3. sjednica Skupštine HKMB održane 20. veljače 2009.


Otvaranje 3. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda | Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju | Izvješće Povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2008. godini | Završni račun za 2008. godinu | Plan rada i financijski plan za 2009. godinu | Donošenje Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije | Donošenje odluke o visini članarine za 2009. godinu

Predsjednik Komore Goran Bulatović, spec.med.biokemije otvorio je i vodio sjednicu 3. Skupštine. Usvaja se sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje 3. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 5. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine,
 6. Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2008. godini,
 7. Završni račun za 2008. godinu,
 8. Plan rada i financijski plan za 2009. godinu,
 9. Donošenje Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije,
 10. Donošenje odluke o visini članarine za 2009. godinu,
 11. Različito.

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je. Tonska snimka je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Otvaranje 3. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo: doc. dr.sc. Dunju Rogić, zamjenicu predsjednika Komore, prisutne predsjednike Područnih vijeća, pravnog savjetnika Komore, odvjetnika Marka Ujevića, dipl.iur. i mr.sc. Branku Rekić, tajnicu Komore.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Za zapisničara predlaže Branku Rekić, tajnicu Komore, a za ovjerovitelja zapisnika doc.dr.sc. Nadu Vrkić.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Goran Bulatović, spec.med.biokemije predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju Sanju Marević, spec.med.biokemije – predsjednica, Miljenku Maradin, spec.med.biokemije i dr.sc. Vjekoslava Jagića za članove.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednica Povjerenstvo za verifikaciju Sanja Marević, spec.med.biokemije podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je od ukupno 72 delegata Skupštine prisutno 58 delegata koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća.
Utvrđuje se da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje.

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine

Zapisnik 2. sjednice Skupštine usvojen je uz primjedbu dr.sc. Maria Štefanovića, da Odluke s 2. sjednice Skupštine pod točkama 12. i 13. nisu donesene jednoglasno, što zapisnički nije konstatirano i da se na to ubuduće obrati pozornost.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2008. godini

PredsjedniK Komore dao je pregled rada HKMB za razdoblje od prošle sjednice Skupštine održane 20. lipnja 2008. do 20. veljače 2009., tako da je za to razdoblje dao prikaz budućih zadataka i ostvarenog rada Izvršnog odbora, Područnih vijeća, Povjerenstava i Ureda Komore.

Financiranje Komore:
Predsjednik Komore je ponovno ukazao na kontinuirani problem koji se odnosi na naplatu članarina. Jedan dio članstva bez obzira što je plaćanje članarine obveza člana Komore koja je regulirana Statutom HKMB ne plaća članarinu sukladno Odlukama Skupštine. Pravni savjetnik gospodin Marko Ujević ispitat će mogućnost da se nađe način redovite naplate članarina.
Revizijom Cjenika usluga Komore povećani su prihodi Komore na teret nečlanskog udjela, ali ne značajno, tako da je nužno iznalaženje novih izvora financiranja Komore.

Primarna zdravstvena zaštita:
U aktima HZZO, Pravilniku o Izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 34/08.) posebnim člankom je definiran broj pretraga po prosječnom timu obiteljskog doktora. U daljnjim razgovorima razmotrit će se mogućnost ograničenja laboratorijske potrošnje ne brojem pretraga nego bodova po osiguraniku PZZ.

U razgovorima s HZZO dotaknuto je i pitanje odnosa u kojem se ne zakupljuje vrijeme nego plaća rad, kao i Osnovna mreža laboratorijske djelatnosti te zajednička izrada prijedloga mehanizama za regeneraciju postojeće mreže. Cilj revizije mreže je zaštita najslabijeg laboratorijskog tima.

Komora će sudjelovati u transformaciji privatiziranih medicinsko-biokemijskih laboratorija u privatne laboratorije i to dinamikom aktivnosti nadležnih institucija.

Inplementacija zdravstvene reforme uvjetuje radnje koje se odnose na konkretno rješavanje troška uzorkovanja, glavarine, edukacije liječnika i medicinskih sestara, a što će Komora rješavati s HZZO. Ostaje i nadalje otvoreno pitanje biološkog otpada, odnosno porasta troška zbrinjavanja otpada.

Bolnička zdravstvena zaštita:
Izvršni odbor Komore donio je odluku o osnivanju Radne grupe za bolničku zdravstvenu zaštitu kako bi se omogućilo praćenje zakonske regulative i promptno reagiranje. Radit će se kontinuirano na jačanju položaja medicinskih biokemičara u bolnicama na osnovi staleških promjena. Obzirom da je kreiranje politike bolničke zdravstvene zaštite u cijelosti u rukama vlasnika, neophodno je paralelno s rješavanjem statusa liječnika, rješavati i status medicinskih biokemičara.

Stručni nadzor i upravljanje kvalitetom:
Komora treba i dalje osigurati nastavak funkcioniranja u skladu sa ISO 9001 i ISO 9004. Sukladno tome to su nikada završeni procesi s ciljem stalne potrage za boljim i optimalnim rješenjima u struci

Stručni nadzor, za koji Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osigurava financijska sredstva, potrebno je održati u granicama pomoći našim kolegama, a ne straha da će stručni nadzor kao posljedicu imati bilo kakav negativan utjecaj na rad medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Staleška politika:
Komora i dalje treba zadržati jasan i čvrst stav vezan za profesiju i profil stručnjaka koji je reguliran Zakonom o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti. Sve nejasnoće koje se u praksi događaju neophodno je rješavati s Agencijom za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom. Problem se prvenstveno odnosi na polaznike Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu (prije Visoka zdravstvena škola) – Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija i dalje treba ustrajati na stvaranju čvrste i jasne zakonske regulative. Isto se odnosi na definiranje stavova oko zapošljavanja stranaca, kao i konzumiranje prava Komore koja proizlaze iz Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

Ulazak predstavnika Komore u Upravno vijeće HZZO osigurao je dostupnost informacija «iz prve ruke», što je za struku i stalež od izuzetne važnosti.

Sva staleška problematika treba se rješavati kontinuiranim radom svih Povjerenstava, a posebno Povjerenstva za staleška pitanja tijekom godine, kao i aktivnim radom Područnih vijeća.

Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici Komore.

Edukacija:
Povjerenstvo za edukaciju HKMB provelo je niz promjena u održavanju tečajeva trajne edukacije. U narednom razdoblju očekuje se organizacija internetskog i dopisnog provođenja određenog broja tečajeva radi sniženja troškova, kao i intenziviranje dijela edukacije vezane za sustave kvalitete i akreditaciju laboratorija tako da se odvijaju u malim operativnim grupama.

Povjerenstvo je pokrenulo reviziju programa 6-dnevnih boravaka u KB/KBC.

Politika HKMB:
Komora i dalje treba nastaviti i intenzivirati suradnju sa svim komorama u zdravstvu, a naročito u dijelu utjecaja na zakonodavstvo.

Realizirane aktivnosti:
U proteklom razdoblju održane su dvije sjednice Izvršnog odbora i dva tematska sastanka sa primarnom zdravstvenom zaštitom (29.11.2008. i 31.01.2009.).

Predstavnici Komore učestvovali su u radionici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi prilikom oblikovanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Aktivno se radilo u grupi za oblikovanje Osnova za ugovaranje za 2009. godinu. U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi održan je sastanak 13.01.2009. na kojemu su sudjelovale sve zdravstvene Komore, sindikati i udruge u zdravstvu na temu inplementacije zdravstvene reforme.

U HZZO-u je održana serija sastanaka vezanih za ugovaranje laboratorijske djelatnosti za 2009. godinu. Redovito se prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća HZZO-a.
Održan je radni sastanak u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja na radu.

Navedene aktivnosti Komore rezultirale su postignućima, da je zaslugom naše Komore u Zakon o zdravstvenoj zaštiti ušla odredba, da se prva koncesija daje na 10 godina, te da se zadržava pravo prvenstva i pri narednim dodjelama koncesije.

Zaokružena je regulativa glede ograničenja laboratorijske potrošnje, te učinjen prvi korak u prebacivanju troškova uzimanja uzoraka za laboratorijske pretrage na doktora u PZZ.

Zbog smrti gospodina Miroslava Radića, dipl.iur. dugogodišnjeg pravnog savjetnika Komore Izvršni odbor je imenovao novog pravnog savjetnika Komore, odvjetnika Marka Ujevića, dipl.iur.

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec podnijela je ostavku na funkciju predsjednice i člana Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete. Izvršni odbor razriješio je prof.dr.sc. Dubravku Čvorišćec navedenih funkcija i imenovao je dr.sc. Ines Vukasović za predsjednicu i člana Povjerenstva za stručni nadzor i unapređenje kvalitete.

Za naredno razdoblje trebaju se stvoriti uvjeti za zapošljavanje tajnika – pravnika Komore, zbog skorog odlaska mr.sc. Branke Rekić, sadašnjeg tajnika Komore u mirovinu.

Iz rada Područnih vijeća:
I Područno vijeće održalo je jedan sastanak na kojem je prezentiran rad Izvršnog odbora.
III Područno vijeće sudjelovalo je u prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi laboratorija, anketi o CRP, anketi o zadovoljstvu članstva radom Komore, podjeli Odobrenja za samostalan rad, te je aktivno sudjelovalo u primjedbama i prijedlozima na Zakone i normatinve akte na koje je od Komore traženo mišljenje nadležnih institucija.
V Područno vijeće sudjelovalo je u prikupljanju podataka o kadrovskoj strukturi, anketi o CRP, anketi o primjeni harmonizacije općih laboratorijskih pretraga, primjedbama i prijedlozima na Zakone i normativne akte te podjeli licenci.
Ostala Područna vijeća nisu dostavila izvješća o radu.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete:
U 2008. godini proveden je stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima u 9 medicinsko-biokemijskih laboratorija (3 opća, 4 poliklinička, 1
bolnički i 1 u KBC-u).
Za provedene stručne nadzore izdana su rješenja. Izrađen je i poslan izvještaj Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.
Za 2009. godinu planirana je edukacija za provoditelje stručnog nadzora u smislu osvježenja znanja.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju:
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju kontinuirano je radilo na donošenju Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije. Tekst Kodeksa usaglašen je na Izvršnom odboru, zatim pravno oblikovan i dan na javnu raspravu. U roku više od mjesec dana nije dostavljena niti jedna primjedba niti prijedlog na Kodeks.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju:
Povjerenstvo za edukaciju realiziralo je promjene u organizaviji tečajeva, koji se održavaju prema predviđenom planu. Od planirana 4 tečaja održana su 3 tečaja i verificirana su 2 tečaja drugih organizatora.
Donešen je plan tečajeva za 2009. godinu.
Održana su 3 Skupna ispita za obnavljanje licence i u suradnji s Povjerenstvom za stručna pitanja radilo se na proširenju pretraga općih medicinsko-biokemijskih laboratorija.
Pokrenuta je revizija programima organiziranih 6-dnevnih boravaka u KB/KBC.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu:
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu bilo je uključeno u sve poslove vezane za ugovaranje u 2009. godini s HZZO.
U suradnji s Povjerenstvom za staleška pitanja sudjelovalo je u davanju prethodnog mišljenja Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za otvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija u sastavu poliklinika (7 mišljenja).
Predsjednica Povjerenstva, Ivana Delić, mag.med.biochem. aktivno je sudjelovala u radionici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi prilikom donošenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Povjerenstvo je organiziralo dva tematska sastanka PZZ.
Zajedno s Povjerenstvom za ekonomska pitanja nastavilo je uspostavu suradnje sa Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu.

Povjerenstvo za staleška pitanja:
Aktivnosti Povjerenstva za staleška pitanja vezana za relicenciranje velikog broja Odobrenja za samostalan rad koja su istekla 21.08.2008. godine, uspješno su završene.

Ponovno je izrađen kadrovski normativ za županijske i opće bolnice (radni materijal).

U suradnji s Povjerenstvom za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, Povjerenstvo je rješavalo zahtjeve za otvaranje novih medicinsko-biokemijskih laboratorija uglavnom u sastavu poliklinika.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja:
Povjerenstvo je radilo na prijedlogu ažuriranja Cjenika laboratorijskih pretraga prema novoj vrijednosti boda HZZO, ali prema bodu za sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Također je razmatralo mogućnost formiranja mehanizma za visinu članarine.

Doc.dr.sc. Nada Vrkić, predsjednica Povjerenstva uspostavila je vrlo uspješnu suradnju sa Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu i Zavodom za javno zdravstvo. Održan je zajednički sastanak i postignuti su dogovori za daljnje postupanje vezano za preventivne preglede djece za upis u prvi razred osnovne škole i financiranje tih pregleda.

Povjerenstvo je provelo financijski nadzor nad radom Komore u skladu s Pravilnikom o financijskom poslovanju Komore.

Povjerenstva Komore rade prema donešenim planovima rada.

Ostale aktivnosti Povjerenstava odnosile su se na rad u sastavu Izvršnog odbora koji objedinjava sva Povjerenstva.

Predsjednik Komore ukazao je na osnovnu poteškoću i problem u radu Komore u 2008. godini:

 1. Neaktivnost članstva Komore i nezainteresiranost koja je očita na ovim navedenim primjerima:
 2. Odaziv na ankete: npr. o CRP-u odgovorilo 60 laboratorija od 118 u PZZ,
 3. Mišljenja na dopis HZZO – 60 laboratorija poslalo mišljenje od 150 na čije adrese je dopis bio odaslan,
 4. Očitovanje na zakonske akte – 4 odgovora od 540 članova kojima su upućeni akti,
 5. Očitovanje na normative – 8 odgovora od 540 članova,
 6. Javna rasprava o Kodeksu- 0 odgovora od 540 članova

Očekuje se da se ova situacija poboljša i da se ukaže na eventualne propuste u radu tijela Komore.

Rad Ureda komore odvija se na poslovima vezanim uz javne ovlasti Komore, uz financijsko poslovanje Komore, suradnju s drugim zdravstvenim komorama i stručnim društvima, te kontinuiranom održavanju web stranice.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Završni račun za 2008. godinu

Predsjednik Komore podnio je delegatima Skupštine izvještaj o poslovanju Komore za razdoblje od 2003. godine do 2008. godine i završni račun za 2008. godinu.

Izvješće je prikazano delegatima na Skupštini i sastavni je dio ovog zapisnika.

Prikazali su prihodi i rashodi u 2008. godini. Tablice prihoda i rashoda nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Delegati su prigovorili da nisu dobili u materijalima za Skupštinu završni račun. Taj propust će se za iduću sjednicu Skupštine ispraviti.

Nakon provedene vrlo aktivne rasprave delegati Skupštine prihvatili su završni račun Komore s jednim (1) glasom protiv, devet (9) suzdržanih glasova i četrdeset osam (48) glasova za.

Plan rada i financijski plan za 2009. godinu

Za 2009. godinu predložen je sljedeći plan rada:

 1. Nastaviti realizaciju četverogodišnjeg plana,
 2. Kadrovski ekipirati Komoru,
 3. Poboljšati rad povjerenstava i unaprijediti njihovu kreativnost,
 4. Uključiti što veći broj članova u svakodnevi rad,
 5. Pokušati vezati članove Skupštine 1 na 8

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili plan rada Komore za 2009. godinu.

Za 2009. godinu predložen je sljedeći financijski plan Komore:

PLAN PRIHODA ZA 2009.

1. Prihod – upisnina i članarina
271.500,00
2. Prihod – kotizacije (tečajevi)
270.000,00
4. Prihod – skupni ispit
15.000,00
5. Ostali prihodi (mišljenja, ovjera cjenika, priručnici, web stranica)
21.500,00
6. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – stručni nadzor
147.000,00
UKUPNO
725.000,00

PLAN RASHODA ZA 2009.

1. Plaća – stalni zaposlenik
115.000,00
2. Ugovor o djelu – ured (tajnik, pravnik, informat., čist.)
150.000,00
4. Autorski ugovor – skupni ispit
6.000,00
5. Autorski ugovor – tečaj
85.000,00
6. Stručni nadzor
147.000,00
7. Materijalni troškovi
310.000,00
UKUPNO
813.000,00

31.12 2009. godine planira se -88000,00

Nakon provedene rasprave delegati Skupštine s tri (3) suzdržana glasa prihvatili su financijski plan Komore za 2009. godinu.

Donošenje Etičkog kodeksa medicinskih biokemičara i medicinske deontologije
Pravni savjetnik Komore Marko Ujević, dipl.iur. obrazložio je, da se Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije donosi na temelju članka 14. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara. Tekst Kodeksa bio je objavljen na web stranici Komore i na javnoj raspravi više od mjesec dana. Nije stigla niti jedna primjedba ili dopuna tako da je pripremljeni akt dan na usvajanje.
Delegeti Skupštine jednoglasno su donijeli Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije.

Donošenje odluke o visini članarine za 2009. godinu

Delegati Skupštine su s dvanaest (12) glasova protiv i tridesetšest (36) glasova za od četrdesetosam (48) prisutnih delegata u dvorani, donijeli odluku da članarina za 2009. godinu iznosi 650,00 kn i da se plaća u dva obroka.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content