8. sjednica Izvršnog odbora HKMB održana 21. ožujka 2013.


Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2012. godinu | Ispis iz registra Komore | Razno

Predložen je i usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2012. godinu
 5. Ispis iz registra Komore
 6. Razno
  • inicijativa Marine Čeprnja, mag.med.biochem. za izmjenom Pravilnika o kategorizaciji pretraga
  • imenovanje članova Ekspertnog povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
  • problematika referentnih intervala
  • revizija troškovnika Komore (umanjivanje honorara za voditelje i predavače na tečajevima trajne edukacije)
  • financiranje Komore
  • izvanredni stručni nadzori u Poliklinikama
  • izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva o razrješenju i imenovanju delegata Skupštine

Usvajanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 6. sjednice Izvršnog odbora.
Zapisnik 6. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.
Uvodno napominje da komunikacija s Ministarstvom zdravlja nije zadovoljavajuća što se odražava i na aktivnosti Komore, odnosno rješavanje staleških problema.

Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo je upućena inicijativa za ispravkom dokumenta "Struktura zaposlenih u zdravstvu u RH u 2011. godini" gdje se ne spominju magistri medicinske biokemije, a zbog kojeg nedostatka se dogodio propust u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. – 2020. u dijelu u kojem se navode ljudski resursi, gdje uz doktore medicine, doktore dentalne medicine i magistre farmacije nisu navedeni magistari medicinske biokemije, kao četvrta na sveučilišnom intregralnom diplomskom studiju obrazovana skupina stručnjaka u zdravstvu RH. No, napominje i da se magistri medicinske biokemije i Hrvatska komora medicinskih biokemičara spominju u drugim dijelovima Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020., posebno vezano za akreditaciju.
Ponovno je pokrenuta i inicijativa prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava za uključivanjem HKMB u radnu skupinu za izradu Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj kvalifikaciji zanimanja 2010.

Vezano za stručni nadzor Hrvatske komore zdravstvenih radnika u medicinsko-biokemijskim laboratorijima i dalje se nastoji isti problem riješiti sa Ministarstvom zdravlja.

Sudjelovao je na sastanku Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete, predsjednice Povjerenstva za PZZ i privatnu praksu, predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja, provoditelja stručnih nadzora, predstavnika Komore prilikom obavljanja očevida Ministarstva zdravlja u postupcima otvaranja medicinsko-biokemijskih laboratorija.

U ožujku je s predsjednicom Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu Ivanom Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine sudjelovao sastanku u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, na temu Ugovaranje zdravstvene zaštite za razdoblje do 1. travnja 2014. godine, na istom sastanku se razgovaralo i o ugovaranju bolničke zdravstvene zaštite, iako nijedan predstavnik bolnica nije bio nazočan.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da u proteklom razdoblju nisu održavani sastanci Povjerenstva, Povjerenstvo se bavilo tekućim problemima.
Povjerenstvo i dalje radi na izradi Registra pretraga.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvjestila da se rad Povjerenstva preklapao s radom predsjednika Komore i radom drugih Povjerenstava.

Povjerenstvo je zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja davalo mišljenja za otvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija. Na zahtjev za davanje prethodnog mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija u sklopu Dijagnostičkog centra Turner – Ustanove za zdravstvenu skrb dano je negativno mišljenje jer osnivač ne ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, sukladno kojim odredbama Ustanovu za zdravstvenu skrb mogu osnovati fizičke osobe sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja. Na zahtjev za davanje prethodnog mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija u sklopu Ustanove za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada i opći medicinsko-biokemijski laboratorij TURJAK-OSIJEK je dano pozitivno mišljenje. Nadalje, dano je mišljenje o opravdanosti promjene djelatnosti Opće županijske bolnice Pakrac. Naime, u prilogu istog zahtjeva za davanje mišljenja je dostavljen dopis Ministarstva zdravlja u kojem se navodi da medicinska biokemija i laboratorijska medicina ne pripadaju u specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, već bolničku djelatnost. Na navedeno se Komora očitovala dopisom u kojem je izneseno mišljenje da medicinska biokemija i laboratorijska medicina pripadaju u specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uz isto mišljenje su navedeni i propisi temeljem kojeg je ono doneseno, te je isto mišljenje dostavljeno i Ministarstvu zdravlja.

Prisustvovala je sastanku održanom u Uredu Komore, koji je spomenuo predsjednik, a vezano za stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija. Napominje zaključak sastanka i to da se prilikom očevida Ministarstva zdravlja u postupku otvaranja medicinsko-biokemijskih laboratorija ne smije dogoditi da se da pozitivno mišljenje, a medicinsko-biokemijski laboratorij nema magistra medicinske biokemije, zatim da poliklinike spadaju u specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, u sklopu njih se mora otvoriti specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij te moraju zapošljavati specijalistu medicinske biokemije. Također u svim dislociranim jedinicama poliklinike mora biti zaposlen specijalist medicinske biokemije.

Također je sudjelovala u izradi dopisa Ministarstvu zdravlja vezano za problem stručnih nadzora Hrvatske komore zdravstvenih radnika u medicinsko-biokemijskim laboratorijima.

Kao što je predsjednik već spomenuo sudjelovali su sastanku održanom u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje vezano za izmjene općih akata za ugovaranje provođenja zdravstvene zaštite, te su sukladno dogovoru sa sastanka naknadno upućene pirmjedbe i prijedlozi na pojedine akte. Najbitnije izmjene akata su sljedeće: smanjivanje „glavarine“, cijena DTP postupaka u PZZ, vrijednosti boda, te posebni standard za medicinsko-biokemijske timove kojima gravitira do 16 300 stanovnika. Održala je sastanak sa predsjednicom KOHOM-a Ines Balint, dr.med. vezano za utvrđivanje dijagnoza za CRP i HbA1c koje bi spadale u „glavarinu“, te dijagnoza koje bi spadale u DTP. Zatim je održala sastanak sa predsjednikom Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu HLK, na istu temu.

Danas je bila na sastanku u Hrvatskoj komori medicinskih sestara, te je predsjednici HKMS Dragici Šimunec, vms skrenula pažnju na loše uzorkovanje krvi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pogotovo u ustanovama za njegu u kući. Dogovor sastanka je da je nužno nastaviti edukaciju medicinskih sestara.

Također je svakodnevno odgovarala na mnoštvo poziva kolegica i kolega o problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju obavljalo redovite zadatke, zatim sa Povjerenstvom za stručna pitanja je provelo reviziju organiziranih boravaka u kliničkim medicinsko-biokemijskim laboratorijima, te su vrednovali oko 15 skupova u organizaciji pravnih osoba.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Predsjednica Povjerenstva Sanja Kačkov, mag.med.biochem. je izvijestila prisutne o radu Povjerenstva u proteklom razdoblju. Povjerenstvo je komuniciralo putem elektroničke pošte. Sukladno zaključku sa Izvršnog odbora uputili su dopis voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija koji još nisu poslali popis pretraga u Ured Komore, u svrhu izrade Registra pretraga, kojim dopisom su pozvani da u što kraćem roku pošalju popis u Ured Komore. Dopis je upućen 21. prosinca 2012. godine, a rok za ispunjavanje dužnosti prema Komori je bio 15. siječanj 2013. godine. Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da se dopisu odazvalo samo nekoliko manjih bolnica.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Predsjednica Povjerenstva mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem. je izvijestila prisutne da je Povjerenstvo doradilo Tablicu za prikupljanje relevantnih podataka o MBL u PZZ, u svrhu analize mreže MBL-a u PZZ. Predmetna Tablica je zajedno sa Tablicom o podacima o opremi upućena svim MBL u mreži PZZ, dok je MBL na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite upućena samo Tablica u svrhu izrade Registra opreme. Rok za dostavu podataka je bio 14 dana. Danas je održan sastanak Povjerenstva, pregledana je pristigla dokumentacija. Napominje da je odaziv dobar. Povjerenstvo će dalje raditi na obradi podataka.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Predsjednik Povjerenstva Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestio da je Povjerenstvo kao dio Povjerenstva za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja MBL dalo mišljenje o opravdanosti osnivanja MBL-a i opravdanosti promjene djelatnosti o čemu je mag. Delić detaljno izvijestila. Također su putem elektroničke pošte održali dva sastanka Povjerenstva. Na jednom sastanku se odlučivalo o izdavanju Odobrenja za samostalan rad Muhammedu Safwan Tayfouru, ukratko je upoznao prisutne s problematikom predmetnog zahtjeva za izdavanje Odobrenja. Obzirom iz cjelokupne dokumentacije proizlazi da Muhammed Safwan Tayfour nema primarno završeno obrazovanje zdravstvenog usmjerenja te se u smislu čl.124. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ne može smatrati zdravstvenim radnikom, ne može mu se izdati Odobrenje za samostalan rad.

Nadalje, Povjerenstvo je održalo sastanak na kojem je raspravljalo o zahtjevima za ispis iz registra Komore Zlatke Mikulčić, dipl.ing.med.biokemije, Marice Lalić, dipl.ing.med.biokemije i Mirjane Juričević, dipl.ing.med.biokemije, te je Povjerenstvo suglasno da se navedenima odobri ispis iz Registra, na njihov osobni zahtjev zbog odlaska u mirovinu, a obzirom su podmirile svoje obveze prema Komori.

Napominje da je kao predstavnik Komore početkom veljače sudjelovao očevidu u postupku otvaranja Ustanove za zdravstvenu skrb Latebra u Sesvetama.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da je Povjerenstvo komuniciralo putem elektroničke pošte. Povjerenstvo je izradilo Plan stručnih nadzora u 2013. godini, isti Plan je odobren putem e-sjednice Izvršnog odbora, te je u zadnjem tjednu siječnja stavljen na znanje članovima putem mrežne stranice HKMB.

Dana 28. veljače 2013. godine je održan sastanak s provoditeljima stručnog nadzora te predsjednicima povjerenstava za PZZ i staleška pitanja, predsjednikom HKMB i pravnicom. Obzirom su u Planu stručnih nadzora i nadzori u privatnim medicinsko-biokemijskim laboratorijima nastojalo se ukazati na najveće propuste i nelogičnosti u radu, o kojima je potrebno voditi računa.

Osim planiranih 11 redovnih i 1 izvanrednog stručnog nadzora dogovorena su još tri izvanredna stručna nadzora.

I. Područno vijeće

Zamjenica predsjednika I Područnog vijeća dr.sc. Ružica Galović, mag.med.biochem. je izvijestila prisutne da je sukladno dogovoru sa prošle sjednice Izvršnog odbora, održan sastanak I Područnog vijeća, na kojem sastanku su članovi obaviješteni o aktivnostima sa sjednica Izvršnog odbora.

Sukladno naputku predsjednika Komore ostali članovi Područnog vijeća su obaviješteni o aktivnostima Izvršnog odbora Komore.
Naime, izvještaji s prethodnih sjednica Izvršnog odbora (3. i 4. sjednica) o kojima delegati i članovi nisu bili pravovremeno informirani, zajedno s Izvještajem sa 6. sjednice Izvršnog odbora poslani su delegatima 1. područnog vijeća putem elektronske pošte, kao priprema za sastanak delegata I područnog vijeća. Također, formirala je listu zaduženja za izvještavanje delegata prema članovima područnog vijeća, a što su delegati uspješno obavili. Samo 8 članova nije izvješteno, zbog netočnih kontakt podataka.

Sastanak delegata I područnog vijeća HKMB je održan 16. siječnja 2013. godine. Na istom sastanku je prisustvovala natpolovična većina delegata te su jednoglasno prihvatili ostavku dr.sc. Gorana Ferenčaka s mjesta predsjednika I Područnog vijeća, koji je podnio ostavku i na mjesto delegata Skupštine, te su prihvatili imenovanje dosadašnje zamjenice na mjesto predsjednice I Područnog vijeća. Središnje izborno povjerenstvo je prihvatilo razrješenje dr.sc. Gorana Ferenčaka s mjesta delegata Skupštine, te imenovalo Ivanu Vuga, mag.med.biochem. kao novog delegata, obzirom je bila sljedeća po broju glasova na listi delegata utvrđenoj na izborima za delegate Skupštine provedenim u 2011. godini. O navedenom je putem elektroničke pošte obavijestila sve delegate I Područnog vijeća.

III. Područno vijeće

Zamjenica Predsjednice III Područnog vijeća Blaženka Matek, spec.med.biokemije i lab.medicine, izvjestila je da su u razdoblju od protekle sjednice Izvršnog odbora HKMB svi delegati III područnog vijeća elektronskim putem dobili Izvješće sa 6. sjednice koje su proslijedili ostalim članovima. Članovi su zamoljeni da ukoliko imaju primjedbi i pitanja u svezi istog da se obrate elektroničkom poštom.
Napominje da članstvo nije imalo primjedbi na rad Komore niti posebnih pitanja.

Sredinom prosinca prošle godine održan je sastanak u sklopu podružnice Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, kojom prilikom su održana dva stručna predavanja:

 1. Medicinski potpomognuta oplodnja, Zoran Popović, Klinika za ginekologiju i opstetriciju, KBC Osijek
 2. Anti-Müllerov hormon (AMH), Mario Gojun, mag. med. biochem., Beckman Coulter.

Nadalje iznosi prijedlog Radne skupine za sekundarnu zdravstvenu zaštitu za sastav Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.

 1. Biljana Vukmir Turković, KBC Rijeka
 2. Irena Kocijan, OB Varaždin
 3. Sanja Škorvaga, OB Požega
 4. Lara Milevoj Kupčinović, KBC Sestre milosrdnice
 5. Vesna Horvat, KBC Osijek

Radna skupina za predsjednicu predlaže kolegicu Biljanu Vukmir Turković.

IV. Područno vijeće

Predsjednik IV Područnog vijeća Edo Karaban, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestio prisutne da u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora nisu održavani sastanci, članovi Područnog vijeća su putem elektroničke pošte obaviješteni o aktivnostima Izvršnog odbora, o kojim aktivnostima su potom obavjestili druge članove. Komunikaciju su održavali i putem telefona i osobnim kontaktima, a vezano uz problematiku DTP-a i primjenu Zakona o fiskalizaciji.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područnog vijeća Jelena Čargonja, spec.med.biokemije i lab.medicine je izvijestila prisutne da obzirom nije bila prisutna na 6. sjednici Izvršnog odbora poslala je delegatima Zapisnik koji se po običaju proslijeđuje svim članovima. Također je izvijestila da je u sklopu aktivnosti podružnice HDMBLM u OB Pula održan Stručni sastanak na temu „Laboratorij kao nosilac promjena“.

Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2012. godinu

Predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem. je izvijestila prisutne da je prije sjednice Izvršnog odbora održan sastanak na kojem je prihvaćeno financijsko izvješće za 2012. godinu, potom je prisutnima prezentirala isto izvješće, te ih izvijestila o prihodima i rashodima u 2012. godini. Zaključak je da je najveći problem u poslovanju dug s osnova neplaćenih članarina, dio osobnih dugovanja, a dio dug Sindikata.

Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2012. godinu jednoglasno je prihvaćen, te će se uputiti na usvajanje Skupštini HKMB.
Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2012. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Ispis iz registra Komore

Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine upućuje prijedlog Povjerenstva Izvršnom odboru da se Zlatki Mikulčić, dipl.ing.med.biokemije, Marici Lalić, dipl.ing.med.biokemije i Mirjani Juričević, dipl.ing.med.biokemije odobri ispis iz Registra Komore, na njihov osobni zahtjev, zbog odlaska u mirovinu, a uzimajući u obzir da su podmirile sve obveze prema Komori.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu iz Registra Komore Zlatke Mikulčić, dipl.ing.med.biokemije, Marice Lalić, dipl.ing.med.biokemije i Mirjane Juričević, dipl.ing.med.biokemije.

Razno

Predsjednik Komore ponovno napominje problematiku opravdanosti promjene djelatnosti bolnica o kojoj je već izvijestila mag. Delić. Napominje da je stav Komore da medicinska biokemija i laboratorijska medicina pripadaju u specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, koji stav je iznesen u dopisu upućenom Ministarstvu zdravlja sa zamolbom da se na istu temu održi sastanak.

Predsjednik Komore poziva prisutne da se izjasne vezano za inicijativu Marine Čeprnja, mag.med.biochem. za izmjenom čl.18. Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga u dijelu u kojem je omogućeno prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima obavljanje hitnih pretraga iz Priloga 3. Pravilnika prema unaprijed definiranom protokolu. Dr.sc. Honović iznosi prijedlog da se prije donošenja konačne odluke predmetni dopis uputi na prethodno razmatranje Povjerenstvu za stručna pitanja.
Vezano za dio dopisa u kojem se iznosi problem „pokrivanja“ dežurstava zbog nedovoljnog broja kadra Predsjednik Komore napominje da je Ministarstvo zdravlja upoznato sa stavom struke o nužnom minimalnom kadrovskom normativu u bolnicama, naime, Komora je u više navrata Ministarstu uputila primjedbe na Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Predsjednik Komore moli prisutne da se izjasne o iznesenom prijedlogu radne skupine za sekundarnu zdravstvenu zaštitu o sastavu Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Članovi Izvršnog odbora jednoglasno prihvaćaju imenovanje članova Ekspertnog povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u sastavu:

 1. Biljana Vukmir Turković, spec.med.biokemije (predsjednica)
 2. mr.sc. Irena Kocijan, spec.med.biokemije (član)
 3. Sanja Škorvaga, spec.med.biokemije (član)
 4. Lara Milevoj Kopčinović, mag.med.biochem. (član)
 5. Vesna Horvat, spec.med.biokemije (član)

Predmetno Povjerenstvo će djelovati u prijelaznom periodu do izmjene Statuta HKMB i osnivanja Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.

Dr.sc. Ines Vukasović iznosi problem nedostatnog broja specijalista medicinske biokemije u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u bolnicama, posebno u bolnicama na području posebne državne skrbi, te o nužnosti upoznavanja Ministarstva zdravlja s istim problemom. Naime, za rad specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija u bolnicama je nužno da budu zaposlena minimalno dva specijalista medicinske biokemije kako bi se omogućilo osiguravanje zamjena.
Nadalje, napominje da svi medicinsko-biokemijski laboratoriji koji se žele akreditirati moraju zadovoljiti zahtjev norme da se referentni intervali moraju periodično provjeravati i da moraju biti provjereni. Napominje da je Komora izdala dokument o Harmoniziranim intervalima na koji dokument se struka poziva. No, provoditelji i ocjenitelji licencirani od strane Hrvatske akreditacijske agencije tijekom ocjenjivanja laboratorija postavljaju pitanje o provjeri tih referentnih intervala. Iznosi problematiku provjere referentnih intervala te postavlja pitanje o mogućnosti izrade dokumenta preporuka Komore uz suradnju HDMBLM. Dr.sc. Honović iznosi problematiku harmonizacije općenito, te napominje da je moguće uputiti zamolbu Referentnom centru za izradu referentnih vrijednosti u području opće medicinske biokemije KB Merkur za pojašnjenjima, no smatra da trenutno nije moguće osigurati dodatna sredstva za provjeru referentnih intervala.

Vezano za prijedlog smanjenja honorara predavačima na tečajevima trajne edukacije dr.sc Zrinski Topić napominje da je isti prijedlog upućen od strane Povjerenstva za trajnu edukaciju zbog smanjenja broja polaznika, za što smatra da je razlog ekonomska situacija u državi, a ne kvaliteta tečajeva jer iz ankete proizlazi da su tečajevi dobro ocijenjeni. Dr.sc. Zrinski Topić iznosi prijedlog da Povjerenstvo za ekonomska pitanja temeljem novih prilika napravi novu projekciju kolike su mogućnosti za plaćanje predavača i voditelja tečajeva trajne edukacije.
Prisutni članovi Izvršnog odbora su suglasni s prijedlogom da Povjerenstvo za ekonomska pitanja napravi projekciju o mogućnosti smanjenja honorara predavačima i voditeljima tečajeva trajne edukacije.

Predsjednik Komore poziva prisutne da rasprave o problematici financiranja Komore. Naime, Komora uskoro neće više biti u mogućnosti zadržati samo za sebe organizaciju tečajeva trajne edukacije, a i oni su postali iznimno mali izvor prihoda, stoga preostaje razmišljanje o drugim izvorima financiranja Komore. Komorama koje imaju veći broj članova osnovni izvor prihoda je članarina. Obzirom HKMB ima mali broj članova financiranje Komore nije moguće iz postojeće članarine, stoga smatra da treba razmisliti o različitoj članarini obzirom na prihod i status, dakle različit iznos članarine obzirom na prihod za „privatnike“, „koncesionare“, visoko pozicionirane medicinske biokemičare, specijaliste i magistre medicinske biokemije.
Poziva prisutne da razmisle o financiranju Komore do održavanja Skupštine Komore.

Prisutni raspravljaju o Poliklinici u Splitu i Vrgorcu za koje postoje saznanja da ne zapošljavaju magistra medicinske biokemije, a imaju medicinsko-biokemijski laboratorij u sklopu Poliklinike. Zaključak je da je potrebno uputiti dopis za očitovanjem o zaposlenom voditelju medicinsko-biokemijskog laboratorija, s naznakom da će se u slučaju da poliklinika sukladno pozitivnim propisima RH ne zapošljava magistra medicinske biokemije-specijalista pokrenuti stručni nadzor HKMB, te inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja.

Dr.sc. Renata Zrinski-Topić ispred Središnjeg izbornog povjerenstva obavještava prisutne da je dr.sc. Goran Ferenčak podnio ostavku na mjesto delegata u Skupštini HKMB, koju ostavku je Središnje izborno povjerenstvo prihvatilo, te imenovalo sljedećeg delegata po broju glasova Ivanu Vuga, mag.med.biochem..

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content