6. sjednica Izvršnog odbora održana 27. svibnja 2009.


Usvajanje zapisnika 5. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava o radu | Imenovanje tajnika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete | Pokretanje postupka izmjene Pravilnika o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara | Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Vesne Mlinarević i Krunoslava Kranjčeca| Različito

Predloženi je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora (Goran Bulatović, spec.med.biokemije)
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava o radu (Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava)
 4. Imenovanje tajnika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete (Goran Bulatović, spec.med.biokemije)
 5. Pokretanje postupka izmjene Pravilnika o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara (Marko Ujević, dipl.iur.)
 6. Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Vesne Mlinarević i Krunoslava Kranjčeca (Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak)
 7. Različito

Usvajanje zapisnika 5. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne o radu Komore od protekle sjednice Izvršnog odbora:

 • 06.03.2009. održan je sastanak u HZZO-u sa temom uzimanja venske krvi za laboratorijske analize u ordinacijama opće medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 • od HZZO-a je zaprimljen prijedlog dopuna i izmjena popisa DTS postupaka koje su Zavodu dostavile zdravstvene ustanove, te se od Komore zatražilo mišljenje o opravdanosti predložene revizije,
 • iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dobivena je informacija da će se u skorijem razdoblju pokrenuti projekt specijalističkog usavršavanja magistara medicinske biokemije u PZZ,
 • u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ponovno je pokrenut postupak za dobivanje suglanosti na Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječnikoj ordinaciji,
 • 01.04.2009. održan je pripremni sastanak sa doc.dr.sc. Vlatkom Rumenjakom, prof.dr.sc. Karmelom Barišić, mr.sc Blankom Petres, Marinom Pavić, spec.med.biokemije za sastanak s predstavnicima Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, na kojem bi se pokušao riješti problem priznavanja visokoškolskih kvakifikacija, a koje se odnose na diplomirane inženjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike koji su diplomu stekli na Studiju medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu,

28.04.2009. održan je sastanak sa predstavnicima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predstavnicima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i predstavnicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na kojem je postignut dogovor da će Agencija za znanost i visoko obrazovanje u obrazloženje rješenja koje izdaje, unijeti, da se dobivenim rješenjem ne stvaraju nikakva statusna prava niti se dodjeljuju nazivi. Ne treba posebno naglašavati da to priznanje ne predstavlja priznavanje jednakovrijednosti s domaćom kvalifikacijom, jer to proizlazi iz sadašnje zakonske regulative,

 • u proteklom razdoblju održani su ponovni izbori za predsjednika I i III Područnog vijeća,
 • nakon razmatranja Prijedloga Mreže javne zdravstve službe, Komora je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputila pozitivno mišljenje na navedeni akt,
 • u HZZO-u je održano nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o kalkulativnim elementima laboratorijske glavarine. Čvrstim argumentima uspjelo se postići da ugovorena glavarina u odnosu na početak godine ostane nepromjenjena.

Izvješće Podrućnih vijeća i Povjerenstava o radu

I Područno vijeće
U I Područnom vijeću održani su ponovni izbori za predsjednika zbog ostavke na tu funkciju doc.dr.sc. Ane-Marie Šimundić.

Funkciju predsjednika I Područnog vijeća preuzeo je prije tjedan dana Predrag Grabusin, dipl.ing.med.biokemije, te stoga nije bilo niti aktivnosti.

II Područno vijeće
Slavica Cerovec-Seve, spec.med.biokemije izvjestila je, da se sastanci II Područnog vijeća održavaju svakog mjeseca, te se na posljednjem raspravljalo o Prijedlogu Mreže javne zdravstvene službe. Mišljenja i prijedlozi članova II Područnog vijeća poslani su u ured Komore.

III Područno vijeće
Vesna Horvat, spec.med.biokemije izvjestila je, da se sastanci III Područnog vijeća redovito održavaju, a zbog iznenadne smrti Ljerke Brijaček, dipl.ing.med. biokemije održani su izbori za delegata Skupštine u III Područnom vijeću.

IV Područno vijeće
Zbog odsutnosti Ane Valčić, spec.med.biokemije izvještaj o radu IV Područnog ureda nije podneseno.

V Područno vijeće
Marica Juretić, dipl.ing.med.biokemije izvjestila je, da je provedena anketa o sustavima za vađenje krvi, a dobiveni reultati ankete prosljeđeni su u ured Komore.
U proteklom razdoblju održana su dva sastanka na kojima je članostvo V Područnog vijeća upoznato sa radom Komore.

Povjerenstvo za stručna pitanja

Dr.sc. Lorena Honović izvjestila je, da je u proteklom razdoblju održan jedan sastanak Povjerenstva za stručna pitanja. Pokrenut je postupak osmišljavanja i izrade priručnika za prikupljanje laboratorijskih uzoraka namjenjen laboratorijskim tehničarima i medicinskim sestrama koje bi u budućnosti preuzele uzorkovanje.

Drugi priručnik koji treba izraditi naša Komora je Priručnik o medicinsko-biokemijskim pretragama u liječničkoj ordinaciji. To je obveza koja proizlazi iz Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama, a priručnik je bitan za provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkoj ordinaciji.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja pokrenuli su postupak izmjena i dopuna Pravilnika o kategorizaciji medicinsko biokemijskih pretraga. Pročišćeni tekst Pravilnika izradila je prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec.

Povjerenstvu za vanjsku kontrolu kvalitete rada Hrvatskog društva medicinskih biokemičara upućena je zamolba za izjednačavanjem načina izražavanja rezultata laboratorijskih pretraga u vanjskoj kontroli kvalitete rada i harmonizaciji općih pretraga.

Povjerenstvo za stručna pitanja pokrenulo je projekt istraživanja izvananalitičke faze laboratorijske dijagnostike, provedena je anketa, a rezultati će biti prezentirani na Kongresu HDMB-a u rujnu ove godine.

Donijeta je odluka o slanju požurnica voditeljima Radnih skupina Povjerenstva za harmoniazciju iz razloga što do sada u neke Radne skupine nisu imenovani članovi.
Dr.sc. Lorena Honović napomenula je da Povjerenstvo ima dobru suradnju sa Radnom skupinom za opću biokemiju čiji je voditelj doc.dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić vezano uz reviziju parametara dobivenih anketom za harmonizaciju nalaza.
Na zahtjev članova Povjerenstva za stručna pitanja upućena je zamolba doc.dr.sc. Zlati Flegar Meštrić za pojašnjenjem postupka skraćene validacije koji će biti objavljen na web stranici Komore.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja zamolili su predsjednika Komore da sazove sastanak Povjerenstva za vanjsku procjenu kvalitete rada HDMB-a i Povjerenstva za stručna pitanja HKMB na temu kontrole i nadzora predanalitike i poslijeanalitike, na kojem bi se dogovorio djelokrug rada kako u budućnosti nebi došlo do preklapanja projekata.
Termin sastankak predviđa se za kraj listopada ove godine.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak izvjestio je prisutne da su u proteklom razdoblju članovi Povjerenstva bili uključeni u rješavanje problematike priznavanja visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visokoobrazovanje, kao i redovne poslove Povjerenstva vezanih za davanje prethodnih mišljenja za otvaranje novih laboratorija, upis u registar Komore i izdavanje Odobrenja za samostalan rad.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Doc.dr.sc. Nada Vrkić izvjestila je o radu Povjerenstva u proteklom razdoblju:
– Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu vezano za sistematske preglede djece za upis u prvi razred. HZZO je uputio dopis u kojem daje tumačenje, da preventivni pregledi za upis djece u prvi razred ulaze u ugovorenu glavarinu medicinsko-biokemijskog laboratorija.
– Povjerenstvo je u suradnji s Povjerenstvom za harmonizaciju specijalističkih i visokodiferentnih pretraga pri kraju izmjena i dopuna DTS šifrarnika u kojem će biti obuhvaćene sve pretrage koje se u praksi trenutno primjenjuju i koje su u suglasju sa zahtjevima zdravstvenih ustanova koje su u HZZO uputile prijedlog izmjena i dopuna XXI poglavlja DTS postupaka.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Dr.sc. Ines Vukasović izvjestila je, da je od njenog imenovanja u siječnju ove godine napravljen plan provođenja stručnih nadzora koji je prihvaćen od strane Izvršnog odbora, te se stručni nadzori provode prema planu.
Održan je seminar osvježenja znanja provoditelja stručnog nadzora na kojem su prezentirani revidirani dokumenti: Zapisnik o stručnom nadzoru – samoprocjena, Postupak provođenja redovnog stručnog nadzora – interni protokol, Postupak provođenja izvanrednog stručnog nadzora – interni protokol. Navedeni dokumenti su elektronskom poštom proslijeđeni provoditeljima stručnog nadzora sa rokom od 30 dana za dostavu primjedbi i prijedloga.

Imenovanje tajnika Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Prema Statutu Hrvatske komore medicinskih biokemičara pravni savjetnik je ujedno i tajnik Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete, pa slijedom toga predsjednik Komore predlaže da se gospodina Marka Ujevića, dipl.iur. imenuje na mjesto tajnika Povjerenstva.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Pokretanje postupka izmjene Pravilnika o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara

Gospodin Marko Ujević, pravni savjetnik Komore, izvjestio je članove Izvršnog odbora da je prije 11 godina donesen Pravilnik o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara koji zbog određenih propusta nije stupio na snagu te je potrebno napraviti reviziju Pravilnika. Gospodin Marko Ujević napraviti će pravni okvir Pravilnika i proslijediti ga na uvid članovima Povjerenstva za etiku i deontologiju i Povjerenstva za staleška pitanja.

Odluka o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev Vesne Mlinarević i Krunoslava Kranjčeca

Vesna Mlinarević, dipl.ing.med.biokemije i Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokemije podnijeli su zahtjev za ispis iz Registra Komore.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su navedene zahtjeve.
Budući da je Krunoslav Kranjčec zaposlen u Agenciji za lijekove predloženo je da se ispita mogućnost da zaposlenici Agencije moraju imati važeće Odobrenje za samostalan rad.

Različito

Predsjednik Komore podsjetio je članove Izvršnog odbora o potrebi raspisivanja natječaja za radno mjesto pravnika-tajnika. Budući da mr.sc. Branka Rekić odlazi u mirovinu predsjednik Komore zamolio je članove Izvršnog odbora da podrže prijedlog za zapošljavanje tajnika-pravnika.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su podržali prijedlog.

Goran Bulatović, spec.med.biokemije izvjestio je da je Komora institucija koja nema nagradu za životno djelo koja bi se dodjeljivala u obliku diplome i novčane nagrade, te je zamolio članove Izvršnog odbora da razmisle da li je prijedlog prihvatljiv.
Gospodin Marko Ujević izraditi će Pravilnik o dodjeljivanju nagrada koji će biti poslan članovima Izvršnog odbora na mišljenje.

Predsjednik Komore izvjestio je da ostaje otvoren problem edukacije medicinskih sestara za vađenje krvi u ordinacijama obiteljske medicine i transport uzoraka u medicinsko-biokemijski laboratorij.

Dr.sc. Lorena Honović izvijestila je, da se je na sastanku Povjerenstva za stručna pitanja održanog 22.05.2009. raspravljalo o dopuni članka 2. Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama pretragom CRP. Doc.dr. sc. Dunja Rogić, doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, doc.dr.sc. Jadranka Wagner i dr.sc. Lorena Honović zaduženi su da prijedlog razmotre i dostave u roku od mjesec dana u ured Komore.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content