20. sjednica Izvršnog odbora HKMB održana 11. lipnja 2014.


Usvajanje zapisnika 13. i 17. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora; Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Ispis iz Registra Komore | Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2013. godinu | Donošenje Prijedloga Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije | Donošenje prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara | Razno

Predložen je i usvojen uz izmjenu i dopunu sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 13. i 17. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Ispis iz Registra Komore
 5. Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2013. godinu
 6. Donošenje Prijedloga Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske
  biokemije
 7. Donošenje prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore mediicnskih biokemičara
 8. Različito:

  – Odluka o suradnji sa Hrvatskim društvom biologa u zdravstvu

  – Odluka o pripravničkom stažu i aktivnostima o održanju staža

  – Odluka o naknadi za predsjednike povjerenstava

  – Cjenik usluga u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Usvajanje zapisnika 13. i 17. sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije stavlja na glasanje zapisnik 13. i 17. sjednice Izvršnog odbora.
Zapisnik 13. i 17. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije predlaže da se izvješća o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora ne čitaju, obzirom su u tijeku priprema za redovnu Skupštinu Komore svi članovi Izvršnog odbora dostavili godišnja izvješća o radu, te poslali drugim članovima na uvid, osim predsjednice Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu Ivane Delić, spec.med.biokemije i lab. medicine, koja je zbog privatnih razloga bila spriječena prije to učiniti te je Izvješće dostavila danas prije održavanja sjednice.
Obzirom omaškom Izvješće o radu HKMB pripremljeno za upućivanje delegatima Skupštine nije bilo upućeno članovima Izvršnog odbora predsjednik iznosi kratak pregled Izvješća predsjednika o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora, kao i Izvješća o radu Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu.

Od protekle sjednice Izvršnog odbora održana su dva sastanka sa Hrvatskim društvom biologa u zdravstvu vezano za moguću suradnju, odnosno učlanjivanje u Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara „kroz“ specijalizaciju iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine, o čemu će biti riječi i pod točkom Razno.

Održani su sastanci u svim područnim uredima, vezano za uvođenje novog sustava utvrđivanja i visine članarina. Napominje da osim Osijeka i Zadra broj prisutnih članova nije bio u očekivanom broju, naročito loš odaziv je bio u Zagrebu. Zbog navedenog iznosi čuđenje o pokretanju peticije protiv navedene odluke, obzirom je svima omogućeno „uživo“ iznositi mišljenja i prijedloge, odnosno diskutirati.

Nakon skoro dvije godine uspjeli smo pokrenuti Povjerenstvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu pri Ministarstvu zdravlja, u sastavu: po funkciji predsjednik Komore i predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, prof.dr.sc. Dunja Rogić, prof.dr.sc. Lidija Bilić Zulle, doc.dr.sc. Lorena Honović i doc.dr.sc. Vatroslav Šerić.
Održan je jedan sastanak, no nažalost nisu svi bili prisutni, sastanku je prisustvovao predsjednik Komore, doc.dr.sc. Lorena Honović i doc.dr.sc. Vatroslav Šerić, odradili su predstavke koje je Ministarstvo zaprimilo, upoznali Ministarstvo sa problemom „uklapanja“ pripravničkog staža za magistre medicinske biokemije u program studija, odnosno trajanje studija, te su predložili da se stupi u kontakt s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, kako bi se pripravnički staž izdvojio iz programa studija.

Krajem svibnja je održan sastanak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temu promjena sustava financiranja primarne zdravstvene zaštite za medicinsko-biokemijsku djelatnost. Napominje da je Komora dobila obavijest od HZZO-a da je u tijeku i pilot projekt vezano uz izmjene financiranja i medicinsko biokemijskih laboratorija na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, s idejom da se ukine „plava kniga“. Pilot projekt će se provesti u KBC Zagreb, KB Dubrava, OB Karlovac i u SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Vezano uz navedeno su kontaktirani predstojnici laboratorija, no isti nisu upoznati s navedenim projektom.
Vezano za promjenu financiranja primarne zdravstvene zaštite HZZO je pozvao Komoru na pregovore, oformljen je tim ljudi u sastavu: Zdenka Knežević, spec.med.biokemije i lab.medicine, Dubravka Jašek, spec.med.biokemije i lab.medicine, Marta Krtanjek, spec.med.biokemije i lab.medicine, Aleksandra Maravić, spec.med.biokemije i lab.medicine i predsjednik Komore. Na navedenom se intezivno radi s nastojanjem da se svi realni troškovi ugrade u cijenu laboratorijskih pretraga.

Predsjednik Komore iznosi kratak pregled Izvješća o radu Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu.
Povjerenstvo je zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja davalo mišljenja o osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija.
Tijekom 2013. godine su održavani sastanci u podružnicama vezano uz izmjene akata za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite.
Predsjednica Povjerenstva Ivana Delić, spec.med.biokemije i lab.medicine je sudjelovala u izradi Programa mjera zdravstvene zaštite.
Konstatno su odgovarali na upite članova vezano za primarnu zdravstvenu zaštitu, te komunicirali sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Proveli su anketu o financijskim i organizacijskim aspektima funkcioniranja medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite, na koju se odazvalo 70 % laboratorija.
Od novijih aktivnosti u svibnju ove godine se radilo na rješavanju problema koji su uzrokovali novi ugovori o zakupu, kojima su koncesionari stavljeni u nepovoljan položaj, nakon Odluke Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se odnose na koncesije, odnosno zakup prostora.

Izvješće o radu HKMB od protekle sjednice Skupštine HKMB se nalazi u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio.

Ispis iz Registra Komore

Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine upućuje prijedlog Povjerenstva Izvršnom odboru da se Verici Brkljačić, dipl.ing.med.biokemije odobri ispis iz Registra Komore, na osobni zahtjev, zbog odlaska u mirovinu, a uzimajući u obzir da je podmirila sve obveze prema Komori.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu iz Registra Komore Verice Brkljačić, dipl.ing.med.biokemije.

Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2013. godinu

Predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem. je prezentirala financijsko izvješće za 2013. godinu, te izvijestila o prihodima i rashodima u 2013. godini. Dr.sc. Vukasović iznosi primjedbu i prijedlog da se pojedine stavke posebno kod provođenja stručnih nadzora specificiraju, kako bi se jasno vidio iznos koji dobiva provoditelj, koji iznos je za podmirenje troškova puta i smještaja i sl., sve s ciljem da izvješće bude transaprentnije.
Mr.sc. Dželajlija napominje da su prezentirane stavke knjigovodstvene stavke.
Predsjednik Komore napominje da treba uzeti u obzir da su za ugovore o djelu temeljem kojih provoditelji prime naknadu jako velika porezna davanja državi, te nakon rasprave zaključuje da će se za iduću godinu nastojati raščlaniti i transparentnije prikazati pojedine stavke finacijskog izvješća.

Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2013. godinu jednoglasno je prihvaćen, te će se uputiti na usvajanje Skupštini HKMB.
Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2013. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Donošenje Prijedloga Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Predsjednik Komore napominje da je izrada prijedloga Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije bila zaista zahtjevan i opsežan posao svih uključenih, a posebno dr.sc. Renate Zrinski Topić i dr.sc. Lorene Honović.
Dr.sc. Renata Zrinski Topić iznosi da je na izradi prijedloga Pravilnika radila radna grupa, te se u ovom obliku predlaže na usvajanje i upućivanje u proceduru u Ministarstvo zdravlja, no obirom se još uvijek radi o radnom materijalu poziva prisutne da iznesu primjedbe i prijedloge, ako ih imaju.
Dr.sc. Lorena Honović napominje da se pri izradi prijedloga Pravilnika, specifikacijom pretraga nastojala zaštiti sama specijalizacija, odnosno struka.
Dr.sc. Zrinski Topić napominje da se nastojalo u dokument ugraditi kompetencije struke.
Prijedlog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije je jednoglasno prihvaćen i proslijedit će se u proceduru donošenja u Ministarstvo zdravlja.
Prijedlog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Donošenje prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Predsjednik Komore uvodno napominje da je prije izrade prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine obišao sve područne urede kako bi sa članovima raspravio o istoj temi, te kako bi prezentirao članstvu iz kojeg razloga smatra da je nužno povećanje članarine, kao i uvođenje sustava utvrđivanja različitog iznosa članarine. Kako je već naveo, osim Osijeka i Zadra odaziv je bio loš. Prijedlog Odluke je posljedica dobrog odaziva, odnosno reakcije većine prisutnih članova Komore.
Naglašava da se, uzimajući u obzir financijske pokazatelje, Komora ne može oslanjati na prihod od tečajeva trajne edukacije, posebno iz razloga što je Društvo „preuzelo“ dio provođenja edukacije, stoga kako bio osiguran siguran i stabilan rad Komore, potrebno je osigurati funkcioniranje Komore financiranjem putem članarine. Također naglašava preopterećenost ureda u kojem su samo dva zaposlenika, zatim da su svi članovi Izvršnog odbora, odnosno Povjerenstava volonteri. Stoga smatra da Komora kako bi pospješila svoju učinkovitost i rad mora imati siguran izvor financiranja. Dakle, intencija iznošenja navedenog prijedloga Odluke je dizanje rada Komore na viši i profesionalniji nivo i on kao predsjednik Komore je u tom smislu bio dužan takav prijedlog iznijeti, dok je zadatak Skupštine isti prijedlog razmotriti, te donijeti konačnu Odluku poštivajući volju članova Komore.
Predsjednik Komore poziva prisutne članove Izvršnog odbora na raspravu.
Predsjednica I Područnog vijeća dr.sc. Ružica Galović iznosi da su članovi I Područnog vijeća nezadovoljni predloženim iznosom članarine, dok im je sustav razlikovanja visine članarine u odnosu na primanja prihvatljiv.
Dr.sc. Vukasović iznosi mišljenje da je prevelika razlika iznosa trenutne članarine i najnižeg iznosa predložene članarine, posebno uzimajući u obzir trenutnu situaciju u državi kada se ukidaju plaće, dodaci na plaće i td..
Dr.sc. Honović navodi da se obračun ne bi trebao vršiti na brutto iznos plaće jer ponekad tijekom godine brutto zbog nekih dodataka odskače od prosječnog.
Dr.sc. Zrinski Topić iznosi prijedlog da članarina za magistre medicinske biokemije iznosi 1.000,00 kn, za specijaliste 1.500,00 kn, a za medicinske biokemičare koji obavljaju privatnu praksu 2.000,00 kn.
Zaključak prisutnih je da je za efikasnije poslovanje Ureda Komore potrebno zaposliti još jednu osobu, te je potrebno uz već izneseni pripremiti konkretne prijedloge za Skupštinu Komore koji bi članovima bili prihvatljiviji. Također su suglasni da je potrebno uvesti „administrativu zabranu“ kao obrazac plaćanja članarine.
Uz već upućeni prijedlog, drugi prijedlog iznosa članarine za Skupštinu je da članarina za magistre medicinske biokemije iznosi 1.000,00 kn, za specijaliste 1.500,00 kn, a za medicinske biokemičare koji obavljaju privatnu praksu 2.000,00 kn.
Izneseni prijedlog je jednoglasno usvojen te će se uputiti Skupštini Komore.

Razno

Odluka o suradnji s Hrvatskim društvom biologa u zdravstvu
Predsjednik Komore upoznaje prisutne s detaljima sastanka održanim sa predstavnicima Hrvatskog društva biologa u zdravstvu. Uz njega, kao predstavnici Komore su bili prisutni dr.sc. Zrinski Topić, dr.sc. Željka Vogrinc, dr.sc. Jasna Bingulac Popović, dr.sc Vukasovć, dr.sc. Honović (putem interneta) i Predrag Grabusin, spec.med.biokemije i lab.medicine.
Prijedlog predstavnika Hrvatskog društva biologa je omogućiti učlanjivanje u Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara „kroz“ specijalizaciju iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine, te na taj način „ući“ u sustav zdravstva.
Jednoglasan zaključak prisutnih članova Izvršnog odbora je da se nastavi suradnja, jer bi na taj način bilo moguće povećati broj članova i „ojačati“ Komoru, te zbog EU Direktive, obzirom će Komora morati i druge struke prihvaćati kroz specijalizaciju. Također je jednoglasan zaključak prisutnih da interes Komore nije razvijanje specijalizacije iz Medicinske biologije.
Navedeni zaključci će se uputiti i Skupštini Komore.

Odluka o pripravničkom stažu i aktivnostima o održanju staža
Predsjednik Komore moli prisutne za podršku da Komora pokrene inicijativu prema Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta o „izvlačenju“ pripravničkog staža iz programa i trajanja studija Medicinske biokemije pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Uzimajući u obzir predviđeno trajanje pripravničkog staža unutar programa studija od oko 950 sati u zadnjem semestru, proizlazi da je kontinuirana naobrazba specijalista 9 godina, a usklađivanje specijalizacija na europskom nivou podrazumijeva desetogodišnju naobrazbu, u suprotnom specijalisti iz RH neće moći automatski „aplicirati“ na reguliranu profesiju, odnosno specijalizaciju u EU.
Svi članovi Izvršnog odbora su se suglasili da se opisana inicijativa pokrene, a isti prijedlog će se uputiti i Skupštini Komore.

Odluka o naknadi za predsjednike Povjerenstava
Predsjednik Komore predlaže da se predmetna točka skine s dnevnog reda zbog cijele problematike financiranja Komore i povećanja članarine o kojoj se raspravljalo.
Svi prisutni članovi Izvršnog odbora su suglasni s prijedlogom.

Cjenik usluga u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Sukladno pozitivnim propisima Komore imaju pravo naplaćivati usluge u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, stoga se predlaže donijeti cjenik usluga u predloženim iznosima.
Prijedlog Cjenika usluga u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija je jednoglasno prihvaćen i proslijedit će se u daljnju proceduru u Ministarstvo zdravlja.
Prijedlog Cjenika usluga u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Predsjednik Komore zahvaljuje članovima Izvršnog odbora na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content