3. sjednica Skupštine HKMB održane 08. lipnja 2006.


Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Verifikacionog povjerenstva | Izvješće Verifikacionog povjerenstva | Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2005. godini | Izvješće o radu Povjerenstava Komore | Povjerenstvo za stručna pitanja i Povjerenstvo za stručni nadzor | Povjerenstvo za trajnu edukaciju | Povjerenstvo za staleška pitanja | Povjerenstvo za privatnu praksu | Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju | Plan rada za 2006. godinu | Završni račun za 2005. godinu | Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru | Financijski plan za 2006. godinu | Donošenje odluke o visini članarine za 2006. godinu | Različito

Predsjednica Komore prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina otvara Skupštinu, pozdravlja goste, članstvo HKMB i prisutne delegate te predlaže da se rad Skupštine odvija u dva dijela što se jednoglasno prihvaća.

Predložen je i usvojen uz dopunu: točka 12. se mijenja i glasi: Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine, točka 13. glasi: Različito, sljedeći

DNEVNI RED

 • Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 • Imenovanje Verifikacionog povjerenstva,
 • Izvješće Verifikacionog povjerenstva,
 • Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine,
 • Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2005. godini,
 • Izvješće o radu Povjerenstava Komore,
 • Povjerenstavo za stručna pitanja i Povjerenstvo za stručni nadzor
 • Povjerenstvo za trajnu edukaciju
 • Povjerenstvoza staleška pitanja
 • Povjerenstvo za privatnu praksu
 • Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju
 • Plan rada za 2006. godinu,
 • Završni račun za 2005. godinu,
 • Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru,
 • Financijski plan za 2006. godinu,
 • Donošenje odluke o visini članarine za 2006. godinu,
 • Različito

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Radno predsjedništvo: Mirjana Radin, dipl. ing. med. biokemije, predsjednica I Područnog vijeća, Božena Krmek Helfrik, spec. med. biokemije, predsjednica II Područnog vijeća, Slavoljub Wagner, dipl. ing. med. biokemije, predsjednika IV Područnog vijeća, dr. sc. Jadranku Wagner, zamjenica predsjednice Komore, Miroslav Radić, dipl. iur, pravni savjetnik Komore i mr. sc . Branka Rekić, tajnica Komore.

Zapisničar Branka Rekić, tajnica Komore, a ovjerovitelj zapisnika prof. dr. sc. Ivanu Čepelak.

Imenovanje Verifikacionog povjerenstva

Verifikaciono povjerenstvo: doc. dr. sc. Vlatko Rumenjak – predsjednik, članovi: Miljenka Maradin, spec. med. biokemije i dr. sc. Vjekoslava Jagića

Slijedi rad prvog dijela Skupštine.

Skupštinu pozdravlja dopredsjednik Hrvatske liječničke komore, prim. dr. Josip Jelić, a predsjednik Hrvatske ljekarničke komore Mate Portolan, mr. pharm. uputio je pozdrave predsjednici i delegatima te zaželio Skupštini uspješan rad.

U prvom dijelu održana su dva predavanja:

Siniša Varga: Pregovori, harmonizacija i članstvo RH u EU

Elizabeta Topić: Medicinski biokemičar, specijalista laboratorijske medicine u EU

Kroz održana predavanja članstvo HKMB i delegati Skupštine informirani su o značenju i tijeku pregovora s EU u području zdravstvenih profesija s posebnim osvrtom na medicinsko biokemijsku djelatnost.

Izlaganje Siniše Varge, dr. stom., prof. dr. sc. Elizabete Topić i radni dio Skupštine snimljeni su na CD.

Radni dio sjednice započeo je u 13 sati.

Izvješće Verifikacionog povjerenstva

Verifikaciono povjerenstvo utvrdilo je da je od ukupno 54 delegata Skupštine prisutno 37 delegata koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća, čime se utvrđuje da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje.

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine

Zapisnik 2. sjednice Skupštine usvojen je uz prihvaćanje primjedbe Ivane Delić, dipl. ing. med. biokemije koja se odnosila na pogrešan naziv Pravilnika, tako da ispravak glasi:

Na prijedlog naše Komore uz prethodno pribavljeno mišljenje HLK, ministar zdravstva donio je dva važna pravilnika: Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2005. godini

Predsjednica Komore dala je pregled rada HKMB u 2005. godini, ostvarenim ciljevima Komore i budućim zadacima, tako da je za 2005. godinu dala prikaz učinjenog rada Izvršnog odbora i Ureda Komore, a najavila da će predsjednici Povjerenstva opširno prikazati rad Povjerenstava u proteklom razdoblju.

Aktivnosti Izvršnog odbora bile su usmjerene na rad vezan za harmonizaciju s EU normama, usklađivanje normativnih akata sa Statutom HKMB i njihovo donošenje, davanje mišljenja na niz zakona Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te radom Ureda komore na poslovima vezanim uz javne ovlasti Komore, uz financijsko poslovanje Komore, suradnji s drugim komorama i stručnim društvima, pripremi Komore za ISO 9001:2000 certifikat te kontinuiranom održavanju web stranice.

Svi pravilnici su završeni, doneseni i pravovaljani su, kako oni u nadležnosti Komore tako i oni koje je donio ministar nadležan za zdravstvo.

Izvješće o radu Povjerenstava Komore

– Povjerenstavo za stručna pitanja i Povjerenstvo za stručni nadzor

Izvješće o radu Povjerenstva za stručna pitanja i Povjerenstva za stručni nadzor podnijela je prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec, predsjednica oba Povjerenstva.

Povjerenstvo za stručna pitanja pripremilo je temeljem članka 87. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prijedlog nove verzije Pravilnika o kategorizaciji medicinsko – biokemijskih laboratorija koji će se proslijediti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na usvajanje.

Povjerenstvo je pripremilo dokumente Hemoliza i Kritične vrijednosti kao dopunu Standardima dobre stručne prakse koji su objavljeni na web stranici Komore.

Povjerenstvo je započelo rad na dokumentu Harmonizacija specijalističkih i visokodiferentnih pretraga. Plan je bio da se prva verzija dokumenta pripremi do kraja lipnja ove godine, ako Radne skupine zadužene za određena poglavlja dovrše svoj dio posla.

Završen je Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji koji je u postupku usklađivanja s Hrvatskom liječničkom komorom.

Prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec obavijestila je delagate Skupštine o sudjelovanju članova Komore u radu Hrvatskog zavoda za norme i osnivanju Radne skupine za medicinske laboratorije u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Izvijestila je prisutne da je nHRN EN ISO 15189: 2006, Medicinski laboratoriji – Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost u fazi prihvaćanja kao hrvatske norme te da su norme ISO 15190: 2003, Medicinski laboratoriji – Zahtjevi za sigurnost, ISO 22870: 2006, Pretrage uz bolesnika – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost prevedene i pripremljene da se prihvate kao hrvatske norme.

U suradnji s Povjerenstvom za trajnu edukaciju Povjerenstvo za stručna pitanja sudjelovalo je u izradi dokumenta Specijalizacija za medicinske biokemičare u PZZ – usklađivanje s EU normama, a s Povjerenstvom za staleška pitanja u izradi Mreže specijalističkih medicinsko-biokemijskih laboratorija i Kadrovskih normativa za specijalističke i kliničke medicinsko-biokemijske laboratorije.

Članovi Povjerenstva aktivno su sudjelovali na skupovima o kvaliteti medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Stručni nadzor proveden je prema planu za 2005. godinu.

Izrađen je plan provedbe stručnih nadzora za 2006. godinu.

Revidiran je interni protokol za provedbu redovnog i izvanrednog stručnog nadzora kao i kriteriji za ocjenu stručnog rada MBL-a.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

– Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Izvješće o radu Povjerenstva podnijela je prof. dr. sc. Ivana Čepelak, predsjednica Povjerenstva.

U protekloj godini održana su 4 tečaja trajne izobrazbe na kojima je sudjelovalo 405 sudionika.

Prosjek prolaznosti bio je 93%, a ukupna ocjena tečajeva 4,5.

Iz provedenih anketa nakon svakog od tečajeva najčešće primjedbe odnosile su se na održavanje tečajeva u dane vikenda, previsoku kotizaciju i nepridržavanja vremena predavača.

Za naredno razdoblje verificirani su i vrednovani programi tečajeva Laboratorijska dijagnostika akutnog otrovanja (Zagreb, 10. lipnja 2006), Imunodijagnostika sistemskih autoimunih bolesti (predvidivo studeni 2006.), Laboratorijska dijagnostika malignih bolesti: gastrointestinalni karcinomi (predvidivo početak 2007.) i Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju (predviđen za početak prosinca).

Povjerenstvo je verificiralo i vrednovalo i sve ostale oblike trajne edukacije drugih organizatora.

Ostale aktivnosti Povjerenstva odnosile su se na provođenje edukacija zbog proširenja djelatnosti općih medicinsko-biokemijskih laboratorija u KB Split, organizaciji 6 – dnevnog boravka u Hrvatskom Zavodu za transfuzijsku medicinu za koji je izrađen program" Osiguranje kvalitete u serološkom laboratoriju" te organizaciji održavanja ukupno 6 skupnih ispita za dobivanje odnosno obnavljanje Odobrenja za samostalan rad.

Povjerenstvo je u suradnji s Povjerenstvom za stručna pitanja izradilo prijedlog plana i programa ubrzane specijalizacije za diplomirane inženjere medicinske biokemije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji je predan Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

– Povjerenstvo za staleška pitanja

Izvješće o radu Povjerenstva podnio je doc. dr. sc. Vlatko Rumenjak, predsjednik Povjerenstva.

U proteklom razdoblju Povjerenstvo je rješavalo zahtjeve za davanje prethodnog mišljenja o osnivanju novih medicinsko-biokemijskih laboratorija uglavnom u poliklinikama, pri čemu su bili potaknuti da u suradnji s Povjerenstvom za privatnu praksu izrade Pravilnik o načinu izdavanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatnih laboratorija i Mrežu specijalističkih laboratorija.

Značajan dio aktinosti Povjerenstva odnosio se na rješavanje naziva struke u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i inicijativi za upis struke u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

– Povjerenstvo za privatnu praksu

Izvje šć e o radu Povjerenstva podnijela je dr. sc. Branka Kunović, predsjednica Povjerenstva.

Kao i svih proteklih godina Komora kroz Povjerenstvo za privatnu praksu sudjeluje u dono š enju akata HZZO – a za ugovaranje laboratorijske dijagnostike, ali još uvijek ne može biti zadovoljna s postignutim. Suradnja s HZZO-om je bolja nego što je bila, ali rezultati pregovora nisu zadovoljavajući, tako da i dalje treba ustrajati na rješavanju otvorenih pitanja s HZZO-om.

Povjerenstvo je potaklo problem uzimanja venske krvi pedijatrijskoj populaciji i iniciralo osnivanje Radne skupine za suradnju s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskim pedijatrijskim društvom kako bi se navedeni problem u dogledno vrijeme riješio.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

– Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Zbog spriječenosti predsjednice Povjerenstva doc. dr. sc. Slavica Dodig kratko izvješće o radu Povjerenstva podnijela je predsjednica Komore.

Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je delegate Skupštine da je Povjerenstvo u proteklom razdoblju izradilo prijedlog Kodeksa etike i deontologije medicinskih biokemičara. Pravilnik je bio objavljen na web stranici Komore od 1. 03. – 13. 06. 2005.- javna rasprava.

Tekst Kodeksa potrebno je još pravno dotjerati i zatim pripremiti Skupštini za donošenje.

Predsjednica Komore izvijestila je, da je član Povjerenstva Antonija Kardum, dipomirani inženjer medicinske biokemije otišla u mirovinu.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Izvješće predsjednice Komore i predsjednika Povjerenstava o radu Komore u 2005. godini delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili.

Plan rada za 2006. godinu

Predsjednica Komore predložila je za 2006. godinu sljedeći plan rada:

•  provođenje stručnog nadzora prema planu Povjerenstva za stručni nadzor,

•  nastavak rada na dokumentu harmonizacije specijalističkih i visokodiferentnih pretraga,

•  aktivnosti vezane za rad Radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine EU – Poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i slobode pružanja usluga,

•  izvršenje programa rada sukladno planovima povjerenstava,

•  nastavak priprema za dobivanje certifikata ISO 9001:2000

•  4 sastanka Ureda HKMB sa Područnim uredima

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili plan rada Komore za 2006. godinu.

Završni račun za 2005. godinu

Izvješće Povjerenastva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru

Dr. sc. Nada Vrkić predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izvijestila je delegate Skupštine o provedenom financijskom nadzoru nad radom Komore u skladu s Pravilnikom o financiranju Komore. Povjerenstvo je utvrdilo da je poslovanje Komore bilo uredno.

Osim o provedenom nadzoru dr.sc. Nada Vrkić dala je prikaz aktivnosti Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju.

Povjerenstvo je provelo reviziju Cjenika HKMB, a Izvršni odbor je Cjenik HKMB donio na 7.sjednici održanoj 24.02.2006. godine:

•  ovjera cjenika – 100 kn

•  gubitak licence ili članske iskaznice – 30 kn

•  prethodno mišljenje za otvaranje novih laboratorija, preseljenje na novu lokaciju i sl. – 1000 kn

•  potvrda i mišljenje za nečlanove – ukinuta

U suradnji s Povjerenstvom za privatnu praksu izrađena je platforma za ugovaranje financijskih sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za PZZ za 2005. i 2006. godinu.

U suradnji sa zdravstvenim komorama i Hrvatskom gospodarskom komorom osiguravajuća društva prihvatila su Cjenik laboratorijskih pretraga HKMB. HZZO se do sada na Cjenik nije očitovao.

Ostale aktivnosti Povjerenstva odnosile su se na rad u sastavu Izvršnog odbora koji objedinjava sva Povjerenstva.

Delegati Skupštine prihvatili su završni račun i izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja jednoglasno.

Financijski plan za 2006. godinu i odluka o članarini

Donošenje odluke o visini članarine za 2006. godinu

Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina izložila je plan prihoda i rashoda Komore za 2006. godinu.

PLAN PRIHODA ZA 2006.

1. Prihodi od upisnina i članarina 273200.00

2. Prihodi od kotizacija-tečajeva 450000.00

3. Ministarstvo-stručni nadzor 50000.00

4. Ostali prihodi 102000.00

Ukupno 875200.00

 

PLAN RASHODA ZA 2006.

1. Materijalni rashodi 270200.00

2. Usluge 135000.00

3. Troškovi za zaposlene* 405000.00

4. Stručni nadzor 50000.00

5. Ostali troškovi 15000.00

Ukupno 875200.00

*napomena: stavka 3 obuhvaća ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu, mentorstva i dohodak za stalnog zaposlenika

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili financijski plan Komore za 2006. godinu

Jednoglasno se donosi odluka da članarina za 2006. godinu iznosi 500,00 kn i da se plaća u dva obroka.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine

Gospodin Miroslav Radić, dipl. iur., pravni savjetnik Komore izložio je, da se izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine odnose na usklađivanje sa Statutom Komore, što su delegati Skupštine jednoglasno prihvatili.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content