12. sjednica Izvršnog odbora održana 14. svibnja 2007.


Utvrđivanje Prijedloga Statuta HKMB | Prijedlog Pravilnika o izboru tijela HKMB | Različito

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora
  2. Utvrđivanje Prijedloga Statuta HKMB
  3. Prijedlog Pravilnika o izboru tijela HKMB
  4. Različito

Zapisnik 12. sjednice Izvršnog odbora

Utvrđivanje Prijedloga Statuta HKMB

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Prijedlog Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara, koji se upućuje u daljnju proceduru.

Nakon provedene javne rasprave na Nacrt Statuta HKMB prihvaćene su sljedeće izmjene i dopune:

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
Pravo biranja tijela Komore, a članovi iz članka 6. stavka 1. ovog Statuta i pravo izbora u ta tijela s time da kandidati za predsjednika Komore moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. ovog Statuta.

Članak 10. stavak 3.
Prihvaćena je primjedba Gorana Bulatovića, spec.med.biokemije da Skupština Komore imenuje zamjenika predsjednika, a ne da ga bira.

Članak 12. stavak 3.
Usvojena je primjedba mr.sc. Verice Pavičić-Beljak da tijela Komore nastavljaju svoju funkciju najduže šest mjeseci po isteku mandata, a ne dvanaest mjeseci.

Članak 19. točka 3.
Usvojen je prijedlog Gorana Bulatovića, spec.med.biokemije da Izvršni odbor ne predlaže kandidata za predsjednika, već utvrđuje listu kandidata za predsjednika Komore.

Članak 19. točka 24.
Usvojen prijedlog mr.sc. Verice Pavičić-Beljak da se «Izvršnom odboru» briše iz navedene točke članka 19.

Članak 19. točka 44.
Usvojen prijedlog mr.sc. Verice Pavičić-Beljak tako da stavak 44. glasi:
Daje prethodno mišljenje na akt Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje način provođenja plana i programa mjera zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite i drugih osnova za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima koji čine mrežu zdravstvene djelatnosti, uključujući stavove Povjerenstva za privatnu praksu iz njegove nadležnosti.

Članak 22.
Usvojen prijedlog Zdenke Knežević, dipl.ing.med.biokemije, dodan je stavak 3. koji glasi:
Ako je predsjednik iz primarne zdravstvene zaštite predložit će kandidata za zamjenika predsjednika iz sekundarne zdravstvene zaštite, a ako je predsjednik iz sekundarne zdravstvene zaštite predložit će zamjenika iz primarne zdravstvene zaštite.

Slavoljub Wagner, dipl.ing.med.biokemije ukazao je na pogrešku u članku 26. u popisu I Područnog vijeća, Županija Zagrebačka je pod rednim brojem 5. a Županija Bjelovarsko-Bilogorska pod rednim brojem 6.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvjestila je da to nije pogreška nego pod broj 5. treba ubaciti Županiju Bjelovarsko-Bilogorsku budući da su članovi toga vijeća zbog loše povezanosti s Varaždinom zatražili da ostanu u I Područnom vijeću.

Članak 42. točka 6.
Usvojena je primjedba mr.sc. Verice Pavičić-Beljak tako da točka 6. glasi:
Predlaže Izvršnom odboru način zastupanja interesa članova Komore kod sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim zavodima i društvima.

Članak 43. stavak 1. i 2.
Usvojen je novi sastav Povjerenstva za privatnu praksu:

Povjerenstvo za privatnu praksu ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova.

Predsjednik Povjerenstva za privatnu praksu prilikom predlaganja kandidata za članove Povjerenstva obvezan je predložiti kandidate iz redova medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu, iz redova medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu u zakupu i iz redova medicinskih biokemičara koji obavljaju medicinsko-biokemijsku djelatnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nisu u zakupu, a prema propisima bi trebali biti u zakupu.

S obzirom na novi sastav Povjerenstva za privatnu praksu dr.sc. Branka Kunović predložila je i dopunu naziva Povjerenstva, tako da glasi Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, što je prihvaćeno.

Članak 44. točka 2. i novi stavak 2.
Usvojena je izmjena članka 44. koji utvrđuje poslove Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, tako da točka 2. glasi:

Zastupa interese medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu kod sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za osnovno zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim zavodima i društvima.

Usvojeno je da se doda stavak 2. članka 44. koji glasi:

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu bavi se cjelokupnom problematikom medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu, medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu u zakupu i medicinskih biokemičara koji obavljaju medicinsko-biokemijsku djelatnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nisu u zakupu, a prema propisima bi trebali biti u zakupu.

Prijedlog Pravilnika o izboru tijela HKMB

Gospodin Miroslav Radić, dipl.iur. dao je pregled Nacrta Pravilnika o izboru tijela HKMB.

Članak 4.
Županija Bjelovarsko-Bilogorska prebacuje se iz II Izborne jedinice u I Izbornu jedinicu.

Članak 31. stavak. 3.
Briše se riječ Skupština i stavak glasi:
Izvršni odbor utvrđuje listu kanditata za predsjednika Komore.

Članak 34. stavak 3. i stavak 4.dopunjuju se i glase:
Ako kandidat za zamjenika predsjednika ne bude imenovan, predsjednik Komore može na istoj sjednici Skupštine predložiti drugog kandidata.

Ako Predsjednik Komore ne predloži drugog kandidata ili niti drugi kandidat ne bude imenovan, postupak imenovanja će se ponovno provesti u roku šest mjeseci.

Pravni savjetnik Komore napomenuo je da Pravilnik o izboru tijela HKMB stupa na snagu danom davanja suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi na Statut HKMB.

Članovi Izvršnog odbora prihvatili su Nacrt Pravilnika o izboru tijela HKMB jednoglasno.

Različito

Ponovno je ukazano na problem uzimanja uzoraka venske krvi djece u dobi do 7 godina života.

Predsjednica Komore izvjestila je, da se 23. siječnja 2007. godine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputio dopis sa zamolbom da se izda obvezujući naputak da se djeci u dobi do 7 godina života uzimaju uzorci krvi u ordinacijama liječnika specijalista pedijatra ili tamo gdje nema pedijatra u ordinaciji liječnika opće medicine. Također je zamoljeno da se u naputku izričito naznači da je za uzimanje venske krvi kod navedene dobne skupine djece odgovoran specijalist pedijatar odnosno liječnik opće medicine.
Obzirom da do danas nema odgovora, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputit će se požurnica.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina, izvjestila je o održanom okruglom stolu 10. svibnja 2007. godine na temu znanja, vještina i kompetencija magistra medicinske biokemije u prostorijama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Prisutni su bili predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predstavnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, predstavnici Hrvatskog društva medicinskih biokemičara i predstavnici Hrvatske komore medicinskih biokemičara, a raspravljalo se o definiranju znanja, vještina i kompetencija magistra medicinske biokemije u skladu s Hrvatskim nacionalnim kvalifikacijskim okvirom i prilagodbom nacionalnog zakonodavstva pravnoj stečevini EU. Također se raspravljalo o rješavanju pitanja specijalizacije, odnosno na koji način ubrzati donošenje novog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika.

Predsjednica Komore izvjestila je o sudjelovanju na godišnjem sastanku Slovačkog društva za kliničku kemiju u Bratislavi na kojem je dodjeljena nagrada za europska dostignuća u području kliničke kemije za 2007. i 2008. godinu. Dobitnica nagrade za 2008. godinu je prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvjestila je nadalje, da se na sastanku raspravljalo o problemu koji se pojavljuje u zemljama tranzicije kao posljedica ulaska u EU i širenja tržišta, a to je pojava lanaca laboratorija iz zemalja EU koji preuzimaju laboratorije u Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, te nude izuzetno niske cijene za laboratorijske pretrage.

Usvojen je prijedlog da se dopuni naputak za voditelje tečajeva u smislu ograničenja broja slajdova koje predavači mogu koristiti za svoja predavanja.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content