1. konstituirajuća sjednica Skupštine HKMB održana 12. prosinca 2007.


ZAPISNIK 1. SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

1. konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana je u srijedu 12. prosinca 2007. u Edukacijskom centru Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Kišpatićeva 12 s početkom u 12 sati.

Prisutni delegati Skupštine:

I. Područno vijeće

Redni broj IME I PREZIME DELEGATA
1. JASNA BINGULAC-POPOVIĆ
2. DIJANA BJELINSKI
3. ANA BRONIĆ
4. ŽELJKA BUKOVEC MEGLA
5. BERNARD CVITKOVIĆ
6. SLAĐANA ČIČIĆ
7. DRAGICA FERENEC RUŽIĆ
8. GORDANA FRESSL JUROŠ
9 ANI DATTI-DRNIĆ
10. PREDRAG GRABUSIN
11. VJEKOSLAV JAGIĆ
12. DANIELA KRALJ
13. MANUELA LOVRIĆ
14. DRAGICA MALOVIĆ
15. MILJENKA MARADIN
16. MARIJA MILOŠ
17. IVANA NAGLIĆ
18. NORA NIKOLAC
19. GORDANA PARAĐINA
20. VERICA PAVIČIĆ BELJAK
21. DUBRAVKA PETRO
22. MIRJANA PLAVETIĆ
23. MIRA POSAVEC
24. MIRJANA RADIN
25. DUNJA ROGIĆ
26. ANA MARIA ŠIMUNDIĆ
27. MARIO ŠTEFANOVIĆ
28 NADA VRKIĆ
29. RENATA ZADRO

II. Područno vijeće

Redni broj IME I PREZIME DELEGATA
1. SLAVICA CEROVEC SEVER
2. MARTA KRTANJEK
3. IVANKA OSTROŠKI
4. ŽELJKO SINJERI

III. Područno vijeće

Redni broj IME I PREZIME DELEGATA
1. KATARINA BABIĆ
2. LIDIJA BATURINA
3. LJERKA BRIJAČEK
4. VIKICA BULJANOVIĆ
5. DARIO MANDIĆ
6. ALEKSANDRA MARAVIĆ
7. BLAŽENKA MATEK
8. MILENA KRNJAIĆ TADIJANOVIĆ

IV. Područno vijeće

Redni broj IME I PREZIME DELEGATA
1. LADA BAKOVIĆ
2. NADA BOŠNJAK
3. IVANA DELIĆ
4. ADELA GALETOVIĆ
5. EDO KARABAN
6. MIRA KEVO
7. DIANA LJUBIMIR
8. GORDANA MATIĆ
9. BLANŠA MATULINA
10. ANA VALČIĆ

V. Područno vijeće

Redni broj IME I PREZIME DELEGATA
1. LORENA HONOVIĆ
2. SNJEŽANA  HRABRIĆ VLAH
3. MARICA JURETIĆ
4. NATAŠA REBIĆ MERGL
5. NEVENKA ŠURIJA
6. SLAVOLJUB WAGNER

Ispričali su se sljedeći delegati Skupštine:

I. Područno vijeće: Karolina Crneković, Melita Ćurić, Tamara Devčić, Koraljka Đurić, Blažena Horvat Balić, Višnja Vrane

III. Područno vijeće: Vesna Horvat

IV. Područno vijeće: Željana Reškov, Vesna Salvica

V. Područno vijeće: Elizabeta Fišić

Odsutni delegati Skupštine:

I. Područno vijeće: Mirjana Mariana Kardum Paro, Vanja Kečkeš, Sanja Marević, Alenka Pezo, Zoran Šiftar

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, predsjednica HKMB, doc.dr.sc. Jadranka Wagner zamjenica predsjednice HKMB, Miroslav  Radić, dipl.iur., pravni savjetnik HKMB, predsjednica i članovi Središnjeg izbornog povjerenstva, mr.sc. Branka Rekić, tajnica HKMB.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1: Otvaranje 1. konstituirajuće sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,

2: Izbor radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika,

3: Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,

4: Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,

5: Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine,

6: Izvješće predsjednika Komore o radu Komore,

7: Razrješenje predsjednika i Izvršnog odbora Komore,

8: Izbor predsjednika Komore,

9: Imenovanje zamjenika predsjednika Komore,

10: Imenovanje predsjednika Povjerenstava utvrđenih Statutom,

11: Imenovanje Izvršnog odbora,

12: Imenovanje predsjednika i članova Suda Komore,

13: Imenovanje tužitelja i zamjenika tužitelja Komore,

14: Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe,

15: Različito.

Otvaranje 1. konstituirajuće sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predsjednica Komore prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina otvara 1. Konstituirajuću sjednicu Skupštine HKMB, pozdravlja sve prisutne kao i goste.

Predsjednica Komore predlaže dnevni red koji se jednoglasno usvaja s tim da Željko Sinjeri, spec.med.biokemije traži da se pod točkom 15. Različito, raspravi o kadrovskoj politici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, što se prihvaća.

Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednica Komore predlaže u radno predsjedništvo doc.dr.sc. Jadranku Wagner, zamjenicu predsjednice Komore, Miroslava Radića, dipl.iur. pravnog savjetnika Komore i predsjednike Područnih vijeća. U skladu s Poslovnikom o radu Skupštine, Skupštini predsjedava predsjednica HKMB. Za zapisničara predlaže mr.sc. Branku Rekić, tajnika Komore, a za ovjerovitelja zapisnika dr.sc. Anu Mariu Šimundić, spec.med.biokemije.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Skupština jednoglasno imenuje Povjerenstvo za verifikaciju u sastavu: mr.sc. Miljenka Maradin, spec.med.biokemije predsjednica, Mirjana Plavetić, spec. med.biokemije, član i dr.sc. Vjekoslav Jagić, spec.med.biokemije, član.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednica Povjerenstva za verifikaciju mr. sc. Miljenka Maradin podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je od ukupno 72 delegata Skupštine prisutno 57 delegata koji su predali uredne Potvrde o izboru za delegate Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća.

Utvrđuje se da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje.

Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine

Zapisnik 4. sjednice Skupštine delegati jednoglasno usvajaju.

Izvješće predsjednice Komore o radu Komore

Predsjednica Komore dala je prikaz rada Komore u proteklom mandatnom razdoblju 2004-2007. Izvješće sadrži prikaz ostvarenih ciljeva Komore, prikaz rada Povjerenstava, Područnih vijeća, normativnih aktivnosti HKMB, osiguranja kvalitete, projekata, rada ureda Komore kao i  suradnju s Komorama u zdravstvu, Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Pisano izvješće nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Izvješće se jednoglasno prihvaća.

Razrješenje predsjednika i Izvršnog odbora Komore

Sukladno članku 14. Statuta HKMB, prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina dala je na glasanje razriješenje predsjednika Komore, članova Izvršnog odbora, predsjednika i članove suda Komore kao i tužitelja i dva zamjenika Komore.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedena razrješenja.

Izbor predsjednika Komore

Doc.dr.sc. Slavica Dodig, predsjednca Središnjeg izbornog povjerenstva izvijestila je o izborima za delegate Skupštine koji su provedeni od 15. rujna do 22. studenoga 2007. godine. Izbori su provedeni u skladu s propisima Komore te se utvrđuje, da su izabrani delegati za Skupštinu.

Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Postupak izbora za predsjednika Komore proveden je od 15. rujna 2007., a obavlja se sukladno članku 22. Statuta HKMB na prvoj sjednici novoizabrane Skupštine tajnim glasanjem. Lista kandidata za predsjednika Komore utvrđena je na 15. sjednici Izvršnog odbora 11. prosinca 2007. godine. Zaprimljene su dvije pravovaljane kandidature i to Gorana Bulatovića, spec. med. biokemije i doc. dr. sc. Vlatka Rumenjaka, spec. med. biokemije.

Kandidati za predsjednika Komore iznijeli su svoje programe koji se u pisanom obliku nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Nakon iznijetih izlaganja delegati su pristupili tajnom glasanju. Rezultate izbora objavila je predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva. Povjerenstvo utvrđuje da je za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara izabran Goran Bulatović, spec. med.biokemije.

Izbori za predsjednika Komore provedeni su u skladu s propisima Komore te se utvrđuje, da je izabran predsjednik HKMB.

Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina čestitala je Goranu Bulatoviću, spec.med.biokemije na izboru za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara i predala mu daljnje vođenje sjednice uz pomoć gospodina Miroslava Radića, dipl.iur., pravnog savjetnika Komore.

Imenovanje zamjenika predsjednika Komore

Prijedlog predsjednka Komore Gorana Bulatovića, spec.med.biokemije, da se za zamjenika predsjednika Komore imenuje dr.sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, Skupština je jednoglasno prihvatila.

Imenovanje predsjednika Povjerenstava utvrđenih Statutom

Za predsjednike stalnik povjerenstava Komore imenuju se:

Za predsjednika Povjerenstva za stručna pitanja dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije,

Za predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, spec.med.biokemije,

Za predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja dr.sc. Nada Vrkić, spec.med. biokemije,

Za predsjednika Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju dr.sc. Renata Zrinski Topić,spec.med.biokemije,     

Za predsjednika Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu Ivana Delić, dipl.ing. med. biokemije

Imenovanje Izvršnog odbora

U Izvršni odbor imenuju se:

1. Goran Bulatović, spec.med.biokemije, predsjednik Komore

2. Dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije, zamjenik predsjednika Komore

3. Tajnik Komore koji će biti imenovan na 1.Konstituirajućoj sjednici Izvršnog odbora

4. Rizničar Komore koji će biti imenovan na 1.Konstituirajućoj sjednici Izvršnog odbora

5. Predsjednici Područnih vijeća:

I Područno vijeće – imenovanje novog predsjednika potrebno je provesti do 1. Konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora, obzirom da je dr.sc. Dunja Rogić imenovana zamjenicom predsjednika Komore i o tome obavijestiti Skupštinu

II Područno vijeće – Slavica Cerovec Sever, spec.med.biokemije

III Područno vijeće – Ljerka Brijaček, dipl.ing.med.biokemije

IV Područno vijeće – Ivana Delić, dipl.ing.med.biokemije

V Područno vijeće – Marica Juretić, dipl.ing.med.biokemije

6. Predsjednici stalnih Povjerenstava Komore:

Dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije, predsjednik Povjerenstva za stručna pitanja

Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, spec.med.biokemije, predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja

Dr.sc. Nada Vrkić, spec.med. biokemije, predsjednik Povjerenstva za ekonomska pitanja

Dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije predsjednik Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju

Ivana Delić, dipl.ing. med. biokemije predsjednik Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu

Prof.dr.sc. Karmela Barišić, predsjednik Povjerenstva za trajnu edukaciju koju je imenovao Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Imenovanje predsjednika i članova suda Komore

Imenuju se predsjednik i članovi suda Komore u prvom stupnju:

1. Slavoljub Wagner, dipl. ing. med. biokemije, predsjednik

2. Dr.sc Branka Šurina, zamjenica predsjednika

3. Dunja Meniga, spec.med.biokemije, član

4. Željko Sinjeri, spec.med. biokemije, član

5. Božena Krmek Helfrik, spec.med. biokemije, član

6. Dr.sc. Branka Salzer

7. Jasminka Matica, spec.med.biokemije

Imenuju se predsjednik i članovi suda Komore u drugom stupnju:

1. Dr.sc. Lidija Bilić Zulle, spec.med.biokemije, predsjednica

2. Andrea Tešija, spec.med.biokemije, zamjenica predsjenice

3. Zdenka Knežević, dipl.ing.med.biokemije, član

4. Ivana Dujmov, spec.med.biokemije, član

5. Ojdana Đurović, spec.med.biokemije, član

6. Zlata Feješ, spec.med.biokemije, član

7. Dr.sc. Darija Breyer, spec.med.biokemije, član

8. Katarina Babić, spec.med.biokemije, član

Imenovanje tužitelja i zamjenika tužitelja Komore

Za tužitelja Komore se imenuje:

1. Prof.dr.sc. Štefica Dvornik, spec. med. biokemije, Rijeka

Za zamjenike tužitelja Komore se imenuju:

1. Herta Belobrajdić, dipl.ing med.biokemije, Duga Resa

2. Vikica Buljanović, spec. med.biokemije, Našice

Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe

Na 15. sjednici Izvršnog odbora održanoj 11. prosinca 2007. donešen je prijedlog kandidata za predsjednika i članove Povjerenstva za žalbe:

1. Dr.sc. Danica Matišić, spec.med.biokemije – predsjednica

2. Mirjana Fuček, dipl.ing.med.biokemije -član

3. Željka Jutt, dipl.ing.med.biokemije -član

4. Marija Alar, spec.med.biokemije  – član

5. Dr.sc. Ilza Salamunić, spec.med.biokemije  – član

Skupština je jednoglasno usvojila imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe.

Različito

Željko Sinjeri, spec.med.biokemije iznio je kadrovski problem u smislu popunjavanja radnih mjesta za medicinske biokemičare u medicinsko-biokemijskom laboratoriju OB «Dr. Bardeka» u Koprivnici.

Zaključeno je da se taj problem raspravi na prvoj sjednici Izvršnog odbora.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content