5. sjednica Skupštine HKMB održana 16. lipnja 2011.


Otvaranje 5. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda | Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju | Izvješće Povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2010. godini | Završni račun za 2010. godinu | Plan rada i financijski plan za 2011. godinu i Donošenje odluke o visini članarine za 2011. godinu | Razrješenje pravnika-tajnika Komore | Imenovanje pravnika-tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora | Razrješenje prof.dr.sc. Karmele Barišić s dužnosti predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju | Imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju | Razrješenje doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka s dužnosti predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja | Imenovanje predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja | Različito

Predsjednik Komore, Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije otvorio je i vodio 5. sjednicu Skupštine. Uz pozdrav prisutnim delegatima, predložio je dnevni red kao u pozivu na sjednicu:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje 5. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 5. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine,
 6. Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2010. godini,
 7. Završni račun za 2010. godinu,
 8. Plan rada i financijski plan za 2011. godinu,
 9. Donošenje odluke o visini članarine za 2011. godinu,
 10. Razrješenje pravnika-tajnika Komore,
 11. Imenovanje pravnika-tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora,
 12. Razrješenje prof.dr.sc. Karmele Barišić s dužnosti predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju,
 13. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju,
 14. Razrješenje doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka s dužnosti predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja,
 15. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja,
 16. Različito.

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je. Tonska snimka je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Otvaranje 5. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije daje na usvajanje dnevni red.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo imenovati: doc.dr.sc. Dunju Rogić, zamjenicu predsjednika Komore, prisutne predsjednike Područnih vijeća: Slavicu Serovec Sever, spec.med.biokemije, Vesnu Horvat, spec.med.biokemije, Maricu Juretić, mag.med.biokemije i Predraga Grabusina, mag.med.biokemije, te pravnicu-tajnicu Komore, Helenu Dražević, dipl.iur.

Za zapisničara predlaže tajnicu Komore – Helenu Dražević, dipl.iur., a za ovjerovitelja zapisnika Predraga Grabusina, mag.med.biochem.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Komore predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju imenovati: Ivanku Ostroški, spec.med.biokemije, za predsjednicu, Predraga Grabusina, mag.med.biochem. i Ivanu Delić, mag.med.biochem., za članove.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednica Povjerenstva za verifikaciju – Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je sukladno članku 47. Poslovnika o radu Skupštine HKMB, od ukupno 72 delegata Skupštine, prisutan 41 delegat, koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su prisutni delegati iz svih Područnih vijeća.

Utvrđuje se da je prisutna većina od ukupnog broja delegata Skupštine, što je dovoljno za rad Skupštine te da će odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane.

Utvrđuje se da je Skupštini pristupilo još 3 delegata sa urednim Potvrdama.

Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine

Predsjednik Komore ističe da su, uz poziv za Skupštinu, svim pozvanim delegatima dostavljeni materijali za raspravljanje. Ivana Delić, mag.med.biochem. predlaže da se u zapisniku od 4. sjednice Skupštine naziv „skraćeni“ program specijalizacije izmijeni u „ubrzani“ program specijalizacije.

Zapisnik 4. sjednice Skupštine, uz izneseni prijedlog, usvojen je jednoglasno.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2010. godini

Predsjednik Komore izložio je pregled rada HKMB za razdoblje od prošle sjednice Skupštine održane dana 29. travnja 2010.g. pa do 16. lipnja 2011. g., na način da je prikazao ostvareni rad i buduće zadatke Izvršnog odbora, Područnih vijeća, Povjerenstava i Ureda Komore.

U spomenutom periodu održane su dvije redovne sjednice Izvršnog odbora, i to dana 9. prosinca 2010. godine i 12. svibnja 2011. godine. Zatim, održane su tri e-sjednice Izvršnog odbora, dana 4. studenog 2010., 25. siječnja 2011. i 15. ožujka 2011. godine.
Izvršni odbor, na svojim e-sjednicama, je razriješio doc.dr.sc. Anu-Mariu Šimundić s dužnosti člana Povjerenstva za stručna pitanja i člana Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete HKMB, na njen zahtjev, doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka s dužnosti predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja, na njegov zahtjev, odlučio o ispisu iz registra Komore na vlastiti zahtjev: Jelene Kozar, dipl.ing.med.biokemije, Ivanke Mikulić, spec.med.biokemije, Elizabete Miličić, dipl.ing.med.biokemije, Branke Nađaković, dipl.ing.med.biokemije – umirovljenice, mr.sc. Nede Majetić Cetina – umirovljenice, zatim imenovao voditelja Projektnog tima za uvođenje sustava kvalitete u HKMB, preispitao sustav upravljanja kvalitetom, usvojio plan tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2011. godinu, te odlučio o naknadi za evidentiranje bodova sudionicima trajnog usavršavanja u organizaciji trgovačkog društva.

Predsjednik Komore je rezimirao dinamiku provedenih aktivnosti te istaknuo sljedeće:

Dana 06.svibnja 2010.g. održan je sastanak sa voditeljima MBL u bolnicama na području grada Zagreba, na kojem sastanku se raspravljalo o problematici spajanja medicinsko-biokemijskih laboratorija u sklopu bolničkih zdravstvenih ustanova na području grada Zagreba, no sudionici nisu zauzeli jedinstveni stav o navedenoj problematici. Na istu temu dana 26.svibnja 2010.g. održan je sastanak sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomirom Strizrepom, dr.med.

U lipnju 2010.g. je održan sastanak u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi vezano za inicijativu, odnosno pokušaj pokretanja specijalizacije iz Laboratorijske medicine i Laboratorijske imunologije za doktore medicine, o čemu postoji pisana dokumentacija i na web stranici Komore, na istom sastanku državni tajnik za zdravstvo je upoznao prisutne sa činjenicom da je pokrenuta inicijativa omogućavanja navedenih specijalizacija za doktore medicine, nastavno na istu temu održan je sastanak sa predstavnicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, reakcijom, odnosno zaključcima sa navedenog sastanka upoznati su i nadležni u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, trenutno su navedene specijalizacije obustavljene.

Tijekom ljeta 2010. g. Ured Komore je bio uključen u provođenje i aktivnosti Operativnog tima za e-zdravstvo RH.

U nekoliko navrata, sa zadnjim sastankom 25.studenog 2010.godine održavani su sastanci u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, sa predstavnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine i Udruge poslodavaca u zdravstvu, vezano za problematiku izdavanja Rješenja o odobrenju rada koncesionarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, svi navedeni su argumentirano tvrdili da rješenja koja Ministarstvo izdaje koncesionarima nisu u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Dana 8.prosinca 2010.godine održan je sastanak u Dekanatu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta sa novom dekanicom prof.dr.sc. Barišić, a kojem sastanku je prisustvovala i prof.dr.sc. Topić, kao predsjednica Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, na kojem sastanku je prof.dr.sc. Barišić prisutne upoznala sa mogućom revizijom programa obrazovanja, prvenstveno za magistre farmacije, ali i za magistre medicinske biokemije, dok je prof.dr.sc. Topić prisutne informirala o činjenici da se u Splitu osniva, najvjerovatnije trogodišnji, studij laboratorijske dijagnostike.

Tijekom prosinca 2010. g. završene su javne rasprave o Pravilniku o radu i Pravilniku o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a koji su bili objavljeni na web stranici Komore.

Početkom prosinca 2010. g. održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatske ljekarničke komore, na njihov prijedlog, a vezano za omogućavanje specijalizacije iz Analitičke toksikologije magistrima farmacije, preliminarni dogovor sa navedenog sastanka je da bi to bio zajednički interes obje Komore, a obzirom na problem manjka kadra, odnosno medicinskih biokemičara. Vezano na temu omogućavanja specijalizacija drugim strukama, konkretno inicijativu otvaranja specijalizacije iz Laboratorijske medicine liječnicima, 8.prosinca 2010.g. je održan sastanak sa predsjednikom Hrvatske liječničke komore, prim. Hrvojem Minigom, dr.med.. Trenutno je navedena aktivnost u mirovanju.

U siječnju 2011.g. održan je sastanak sa članovima Povjerenstva za trajnu edukaciju s temom: Osnivanje studija laboratorijske dijagnostike u Splitu, a kako bi se raspravila problematika te zaštitila struka.

Krajem veljače 2011.godine održan je sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u PZZ, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, na kojem sastanku se raspravljalo o akualnim problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U veljači 2011.g. u Osijeku je održan sastanak sa članovima III. Područnog vijeća.

U veljači 2011.g. održano je nekoliko sastanaka u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a vezano za opće akte koji su bili osnova za ugovaranje primarne i bolničke zdravstvene zaštite, te problematikom proizašlom iz činjenice pripajanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Dana 15.ožujka 2011.g. održan je sastanak sa članovima Povjerenstva za staleška pitanja na temu: Problematika priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i kadrovski normativi (prvenstveno za bolničke zdravstvene ustanove), te je napomenuo da je Komora poslala primjedbe na Nacrt Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, a koji je u lipnju stupio na snagu. Neke od iznesenih primjedbi su uvažene, dok neke nisu, posebno vezano za kadrovski normativ u bolničkim zdravstvenim ustanovama za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti.

U ožujku je upućena zamolba voditeljima MBL za dostavu prijedloga za poboljšanje sustava CEZIH-a, a budući se Komora nakon višemjesečnih napora izborila da se u narednom periodu omoguće određene izmjene u informacijskom sustavu. Temeljem pristiglih prijedloga uputiti će se prijedlog nadležnim tijelima u svrhu poboljšanja sustava.

Sredinom travnja 2011.g. na inicijativu predsjednika Komore, predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu Ivana Delić, mag.med.biochem. je održala sastanak sa predstavnicima Hrvatske komore dentalne medicine, a nastavno na obavijest HZZO-a da doktor dentalne medicine može propisivati uputnice za laboratorijsku dijagnostiku na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Dana 16. travnja 2011.g. je održan sastanak sa državnim tajnikom mr.Draženom Jurkovićem, dr.med., na kojem sastanku se raspravljalo o mogućnosti nadzora proizvođača softwarea na hrvatskom tržištu u vidu prethodnog licenciranja navedenih proizvođača za laboratorijsku djelatnost od strane Komore, a koja inicijativa je u fazi dogovaranja, no napomenuo je da je državni tajnik podržao inicijativu. Također se raspravljalo o projektu uzimanja venske krvi za laboratorijsku analizu u ordinacijama opće/obiteljske medicine, zatim o postojanju zakonski upitnih rješenja vezano za koncesije, te o mogućnosti sufinanciranja ubrzanih specijalizacija magistara medicinske biokemije, odnosno specijalizacija po programima „B“ i „C“.

Krajem travnja je održan sastanak na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu sa prof.dr.sc. Karmelom Barišić, prof.dr.sc. Elizabetom Topić, doc.dr.sc. Dunjom Rogić, doc.dr.sc. Ana-Marijom Šimundić, a opet vezano za osnivanje studija laboratorijske dijagnostike u Splitu, te problematiku koja iz navedenog proizlazi.

Također u travnju 2011. g. zajedno sa predsjednicom Povjerenstva za staleška pitanja Ivankom Ostroški, spec.med.biokemije održan je sastanak u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, na kojem sastanku je Komora od predstavnika Agencije dobila smjernice na koji način se Komora može uključiti u postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, zaključak sastanka je da je vezano za navedeno potrebno obratititi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te je nužno da Komora definira kometencije za struku, i za magistre medicinske biokemije i za specijaliste.

Istog dana održan je sastanak u Hrvatskom društvu medicinskih biokemičara, na njihov zahtjev, a glede primjene Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a vezano za odredbe koje propisuju obvezu plaćanja naknade za evidentiranje bodova sudionicima usavršavanja drugih organizatora. Izvršni odbor je donio odluku, koja je opoziva, da se HDMB izuzima iz primjene Pravilnika u navedenom dijelu, te je pozvao Skupštinu da se izjasni ukoliko se ne slaže s Odlukom Izvršnog odbora.
Utvrđuje se da se nitko od prisutnih delegata u navedenom smislu nije očitovao.

Početkom svibnja 2011. godine održan je sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori, kojem sastanku su prisustvovali i predstavnici Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore zdravstvenih radnika i KOHOM-a na temu: Uzimanje venske krvi za laboratorijsku analizu u ordinacijama opće/obiteljske medicine, ideja je da se zauzme zajednički stav o navedenoj problematici te da se o navedenom napiše i potpiše pisani dokument, što nije učinio, te je na istom sastanku jasno dao do znanja da HKZR nije kompetentna raspravljati o navedenoj problematici, odnosno preanalitici, analitici i postanalitici.

Napomenuo je da će uskoro biti izrađen dokument koji regulira kompetencije magistara medicinske biokemije, specijalista medicinske biokemije i specijalista analitičke toksikologije.

Također iznosi problematiku usklađivanja nazivlja specijalizacije, obzirom je do donošenja Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (Narodne novine broj: 73/2008.) naziv specijalizacije bio Medicinska biokemija, nakon koje specijalizacije bi se postajalo specijalist medicinske biokemije, sada ista specijalizacija nosi naziv Meidicinska biokemija i laboratorijska medicina čime se otvara različito nazivlje u odnosu na dosadašnje specijaliste. Napominje da je iznesena problematika iznimno bitna, posebno zbog prepoznatljivosti struke u javnosti.

Sumirajući rad u proteklom razdoblju, od posljednje Skupštine, Predsjednik Komore navodi nekoliko točaka koje su bile u središtu interesa Komore:
– zaštita struke, te cjelokupnog staleža – aktivnosti vezano za specijalizaciju iz Laboratorijske medicine u okviru liječničkih specijalizacija, zatim promjene ustroja medicinsko-biokemijskih laboratorija u okviru bolničkih laboratorija, te svih promjena u organizaciji laboratorijske dijagnostike,
– nastojanja za ostvarivanjem suradnje i komunikacije sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,
– jačanje rada Povjerenstava,
– te izdavanje i donošenje rješenja i odluka nadležnih tijela koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a tiču se članova Komore.
Daljnje aktivnosti, nerealizirane od prošle Skupštine, su:
– ostvariti suradnju sa reginalnim Komorama,
– oformiti Povjerenstvo za bolničku zdrastvenu zaštitu,
– revidirati akte Komore u skladu sa zakonskim izmjenama, kao i dopuniti ih prema novonastalim okolnostima,
– provedba izbora za novi saziv Skupštine, napominjući da novom sazivu preostaje problematika realnog financiranja Komore i problematika rješavanja kadrovske nesukladnosti u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Iz rada Područnih vijeća:

U pravilu su sve aktivnosti područnih vijeća bile delegatskog tipa, odnosno uredno izvještavanje članstva u područnim vijećima o aktivnostima Ureda Komore, no od Područnih vijeća se očekuje da definiraju problematiku i ukazuju na postojeće, koncentrirane probleme na terenu.

Iz rada Povjerenstava:

Povjerenstvo za trajnu edukaciju:
Povjerenstvo za trajnu edukaciju je izradilo prijedlog obrasca za prijavu tečajeva trajne edukacije, organizirali su tri skupna ispita, te su bili uključeni u aktivnosti vezane za izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara. Povjerenstvo je izradilo Plan tečajeva trajne edukacije za 2011. godinu, u planu je pet tečajeva trajne edukacije, te provodi standardizaciju prijave predavanja.
Povjerenstvo je odlučivalo o priznavanju i vrednovanju nekoliko tečajeva trajnog usavršavanja u organizaciji drugih organizatora, i to dvije radionice “Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija” u organizaciji HKMB i “Proširene dijagnosticke mogućnosti uz korištenje suvremenih 5-diferencijalnih hematoloških analizatora” u organizaciji Labena d.o.o., jedan seminar “Procjena mjerne nesigurnosti kvantitativnih rezultata rutinskih pretraga u laboratorijskoj medicini” u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva i jedan simpozij „2. Simpozij Abbott Diagnostics“ u organizaciji tvrtke Abbott Diagnostics Laboratories d.o.o..
Povjerenstvo je odobrilo organizirani boravak Hane Breyer Priselac, mag.med.biochem u Kliničkoj bolnici Merkur, na edukaciji po programu „Kontrola kvalitete u hematologiji-morfološka analiza stanica periferne krvi“.

Povjerenstvo za stručna pitanja:
Povjerenstvo je izradilo Priručnik za liječničke ordinacije u kojima se obavlja medicinsko-biokemijska djelatnost, koji Priručnik je, sukladno zakonskim odredbama, upućen Hrvatskoj liječničkoj komori na davanje suglasnosti te je suglasnost dana. Pokrenuli su postupke revizije vrijednosti kreatinina, izdefinirali su plan postupanja u globalnoj harmonizaciji Hemoglobina A1c. Pripremaju smjernice za dijagnostiku monoklonalne gamapatije i preporuke za određivanje trombocita u slučaju trombocitopenije i/ili pseudotrombocitopenije. Povjerenstvo je izradilo prijedlog vezan za usklađivanje izgleda laboratorijskih nalaza. Povjerenstvo radi na reviziji Pravilnika o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji, koji pravilnik je iz 2003.godine (NN 197/2003). Povjerenstvo je sudjelovalo u rješavanju načina obavljanja ubrzanih specijalizacija u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Povjerenstvo je organiziralo tečaj „Organizacija upravljanja medicinsko-biokemijskog laboratorija“.
Povjerenstvo je izradilo preporuke o sadržaju i izgledu nalaza. Također su priredili preporuke za ispisivanje napomena kod neprihvatljivih uzoraka. Povjerenstvo je donijelo preporuku o izradi životinjskih uzoraka u medicinsko biokemijskim laboratorijima.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete:
Povjerenstvo je provelo planirane stručne nadzore, kao i izvanredne nadzore, slijedom kojih nadzora su bili pokrenuti i inspecijski nadzori od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Provedena je javna rasprava o dokumentima za provođenje stručnog nadzora Upitnika za samoprocjenu i Kriterija za ocjenu stručnog nadzora, te su u prosincu usvojeni novi dokumenti za provođenje stručnih nadzora, Upitnik za samoprocjenu i Kriteriji ocjenjivanja po kojima će se provoditi stručni nadzori.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju:
Povjerenstvo je radilo na izmjeni dokumenta „Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara“, zatim su razmatrali predstavke vezane za rad bez licence.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja:
Povjerenstvo je radilo na oblikovanju cijena pretraga na zahtjev Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a zbog uvođenja novog sustava plaćanja, tzv. DTP sustava plaćanja, navedena aktivnost je dovršena, te će su u odgovarajućem, strateškom trenutku uputiti Zavodu. Zatim, povjerenstvo je sudjelovalo u godišnjem financijskom pregledu poslovanja HKMB po završnom računu, zapisnik kojeg sastanka je upućen delegatima uz poziv i materijal za Skupštinu.

Povjerenstvo za staleška pitanja:
Povjerenstvo je održalo više sastanaka, na kojima su odlučivali o zahtjevima za ispis iz Registra Komore, zatim u suradnji sa Povjerenstvom za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu izdali su nekoliko mišljenja o osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija, te su bili angažirani u rješavanju problematike priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu:
Povjerenstvo se svakodnevno bavilo rješavanjem brojnih problema u radu medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, izuzetno su angažirani u projektu uzimanja uzoraka krvi u liječničkim ordinacijama, zatim oko problematike funkcioniranja CEZIH-a, te su zajedno sa Povjerenstvom za staleška pitanja odlučivali o davanju mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Predsjednika o radu Komore u razdoblju od prošle Skupštine.

Završni račun za 2010. godinu

Predsjednik Komore, prije izlaganja navedene točke dnevnog reda, ističe da je završni račun za 2009. g. bio poslan delegatima Skupštine, zajedno sa ostalim materijalima za Skupštinu, sa uputom da pitanja, primjedbe i prijedloge trebaju dostaviti u pismenom obliku Uredu Komore prije održavanja Skupštine, a koju mogućnost nitko nije iskoristio, te napominje da je odlukom Skupštine prošle godine prihvaćen financijski plan za 2010. g. sa predviđenim minusom u poslovanju otprilike 34.000,00 kuna, u ovom trenutku plan je izvršen sa minusom u iznosu od 27.337,56 kuna. Prihodi su premašeni u planiranju, koje povećanje se vezuje za projekt edukacije medicinskih sestara, što je prolazna stavka.

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Završni račun za 2010. g.

Plan rada i financijski plan za 2011. godinu i
Donošenje odluke o visini članarine za 2011.godinu

Plan rada je iznesen u okviru izvješća o radu u periodu od prošle Skupštine.

Za 2011. godinu predložen je sljedeći financijski plan Komore:

PLAN PRIHODA ZA 2011.

 1. Prihod – upisnina i članarina 407.000,00
 2. Prihod – kotizacije (tečajevi) 270.000,00
 3. Prihod – skupni ispit 10.000,00
 4. Ostali prihodi (mišljenja, ovjera cjenika, priručnici,
  web stranica, kamata, sponzori…) 10.000,00
 5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – stručni nadzor 95.000,00
 6. Prihod-edukacija medicinskih sestara 300.000,00

  UKUPNO 1.092.000,00

PLAN RASHODA ZA 2011.

 1. Plaća – stalni zaposlenik 280.000,00
 2. Ugovor o djelu – ured (informatičar, čistačica) 40.000,00
 3. Autorski ugovor – skupni ispit 2.500,00
 4. Autorski ugovor – tečaj 88.000,00
 5. Stručni nadzor 95.000,00
 6. Materijalni troškovi 359.000,00
 7. Trošak-edukacija medicinskih sestara 300.000,00

UKUPNO 1.164.500,00

31.12.2011. godine planira se -72.500,00

Materijal koji je dostavljen delegatima uz poziv za Skupštinu, a vezano za ovu točku dnevnog reda, temeljen je na pretpostavci da će danas Skupština izglasati povećanje članarine, ukoliko do toga ne dođe predmetni plan se drastično mijenja, te će planirani minus biti znatno veći. Predsjednik Komore je napomenuo da iz zapisnika Povjerenstva za ekonomska pitanja proizlazi i mišljenje navedenog Povjerenstva da je jedan od najvećih razloga ostvarenog minusa, kao i planiranje minusa nenaplaćena potraživanja od članova Komore.

Predsjednik Komore obrazlaže predloženi financijski plan za 2011. godinu, te navodi da vezano za prihode financijski plan predviđa povećanje članarine, zatim prihod od planiranih pet tečajeva trajnog usavršavanja, prihod Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te prihode od projekta edukacije medicinskih sestara, dok se rashodi odnose na plaće stalnih zaposlenika, dok su ostale navedene stavke standardne, ugovor o djelu za informatičara, skupne ispite, stručni nadzor, materijalne troškove.

Na upit delegata dr.sc. Maria Štefanovića o opravdanosti troškova za informatičku podršku, odnosno opsegu posla koji je obuhvaćen ugovorom o djelu sa informatičarem, kao i o naknadi Predsjednik Komore je naveo da se radi o preuzetoj višegodišnjoj suradnji sa predmetnim informatičarem, koji pruža informatičku podršku Uredu Komore, te održava web stranicu Komore.
Dr.sc. Štefanović navodi da u navedenom području, te možda još i u drugima postoji prostor za uštede u financijskom poslovanju Komore.

Predsjednik Komore navodi da su iznesene primjedbe radi detaljne analize, sukladno uputi u pozivu za Skupštinu, trebale ranije biti iznesene, te da se ukoliko i dalje postoje mogu uputiti na Povjerenstvo za ekonomska pitanja.
Knjigovotkinja Komore, gđa Ljiljana Egić je pojasnila prisutnima da je iznos naknade za ugovor sa informatičarem naveden u brutto iznosu, te navela da je drugi ugovor ugovor sa čistačicom, dok se većina ostalih ugovora odnosi na održane tečajeve trajne edukacije.

Mr.sc. Zoran Šiftar i dr.sc. Mario Štefanović predlažu da se za sve usluge održavanja Ureda Komore provodi javni natječaj.

Predsjednik Komore napominje da je u 2010. godini informatičar također radio na redizajnu web stranice Komore, također je informatički sustav u uredu Komore bio pao te je mijenjana i uspostavljena zaštita, a za koje usluge je dobio naknadu uključenu u navedeni iznos, zatim je napomenuo da smatra da svi navedeni ugovori nisu već godinama uvećavani, osim za iznose nametnute zakonom zbog uvećanja obveza, odnosno doprinosa, no da naravno Skupština može izglasati obvezu provođenja javne nabave za potrebe funkcioniranja Ureda Komore, u tom slučaju je potrebno odmah iz delegata Skupštine oformiti Povjerenstvo za provedbu javnih natječaja, a kako bi se nametnuta problematika mogla odmah rješavati. Također, isto Povjerenstvo bi trebalo razmotriti je li oportuno u određenom segmentu pružanja usluga uopće raspisivati ili ne raspisivati natječaj.

Predsjednik Komore stavlja na glasanje prijedlog o osnivanju Povjerenstva za javnu nabavu.
Uz 9 (devet) suzdržanih glasova, te 10 (deset) glasova protiv, sa 25 (dvadesetpet) glasova za delegati Skupštine su usvojili prijedlog o osnivanju Povjerenstva za javnu nabavu, koje će se sastojati od tri člana.
Delegati Skupštine su sa 6 (šest) suzdržanih glasova i sa 38 (tridesetosam) glasova za imenovali članove Povjerenstva za javnu nabavu, i to dr.sc. Maria Štefanovića, mr.sc. Zorana Šiftara i Noru Nikolac, spec.analit.toksikologije.

Vezano za predmetne točke dnevnog reda predsjednik Komore navodi da je Izvršni odbor na svojoj 16. sjednici od 12.svibnja 2011.godine, a nastavno na održani sastanak Povjerenstva za ekonomska pitanja u svezi pregleda financijskog poslovanja Komore, kao i zaključke istog sastanka, zapisnik kojeg je delegatima dostavljen u materijalu za Skupštinu, donio zaključak da se na predstojećoj sjednici Skupštine predloži povećanje članarine za 100,00 kuna.
Dr.sc. Štefanović iznosi prijedlog da se ukoliko je nužno povećanje članarine, ista u tom slučaju poveća za 50,00 kuna.
Predsjednik Komore stavlja na glasanje prijedlog Izvršnog odbora da se članarina za 2011. godinu poveća za 100,00 kuna, te iznosi ukupno 750,00 kuna.
Delegati Skupštine su sa 6 (šest) glasova protiv i 34 (tridesetčetiri) glasa za, od 40 (četrdeset) prisutnih delegata u dvorani, prihvatili Odluku o visini članarine za 2011. godinu u iznosu od 750,00 kuna.
Obzirom je odluka o visini članarine u iznosu 750,00 kuna usvojena većinom glasova, prijedlog dr.sc. Štefanovića je bezpredmetan za glasanje.
Nakon provedene rasprave, delegati Skupštine su sa 1 (jednim) glasom protiv i 39 (tridesetdevet) glasova za, od 40 (četrdeset) prisutnih delegata u dvorani, prihvatili Plan rada Komore za 2011. g. te financijski plan Komore za 2011. godinu.

Razrješenje pravnika-tajnika Komore

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da sukladno članku 14. i članku 18. Statuta HKMB, Skupština mora donijeti odluku o razriješenju tajnika Komore sa članstva u Izvršnom odboru. Predsjednik Komore dao je na glasanje razrješenje Ane Drobac, dipl.iur., kao člana Izvršnog odbora, obzirom ista više ne obavlja poslove Tajnika Komore.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili razrješenje Ane Drobac, dipl.iur sa mjesta Tajnika Komore.

Imenovanje pravnika-tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da sukladno navedenim odredbama Statuta HKMB, Skupština mora imenovati tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora, obzirom tek imenovanjem od strane Skupštine, tajnik postaje član Izvršnog odbora sa pravom glasa. Predsjednik Komore iznosi prijedlog Izvršnog odbora da se kao član Izvršnog odbora imenuje Helena Dražević, dipl.iur s kojom je zasnovan radni odnos na radnom mjestu pravnika-tajnika Komore.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili imenovanje Helene Dražević, dipl.iur pravnice-tajnice Komore za člana Izvršnog odbora.

Razrješenje prof.dr.sc. Karmele Barišić s dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da je prof.dr.sc. Karmela Barišić podnijela zahtjev za razrješenjem sa dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju, a koji zahtjev je Izvršni odbor prihvatio, no konačna Odluka o razrješenju je u nadležnosti Skupštine.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili razrješenje prof.dr.sc. Karmele Barišić s dužnosti predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju.

Imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju.

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da prema članku 18. Statuta predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju predlaže Farmaceutsko-biokemijski fakultet, koji isti prijedlog nije podnio, također uzimajući u obzir da je kratki rok do isteka mandata Skupštine, kao i ostalih tijela Komore, predsjednik Komore predlaže da do kraja mandata dužnost predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju obnaša dr.sc. Renata Zrinski Topić, a koja je bila zamjenica predsjednice Povjerenstva, te je za prethodno vrijeme od odlaska prof.dr.sc.Barišić obnašala predmetnu dužnost.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili da do isteka mandata tijela Komore dužnost predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju obnaša dr.sc. Renata Zrinski Topić.

Razrješenje doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka s dužnosti predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja.

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da je doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak podnio zahtjev za razrješenjem s dužnosti predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja, a koji zahtjev je Izvršni odbor prihvatio, no konačna Odluka o razrješenju je u nadležnosti Skupštine.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili razrješenje doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka s dužnosti predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja.

Imenovanje predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja.

Predsjednik Komore predlaže da se za predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja imenuje Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili da do isteka mandata tijela Komore, dužnost predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja obnaša Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije.

Razno

Delegati Skupštine raspravljaju o prijedlogu da se oformi radna skupina za bolničku zdravstvenu zaštitu, o kojem prijedlogu je raspravljano i na prethodnoj Skupštini no ista inicijativa nije zaživjela, te Predsjednik Komore stavlja na glasanje prijedlog o formiranju radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu.
Uz 1 (jedan) suzdržan glas, sa 43 (četrdesettri) glasa za Skupština je usvojila prijedlog o osnivanju Radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu. Zadatak radne grupe je djelovati s ciljem osnivanja Povjerenstva za sekundarnu (bolničku) zdravstvenu zaštitu.
Delegati Skupštine su jednoglasno imenovali članove Radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu, i to Vesnu Horvat, spec.med.biokemije, dr.sc. Elizabetu Fišić, spec.med.biokemije i Vikicu Buljanović, spec.med.biokemije.

Predsjednik Komore poziva prisutne delegate na raspravu u svrhu iznalaženja rješenja na koji način „prisiliti” članove da podmire financijske obveze prema Komori. Napominje da su zaključci Povjerenstva za ekonomska pitanja, vidljivi iz dostavljenog zapisnika o pregledu financijskog poslovanja Komore, između ostalih i da se članovima koji ne plaćaju članarinu oduzima licenca. On osobno predlaže da se iskoriste druge pravne mogućnosti, te da Skupština kao tijelo koje tumači akte Komore i „najviše” tijelo Komore donese odluku da je neplaćanje članarine povreda obveza prema Komori, te da je posljedica pokretanje postupka pred Sudom Komore, a moguće sankcije, ovisno o ocjeni radi li se o težoj ili lakšoj povredi propisuju Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara, a to su ukor, opomena, novčana kazna, privremeno i trajno oduzimanje odobrenja za samostalan rad, s time da naglašava da bi realna sankcija bila novčana kazna, a oduzimanje licence u slučaju teških povreda dužnosti i ugleda zvanja medicinskih biokemičara i sl., no Sud je taj koji će odlučiti o odgovarajućoj sankciji u pojedinoj situaciji.
Delegati Skupštine su jednoglasno donijeli Odluku da član Komore ne plaćanjem članarine čini povredu prema Komori, slijedom koje je potrebno pokrenuti postupak pred Sudom Komore, a radi izricanja odgovarajuće sankcije, s time da se ista Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine, te će se u predstojećem vremenskog razdoblju do navedenog datuma svim članovima koji nisu podmirili financijske obveze prema Komori uputiti obavijest o predmetnoj Odluci Skupštine, te omogućiti da reguliraju svoje obveze do 31. prosinca 2011. godine.

Mr.sc. Verica Pavičić Beljak je obavijestila prisutne da je sa 31. svibnjem 2011. godine prestala koncesija Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Verica Pavičić-Beljak u Samoboru te iznijela dataljan prikaz odvijanja događaja i konačan ishod, odnosno negativan odgovor nadležnih tijela na njen zahtjev za produljenjem obavljanja djelatnosti do 70-te godine života, uz obrazloženje da medicinsko-biokemijska djelatnost u Samoboru nije ugrožena. Također je prisutne upoznala sa zaključcima sastanka sa dr. Bergmanom, ravnateljem Doma zdravlja Zagrebačke županije, odnosno prijedlozima rješenja navedenog ravnatelja, i to kao prvo rješenje je predloženo sklapanje ugovora o djelu, no isti ugovor je bio sročen na način da iz njega nije vidljiv niti vremenski period rada niti naknada, drugi prijedlog vezan za otkup opreme bio je otkup za iznos od 70.000,00 kuna, a koji je puno manji od knjigovodstvene vrijednosti opreme, a treći prijedog da se oprema iznese iz laboartorija bez otkupa od strane Doma zdravlja. Nakon toga 3. lipnja 2011. je zaprimljeno rješenje o obvezi iseljenja u roku od 48 sati, da privremeno laboratorij vodi tehničar, da se uzorci vade u Samoboru, a obrađuju u Zaprešiću. Na kraju je istaknula da zbog svega navednog trenutno nigdje nije zaposlena.
Predsjednik Komore navodi da je veliki propust što se nije u početku odvijanja ovog problema obavijestila Komora, a kako bi pokušali pomoći da se izbjegne ovakav ishod događaja.

Predsjednik Komore se zahvaljuje prisutnim delegatima na pažnji, te utvrđuje sjednicu Skupštine završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content