2. sjednica Skupštine HKMB održane 20. lipnja 2008.


Otvaranje 2. sjednice Skupštine HKMB | Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju | Predavanje o značenju i tijeku pregovora s EU u području zdravstvenih profesija | Izvješće Povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 1. sjednice Skupštine | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2008. godini | Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru | Završni račun za 2007. godinu | Donošenje Odluke o plaćanju članarine umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad | Donošenje Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore | Donošenje odluke o visini članarine za 2008. godinu | Različito

Predsjednik Komore Goran Bulatović, spec.med.biokemije otvara Skupštinu, pozdravlja goste i prisutne delegate. Usvaja se sljedeći:

DNEVNI RED

 • Otvaranje 2. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 • Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 • Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 • Predavanje o značenju i tijeku pregovora s EU u području zdravstvenih profesija / Elizabeta Topić: Medicinski biokemičar, specijalist laboratorijske medicine u EU
 • STANKA
 • Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 • Usvajanje zapisnika 1. sjednice Skupštine,
 • Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2008. godini,
 • Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru,
 • Završni račun za 2007. godinu,
 • Plan rada i financijski plan za 2008. godinu,
 • Donošenje Odluke o plaćanju članarine umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad,
 • Donošenje Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore
 • Donošenje odluke o visini članarine za 2008. godinu,
 • Različito.

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je na CD. CD je prilog zapisnika i njegov sastavni dio.

Otvaranje 2. sjednice Skupštine HKMB

Skupštinu pozdravlja prof.dr.sc. Zvonimir Kaić predstavnik Hrvatske stomatološke komore i prof.dr.sc. Elizabeta Topić predsjednica Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dr.sc. Većeslav Bergman i državni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Ante-Zvonimir Golem, dr.med. uputili su telefonsku ispriku zbog nedolaska na Skupštinu i zaželjeli Skupštini uspješan rad.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspiničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo: dr.sc. Dunju Rogić, zamjenicu predsjednika Komore, prisutne predsjednike Područnih vijeća i mr.sc. Branku Rekić, tajnicu Komore.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Za zapisničara predlaže Branku Rekić, tajnicu Komore, a za ovjerovitelja zapisnika dr.sc. Nadu Vrkić.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Goran Bulatović, spec.med.biokemije predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka-predsjednik, Miljenku Maradin, spec.med.biokemije i Petro Dubravku, spec. med. biokemije za članove.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Predavanje o značenju i tijeku pregovora s EU u području zdravstvenih profesija / Elizabeta Topić: Medicinski biokemičar, specijalist laboratorijske medicine u EU

Kroz održano predavanje delegati Skupštine informirani su o značenju i tijeku pregovora s EU u području zdravstvenih profesija s posebnim osvrtom na medicinsko biokemijsku djelatnost.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Povjerenstvo za verifikaciju doc.dr. sc. Vlatko Rumenjak podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je od ukupno 72 delegata Skupštine prisutno 44 delegata koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća.
Utvrđuje se da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje.

Usvajanje zapisnika 1. sjednice Skupštine

Zapisnik 3. sjednice Skupštine usvojen je bez primjedbi.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2008. godini

PredsjedniK Komore dao je pregled rada HKMB od izbora do 20.06.2008. godini, ostvarenim ciljevima Komore i budućim zadacima, tako da je za to razdoblje dao prikaz učinjenog rada Izvršnog odbora i Ureda Komore.

Realizirano je sljedeće:
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR) došlo je do stvaranja mreže medicinsko-biokemijskih laboratorija koji obavljaju poslove medicine rada, te usuglašen i izmijenjen laboratorijski standard. Postignuta je legalizacija rada medicine rada i to u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Postignuto je da predsjednik Komore prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća HZZO –a, ali bez prava odlučivanja.

Na akte HZZO–a za ugovaranje u 2008. godini, Komora je dala negativno mišljenje prvenstveno zbog nedostatnih financijskih sredstava za funkcioniranje primarne laboratorijske dijagnostike i nekontrolirane potrošnje zbog nepostojanja jasne odredbe o dozvoljenoj potrošnji po jednom liječničkom timu primarne zdravstvene zaštite. S tim u vezi poduzete su aktivnosti oko korekcije novčanih sredstava za glavarinu i upućeni dopisi dužnosnicima nadležnih ministarstava kao i predstavnicima Hrvatskog Sabora i Vlade RH.

Poduzete su posebne aktivnosti radi uvođenja pretrage C-reaktivnog proteina (CRP) u popis osnovnih pretraga, istovremenih zahtjeva za određivanjem CRP-a i sedimentacije eritrocita (Se), porasta broja tzv. skupih pretraga protrombinskog vremena (PV) i okultnog krvarenja, porasta troška zbrinjavanja otpada, te osiguravanje dovoljne količine vacuum sistema za potrebe uzorkovanja čija potrošnja nekontrolirano raste.

U razgovorima s HZZO dotaknuto je i pitanje Osnovne mreže laboratorijske djelatnosti te zajednička izrada prijedloga mehanizama za regeneraciju postojeće mreže.
Pravilnik o specijastičkom usavršavanju medicinskih biokemičara usuglašen je s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i očekuje se vrlo skoro objavljivanje pravilnika u Narodnim novinama.

Poduzete su aktivnosti vezane za plaće zaposlenika u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su u zakupu kao i izjednačavanja primanja u bolnici za medicinske biokemičare.

U proteklom razdoblju održane su tri sjednice Izvršnog odbora, nekoliko sastanaka sa Hrvatskom liječničkom komorom i predstavnicima Hrvatske udruge laboratorijske medicine (HULM) i Hrvatske laboratorijske udruge (HLU).

Povjerenstva Komore rade prema donešenim planovima rada. Aktivnosti Povjerenstva za staleška pitanja usmjerena su na rad vezan za relicenciranje velikog broja Odobrenja za samostalan rad koja istiću 21.08.2008. godine i davanja prethodnog mišljenja Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za otvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija u sastavu poliklinika. Povjerenstvo za edukaciju realiziralo je promjene u organizaviji tečajeva, koji se održavaju prema predviđenom planu. U suradnji s Povjerenstvom za stručna pitanja radilo je na organizaciji Skupnih ispita i proširenju pretraga općih medicinsko-biokemijskih laboratorija. Povjerenstvo za stručna pitanja je nastavilo rad na dokumentu Harmonizacija specijalističkih i visokodiferentnih pretraga i usko surađuje s Povjerenstvom za trajnu edukaciju. Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu bilo je uključeno u sve poslove vezane za ugovaranje, glavarinu u PZZ i pitanje plaća zaposlenika u laboratorijima u zakupu. Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete prema donešenom planu stručnog nadzora koji je objavljen na web stranici Komore isti i provodi. Ove godine su stručni nadzori usmjereni uglavnom na poliklinike, a predviđa se i određeni broj izvanrednih stručnih nadzora. Planira se sastanak provoditelja u drugom dijelu ove godine. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju nastavlja rad na donošenju Kodeksa etike i deontologije medicinskih biokemičara.

Ostale aktivnosti Povjerenstava odnosile su se na rad u sastavu Izvršnog odbora koji objedinjava sva Povjerenstva.

Predsjednik Komore izvijestio je delegate Skupštine o provedenom internom auditu i daljnjim aktivnostima vezanim za ISO 9001:2000 certifikat Komore.

Rad Ureda komore odvija se na poslovima vezanim uz javne ovlasti Komore, uz financijsko poslovanje Komore, suradnju s drugim komorama i stručnim društvima, te kontinuiranom održavanju web stranice.

U narednom razdoblju, obzirom na uočene probleme poduzet će se aktivnosti vezane za radno pravo, obveze članstva koje se često dovoljno ne razumiju, definiranje bolničkog tima, osnivanje sekcije na bolničkoj razini, naplatu zaostalih članarina te suradnje s prvostupnicima medicinsko laboratorijske dijagnostike. Posebne aktivnosti bit će vezane za izmjene i dopune Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Predsjednik Komore predlaže spajanje točke 8. i 9. dnevnog reda, što se prihvaća.

Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru

Završni račun za 2007. godinu

Dr.sc. Nada Vrkić predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izvijestila je delegate Skupštine o provedenom financijskom nadzoru nad radom Komore u skladu s Pravilnikom o financijskom poslovanju Komore. Povjerenstvo je utvrdilo da je poslovanje Komore bilo uredno, dakle u skladu s normativnim aktima. Izvješće o nadzoru po završnom računu i inventuri prikazano je delegatima na Skupštini i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predsjednica Povjerenstva prikazala je prihode i rashode u 2007. godinu. Tablice prihoda i rashoda nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Osim o provedenom nadzoru i financijskom poslovanju Komore dr.sc. Nada Vrkić dala je prikaz i drugih aktivnosti Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju.

Povjerenstvo je predložilo promjene komorskih cijena koje su u nadležnosti Izvršnog odbora, tako da je prihvaćen novi Cjenik Komore. Nadalje, radilo je na svim finanacijskim poslovima vezanim uz kalkulaciju glavarine u PZZ i preventivnog pregleda djece za upis u prvi razred osnovne škole. Kako bi se financiranje pregleda djece konačno riješilo ostvareni su i određeni kontakti sa Zavodom za javno zdravstvo i Društvom za školsku i sveučilišnu medicinu.

Nakon provedene rasprave delegati Skupštine prihvatili su izvješće o provedenom nadzoru Komore, završnom računu Komore i izvješće o radu Povjerenstva za ekonomska pitanja jednoglasno.

Plan rada i financijski plan za 2008. godinu

Za 2008. godinu predložen je sljedeći plan rada:

 • Pokušaj realizacije započetih projekata – CRP, glavarine, oživotrorenje ograničenja laboratorijske potrošnje, izjednačavanje primanja u bolnici,
 • Definiranje bolničkog tima,
 • Izmjena i dopuna Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, za neke segmente u suradnji sa ostalim komorama u zdravstvu,
 • Reguliranje radnog prava,
 • Vikend primarnih MBL,
 • Vikend bolničkih MBL,
 • Rješavanje problema prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike – okrugli stol,
 • Suradnja sa svim komorama u zdravstvu,
 • Ostale aktivnosti predviđene u ostvarenju programa predsjednika Komore.

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili plan rada Komore za 2008. godinu.

Za 2008. godinu predložen je sljedeći financijski plan Komore:

PLAN PRIHODA ZA 2008.

1. Prihod – upisnina i članarina
293.700,00
2. Prihod – kotizacije (tečajevi)
360.000,00
3. Prihod – proširenja djelatnosti
40.000,00
4. Prihod – skupni ispit
35.000,00
5. Ostali prihodi
49.500,00
6. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – stručni nadzor
141.405,00
UKUPNO
919.605,00

*Ostali prihodi: prodaja priručnika, ovjera Cjenika, davanje mišljenja, potvrde za članove

PLAN RASHODA ZA 2008.

1. Plaća – stalni zaposlenik
90.000,00
2. Ugovor o djelu – ured (tajnik, pravnik, informat., čist.)
168.000,00
3. Autorski ugovor – mentorstvo (proširenje djelatmosti)
15.000,00
4. Autorski ugovor – skupni ispit
8.000,00
5. Autorski ugovor – tečaj
64.000,00
6. Stručni nadzor
141.405,00
7. Materijalni troškovi
368.400,00
UKUPNO
854.805,00

Nakon provedene rasprave delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili financijski plan Komore za 2008. godinu

Donošenje Odluke o plaćanju članarine umirovljenika koji obnavljaju Odobrenje za samostalan rad

Jednoglasno se donosi odluka da umirovljenici koji žele obnoviti Licencu plaćaju članarinu u iznosu od 250,00 kn i da se članarina plaća jednokratno.

Donošenje Odluku o visini upisnine članova koji su na vlastiti zahtjev brisani iz registra i žele ponovni upis u registar Komore

Jednoglasno se donosi odluka da članovi koji su ispisani iz Registra članova Komore na vlastiti zahtjev, za ponovni upis u Registar plaćaju upisninu u iznosu od 15000, 00 kn.

Donošenje odluke o visini članarine za 2008. godinu

Jednoglasno se donosi odluka da članarina za 2008. godinu iznosi 500,00 kn i da se plaća u dva obroka.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content