Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite u RH po županijama / Gradu Zagrebu


Tumačenje tablice

U koloni 2 i 3 medicinsko-biokemijski laboratoriji razvrstani su po županijama i kategorijama laboratorija; opći, specijalistički i klinički, odnosno laboratorije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, općim, specijalnim i kliničkim bolnicama. U koloni 2 navedeni su voditelji MBL-a.

Medicinsko-biokemijski laboratorij primarne zdravstvene zaštite osniva se za najmanje 40.800 osiguranih osoba. Laboratorij mora imati tim:

  • 1 dipl. ing. medicinske biokemije ili spec. medicinske biokemije - 1 VSS
  • 5 zdravstvenih tehničara - 5 SSS

Ako postojeći laboratorij ima više ili manje osiguranih osoba, potrebno je da prema broju osiguranih osoba ima odgovarajući broj timova ili dio tima. Laboratoriji s minimalnim brojem osiguranih osoba gdje je utvrđeno, moraju imati najmanje:

  • 1 dipl. ing. medicinske biokemije - 1 VSS
  • 1 zdravstvenih tehničara - 1 SSS

Ostali laboratoriji trebaju imati:

  • od 18.000 do 20.000 osiguranih osoba 1 VSS + 0,5 VŠ + 2 SSS
  • od 20.000 do 25.000 osiguranih osoba 1 VSS + 0,6 VŠ + 3 SSS
  • od 25.000 do 30.000 osiguranih osoba 1 VSS + 1 VŠ + 3 SSS
  • od 30.000 do 35.000 osiguranih osoba 1 VSS + 1 VŠ + 4 SSS
  • od 35.000 do 40.800 osiguranih osoba 1 VSS + 1 VŠ + 6 SSS