Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 183531

Maksimalno mogući broj timova: 5


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Petrinja, PETRINJA
DZ Petrinja, Ispostava Glina, GLINA
DZ Petrinja, Ispostava Topusko, TOPUSKO
Natalija Raič, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Branka Kovačević, NOVSKA Branka Kovačević, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Bernard Cvitković, KUTINA Bernard Cvitković, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Dunja Horvat, SISAK
DZ Sisak - Ispostava Dvor na Uni, DVOR
DZ Sisak - Ispostava Hrvatska Kostajnica, HRVATSKA KOSTAJNICA
Dunja Horvat, spec. med. biokemije

Jasna Majstorović Režek, mag. med. biochem.
Opći MBL 2
OB "Dr. Ivo Pedišić", SISAK Karolina Crneković, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" Mr. sc. Gordana Majnarić, mag. med. biochem Specijalistički MBL