2. sjednica Skupštine HKMB održana 19. lipnja 2012.


Otvaranje 2. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda | Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju | Izvješće Povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Skupštine | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2011. godini | Završni račun za 2011. godinu | Plan rada i financijski plan za 2012. godinu | Donošenje odluke o visini članarine za 2012. godinu | Razrješenje predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja | Imenovanje predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja | Imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju | Razrješenje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe | Imenovanje predsjednika i članova Suda Komore; Imenovanje tužitelja i zamjenika tužitelja Komore; Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe | Razno

Predsjednik Komore, Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije otvorio je i vodio 2. sjednicu Skupštine. Uz pozdrav prisutnim delegatima, predložio je dnevni red kao u pozivu na sjednicu, s time da se točke 14. do 16. spoje:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje 2. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 5. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Skupštine,
 6. Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2011. godini,
 7. Završni račun za 2011. godinu,
 8. Plan rada i financijski plan za 2012. godinu,
 9. Donošenje odluke o visini članarine za 2012. godinu,
 10. Razrješenje predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja,
 11. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja,
 12. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju,
 13. Razrješenje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe,
 14. Imenovanje predsjednika i članova Suda Komore,
 15. Imenovanje tužitelja i zamjenika tužitelja Komore,
 16. Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe,
 17. Različito.

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je. Tonska snimka je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Otvaranje 2. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije daje na usvajanje dnevni red.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo imenovati: Predraga Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine, prisutne predsjednike Područnih vijeća, te pravnicu-tajnicu Komore Helenu Dražević, dipl.iur.
Za zapisničara predlaže tajnicu Komore – Helenu Dražević, dipl.iur., a za ovjerovitelja zapisnika Sanju Kačkov, mag.med.biochem..

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

dsjednik Komore predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju imenovati: Predraga Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine, za predsjednika, mr.sc. Bojanu Kranjčec, spec.med.biokemije i dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije, za članove.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Povjerenstva za verifikaciju – Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je sukladno članku 47. Poslovnika o radu Skupštine HKMB, od ukupno 71 delegata Skupštine, prisutno 46 delegata, koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su prisutni delegati iz svih Područnih vijeća.

Utvrđuje se da je prisutna većina od ukupnog broja delegata Skupštine, što je dovoljno za rad Skupštine te da će odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane.

Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Skupštine

Predsjednik Komore ističe da su, uz poziv za Skupštinu, svim pozvanim delegatima dostavljeni materijali za raspravljanje.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Skupštine usvojen je jednoglasno.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2011. godini

Predsjednik Komore izložio je pregled rada HKMB za razdoblje od sjednice Skupštine održane dana 16. lipnja 2011.g. pa do 18. lipnja 2012. g., na način da je prikazao ostvareni rad i buduće zadatke Izvršnog odbora, Područnih vijeća, Povjerenstava i Ureda Komore.
Napominje da su krajem 2011. godine održani parlamentarni izbori, stoga su od 9 mjeseca do kraja 2011. godine sve aktivnosti resornih ministarstava bile svedene na minimum. Nakon izbora, u prvom tromjesečju 2012. godine, sva nova ministarstva su imala period „uhodavanja“.
Također, od rujna do prosinca 2011. godine su i u Komori provedeni izbori, stoga je sve navedeno potrebno uzeti u obzir prilikom iznošenja predmetnog izvješća.

U spomenutom periodu održane su četiri redovne sjednice Izvršnog odbora, i to dana 12. rujna i 30. studenog 2011. godine, te 21. veljače i 14. lipnja 2012. godine. Zatim, održane su četiri e-sjednice Izvršnog odbora, dana 13. rujna, 18. listopada i 21. studenog 2011. godine i 9. ožujka 2012. godine.
Izvršni odbor, na svojim e-sjednicama, je usvojio bitan strateški dokument Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, prihvatio Plan tečajeva trajnog usavršavanja HKMB za 2012. godinu, usvojio dokument Preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom od strane Izvršnog odbora, prihvatio Plan stručnih nadzora za 2012. godinu i donio Odluke o ispisu iz registra Komore na zahtjev sada bivših članova.

Predsjednik Komore je rezimirao dinamiku provedenih aktivnosti te istaknuo sljedeće:

Krajem rujna 2011.g. održan je sastanak sa voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje ugovaraju i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Zatim, održan je sastanak sa prizvođačima softvera za povezivanje sa CEZIH-om.

Dana 25. listopada 2011. godine održan je prvi sastanak Ekspertnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Naime, Komora je zaprimila je zahtjev za davanje prethodnog mišljenja HKMB o priznavanju stručnih kvalifikacija stečenih nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija u Ljubljani po sustavu 3+2, te je HKMB dala mišljenje da je ista osoba stekla kompetencije koje odgovaraju kompetencijama članova HKMB.
Napominje da traženje prethodnog mišljenja Komore nije zakonom propisana procedura, no nada se da će ovo biti presedan za buduća priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Početkom studenog 2011. godine održan je sastanak sa tadašnjim državnim tajnikom u Ministarstvu zdravlja i socijalne skrbi, kojom prilikom se raspravljalo o ubrzanim specijalizacijama za magistre medicinske biokemije u bolničkim zdravstvenim ustanovama, određenim pravnim stvarima kao što je kratica nazivlja za specijaliste medicinske biokemije i laboratorijske medicine, te problematici izjednačavanja nazivlja specijalista medicinske biokemije koji su specijalizirali po „starom“ Pravilniku o specijalističkom usavršavanju, sa nazivljem specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine koji su specijalizirali po „novom“ Pravilniku o specijalističkom usavršavanju.

Nakon toga, dana 15. veljače 2012. godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja sa zamjenikom ministra prim.mr.sc. Marijanom Cesarikom. Raspravljalo se o problematici stručnih nadzora Hrvatske komore zdravstvenih radnika u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, o mogućnosti imenovanja novog sastava povjerenstava pri Ministarstvu. Od dogovorenih aktivnosti još nismo zaprimili povratne informacije.

Krajem veljače i početkom ožujka 2012. godine održana su dva sastanka sa Hrvatskim društvom medicinskih biokemičara i to Povjerenstvom za vanjsku kontrolu kvalitete rada, a sve vezano pravne i organizacijske posljedice preustroja istog Povjerenstva i promjene Statuta HDMB.

U ožujku su održani sastanci u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje vezano za ugovaranje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

Zatim, ponovno su održani sastanci sa HDMB vezano za redefiniranje položaja struke u Europskoj uniji.

Krajem svibnja 2012. godine kao predsjednik Komore je uključen u rad Povjerenstva za ljudske resurse pri Ministarstvu zdravlja, no za sada ne vidi rezultate.

Na kraju izvješća o radu Predsjednika posebno naglašava da je središtu aktivnosti Komore zaštita interesa struke i cjelokupnog staleža. Također, pokušava se unaprijediti suradnja i bolja komunikacija sa Ministarstvom zdravlja i ostalim institucijama koje na bilo koji način utječu na položaj i rad medicinskih biokemičara.

Iz rada Područnih vijeća:

U pravilu su sve aktivnosti područnih vijeća bile delegatskog tipa, odnosno uredno izvještavanje članstva u područnim vijećima o aktivnostima Izvršnog odbora Komore vezano za unaprjeđenje položaja struke i zaštite staleža, no od Područnih vijeća se očekuje da definiraju problematiku i ukazuju na postojeće, koncentrirane probleme na terenu, kako bi Izvršni odbor imao što bolju informaciju o svakodnevnim problemima članstva.

Iz rada Povjerenstava:

Predsjednik uvodno napominje da je rad povjerenstava bio intenzivan.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju:
Povjerenstvo za trajnu edukaciju je oblikovalo nove upute za voditelje tečaja u organizaciji Komore; izradili su Obrazac za prijavu tečaja u organizaciji drugih pravnih i fizičkih osoba; odlučivali su o zaprimljenim zahtjevima za priznavanje i vrednovanje trajnog usavršavanja; u suradnji sa Povjerenstvom za stručna pitanja radili su na davanju mišljenja na Plan i program pripravničkog staža; intezivno su radili u Ekspertnom povjerenstvu za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija; u veljači su na konstituirajućoj sjednici donijeli plan i program rada; odradili su reviziju programa organiziranih boravaka u klinikama; sa Povjerenstvom za stručna pitanja i Povjerenstvom za staleška pitanja su bili uključeni u donošenje prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije; održali su skupni ispit; od novina pokrenuli su e-provjeru znanja te su sudjelovali na sastanku o EU Direktivi.

Povjerenstvo za stručna pitanja:
Povjerenstvo za stručna pitanja je također održalo konstituirajući sastanak te donijelo plan i program rada; revidirali su popis hitnih pretraga za bolničke zdravstvene ustanove koje ugovaraju i primarnu zdravstvenu zaštitu; pokrenuli su izradu Registra pretraga; završavaju smjernice za gestacijski dijabetes; napravili su reviziju preporuke o čuvanju uzoraka i nalaza te arhiviranju dokumentacije; izradili su preporuku za slanje biološkog materijala u inozemstvo; te kao što je već napomenuo sudjelovali su u izradi prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu:
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu je također održalo konstituirajući sastanak te donijelo plan i program rada; i dalje su intezivno bili uključeni u edukaciju medicinskih sestara u sklopu projekta Vađenja uzoraka krvi u ordinacijama opće/obiteljske medicine; proveli su anketu vezano za poboljšanja u CEZIH-u i o odazivu uzimanja uzoraka krvi u ordinacijama opće/obiteljske medicine; redovito sudjeluju na sastancima u HZZO-u, u stalnoj su komunikaciji sa članstvom vezano za rješavanje svakodnevnih problema u radu medicinsko-biokemijskih laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; u suradnji sa Povjerenstvom za staleška pitanja sudjelovali su u davanju mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskih laboratorija; u posljednje vrijeme intezivno surađuju sa HZZO-om vezano za promjene, odnosno poboljšanja u CEZIH-u.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete:
Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete je također održalo konstituirajući sastanak te donijelo plan i program rada; proveli su planirane stručne nadzore, te o tome izvijestili Ministarstvo zdravlja; kao dio svojih aktivnosti provode edukaciju provoditelja stručnih nadzora.

Povjerenstvo za staleška pitanja:
Povjerenstvo za staleška pitanja je također održalo konstituirajući sastanak te donijelo plan i program rada; odlučivali su o zahtjevima za ispis iz Registra Komore; u suradnji sa Povjerenstvom za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu sudjelovali su u davanju mišljenja o opravdanosti osnivanja medicinsko-biokemijskih laboratorija; sudjelovali su u izradi prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije; vezano za današnji dnevni red Skupštine radili su na donošenju prijedloga za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, te predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju:
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju je također održalo konstituirajući sastanak te donijelo plan i program rada; također su sudjelovali u donošenju prijedloga za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, te predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe; pokreću reviziju postojećih akata iz njihove domene.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja:
Povjerenstvo za ekonomska pitanja je također održalo konstituirajući sastanak te donijelo plan i program rada; sudjelovali su u godišnjem financijskom pregledu poslovanja HKMB po završnom računu.

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Predsjednika o radu Komore u razdoblju od prošle Skupštine.

Završni račun za 2011. godinu

Predsjednik Komore, prije izlaganja navedene točke dnevnog reda, ističe da je završni račun za 2011. g. bio poslan delegatima Skupštine, zajedno sa ostalim materijalima za Skupštinu, sa zamolbom da pitanja, primjedbe i prijedloge dostave u pismenom obliku Uredu Komore prije održavanja Skupštine, a koju mogućnost nitko nije iskoristio.
Predsjednik Komore daje riječ predstavnici knjigovodstvenog servisa, koja prezentira delegatima Skupštine završni račun za 2011. godinu na kojem su prikazani prihodi i rashodi u 2011. godini.

Nema pitanja niti komentara na predloženu točku dnevnog reda.
Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Završni račun za 2011. godinu.

Plan rada i financijski plan za 2012. godinu

Plan rada je iznesen u okviru izvješća o radu u periodu od prošle Skupštine.
Predsjednik Komore prezentira financijski plan za 2012. godinu.

Za 2012. godinu predložen je sljedeći financijski plan Komore:

PLAN PRIHODA ZA 2012.

1. Prihod – upisnina i članarina 412.000,00
2. Prihod – kotizacije (tečajevi) 290.000,00
3. Prihod – skupni ispit 20.000,00
4. Prihod – 5 dnevni boravak u KB/KBC 25.000,00
5. Ostali prihodi (mišljenja, ovjera cjenika, priručnici, web stranica) 70.000,00
6. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – stručni nadzor 95.000,00
UKUPNO 912.000,00

PLAN RASHODA ZA 2012.

1. Plaća – stalni zaposlenik 300.000,00
2. Ugovor o djelu – ured (informatičar, čistačica) 40.000,00
3. Autorski ugovor – skupni ispit 1.500,00
4. Autorski ugovor – 5. dnevni boravak u KB/KBC 5.625,00
5. Autorski ugovor – tečaj 96.000,00
6. Stručni nadzor 95.000,00
5. Materijalni troškovi 364.000,00
UKUPNO 902.125,00
  31.12.2012. godine planira se
9.875,00

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Plan rada komore za 2012. g. te financijski plan Komore za 2012. godinu.

Donošenje odluke o visini članarine za 2012. godinu

Predsjednik Komore izvješćuje delegate Skupštine da se visina članarine za 2012. godinu neće mijenjati, odnosno da će ostati na nivou članarine iz 2011. godine, dakle 750,00 kuna.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili Odluku o visini članarine za 2012. godinu.

Razrješenje predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da je mr.sc. Andrijana Ščavničar, mag.med.biochem. podnijela zahtjev za razrješenjem sa dužnosti predsjednice Povjerenstva za ekonomska pitanja, stoga predlaže da Skupština isti zahtjev prihvati te donese Odluku o razrješenju.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili razrješenje mr.sc. Andrijane Ščavničar s dužnosti predsjednice Povjerenstva za ekonomska pitanja.

Imenovanje predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja

Predsjednik Komore predlaže da se za predsjednicu Povjerenstva za ekonomska pitanja imenuje mr.sc. Sanja Dželajlija, mag.med.biochem., a koji prijedlog se upućuje na inicijativu većine članova Povjerenstva za ekonomska pitanja.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili imenovanje mr.sc. Sanje Dželajlija, mag.med.biochem na mjesto predsjednice Povjerenstva za ekonomska pitanja.

Imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju

Predsjednik Komore izvještava delegate Skupštine da kao i na konstituirajućoj sjednici Skupštine i dalje inzistira na prijedlogu da predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju bude dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije, smatrajući je najboljim kandidatom za navedenu funkciju, a što proizlazi i iz Izvješća o radu predmetnog Povjerenstva koje je opsežno.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili imenovanje dr.sc. Renate Zrinski Topić, spec.med.biokemije na mjesto predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju.

Razrješenje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe

Sukladno članku 14. stavku u svezi članka 19. Statuta HKMB, predsjednik Komore dao je na glasanje razrješenje predsjednika i članova suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, te predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedena razrješenja.

Imenovanje predsjednika i članova Suda Komore
Imenovanje tužitelja i zamjenika tužitelja Komore
Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe

Predsjednik Komore iznosi prijedlog Izvršnog odbora za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, te predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe.
Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Suda Komore, tužitelja i zamjenika tužitelja Komore, te predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe.

Za predsjednika i članove Suda Komore imenuju se:

I. stupanj

 1. Vatroslav Šerić (predsjednik)
 2. Ines Alpeza Viman (član)
 3. Nada Bilopavlović (član)
 4. Marina Čeprnja (član)
 5. Tamara Devčić Ljubić (član)
 6. Vesna Supak Smolčić (član)
 7. Tanja Vranić Bobetić (član)

II. stupanj

 1. Andrea Tešija Kuna (predsjednica)
 2. Ivana Baršić (član)
 3. Daniela Galez (član)
 4. Irena Kocijan (član)
 5. Domagoj Marijančević (član)
 6. Antonija Perović (član)
 7. Danijela Županić (član)

Za tužitelja i zamjenike tužitelja Komore imenuju se:

 1. Vikica Buljanović (tužiteljica)
 2. Leida Tandara (zamjenica)
 3. Dario Mandić (zamjenik)

Za predsjednika i članove Povjerenstva za žalbe imenuju se:

 1. Danica Matišić (predsjednica)
 2. Gordana Juričić (član)
 3. Ivica Sokolić (član)
 4. Alma Delić (član)
 5. Adriana Unić (član)

Razno

Predsjednik Komore izvještava prisutne delegate Skupštine o radu Radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu. Naime, ista skupina je utvrdila postojanje interesa velikog broja članova HKMB (oko 130) za osnivanje i rad u Povjerenstvu za sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Navodi da već dugi niz godina osobno zagovara osnivanje istog Povjerenstva kako bi se rješavala problematika članova zaposlenih u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Izvršni odbor je podržao inicijativu, te predlaže Skupštini da istu inicijativu također podrži, te da se krene u izmjenu Statuta kojom bi se isto povjerenstvo osnovalo, a da u prijelaznom periodu djeluje kao Radna grupa za sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog da se pokrene postupak izmjene Statuta u svrhu osnivanja Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zašitu, te da se u prijelaznom periodu pokrene djelovanje Radne grupe za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.

Predsjednik Komore prezentira delegatima Skupštine tijek izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a koji prijedlog izmjena i dopuna će se uputiti Ministarstvu zdravlja. Jedna od bitnijih izmjena je omogućavanje ubrzanih specijalizacija magistrima medicinske biokemije zaposlenima u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Rasprava o uvjetima koje je nužno ispuniti kako bi bilo moguće specijalizirati po ubrzanom programu je još u tijeku.
Problematika vezana za izmjene i dopune Pravilnika o specijalističkom usavršavanju, za koju moli mišljenje i stav Skupštine je sljedeća:
Otvoriti ili ne mogućnost doktorima medicine i magistrima farmacije da specijaliziraju po programima specijalizacija za magistre medicinske biokemije. Isto pitanje postavlja i iz razloga što su na europskoj razini tenzije ujedinjavanja specijalizacija doktora medicine u laboratorijskoj medicini sa specijalizacijama drugih struka u laboratorijskoj medicini u jedinstvenu specijalizaciju, odnosno jedinstvenu profesiju specijalista laboratorijske medicine.
Napominje da je moguć i ponovni pritisak k otvaranju specijalizacije iz Laboratorijske medicine doktorima medicine. Postoje dvije mogućnosti, da se u navedenoj situaciji pod pritiscima popusti te udovolji zahtjevu, odnosno otvaranju specijalizacije iz Laboratorijske medicine u okviru liječničkih specijalizacija ili da istu specijalizaciju otvorimo zdravstvenim radnicima sa završenim Medicinskim fakultetom i Studijem farmacije, dakle doktorima medicine i magistrima farmacije. U posljednjem slučaju bi specijalizirali po „našem” programu, polagali ispit pred „našim” povjerenstvom pri Ministarstvu zdravlja, i dobili „naše” Odobrenje za samostalan rad. To je jako bitna strateška odluka.
Slijedi opširna rasprava delegata, na kojoj se iznose argumenti za i protiv:
Argumenti za usvajanje ovakvog prijedloga su:
mogućnost otvaranja paralelnih specijalizacija u okviru liječničkih specijalizacija u kojem slučaju cijela situacija izmiče kontroli, stoga je bolje imati istu specijalizaciju pod kontrolom HKMB, s time da je bitna stavka definiranje uvjeta, odnosno polaganje određene razlike predmeta ovisno o završenom studiju;
jačanje pozicije struke u društvu obzirom smo još pogotovo prema liječnicima neprepoznatljivi.
Argumenti protiv usvajanja ovakvog prijedloga su:
magistrima medicinske biokemije nije moguće pristupiti specijalizacijama iz navedenih drugih struka;
bojazan da će isto doprinijeti „izumiranju” studija Medicinske biokemije, jer će postojati mogućnost specijalizacije iz Laboratorijske medicine sa završenim studijem Farmacije.

Predsjednik napominje i da je u slučaju otvaranja specijalizacija potrebno reorganizirati program specijalizacija te „pojačati” određene dijelove, npr. mikrobiologiju, citologiju, dakle otvoriti mogućnosti tj. opseg rada i magistrima medicinske biokemije. Također, ukoliko dođe do spomenutog ujedinjavanja specijalizacija na europskom nivou, te postanemo svi specijalisti laboratorijske medicine, medicinski biokemičari su u 1/3 specijalizacija, dok su druge 2/3 liječničke specijalizacije. U navedenom kontekstu je potrebno razmišljati i o budućnosti da HKMB bude jezgra pri formiranju Komore laboratorijske medicine ili u suprotnom postoji mogućnost upitnog opstanka HKMB za buduće generacije.

Nakon završene rasprave predsjednik Komore stavlja na glasanje prijedlog da se prilikom donošenja prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije predvidi mogućnost doktorima medicine i magistrima farmacija da specijaliziraju po programima specijalizacija navedenog pravilnika, te napominje da ista odluka ne znači da će je to konačni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika već mogućnost da se „krene” u tom smjeru.
Skupština Komore je usvojila prijedlog sa 39 glasova za i 7 glasova protiv.

Predsjednik Komore se zahvaljuje prisutnim delegatima na pažnji, te utvrđuje sjednicu Skupštine završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content