17. sjednica Izvršnog odbora HKMB održana 18. veljače 2014.


Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija | Imenovanje Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija | Imenovanje Povjerenstva za usporedbu obrazovnih programa | Prijedlog i popis laboaratorija za provjeru kompetencija koje prizlaze iz Pravilnika, te definiranje liste provoditelja koji će biti uključeni u proces provjere kompetencija i liste provoditelja stručnog nadzora | HDMBLM – dopuštenje promjene dokumenta Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije | Razno

ZAPISNIK
17. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

17. sjednica Izvršnog odbora održana je 18. veljače 2014. godine s početkom u 15,00 sati u Uredu Komore, Zagreb, Eugena Kumičića 5/II, soba 203.

Prisutni članovi Izvršnog odbora:

 1. Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 2. Mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem.
 3. Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab. medicine
 4. Edo Karaban, spec.med.biokemije i lab. medicine
 5. Dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije
 6. Sanja Kačkov, mag.med.biochem.
 7. Ana Valčić, spec.med.biokemije
 8. Dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije
 9. Dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije
 10. Biljana Vukmir Turković, spec.med.biokemije
 11. Dr.sc. Ružica Galović
 12. Doc.dr.sc. Vatroslav Šerić (Vesna Horvat, spec.med.biokemije prenijela ovlasti odlučivanja)
 13. Doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije

Ostali prisutni: Sandra Burić, ekonomski tehničar.

Odsutni: Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab. medicine, Jelena Čargonja, spec.med.biokemije i lab.medicine, Helena Dražević, dipl.iur.

Predsjednik Komore izvjestio je članove Izvršnog odbora da je razlog iznenadnog sazivanja sjednice Izvršnog odbora primitak zahtjeva za priznavnaje inozemne stručne kvalifikacije na koji smo dali mišljenje odnosno rješenje te ušli u proces žalbe od strane podnositelja zahtjeva. Budući da u periodu kada je pokrenut postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije nismo imali Pravilik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija niti smo imali razrađene sve potrebne korake za rješavanje zahtjeva, morali smo postupati prema pravilniku Ministarstva zdravlja vazanom za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji je u osnovi malo bolje pojašnjen tekst Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sljedeća tema zbog koje je sazvana sjednica Izvršnog odobora u tako kratkom roku, a zbog koje je pozvano i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju je vrlo delikatna. Prije iznošenja dnevnog reda predsjednik Komore zamolio je prisutne za diskreciju.

Predsjednik komore iznio je teme o koijima će se raspravljati na današnjoj sjednici:

 1. Prihvaćanje Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 2. Imenovanje Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 3. Imenovanje Povjerenstva za usporedbu obrazovnih programa
 4. Definirati popis laboratorija za provjeru kompetencija koje prizlaze iz Pravilnika te definirati listu provoditelja koji će biti uključeni u proces provjere kompetencija
 5. HDMBLM – dopuštenje za promjenom dokumenta Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije
 6. Razno

Tema zbog koje je na ovu sjednicu pozvano Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju je dopis koji je predsjednik Komore dobio od nekoliko dobavljača laboratorijske opreme. Dopis je podijeljen svinm prisutnim na sjednici Izvršnog odbora sa zamolbom da dopis na kraju sjednice vrate.
Radi se o dopisu Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (dalje u tekstu: HDMBLM) koje je išao prema dobavljačima laboratorijske opreme sa zahtjevom za donacijama za sponzoriranje studijskih programa i putovanja. S obzirom na ozbiljnost situacije koja može proizaći iz dopisa predsjednik je prije bilo kakve reakcije prema HDMBLM-u htio čuti mišljenje Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju i članova Izvršnog odbora. Reakcija prema društvu biti će rezultat današnjih zaključaka.
Komora i HDMBLM trebali bi u sustavu zdravstva težiti neovisnosti, svako sponzoriranje je gubitak nezavisnosti i gubitak autonomnosti u odlučivanju, cijeli problem je etički upitan. Predsjednik Komore je napomenuo da je svako sponzorstvo bilo kakvih aktivnosti društva ili komora direktno utječe na povečanje cijena laboratorijskih prizvoda.
Predsjednik Komore otvorio je raspravu te zamolio prisutne za mišljenje.
Prisutni su raspravljali o dopisu i inicijativi HDMBLM-a, te spomenuli problematiku financiranja odlazaka na stručne skupove, smatraju da namjera nikako nije bila negativna i da na taj način mogu biti stipendirani mlađi članovi koji u matičnim ustanovama teže dolaze do sredstava za stručne skupove, međutim stipendije mogu dobiti samo članovi HDMBLM-a.
Nadalje javlja se problem stupnja objektivnosti i nazavisnosti prilikom pisanja pojedinih smjernica koje radi HDMBLM na uzorku određenog dobavljača koji je eventualno bio i donator za stručne skupove.

Sanja Kačkov, mag.med.biochem., zamolila je da se sa članovima svog Povjerenstva povuče na nekoliko minuta kako bi raspravili o problematici.

Nakon rasprave Sanja Kačkov, mag.med.biochem., iznosi stav Povjerenstva. Članovi Povjerenstva smatraju da je ideja dobra, ali treba diskretno skrenuti pažnju na mogući sukob interesa kao posljedicu ovakvog načina poslovanja.

Predsjednik Komore se složio sa odlukom Povjerenstva, dopis će prije upućivanja HDMBLM-u ići na čitanje članovima Izvršnog odbora.

Predsjednik Komore zahvalio se članovima Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju za sudjelovanje u ovoj točci dnevnog reda.

Ad 1. Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Članovi Izvršnog odbora dobili su Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, učinjena je revizija dokumenta prema prijedlozima sa prošle sjednice Izvršnog odbora.
Predsjednik Komore dao je pregled učinjenih izmjena:

 • Članak 1. – uveden je izraz za muško-ženski rod
 • Članak 9. i 10.- izmjena postotka sukladnosti kompetencija
 • U sva tijela uključen je HDMBLM
 • iz članka 19. izbrisan je popis laboratorija za period prilagodbe, predsjednik Komore smatra da je laboratorij prilagodbe, laboratorij u kojem kandidat može zasnovati radni odnos.

Prijedlog je da se u tekstu Pravilnika na svim mjestima na kojima se spominje specijalist medicinske biokemije doda „specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine“ i „specijalist analitičke toksikologije“.

Dr.sc. Ines Vukasović postavila je pitanje o proceduri objavljivanja Pravilnika u Narodnim Novinama.
Predsjednik Komore smatra da je ideja dobra i da ćemo se raspitati o postupku.

Prijedlog Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Predsjednik Komore, temeljem Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija predlaže sljedeće članove Povjerenstva:

 1. Prof.dr.sc. Jozsef Petrik – voditelj studija medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 2. Goran Bulatović, spec.med.biokemije – predsjednik Komore
 3. Doc.dr.sc. Vatroslav Šerić – član Komore
 4. Dr.sc. Lorena Honović – član Komore
 5. Doc.dr.sc. Mirjana Mariana Kardum Paro – član HDMBLM-a

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3. Imenovanje Povjerenstva za usporedbu obrazovnih programa

Predsjednik Komore, temeljem Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija predlaže sljedeće članove Povjerenstva

 1. Prof.dr.sc. Tihana Žanić Grubišić – Predstavnik Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 2. Prof.dr.sc. Dunja Rogić – predstavnik Komore
 3. Doc.dr.sc. Željko Debeljak – predstavnik HDMBLM-a

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 4. Prijedlog i popis laboaratorija za provjeru kompetencija koje prizlaze iz Pravilnika, te definiranje liste provoditelja koji će biti uključeni u proces provjere kompetencija i liste provoditelja stručnog nadzora

Predsjednik Komore zamolio je predsjednicu Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete i predsjednicu Povjerenstva za stručna pitanja da predlože listu odnosno popis laboratorijima u kojima će se vršiti provjera kompetencija i popis provoditelja stručnih nadzora za rad u Povjerenstvu za procjenu kompetencija.

Prijelozi će se članovima Izvršnog odbora poslati putem e-pošte.

Ad 5. HDMBLM – dopuštenje promjene dokumenta Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije

Iz HDMBLM-a stigao je dopis sa inicijativom izmjene Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije i nadogradnjom pojedinih članaka. Stvar je proceduralne naravi, te iz toga razloga članovi Izvršnog odbora nisu dobili dokument na uvid. Društvo je 2009. godine tražilo dozvolu odnosno suglasnot da od Komore preuzme dokument Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije kao svoj dokument, na što Komore nije imala nikakvih prigovora. Budući da Komora u ovom trenutku nema potrebe mijenjati postojeći dokument, ne vidi se razlog zašto se upuštati u izmjenu trenutnog dokumenta.
Sanja Kačkov, mag.med.biochem, predsjednica Povjerenstva za etiku i deontologiju HDMBLM-a iznijela je u kojem smjeru se dokument misli mijenati, radi se o člancima kojima su definirane odredbe vezane uz odlaske na stručne skupove u organizaciji turističkih agencija. (članak 19., 20. i 21.)
Predsjednik Komore je stava da se Kodeks Komore neće mijenjati u navedenom smjeru budući Komora ne organizira stručna usavršavanja preko turističkih agencija te daje prijedlog da HDMBLM radi svoj dokument Kodeksa.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6. Razno

Predsjednik Komore iznio je problematiku na kojoj će se raditi u narednom periodu:

 • Pokrenuti će se prepiska sa Ministarstvom zdravlja da se pokrene rad Povjerenstva za medicinsku biokmiju i laboratorijsku medicinu
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije – čeka se konačan stav Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta vezano uz provođenje pripravničkog staža u okviru nastave na fakultetu i ishodi učenja

Povjerenstvo za stručna pitanja
Dr.sc. Lorena Honović iznijela je prijedlog da se temeljem nacionalnih preporuka za uzimanje uzoraka venske krvi, a i temeljem ostalih preporuka koje se očekuju što iz HDMBLM-a, što iz nekih drugih organizacija, formira unutar Povjerenstva za stručna pitanja, Radna skupina za izradu Pravilnika za procjenu i prihvaćanje smjernica. Potrebno je propisati kriterije što sve snjernice trebaju zadovoljavati da bi postale preporučene ili obvezujuće.
Prof.sc.sc. Dunja Rogić dala je smjernice za izradu kriterija putem dokumenta AGREE INSTRUMENT, koji se nalazi na inernetu i omogućen mu je slobodan pristup.
Kada se dokument sa kriterijima izraditi poslati će se članovima Izvršnog odbora na prihvaćanje.

Članovi Izvršnog odbora dali su podršku dr.sc. Loreni Honović za izradu spomenutog dokumenta.

Osnivanje Sindikata medicinskih biokemičara
Dr.sc. Ružica Galović izvjestila je da je na posljednjem sastanku I Područnog vijeća pokrenuta inicijativa za osnivanje Sindikata medicinskih biokemičara, zatražena je pomoć od ureda Komore. Na prijedlog Predsjednika Komore formirana je Radna skupina za osnivanje Sindikata medicinskih biokemičra. Za početne aktivnosti dogovoreno je da mogu koristiti prostorije Komore.

Plan tečajeva trajne edukacije za 2014. godinu, Organizirani boravci u 2014.godini
Dr.sc. Renata Zrinski Topić dala je odgovor na pitanje dr.sc. Ines Vukasović vezano uz prihvaćanje plana tečajeva trajne edukacije za 2014. godinu, a koje se odnosi na različite kriterije po kojima su prihvaćeni tečajevi za ovu godinu.
Dr. Zrinski Topić je pojasnila da smo na posljednjoj sjednici kada je plan tečajeva za 2014. godinu prihvaćan imali prijavljena dva tečaja sa uskospecifičnim temama koji se ne mogu održati a da Komora ne uloži određena sredstva u organizaciju tečaja i da je iz tog razloga potrebno ići na preinaku organizacije tečajeva.
Jedan voditelj je prijedlog prihvatio, dok se drugi zahvalio i rekao da ne želi ići u preinaku tečaja.
Kako je sjednica održana 27.11.2013. godine, a formalne prijave su otvorene do 30.11.2013. godine, zadnji dan prijava u ured Komore pristigla je još jedna prijava. Budući je jedan tečaj otpao, prijava pristigla u zadnji čas razmatrala se na Povjerenstvu koje je donijelo odluku da je prijedlog tečaja kvalitetan i da će svojim sadržajem privući veliki broj polaznika i na taj način osigurati financijsku konstrukciju koja će pokriti trošak od 8 predavača i dvije pauze, dok će svi honorari biti umanjeni temeljem odluke donešene na protekloj sjednici.
Dr.sc. Renata Zrinski Topić osvrnula se na organizaciju Organiziranih boravaka te izvjestila je odaziv na dopise koijim se voditelje kliničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija pozivalo na reviziju programa organiziranih boravaka u lipnju i u studenom bio slab te je u u prosincu išao još jedan podsjetnik. Odazvali su se KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Sestre Milosrdnice i KB Sveti Duh. Osim programa Kliničke bolnice Sveti Duh, svi ostali programi ostali su isti te je temeljem toga donešen zajednički prijedlog Povjerenstva za trajnu edukaciju i Povjerenstva za stručna pitanja za provođenje programa organiziranih boravaka u 2014. godini:

 • da se programi organiziranih boravaka odobre samo ustanovama koje su se očitovale na dopise Komore (njih 4),
 • da se sam program organiziranog usavršavanja ne objavljuje na mrežnoj stranici Komore nego da se za potrebe pojedinih kandidata naprave programi koji njima trebaju, što je Pravilnikom i predviđeno. Svaki program koji bi se pojeinačno radio za pojedinog kanditata mora doći na provjeru i odobrenje Povjerenstvu za trajnu edukaciju i Povjerenstvu za stručna pitanja.
 • da na mrežnu starnicu stavi obavijest o novonastaloj situacije te se dopis sa pojašnjenjem uputi voditeljima organiziranih boravaka kako bi svi bili upoznati sa promjenama.

Dr.sc. Renata Zrinski Topić zamolila je prisutne za mišljenje.
Nakon rasprave prihvaćen je prijedlog da sve ustanove ostanu i u 2014. godini, popis ustanova neće ići na mrežnu stranicu Komore, potencijalni kandidat dogovara temu sa voditeljem organiziranog boravka, program se šalje na procjenu Povjerenstvu za trajnu edukaciju i Povjerenstvu za stručna pitanja.
Većinom glasova članova Izvršnog odbora prijedlog je prihvaćen.
Protiv prijedloga glasali su: Goran Bulatović, spec.med.biokemije, dr.sc. Renata Zrinski Topić, dr.sc. Lorena Honović.

Dr.sc. Lorena Honović želi upoznati prisutne da se u bolnicama radi nova sistematizacija radnih mjesta unutar čega se pojavljuje katalog poslova kojim su definirana radna mjesta koja su predviđena u bolnicama. Iz dokumenta koji su dobili na uvid proizlazi da opisi poslova nisu dobro definirani posebno odnos inžinjera laboratorijske dijagnostike i srednjih tehničara. Prijedlog dr.sc. Lorene Honović je da se naprave preinake u opisu poslova te predlaže da se pruži pomoć kolegama kojima će to biti potrebno.

Predsjednice Povjerenstva za stručna pitanja i Povjerenstva za trajnu edukaciju smatraju da postoji potreba da se dokument Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine ugradi u novi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije.
Prijedlog je da se formira Radna grupa za izradu Priloga i novog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije. predsjednice Povjerenstava dostavit će prijedlog članova Radne grupe.
Prijedlog je prihvaćen.

Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine izvjestio je da je zajedno sa Sanjom Kačkov, mag.med.biochem, Predsjednicom Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju napravio popis ustanova koje na mrežnim stranicama oglašavaju usluge laboratorija, a nemaju medicinsko-biokemijske laboratorije niti se referiraju na suradne medicinsko-biokemjiske laboratorije kao i popis ustanova koje nude specijalističke pretrage, a imaju zaposlenog magistra medicinske biokemije.

Dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je da smo zprimili izvještaj CROQALM-a o medicinsko-biokemijskim laboratorijima koji u 2013. godini nisu sudjelovali u nacionalnoj kontroli kvalitete, pitanje dr.sc. Ines Vukasović je da li je potrebno o tome izvijestiti Ministarstvo zdravlja.

Dr.sc. Zrinski Topić podsjetila je na razgovor o mogućnosti sudjelovanja u vanjskoj kontroli kvalitete ukoliko ne postoji mogućnost sudjelovanja u nacionalnoj kontroli kvalitete, a sudjelovanje bi se dokazivalo slanjem certifikata u ured Komore.

Smatra se da je lakše kontrolirati sudjelovanje u nacionalnoj kontroli kvalitete budući nema mehanizma kontrole provođenja vanjske kontrole kvalitete i obveze dostave certifikata.

Nakon rasprave o navedenoj problematici, donesena je odluka da se voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija i ravnateljima/sanacijskim upraviteljima ustanova pošalje pismo upozorenja u kojem treba naglasiti da nesudjelovanje u nacionalnoj kontroli kvalitete povlači automatsku negativnu ocjenu prilikom provođenja stručnog nadzora, te pokretanje inspekcijskog nadzora pri Ministarstvu zdravlja.

Prijedlog dr.sc. Zrinski Topić je da se za 2014. godinu svim voditeljima i ravnateljima ustanova uputiti dopis da je kontrola kvalitete obavezna i da se može obavljati u bilo kojem tijelu koje kontrolu provodi, uz obvezu dostave certifikata o sudjelovanju te da u tom slučaju CROQALM nije obavezan.

Članovi Izvršnog odbora smatraju da prijedlog nije u skladu s dogovorom s HDMBLM-om.

Dr.sc. Lorena Honović zatražila je dozvolu Izvršnog odbora za proširenje liste provoditelja stručnog nadzora, a odnosi se na područje Dalmacije i Slavonije, te dozvolu za pripremu provođenja edukacije za provoditelja stručnog nadzora.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog.

Dr.sc. Ines Vukasović i dr.sc. Lorena Honović ukazale su na potrebu izrade preporuke odnosno smjernice za odabir suradnog medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Sastanak je završio u 17,30 sati.

Zapisnik izradila: Sandra Burić

Predsjednik HKMB: Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content