4. sjednica Izvršnog odbora održana 29. listopada 2008.


Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće o provedenom relicenciranju | Iz rada povjerenstava | Iz rada Područnih vijeća | Upravina ocjena | Plan edukacije za zaposlenike Komore za 2009. godinu | Različito

Predloženi je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće o provedenom relicenciranju
  Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak
 4. Iz rada Povjerenstava
  Izvještavaju predsjednici Povjerenstava
 5. Iz rada Područnih vijeća
  Izvještavaju predsjednici Područnih vijeća
 6. Upravina ocjena
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 7. Plan edukacije za zaposlenike Komore za 2009. godinu
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 8. Različito
Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 3. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne o radu Komore od protekle sjednice Izvršnog odbora:

– 14.07.2008. godine u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi održan je sastanak vezan uz probleme glavarine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Problem je dobro argumentiran, a predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje rekli su da za povećanje glavarina nema sredstava.

– Isti dan je održan sastanak sa državnim tajnikom za zdravstvo Antom Zvonimirom Golemom, dr.med., na kojem se razgovaralo o suranji Komora i Ministarstva, kao i o problemu koji je nastao odlaskom u mirovinu diplomiranih inženjera medicinske biokemije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i problemu dobivanja novih ugovora o zakupu. Sastanak sa istom temom održan je i 11.08.2008.

– Krajem kolovoza od strane HZZO-a upućen je dopis Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u kojem se govorilo o ukidanju medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstveno zaštiti i transferu laboratorijskog rada u bolničke ustanove. Komora je tražila mišljenje medicinskih biokemičara zaposlenih u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na temelju zaprimljenih mišljenja Komora je uputila dopis Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, koji je u cijelosti objavljen na web stranici Komore.

– Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije, Komora je bila dužna do 30.10.2008. godine Ministarstvu zdravstve i socijalne skrbi proslijediti plan specijalizacija, što je i učinjeno.

– 29. 10.2008., održan je sastanak u HZZO-u sa dr. Tihomirom Strizrepom na kojem se razgovaralo o problemima primarne zdravstvene zaštite. Dogovoreno je da HZZO neće prilikom kontrola ulaziti u tumačenje prava iz radnog odnosa. Također je dogovoreno da se kod kontrole nad ugovorenim subjektima vrši nadzor isključivo vezan uz ugovorne obveze.

Na sastanku se razgovaralo o problemu u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti gdje se obrađuje 30% izvanbolničkih pacijenata po sistemu ponavljanja nalaza. Budući da postoji Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće medicinske biokemije dr. Tihomir Strizrep predložio je, da problem treba riješiti unutar naše Komore i u suradnji sa Hrvatskom liječničkom komorom.

Izvješće o provedenom relicenciranju

Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je, da je relicenciranje provedeno bez većih problema, te da je 06. listopada 2008. godine održan sastanak na kojem se raspravljalo o zahtjevima za produženje Odobrenja za samostalan rad za sljedeće članove Komore koji nisu imali ispunjene uvjete za obnavljanje licence:

– Zamolba mr.sc. Ljiljane Zaninović, dipl.ing.med.biokemije riješena je pozitivno, te joj se može izdati Odobrenje za samostalan rad.

– Dobrila Kosanović, dipl.ing.med.biokemije, Vesna Mlinarević, dipl.ing.med.biokemije i Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokemije ne udovoljavaju postavljene bodovne uvjete i imaju nepodmirene obveze uz plaćanje članarine, te im se ne može obnoviti Odobrenje za samostalan rad.

– Marija Včelik, dipl.ing.med.biokemije i mr.sc. Anka Zubčić moraju se izjasniti žele li polagati skupni ispit i na taj način steći uvjete za obnovu Odobrenja za samostalan rad.

Iz rada Povjerenstva

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR I UNAPREĐENJE KVALITETE
Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvjestila je, da je u proteklom razdoblju održan sastanak provoditelja stručnog nadzora na kojem se upozorilo na nepoštivanje rokova prema protokolu za provođenje stručnog nadzora.

U veljači ili ožujku 2009. godine održati će se tečaj za provoditelje stručnog nadzora. Potrebno je revidirati i dopuniti upitnik za samoprocjenu i provoditelje stručnog nadzora bolje upoznati sa zakonskim propisima.

POVJERENSTVO ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU
Dr.sc. Renata Zrinski Topić izvjestila je prisutne da su članovi Povjerenstva napravili prijedlog Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije. Tekst je potrebno pravno dotjerati za što se zadužuje gosp. Miroslav Radić nakon čega Kodeks treba objaviti na web stanici Komore u svrhu provođenja javne rasprave.Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije.

POVJERENSTVO ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PRIVATNU PRAKSU
Ivana Delić, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je da su u proteklom razdoblju članovi Povjerenstva održali telefonski sastanak na kojem se raspravljalo o opravdanosti osnivanja Poliklinike Medicus iz Osijeka. Mišljenje je prosljeđeno u ured Komore. Također se raspravljalo o aktualnim problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA
Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je prisutne da je u proteklom razdoblju održan e-sastanak na kojem se raspravljalo o zahtjevima za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad.
Od ostalih aktivnosti Povjerenstva ostalo je otvoreno:

 • regulativa u EU za davanje mišljenja ili suglasnosti za osnivanje MBL-a
 • kadrovski normativi bolničkih laboratorija

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA
Dr.sc. Lorena Honović izvjestila je da je održan zajednički sastanak sa Povjerenstvom za trajnu edukaciju na kojem se raspravljalo o pristiglim zahtjevima za dodatno usavršavanje iz Poliklinike Glavić i Poliklinike Dr. Obad.

Stav oba Povjerenstva je bio, da se zaključno sa donošenjem Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije i zakonskoj odredbi po kojoj u Poliklinici mora biti specijalist medicinske biokemije, oba zahtjeva ne prihvate.Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili stav oba Povjerenstva vezan uz zahtjeve za dodatno usavršavanje.U proteklom razdoblju provedena je ankete o harmonizaciji laboratorijskih nalaza čiji su rezultati dali dobre smjernice za daljni rad. Sljedom toga potrebno je imenovati novo Povjerenstvo za harmonizaciju.
Prijedlog članova Povjerenstva za harmonizaciju su:
– prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec
– doc.dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić
– prof.dr.sc. Elizabeta Topić
– prof.dr.sc. Jadranka Sertić
– prof.dr.sc. Drago Batinić
– dr.sc. Lorena Honović

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.U smislu rješavanja navedenih problema potrebno je učiniti izmjene dijelova Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga i dijelova Pravilnika o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji.

Dr.sc. Lorena Honović izvjestila je o upitu vezanom uz ovjeru nalaza u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u kojem nema zaposlenog diplomiranog inženjera medicinske biokemije. Naputak vezan za rješavanje problema Povjerenstvo za stručna pitanja objaviti će na web stranici Komore.Dopredsjednica Komore dr.sc. Dunja Rogić izvjestila je članove Izvršnog odbora o sudjelovanju na sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na kojem se raspravljalo o Nacrtu Zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Iz rada Područnih vijeća

I. PODRUČNO VIJEĆE
Doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić izvjestila je da je održan sastanak na kojem su prisutni članovi Komore upoznati sa radom Izvršnog odbora i ureda Komore, te se raspravljalo o problemima u struci.

II. PODRUČNO VIJEĆE
Slavica Cerovec-Sever, spec.med.biokemije izvjestila je da je uz predavanje na održanom sastanku organizirana podjela Odobrenja za samostalan rad.III PODRUČNO VIJEĆE
Ljerka Brijaček, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je prisutne da je održan sastanak na kojem je bilo organizirano podizanje Odobrenja za samostalan rad. Na sastanku se razgovaralo o dopisu HZZO-a u kojem se govorilo o ukidanju medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstveno zaštit i transferu laboratorijskog rada u bolničke ustanove.IV PODRUČNO VIJEĆE
Ana Valčić, spec.med.biokemije izvjestila je prisutne da je u rujnu održan sastanak na kojem je bilo organizirano podizanje Odobrenja za samostalan rad. Na sastanku se razgovaralo o dopisu HZZO-a u kojem se govorilo o ukidanju medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i transferu laboratorijskog rada u bolničke ustanove.V PODRUČNO VIJEĆE
Marica Juretić, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je da je održan sastanak na kojem je organizirana podjela Odobrenja za samostalan rad.

Upravina ocjena

Izvršni odbor kao Uprava Komore dužan je krajem godine donijeti Upravinu ocjenu za uspostave sustava upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001:2000.
Predsjednik Komore dao je kratak pregled ulaznih podataka za upravinu ocjenu sustava.Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Upravinu ocjenu sustava.

Plan edukacije za zaposlenike Komore za 2009. godinu

Predsjednik Komore predložio je da se za iduću godinu predvide dva tečaja za mr.sc. Branku Rekić, tajnika Komore i dva tečaja za Sandru Burić, ekonomskog tehničara. Tečajevi mogu biti iz područja struke i područja sustava upravljanja kvalitetom.
Prijedlog predsjednika Komore članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili.

Različito

Dr.sc. Mario Štefanović, spec.med.biokemije je temeljem Uredbe Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi imenovan za predstavnika Komore za utvrđivanje uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti u privatnoj praksi. Dana 09.09.2008. dr.sc. Mario Štefanović podnio je Izvršnom odboru molbu za razrješenje od ove dužnosti.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content