4. sjednica Skupštine HKMB održana 25. svibnja 2007.


Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje povjerenstva za verifikaciju | Izvješće povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine | Prijedlog Statuta HKMB | Prijedlog pravilnika o izboru tijela HKMB | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2006. dosini | Izvješće o radu Povjerenstava Komore od 8. lipnja 2006. do 24. svibnja 2007. godine | Završni račun za 2006. godinu | Plan rada i financijski plan za 2007. godinu

Predsjednica Komore prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina otvara Skupštinu, pozdravlja goste, članstvo HKMB i prisutne delegate. Usvaja se sljedeći:

DNEVNI RED

 • Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 • Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 • Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 • Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 • Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine,
 • Prijedlog Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara,
 • Prijedlog Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara,
 • Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2006. godini,
 • Izvješće o radu Povjerenstava Komore od 08. lipnja 2006. do 24. svibnja 2007.,
 • Povjerenstavo za stručna pitanja i Povjerenstvo za stručni nadzor
 • Povjerenstvo za trajnu edukaciju
 • Povjerenstvo za staleška pitanja
 • Povjerenstvo za privatnu praksu
 • Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju
 • Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru,
 • Završni račun za 2006. godinu,
 • Plan rada i financijski plan za 2007. godinu,
 • Donošenje odluke o visini članarine za 2007. godinu,
 • Različito.
Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB

Skupštinu pozdravlja dopredsjednik Hrvatske liječničke komore, prim.dr. Josip Jelić, mr.pharm. Katica Vugrinčić Tomičić, tajnica Hrvatske ljekarničke komore i Lenka Kopačević, vms, potpredstavnica Hrvatske komore medicinskih sestara.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednica Komore predlaže u radno predsjedništvo: Mirjanu Radin, dipl. ing.med.biokemije, predsjednicu I Područnog vijeća, Boženu Krmek Helfrik, spec.med.biokemije, predsjednicu II Područnog vijeća, Slavoljuba Wagnera, dipl. ing.med.biokemije, predsjednika IV Područnog vijeća, doc.dr.sc. Jadranku Wagner, zamjenicu predsjednice Komore, Miroslava Radića, dipl.iur, pravnog savjetnika Komore i mr.sc. Branku Rekić, tajnicu Komore.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Za zapisničara predlaže Branku Rekić, tajnicu Komore, a za ovjerovitelja zapisnika prof.dr.sc. Ivanu Čepelak.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju doc.dr.sc. Vlatka Rumenjaka – predsjednik, Miljenku Maradin, spec.med.biokemije i dr.sc.Vjekoslava Jagića
za članove.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Povjerenstvo za verifikaciju doc.dr. sc. Vlatko Rumenjak podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je od ukupno 54 delegata Skupštine prisutno 35 delegata koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća.
Utvrđuje se da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje.

Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine

Zapisnik 3. sjednice Skupštine usvojen je bez primjedbi.

Prijedlog Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Gospodin Miroslav Radić, dipl.iur., pravni savjetnik Komore dao je pregled konačnog Prijedloga Statuta HKMB utvrđenog na 12. sjednici Izvršnog odbora. Na članke 6., 10., 22. i 23. Prijedloga Statuta dao je primjedbe i prijedloge Slavoljub Wagner, dipl.ing.med.biokemije.

Delegati nisu usvojili primjedbe na članak 6., 10. i 23. tako da su glasali sa 4 glasa za i 31 glas protiv, a jednoglasno su usvojili amandman na članak 22. koji se odnosi na biranje zamjenika predsjednika Komore.

Delegat Skupštine izglasali su Statut Hrvatske komore medicinskih biokemičara sa 32 glasa za i 3 glasa protiv.

Prijedlog Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Gospodin Miroslav Radić, dipl.iur. dao je pregled Prijedloga Pravilnika o izboru tijela HKMB utvrđenog na 12. sjednici Izvršnog odbora.

Pravilnik o izboru tijela HKMB donešen je jednoglasno.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2006. godini

Predsjednica Komore dala je pregled rada HKMB u 2006./2007. godini, ostvarenim ciljevima Komore i budućim zadacima, tako da je za to razdoblje dala prikaz učinjenog rada Izvršnog odbora i Ureda Komore, a najavila da će predsjednici Povjerenstva opširno prikazati rad Povjerenstava u proteklom razdoblju.

Aktivnosti Izvršnog odbora bile su usmjerene na rad vezan za harmonizaciju s EU normama, normativnu aktivnost vezanu za donošenje Prijedloga Statuta HKMB, Prijedloga Pravilnika o izboru tijela HKMB, Pravilnika o radu, Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga, Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji, davanje mišljenja na niz zakona Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te radom Ureda komore na poslovima vezanim uz javne ovlasti Komore, uz financijsko poslovanje Komore, suradnji s drugim komorama i stručnim društvima, pripremi Komore za ISO 9001:2000 certifikat te kontinuiranom održavanju web stranice.

Svi citirani pravilnici su završeni, doneseni i pravovaljani su, kako oni u nadležnosti Komore tako i oni koje je donio ministar nadležan za zdravstvo, osim Statuta HKMB koji će se proslijediti u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi zbog dobivanja suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi.

Izvješće predsjednice Komore o radu Komore delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Izvješće o radu Povjerenstava Komore od 08. lipnja 2006. do 24. svibnja 2007.

Povjerenstvo za stručna pitanja i Povjerenstvo za stručni nadzor
Izvješće o radu Povjerenstva za stručna pitanja i Povjerenstva za stručni nadzor podnijela je prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina zbog opravdane odsutnosti predsjednice Povjerenstva prof.dr.sc. Dubravke Čvorišćec.

Predsjednica Komore izvijestila je, da je Povjerenstvo za stručna pitanja u proteklom razdoblju bilo vrlo aktivno. Donešen je Pravilnik o stručnim nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji i Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga.

Nadalje, Povjerenstvo je nastavilo rad na dokumentu Harmonizacija specijalističkih i visokodiferentnih pretraga. Plan je bio da se prva verzija dokumenta pripremi do kraja lipnja 2007. godine, ali zbog kašnjenja pojedinih Radnih skupina u izvršenju svojih zaduženja još uvijek nedostaju određena poglavlja. Dokument je unatoč toga pripremljen u radnoj verziji bez tih poglavlja.

Povjerenstvo aktivno sudjeluje u kreiranju web stranice Komore, tako da se na naslovnoj stranici pod naslovom Akreditacija medicinskih laboratorija mogu dobiti vrijedne informacije vezave uz postupak akreditacije.

U suradnji s Povjerenstvom za trajnu edukaciju Povjerenstvo za stručna pitanja sudjelovalo je u izradi dokumenta Program specijalizacije iz medicinske biokemije, a s Povjerenstvom za staleška pitanja u izradi Prijedloga kadrovskih normativa za specijalističke i subspecijalističke medicinsko-biokemijske laboratorije. Provedena je anketa u bolničkim laboratorijima, obrađena su dobivena mišljenja i u pripremi je konačni Prijedlog kadrovskih normativa za bolnice.

Izrađen je plan provedbe stručnih nadzora za 2007. godinu koji je objavljen na web stranici Komore.

Stručni nadzor proveden je prema planu:
– u 2006. godini 7 stručnih nadzora od kojih je 6 medicinsko-biokemijskih laboratorija ocijenjeno pozitivnom ocjenom, a 1 prolaznom ocjenom
– u 2007. godini stručni nadzori su u tijeku, a provedeno je 3 redovna stručna nadzora i 1 izvanredni.

Izvješće o radu Povjerenstava delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju
Izvješće o radu Povjerenstva podnijela je prof.dr.sc. Ivana Čepelak, predsjednica Povjerenstva.

U razdoblju od prošle sjednice Skupštine održana su 4 tečaja trajne izobrazbe:

 • Laboratorijska dijagnostika akutnih otrovanja, voditelj. dr.sc. Paula Granić
 • Imunodijagnostika sistemskih autoimunih bolesti, voditelj: prof.dr.sc. Branko Malenica
 • Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, voditelj: prof. dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
 • Laboratorijska dijagnostika malignih tumora: gastrointestinali karcinomi, voditelj: prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec

Za naredno razdoblje verificirani su i vrednovani programi tečajeva:

 • Trombociti–II dio (predvidivo jesen 2007.)
 • Anemije – trajni izazov dijagnostici i terapiji (predvidivo jesen 2007.)
 • Novi pristup dijagnostici i liječenju metaboličkog sindroma (predvidivo kraj 2007./početak 2008.)

Povjerenstvo je verificiralo i vrednovalo i sve ostale oblike trajne edukacije drugih organizatora.

Ostale aktivnosti Povjerenstva odnosile su se na provođenje edukacija zbog proširenja djelatnosti općih medicinsko-biokemijskih laboratorija i to u laboratoriju Opće bolnice Zadar, organizaciji 6 – dnevnog boravka u laboratoriju KB Merkur "Kontrola kvalitete rada u laboratorijskoj hematologiji", te organizaciji održavanja ukupno 6 skupnih ispita za dobivanje odnosno obnavljanje Odobrenja za samostalan rad.

Povjerenstvo je u suradnji s Povjerenstvom za stručna pitanja izradilo Programa specijalizacije iz medicinske biokemije koji je predan Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Povjerenstvo za staleška pitanja
Izvješće o radu Povjerenstva podnio je doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, predsjednik Povjerenstva.

U proteklom razdoblju Povjerenstvo je u suradnji s Povjerenstvom za stručna pitanja radilo na izradi Prijedloga kadrovskih normativa za specijalističke i subspecijalističke medicinsko-biokemijske laboratorije. Radna verzija dokumenta na koju su voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija bolnica dali mišljenje, još jedanput će se obraditi i predložiti konačna verzija. U suradnji s Povjerenstvom za privatnu praksu rješavali su se zahtjevi za davanje prethodnog mišljenja o osnivanju novih medicinsko-biokemijskih laboratorija uglavnom u sastavu privatnih poliklinika, tako da je otvoreno 5 novih laboratorija.

Značajan dio aktinosti Povjerenstva odnosio se na rješavanje naziva struke u skladu sa zakonskom regulativom. Dane su primjedbe na Prijedlog Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju s konačnim Prijedlogom Zakona. Za našu struku usvojen je naziv magistar medicinske biokemije.

Redovna aktivnost odnosila se na izdavanje Odobrenja za samostalan rad (licenci) i to za diplomirane inženjer medicinsk biokemije i specijaliste medicinske biokemije odnosno analitičke toksikologije.

Predsjednik Povjerenstva je na kraju prikazao najnovije podatake iz registra članova Komore koji se odnose na broj članova koji su aktivni, u mirovini, nezaposleni ili pridruženi, broj izdanih i važećih licenci te medicinske biokemičare u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti i u ostalim ustanovama.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Povjerenstvo za privatnu praksu
Izvješće o radu Povjerenstva podnijela je dr.sc. Branka Kunović, predsjednica Povjerenstva.

Kao i svih proteklih godina Komora kroz Povjerenstvo za privatnu praksu sudjeluje u donošenju akata HZZO-a za ugovaranje laboratorijske dijagnostike, ali još uvijek ne može biti zadovoljna s postignutim. Od ove godine uvedena je novost u ugovaranju primarne laboratorijske dijagnostike, tako da je po prvi puta ugovorno razdoblje tri godine, od 2007. do 2009. godine.
U normativnim aktima HZZO-a (NN br. 11/2007.) je na listu postupaka za sve MBL u PZZ uvedena kao obvezujuća pretraga S-CRP šifra 26391. Određivanje S-CRP-a vezano je uz dijagnoze akutnih stanja i istovremeno sa određivanjem S-CRP ne bi se trebala raditi sedimentacija eritrocita. Unatoć toga većina doktora obiteljske medicine i dalje traži istovremeno Se i S-CRP. Uvođenje nove pretrage koja ima značajan materijalni trošak zahtijeva rekalkulaciju glavarine. Izračun povećanja glavarine koji je napravilo Povjerenstvo za ekonomska pitanja predočeno je HZZO-u, ali je za sada postignut dogovor da se na temelju tromjesečnog praćenja izvršenog broja pretraga S-CRP napravi analiza i raspravi o mogućoj rekalkulaciji glavarine.

U ovom ugovornom razdoblju došlo je do pozitivnih promjena u smislu ugovorenog kadrovskog tima, odnosno njegove strukture, jer se uspjela dokazati neophodnost specijaliste medicinske biokemije, koji je od sada u timu. Financijska razlika u odnosu na tim bez specijaliste je 30 lipa (31,15/30,86kn), dakle zanemariva, ali je priznat status struke.

Ostaje dalje izboriti se za «odgovornost» u radu koja je od 2006. godine priznata samo doktorima obiteljske medicine i stomatologije (+10% na glavarinu).

Predsjednica Povjerenstva izvijestila je o provođenju laboratorijskih pretraga za upis djece u prvi razred, koji su bili neorganizirani i bez ikakvih konzultacija sa našom strukom. Bilo je očito da ni doktori koji su djecu upućivali u laboratorij nisu imali određene preporuke, pa je svaki doktor tražio različite pretrage za istu stvar. Stoga za sljedeću školsku godinu to svakako treba dogovoriti s HZJZ, ali i s HZZO s kojim se sklapa ugovor o provođenju laboratorijske dijagnostike na razini PZZ, jer i tu postoje nedoumice.

Dr.sc. Branka Kunović kao predstavnik Komore sudjelovala je u Radionici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi gdje su bile sve zdravstvene komore i sindikati, a raspravljalo se o pravnom statusu svih koji su sada «u zakupu», pa tako i MBL-a.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju
Zbog spriječenosti predsjednice Povjerenstva doc.dr.sc. Slavica Dodig kratko izvješće o radu Povjerenstva podnijela je predsjednica Komore.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je delegate Skupštine da je Povjerenstvo izradilo prijedlog Kodeksa etike i deontologije medicinskih biokemičara. Pravilnik je bio objavljen na web stranici Komore od 1. 03. – 13. 06. 2005.- javna rasprava, ali se svakako još mora doraditi, pravno oblikovati i uskladiti s međunarodnim dokumentima:
– kako općim dokumentima
European Convention on Human Rights,
Medicines for Human Use (Clinical Trials),
Amendment Regulations 2006.
– tako i dokumentima o medicinskoj etici: World Medical Association, Medical Ethics Manual, 2006.,
World Medical Association International Code of Medical Ethics,
‘EC4 Code of Conduct’ (Clin Chem Lab Med 2004;42(5); 563-565 )

Zadnji dostupni europski dokumenti koji bi možda mogli poslužiti za usporedbu s našim Kodeksom su:
1. Dokument Royal College of pathologists, koji regulira odnose među medicinskim biokemičarima i
2. Preporuke objavljene u Eur J Health Law, koje su vrlo opširne i iz kojih bi se mogli koristiti oni dijelovi koji se odnose na medicinsku biokemiju odnosno laboratorijsku medicinu u užem smislu.
Međutim, preporuke iz tog zadnjeg dokumenta dobile su brojne primjedbe Vijeća ministara, tako da se i one još moraju korigirati.

Izvješće o radu Povjerenstva delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja o provedenom nadzoru

Završni račun za 2006. godinu

Dr.sc. Nada Vrkić predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izvijestila je delegate Skupštine o provedenom financijskom nadzoru nad radom Komore u skladu s Pravilnikom o financijskom poslovanju Komore. Povjerenstvo je utvrdilo da je poslovanje Komore bilo uredno, dakle u skladu s normativnim aktima. Izvješće o nadzoru po završnom računu i inventuri prikazano je delegatima na Skupštini.

Predsjednica Povjerenstva prikazala je prihode i rashode Komore u 2006. godini.

Osim o provedenom nadzoru dr.sc. Nada Vrkić dala je prikaz aktivnosti Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju.

U suradnji s Povjerenstvom za privatnu praksu izrađena je platforma za ugovaranje financijskih sredstava sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za naredno ugovorno razdoblje, što se posebno odnosi na udio materijalnog troška u glavarini zbog uvođenja pretrage S-CRP.

Predsjednica Povjerenstva izvijestila je o zahtjevu za objedinjavanje parametara KKS u jednu pretragu pod nazivom KKS s hematološkog brojača-šifra 28090 što odgovara današnjim tehnologijama na svim razinama zdravstvene zaštite, a zadržale bi se pretrage DKS –metoda – mikroskopska-šifra 28810, Rtc-metoda-mikroskopska –šifra 28041 i Rtc s hematološkog brojača-šifra 28040.

Povjerenstvo je izradilo kalkulaciju cijene laboratorijskih pretraga za upis djece u prvi razred osnovne škole, koja je trebala poslužiti za fakturiranje Zavodu za javno zdravstvo. Međutim HZZO je to osporio tvrdeći da su laboratorijske pretrage za upis djece ukalkulirane u ugovorena sredstava HZZO-a, ali da to nije navedeno u ugovoru i obećali su da će se to iduće godine ispraviti u formi aneksa ugovora.

Dr.sc. Nada Vrkić informirala je delegate o radnoj verziji Šifrarnika laboratorijskih postupaka koji je izradio HZZO i poslao Komori da dostavi svoje primjedbe i prijedloge. U skladu s Nacionalnom strategijom razvitka zdravstva 2006.-2011. koju je donio Hrvatski sabor jedna od predviđenih aktivnosti je uvođenje obračuna bolničkog rada primjenom dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS). Dio DTS sustava je i novi šifrarnik postupaka izrađen na temelju australskog šifrarnika postupaka, a koji se naziva International of Diseases-10-Australian Modification (ICD-10-MD). Navedeni šifrarnik je i Svjetska zdravstvene organizacija 2005. godine prihvatila kao međunarodni standard za šifriranje postupaka.
ICD-10-AM sastoji se od 20 poglavlja i ne obuhvaća laboratorijske postupke. Zavod je započeo izradu šifrarnika laboratorijskih postupaka, dakle 21. poglavlje. Radna verzija šifrarnika koja je poslana Komori na mišljenje, ima niz ozbiljnih nedostataka i zahtijevat će zajednički rad Zavoda i Komore prema pravilima struke i podzakonskim aktima, kako bi bio primjenjiv i razumljiv u medicinskoj praksi, prilagodljiv elektroničkim zahtjevima, fakturiranjima, statističkim i analitičkim obradama, a ujedno i fleksibilan za sve buduće promjene u broju i vrsti pretraga.

Ostale aktivnosti Povjerenstva odnosile su se na rad u sastavu Izvršnog odbora koji objedinjava sva Povjerenstva.

Delegati Skupštine prihvatili su izvješće o provedenom nadzoru Komore, završnom računu Komore i izvješće o radu Povjerenstva za ekonomska pitanja jednoglasno.

Plan rada i financijski plan za 2007. godinu

Za 2007. godinu predložen je sljedeći plan rada:

– provođenje stručnog nadzora prema planu Povjerenstva za stručni nadzor,
– nastavak rada i dovršenje dokumenta Harmonizacija specijalističkih i visokodiferentnih
pretraga,
– izvršenje programa rada sukladno planovima povjerenstava,
– nastavak priprema i dobivanje certifikata ISO 9001:2000,
– izrada šifrarnika laboratorijskih postupaka,
– 4 sastanka Ureda HKMB sa Područnim uredima,
– aktivnosti vezane za provođenje izbora.

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili plan rada Komore za 2007. godinu.

Predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja izložila je plan prihoda i rashoda Komore za 2007. godinu.

PLAN PRIHODA ZA 2007.

Prihodi od upisnina i članarina
279200.00
Prihodi od kotizacija tečajeva
450000.00
Ministarstvo-stručni nadzor
150000.00
Ostali prihodi
179800.00
Ukupno
1059000,00

PLAN RASHODA ZA 2007.

Materijalni rashodi
290000.00
Usluge
135000.00
Troškovi za zaposlene*
437000.00
Stručni nadzor
150000.00
Ostali troškovi
47000.00
Ukupno
1059000,00

*napomena: stavka 3 obuhvaća ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu, mentorstva i dohodak za stalnog zaposlenika

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili financijski plan Komore za 2007. godinu

Donošenje odluke o visini članarine za 2007. godinu

Jednoglasno se donosi odluka da članarina za 2007. godinu iznosi 500,00 kn i da se plaća u dva obroka.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content