4. sjednica Skupštine HKMB održana 12. lipnja 2014.


Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda | Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju | Izvješće Povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine | Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2013. godini | Završni račun za 2013. godinu | Plan rada i financijski plan za 2014. godinu | Donošenje odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara | Razno

Predsjednik Komore, Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije otvorio je i vodio 4. sjednicu Skupštine. Uz pozdrav prisutnim delegatima i prisutnim članovima Izvršnog odbora koji su se odazvali pozivu, sukladno članku 38. Poslovnika o radu Skupštine zamolio je prisutne koji nisu pozvani da napuste dvoranu.

Predsjednik je predložio dnevni red kao u pozivu na sjednicu, s nadopunom pod točkom razno:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 5. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine,
 6. Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2013. godini,
 7. Završni račun za 2013. godinu,
 8. Plan rada i financijski plan za 2014. godinu,
 9. Donošenje odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara,
 10. Različito:

  – Odluka o suradnji sa Hrvatskim društvom biologa u zdravstvu

  – Odluka o pripravničkom stažu i aktivnostima o održanju staža

  – Odluka o naknadi za predsjednike povjerenstava

  – Odluka o nabavci računalne opreme

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je. Tonska snimka je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije daje na usvajanje dnevni red.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo imenovati: prisutne predsjednike Područnih vijeća, Vesnu Horvat, spec.med.biokemije, Edu Karabana, spec.med.biokemije i lab.medicine, dr.sc. Ružicu Galović, mag.med.biochem. i Predraga Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine te pravnicu-tajnicu Komore Helenu Dražević, dipl.iur.
Za zapisničara predlaže tajnicu Komore – Helenu Dražević, dipl.iur., a za ovjerovitelja zapisnika Predraga Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Komore predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju imenovati: Predraga Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine, za predsjednika, Vesnu Horvat, spec.med.biokemije i dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije, za članove.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Povjerenstva za verifikaciju – Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je sukladno članku 47. Poslovnika o radu Skupštine HKMB, od ukupno 71 delegata Skupštine, prisutan 51 delegat, koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su prisutni delegati iz svih Područnih vijeća.

Utvrđuje se da je prisutna većina od ukupnog broja delegata Skupštine, što je dovoljno za rad Skupštine te da će odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane.

Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine

Predsjednik Komore ističe da su, uz poziv za Skupštinu, svim delegatima dostavljeni materijali za raspravljanje.

Zapisnik 3. sjednice Skupštine usvojen je s 50 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2013. godini

Izvješće predsjednika o radu Komore u periodu između dvije sjednice Skupštine (od 10. lipnja 2013.g. do 12. lipnja 2014.g.) je delegatima dostavljeno u pisanom obliku.
Prisutni nemaju primjedbi na izvješće, moli se obrazloženje dijela izvješća koje se odnosi na sastanak održan u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, odnosno na akreditaciju medicinsko-biokemijskih laboratorija.
Predsjednik obrazlaže da je mišljenje Hrvatske akreditacijske agencije da bi Komora trebala vršiti pritisak na medicinsko-biokemijske laboratorije te da akreditacija MBL-a postane obveza. Stav Komore je da je akreditaciji MBL-a treba težiti, ali uzimajući u obzir koliko je financijskih sredstava potrebno za provođenje akreditacisjkog postupka kao i održavanje istog, nije razumno da Komora kao cehovska organizacija nameće akreditaciju kao obvezu MBL-ima. Komora će raditi na promociji akreditacije i pokušati istu približiti MBL-ima da se približe akreditacijskim standardima.
Prijedlog delegata je da se ubuduće u izvješću detaljnije navode teme sastanaka i zaključci sastanaka. Predsjednik navodi da se radi o izvješću, odnosno pregledu aktivnosti, te da su delegatima kao i drugim zainteresiranim članovima Komore svi dnevni redovi sastanaka, odluke, zaključci i zapisnici navedeni u zapisnicima sa sjednica Izvršnog odbora koji se objavljuju i dostupni su na web stranici Komore, također napominje da nakon sjednice Izvršnog odbora svi članovi od predsjednika Područnog vijeća dobiju izvješće sa sjednice Izvršnog odbora.

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Predsjednika o radu Komore u razdoblju od prošle sjednice Skupštine.
Izvješće o radu HKMB od prošle sjednice Skupštine HKMB se nalazi u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio.

Završni račun za 2013. godinu

Predsjednik Komore uvodno napominje da je prilikom rasprave o točkama dnevnog reda koje slijede potrebno voditi računa da se HKMB razlikuje od drugih komora u zdravstvu, ima mali broj članova, stoga je teško povlačiti paralele, odnosno uspoređivati se s drugim komorama u zdravstvu.
Također napominje da se rad Komore unatrag par godina drastično promijenio, odnosno intenzivirao. Komora je dobila i ovlast provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Predsjednik Komore daje riječ predstavnici knjigovodstvenog servisa, koja prezentira delegatima Skupštine završni račun za 2013. godinu na kojem su prikazani prihodi i rashodi u 2013. godini.
Predsjednik Komore pojašnjava da je razlika u prihodima i rashodima u korist prihoda iz razloga što je zaposlenica Helena Dražević bila na rodiljnom dopustu od svibnja 2013. godine.
Također napominje da većina sredstava na žiro računu Komore proizlazi edukacije medicinskih sestara koju je Komora provodila prije par godina.
Nadalje članarina Komore nije povećavana od 2011. godine unatoč činjenici da se povećavao i PDV, kao i porezi i davanja na osobne dohotke, te cijene usluga i dobara koje utječu na rad Komore, zatim činjenici da smo uputom Porezne uprave, odnosno Ministarstva financija morali određene ugovore iz autorskih podvesti pod ugovore o djelu, što povećava ukupan trošak.

Na upite delegata predsjednik pojašnjava dijelove završnog računa za 2013. godinu, kao i dijelove financijskog plana za 2014. godinu.
Prijedlog je da se nastoji smanjiti trošak organizacije tečajeva trajne edukacije, te da se tečajevi Komore boduju s više bodova.
Predsjednik Komore napominje da će se raditi revizija Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije koji će potom biti stavljen na javnu raspravu.

Delegati Skupštine su prihvatili Završni račun za 2013. godinu s 50 glasova za i jednim suzdržanim glasom.
Završni račun za 2013. godinu se nalazi u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio.

Plan rada i financijski plan za 2014. godinu

Predsjednik Komore prezentira Plan rada HKMB za 2014. godinu:

 1. Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (konačan tekst)
 2. Postupnik za procjenu kliničkih smjernica
 3. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije s naglaskom na izmjene programa specijalizacija
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad
 5. Izmjene i dopune Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije
 6. Izmjene i dopune Statuta HKMB
 7. Izmjene i dopune Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
 8. Izrada novog modela ugovaranja PZZ
 9. Uvođenje plaćanja DTP postupaka u laboratorijsku dijagnostiku
 10. Izrada Pravilnika o pripravničkom stažu
 11. Tekuće aktivnosti

Predsjednik Komore pojašanjava da su pojedine ciljevi već ostvareni ili će uskoro biti, tako je donesen Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, također donesen je Postupnik za procjenu kliničkih smjernica, kao i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije s naglaskom na izmjene programa specijalizacija.
Vezano za točku 9. pojašnjava da je u tijeku pilot projekt vezano uz izmjene financiranja medicinsko biokemijskih laboratorija na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, s idejom da se ukine „plava kniga“. Pilot projekt će se provesti u KBC Zagreb, KB Dubrava, OB Karlovac i u SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Predsjednik Komore prezentira financijski plan za 2014. godinu.

Za 2014. godinu predložen je sljedeći financijski plan Komore:

PLAN PRIHODA ZA 2014.

1. Prihod – upisnina i članarina 410.000,00
2. Prihod – kotizacije (tečajevi) 130.000,00
3. Prihod – skupni ispit 5.000,00
4. Prihod – 5 dnevni boravak u KB/KBC 0,00
5. Ostali prihodi (mišljenja, ovjera cjenika, priručnici, web stranica) 50.000,00
6. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – stručni nadzor 0,00
UKUPNO 595.000,00

PLAN RASHODA ZA 2014.

1. Plaće, doprinosi, porezi i ostala davanja – ured Komore 336.000,00
2. Predsjednik 112.000,00
3. Ugovor o djelu – ured (informatičar, čistačica) 32.000,00
4. Autorski ugovor – skupni ispit 375,00
5. Autorski ugovor – 5. dnevni boravak u KB/KBC 0,00
6. Autorski ugovor – tečaj 23.700,00
7. Stručni nadzor 13.412,00
8. Materijalni troškovi 270.000,00
9. Osnovno sredstvo (računala) 26.000,00
10. Revizija Registra članova HKMB (software) 10.000,00
UKUPNO 823.487,00
  31.12.2014. godine planira se
-228.487,00

Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Plan rada Komore za 2014. godinu, te financijski plan Komore za 2014. godinu.

Donošenje odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Predsjednik Komore uvodno napominje da je prije izrade prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine obišao sve područne urede kako bi sa članovima raspravio o istoj temi, te kako bi prezentirao članstvu iz kojeg razloga smatra da je nužno povećanje članarine, kao i uvođenje sustava utvrđivanja različitog iznosa članarine. Kako je već naveo, osim Osijeka, Varaždina i Zadra odaziv je bio loš, posebno u Zagrebu i Rijeci. Zbog činjenice da su organizirani sastanci u svim Područnim vijećima, odnosno svim članovima je bilo omogućeno raspravljati, nije jasna inicijativa za provođenjem peticije protiv predmetne Odluke, da je odaziv članstva bio bolji mogao se pripremiti drugačiji, prihvatljiviji model.

Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove HKMB je delegatima dostavljen uz poziv za Skupštinu.
Na sjednici Izvršnog odbora održanoj 11. lipnja 2014. godine je usvojen i predlaže se i drugi prijedlog Odluke, kao „B opcija“, isti nacrt Odluke je podijeljen delegatima neposredno prije održavanja Skupštine.
Napominje da je naravno treća mogućnost da članarina ostane u istom iznosu, odnosno 750,00 kn.

Nakon opsežne rasprave o iznesenim prijedlozima, iznesena su razmišljanja da je potrebno pokušati racionalizirati rad Komore, organizirati više tečajeva trajne dukacije, kao i napraviti detaljniju projekciju troškova zapošljavanja još jedne osobe i/ili profesionalizacije rada u tijelima Komore.

Obzirom niti za prijedlog I niti za prijedlog II Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara nije postignuta dovoljna većina glasova, visina članarine za 2014. godinu neće se mijenjati, odnosno ostat će na nivou članarine iz 2013. godine, dakle 750,00 kuna.
Obzirom na loše projekcije poslovanja Komore za sljedeću godinu, a delegati nisu izglasali povećanje članarine, Predsjednik Komore naglašava da Skupština snosi odgovornost za financijsko poslovanje Komore. Pojašnjava da istu odgovornost snose uvijek no obzirom na financijski plan za 2014.g. istu odgovornost posebno naglašava. Delegati predlažu da se na istu temu održi e-sjednica Skupštine i da im se dostave detaljno obrazloženi prijedlozi za povećanje članarine s obrazloženjem cilja povećanja. Predsjednik Komore navodi da već od sutra slijede mnoge aktivnosti, novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite, DTP postupci u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti itd., stoga je teško predvidjeti kada će biti moguće ponovno se posvetiti ovoj temi.

Prijedlog I i prijedlog II Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visine iznosa članarine za članove Hrvatske komore medicinskih biokemičara se nalaze u privitku zapisnika i njegov su sastavni dio.

Razno

Odluka o suradnji s Hrvatskim društvom biologa u zdravstvu
Predsjednik Komore napominje da su u proteklih godinu dana na inicijativu Hrvatskog društva biologa u zdravstvu na nivou Komore započeti razgovori o mogućoj suradnji i eventualnom uključivanju njihovih članova u našu Komoru. Radi se o oko 150 biologa zaposlenih u zdravstvu, kojima je prvenstveni cilj postati zdravstveni radnici, kao i da im se omogući pristup u naše specijalizacije kao i da razvijaju svoje. Obećali smo im pomoći u uređivanju statusa, ako to bude od interesa za sve. Ono što govori u prilog njihovom uključivanju u Komoru je stanje specijalista laboratorijske medicine na europskom nivou, gdje se „matični studij“ specijalista laboratorijske medicine može razlikovati. Također, ako ih ne primimo u Komoru, obzirom su brojčano mali i teško će osnovati svoju Komoru, ostaje mogućnost da se uključe u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika ili u Hrvatsku liječničku komoru, što je teško moguće.
Naglašava i da su isti zainteresirani pokrenuti na svom studiju razvijanje medicinske biologije. Također, moguće je i da im ministar dekretom prizna status zdravstvenih radnika.
Zbog svega navedenog, predsjednik moli prisutne delegate da se izjasne o tome daju li ovlast Izvršnom odboru kao i osobama koje će predsjednik Komore za razgovore delegirati, da i dalje ostavljamo mogućnost za predmetnu suradnju.

Uz jedan suzdržan glas delegati Skupštine su prihvatili usvojili prijedlog, odnosno odluku o daljnjoj suradnji s Hrvatskim društvom biologa u zdravstvu.

Odluka o pripravničkom stažu i aktivnostima o održanju staža
Farmaceutsko-biokemijski fakultet je po uzoru na studij farmacije, koji educiraju magistre farmacije koji su regulirana profesija u Europskoj uniji, i u programu studija medicinske biokemije u zadnji semestar ugradio pripravnički staž. Obzirom je za regulirane profesije u EU, kao i mogućnost da se naša struka na europskoj razini prizna kao regulirana profesija nužno je imati kontinuiranu edukaciju od 10 godina, s ovim modelom nastaje problem, obzirom nema nakon 5-godišnjeg studija godina pripravničkog staža, već samo 4 godine specijalizacije, što bi ukupno iznosilo 9 godina kontinuirane edukacije.
Dakle dvije su mogućnosti ili produžiti specijalizaciju na 5 godina, što je teško moguće, ili poduzeti aktivnost da se pripravnički staž odvoji iz programa studija.
Predsjednik Komore moli Skupštinu da se izjasni podupiru li Odluku da Izvršni odbor poduzme sve aktivnosti prema Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta da to pokušamo spriječiti.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili prijedlog da se poduzmu sve aktivnosti da se pripravnički staž izuzme iz programa studija.

Odluka o nabavci računalne opreme
Prema mišljenju informatičara računalna oprema u Uredu Komore je zastarjela i potrebno ju je zamijeniti, predsjednik Komore napominje da je oprema starija od 7 godina. Trošak nabave tri uređaja, po preporuci informatičara, je otprilike oko 28.000,00 do 30.000,00 kuna.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili Odluku o nabavci nove računalne opreme za Ured Komore.
Zbog primjedbi pojedinih delegata na cijenu računala, predsjednik Komore navodi da će on osobno uplatiti donaciju Komori u prilog nabave računala po preporuci informatičara.

Mogućnost upisa u liječnički sindikat
Delegat iz Slavonskog Broda upoznaje prisutne da postoji mogućnost upisa u liječnički sindikat, obzirom Sindikat medicinskih biokemičara više ne postoji, stoga predlaže kolegicama i kolegama da se učlane, smatrajući da će se svojim članstvom doprinijeti povećanju broja članova Sindikata, koji će se zauzvrat boriti za interese i njih kao članova prilikom kolektivnog pregovaranja. Napominje da će o mogućnosti učlanjivanja tražiti i pismenu potvrdu Hrvatskog liječničkog sindikata i o tome obavijestiti Komoru kako bi preko mrežne stranice Komore o tome obavijestili sve članove.

Odluka o naknadi za predsjednike povjerenstava
Predmetna točka je skinuta s dnevnog reda zbog cijele problematike financiranja Komore i povećanja članarine o kojoj se raspravljalo.

 

Predsjednik Komore se zahvaljuje prisutnim delegatima na pažnji, te utvrđuje sjednicu Skupštine završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content