
 6. prijavnice za tečaj mogu se slati putem pošte i putem elektronske pošte.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili odluku o provedbi tečajeva trajne edukacije.

Odluka o plaćanju zaostalih članarina za polaznike tečajeva

Budući da postoji problem naplate članarina, predsjednik Komore predložio je da se donese Odluka o nemogućnosti prisustvovanja tečaju trajne edukaciju ukoliko nije podmirena zakonska obveza člana prema Komori, a to je plaćanje članarine.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog i donijeli Odluku da polaznici tečajeva ne mogu prisustvovati tečaju, ako nisu podmirili zaostalu članarinu.

Prijedlog Skupštini da donese Odluku o plaćanju članarine članova koji obnavljaju zadnju Licencu prije odlaska u mirovinu i umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad

Predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora za suglasnost da se od članova Skupštine zatraži donošenje Odluke o plaćanju članarine članova koji obnavljaju zadnje Odobrenje za samostalan rad prije odlaska u mirovinu i umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad. Trenutno u Komori dug za članarinu kolega i kolegica koji imaju važeće Odobrenje za samostalan rad, nisu pohađali tečajeve trajne edukacije, a nalaze se pred odlaskom u mirovinu iznosi 8000,00 kn. Iz tog je razloga potrebno da se prilikom izdavanja posljednjeg Odobrenja za samostalan rad, u okviru zakonskih mogućnosti osigura redovito plaćanje članarine za spomenute članove.
Predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora da razmisle o ovom problemu i da svoje mišljenje dostave u ured Komore do početka svibnja.
Članovi Izvršnog odbora zamoljeni su da do početka svibnja pošalju prijedlog o visini članarine za umirovljenike koji žele obnoviti Odobrenje za samostalan rad, kao i visini članarine za umirovljenike kojima vrijedi licenca.
Prijedlozi će se proslijediti pravnom savjetniku Komore, kako bi se Odluke mogle pripremiti za Skuštinu Komore.

Prijedlog Skupštini da donese Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore

Predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora za suglasnost da se od delegata Skupštine zatraži donošenje Odluke o visini upisnine za članove koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele se ponovno upisti u registar Komore.
Radi se o članovima koji nisu radili u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti, nisu pohađali tečajeve trajne edukacije, nemaju važeće Odobrenje za samostalan rad i na vlastiti zahtjev su ispisani iz registra Komore.
Prijedlog predsjednika Komore je da ponovna upisnina u registar Komore iznosi 15.000,00 – 20.000kn.
Nakon rasprave članova Izvršnog odbora donešena je odluka da se o ovom problemu razmisli i da se prijedlozi pošalju u ured Komore i rasprave na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.

Prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja za brisanje dr.sc. Radojke Čalić Runje, dipl.ing med.biokemije, Martine Lukić, dipl. ing. med.biokemije i Prižmić Maje, dipl.ing.med.biokemije iz registra Komore

Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je o članovima Komore koji ne ispunjavaju zakonske obveze koje zahtjeva članstvo u Komori, te je Povjerenstvo za staleška pitanja izradilo prijedlog za brisanje iz Registra Komore za:

 1. Dr.sc. Radojka Čalić Runje, koja je nazaposlena, Odobrenje za samostalan rad isteklo je 12.03.2003. godine, ima 0 bodova, ne odgovara na niz upućenih dopisa o statusu u Komori, dug članarine iznosi 1900,00 kn,
 2. Martina Lukić, dipl.ing.med biokemije, koja je nazaposlena, Odobrenje za samostalan rad isteklo je 05.10.2005. godine, ima 8 bodova, ne odgovara na niz upućenih dopisa o statusu u Komori, dug članarine iznosi 2300,00 kn,
 3. Maja Prižmić, dipl.ing.med biokemije, zaposlena u Plivi. Odobrenje za samostalan rad isteklo je 15.06.2005. godine, ima 8 bodova, ne odgovara na niz upućenih dopisa o statusu u Komori, dug članarine iznosi 3300,00 kn.

Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja i donijeli odluku o brisanju iz Registra Komore Radojke Čalić-Runje, Martine Lukić i Maje Prižmić.

Odluka o brisanju članova iz Registra Komore objavit će se na web stranici Komore.

Različito

Na prijedlog Marice Juretić, dipl.ing.med.biokemije, na dnevni red pod točkom Različito stavljeno je pitanje objave članaka u javnim glasilima, a vezanim uz laboratorijske usluge na području Istarske županije.
Predsjednik Komore rekao je, da se predmeti ovog tipa trebaju rješiti na sastanku Područnog vijeća, a ukoliko to nije moguće predmet se rješava na sjednici Izvršnog odbora.
Dr.sc. Lorena Honović dala je pojašnjenje navedenog problema budući da se radi o njenim izjavama vezanim uz rad medicinsko-biokemijskog laboratorija Opće bolnice Pula. Demantij na objavljene članke u Glasu Istre i Večernjem listu dao je ravnatelj Opće bolnice Pula, 29.03.2008. godine u navedenim glasilima.
U Komoru je stigao prijedlog za nadopunu točke Različito od Slavoljuba Wagnera, dipl.ing.med.biokemije. Dopis Slavoljuba Wagnera, dipl.ing.med.biokemije, predsjednik Komore pročitao je članovima Izvršnog odbora u cijelosti.
Članovi Izvršnog odbora smatraju da Slavoljubu Wagneru, dipl.ing.med.biokemije, ne treba uputiti odgovor jer su njegovi navodi pogrešni. Komora nema Sud časti i pogrešno je navedena prosječna potrošnja laboratorijskih pretraga po liječničkom timu koji ima standardni broj osiguranih osoba. Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog prof.dr.sc. Karmele Barišić da se ubuduće ovakva problematika ne stavlja na dnevni red sjednica Izvršnog odbora Komore.
Predsjednik Komore izvjestio je članove Izvršnog odbora da je u skorije vrijeme potrebno izraditi novu mrežu bolničkih i izvanbolničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija. Prijedlog nove bolničke i izvanbolničke mreže medicinsko-biokemijskih laboratorija zajednički će raditi Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, Povjerenstvo za staleška pitanja i Povjerenstvo za stručna pitanja.
Mr.sc. Branka Rekić izvjestila je, da je nakon razgovora sa predstavnicima udruga inženjera laboratorijske medicine donešen prijedlog, da se oformi radna grupa koja bi predložila suradnju sa navedenim udrugama.

Radnu grupu sačinjavali bi:

 1. Mr.sc. Blanka Petres
 2. Dr.sc. Dunja Rogić
 3. Prof.dr.sc. Elizabeta Topić
 4. Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
 5. Miroslav Radić, dipl.iur.
 6. Prof.dr.sc. Karmela Barišić
 7. Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak
 8. Beba Pavlović, spec.med.biokemije
 9. Andreja Nimac, dipl.ing.med.biokemije
 10. Dijana Bjelinski, spec.med.biokemije
 11. Prof.dr.sc. Željko Romić
 12. Edi Perović, spec.med.biokemije

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanje članova Radne grupe.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content