4. sjednica Skupštine HKMB održane 29. travnja 2010.


Predsjednik Komore, Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije otvorio je i vodio sjednicu 4. Skupštine. Uz pozdrav prisutnim delegatima, predložio je dnevni red kao u pozivu na sjednicu:

Dnevni red:

 • Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 • Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 • Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 • Dodjela nagrade za životno djelo,
 • Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 • Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine,
 • Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2009. godini,
 • Završni račun za 2009. godinu,
 • Plan rada i financijski plan za 2010. godinu,
 • Razriješenje tajnika Komore,
 • Imenovanje tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora,
 • Donošenje odluke o visini članarine za 2010. godinu,
 • Različito.

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je. Tonska snimka je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije daje na usvajanje dnevni red.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo: doc.dr.sc. Dunju Rogić, zamjenicu predsjednika Komore, prisutne predsjednike Područnih vijeća, pravnika-tajnika Komore, Anu Drobac, dipl.iur.
Za zapisničara predlaže tajnika Komore – Anu Drobac, dipl.iur., a za ovjerovitelja zapisnika dr.sc. Lorenu Honović.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednik Komore predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju imenovati: Ivanku Ostroški, spec.med.biokemije, za predsjednicu, mr.sc. Miljenku Maradin i Ivanu Delić, mag.med.biochem., za članove.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Dodjela nagrade za životno djelo

Predsjednik Komore ističe da HKMB do ove godine nije imala predviđenu nagradu za životno djelo te da je, kao Predsjednik Komore, smatrao da institucija koja bi trebala trajati dugi niz godina i brinuti se o svom staležu, ne može dopustiti da nema institut nagrade za životno djelo. Za razliku od Hrvatskog društva medicinskih biokemičara (dalje: HDMB), u Komori je donesena odluka da se nagrada za životno djelo može dodijeliti jedino radnoaktivnim magistrima medicinske biokemije. Dodaje da postoje ljudi u Komori, koji su svojim nesebičnim radom, požrtvovnošću, skromnošću i spremnošću da prenose svoje znanje, obilježili cijelo desetljeće rada Komore, te ističe kako mu je izuzetna čast da je prva nagrada za životno djelo dodjeljena prof.dr.sc. Dubravki Čvorišćec.
Ujedno navodi da Predsjednici Komore ne bi trebali imati priznanje u obliku nagrade za životno djelo, s obzirom da oni svoje priznanje konzumiraju kao dio zasluga kroz svoju izloženost javnosti, komunikacijom, odnosno dobivaju priznanje za svoj rad na druge načine.
Predsjednik Komore uručuje nagradu prof.dr.sc. Dubravki Čvorišćec koja se zahvaljuje svim prisutnima te dodaje kako niti jedan pojedinac sam ne može puno učiniti ako oko sebe nema suradnike, slijedom čega ovu nagradu doživljava kao nagradu svima koji su od osnutka Komore sudjelovali u izradi cijelog niza pravilnika i drugih propisa te cijelog niza stručnih standarda, kako bi s jedne strane doprinijeli ugledu medicinsko-biokemijske struke, a s druge, unaprijedili kvalitetu stručnog rada magistara medicinske biokemije.
Također navodi kako je još uvijek član Komore, da sudjeluje u radu jednog Povjerenstva te da ju još uvijek veseli svaki napredak, kao i novi pravilnik i standard koji ide u tom pravcu.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednica Povjerenstvo za verifikaciju – Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je sukladno članku 47. Poslovnika o radu Skupštine HKMB, od ukupno 72 delegata Skupštine, prisutno 47 delegata koji su predali uredne Potvrde da su delegati Skupštine i da su prisutni delegati iz svih Područnih vijeća.
Utvrđuje se da je prisutna većina od ukupnog broja delegata Skupštine, što je dovoljno za rad Skupštine te da će odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane.

Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine

Predsjednik Komore ističe da su, uvažavajući primjedbu na zapisnik sa 3. redovite Skupštine, uz poziv za Skupštinu ove godine, svim pozvanim delegatima dostavljeni materijali za raspravljanje.
Zapisnik 3. sjednice Skupštine usvojen je bez primjedbi.

Izvješće predsjednika Komore o radu Komore u 2009. godini

Predsjednik Komore izložio je pregled rada HKMB za razdoblje od prošle sjednice Skupštine održane 20. veljače 2009. do 29. travnja 2010. g., na način da je prikazao buduće zadatke i ostvareni rad Izvršnog odbora, Područnih vijeća, Povjerenstava i Ureda Komore.

U spomenutom periodu bile su održane 3 redovne sjednice Izvršnog odbora – dana 25. svibnja 2009., 12. studenoga 2009. g. i 22. travnja 2010. g.. Održane su 4. e-sjednice Izvršnog odbora i to dana 10. ožujka 2009. g., 08. travnja 2009. g., 10. rujna 2009. g. i 15. ožujka 2010. g. E-sjednicama Izvršnog odbora rješavale su se jednostavnije stvari koje nisu zahtijevale okupljanje članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor, na svojim e-sjednicama, usvojio je Plan provođenja stručnih nadzora za 2009. g., razriješio je doc.dr.sc. Ana-Mariu Šimundić sa mjesta predsjednice I. Područnog vijeća, na njen zahtjev, dao je suglasnost na Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama, donio je odluku o formiranju operativnog tima za provedbu edukacije medicinskih sestara pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO). U 2010. g. Izvršni odbor je, putem e-sjednica, riješio Plan tečajeva trajne edukacije za 2010. g., donio Pravilnik o nagradi za životno djelo i imenovao Povjerenstvo za dodjelu nagrade.

Predsjednik Komore, rezimirao je dinamiku provedenih aktivnosti te istaknuo sljedeće:
U ožujku 2009. g. održan je sastanak u HZZO-u, vezano za realizaciju plana edukacije medicinskih sestara za uzimanje venske krvi u liječničkim ordinacijama.
Također je u mjesecu ožujku održano nekoliko sastanaka u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (dalje: MZSS) i to glede konačnog pokretanja specijalizacija po skraćenom programu, kao i glede Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji.
U travnju 2009. g. održan je pripremni sastanak za sastanak sa Agencijom za znanost i visokoškolsko obrazovanje, slijedom čega je, krajem travnja 2009. g., održan sastanak sa istoimenom Agencijom na kojemu je predmet razgovora bila „Sarajevska viša škola“, a rezultati sastanka objavljeni su na web stranici Komore.
Aktivno sudjelovanje Komore u donošenju Mreže javne zdravstvene službe; posebno se ističe da su u velikoj većini usvojene primjedbe Komore na nivou primarne zdravstvene zaštite, dok za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu Komora nije imala mišljenje sa terena ljudi uključenih u specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, odnosno nije imala nikakvu podlogu intervenirati prema Mreži u opisanom dijelu.
Također je održano nekoliko radnih sastanaka sa HZZO-om na temu očuvanja razine glavarine i očuvanja vrijednosti boda za medicinsko-biokemijsku djelatnost; zbog rebalansa proračuna sve djelatnosti u zdravstvu ušle su u restrikciju i smanjena su im sredstva, no za laboratorijsku djelatnost, kako na razini primarne tako i na razini bolničke zdravstvene zaštite, sve je ostalo isto.
Do kraja ljeta sve aktivnosti bile su usmjerene na izmjene radne verzije Zakona o djelatnostima u zdravstvu kojim su regulirana prava, obveze i ustroj Komore „viših laboranata“; radna verzija spomenutog Zakona, koja je puštena u proceduru i koja je čak dobila suglasnost Ministarstva za europske integracije, bila je neprihvatljiva za članstvo HKMB, obzirom bi po navedenom propisu viši laboranti bili ovlašteni voditi medicinsko-biokemijske laboratorije i otvarati privatne laboratorijske prakse, odnosno u pravilu bi bili izjednačeni sa magistrima medicinske biokemije. Komora je ipak uspjela utjecati da se izmijeni zakon te da se zaštiti interes struke, a sve strateški važne primjedbe Komore prihvaćene su i uvedene kao Vladini amandmani.
Početkom srpnja Predsjednik Komore sudjelovao je u radu Motovunske škole sa temom osnivanja Savjeta za zdravlje u županijama, čime su, u cilju decentralizacije zdravstvenog sustava, županijama date velike ovlasti za reguliranje zdravstenog sustava na njihovom nivou. Do sada su samo neke županije osnovale Savjete za zdravlje, a predstavnici Komore, u dogovoru sa predstavnicima ostalih Komora u zdravstvu, samo su za neke županije uspjeli dogovoriti ključ po kojem bi predstavnici Komore ušli u novoosnovane Savjete, obzirom uslijed nezainteresiranosti nekih medicinskih biokemičara za rješavanje tog problema, nije bilo potpore na terenu, odnosno u županijama.
Također je održan sastanak sa Hrvatskom udrugom liječničke medicine zbog standardnog problema „sarajevske škole“.
Dogovoreno je pokretanje projekta edukacije medicinskih sestara u HZZO-u.
Zbog neobavještenosti od strane MZSS, Komora se u zadnji tren uključila u projekt e-uputnice i, koliko je to bilo moguće, aktivno sudjelovala u projektu.
U rujnu 2009. g. dobivena je suglasnost MZSS na Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkim ordinacijama.
U studenom 2009. g. održan je sastanak sa državnim tajnikom – Ante Zvonimirom Golemom, dr.med. te je konačno dogovoreno da krene realizacija plana specijalizacija po skraćenom programu, također je dogovorena izmjena terminologije u Mreži javne zdravstvene službe, te se ujedno inzistiralo na postupanju sukladno Pravilniku o radu povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija, odnosno na poštivanju mišljenja HKMB prilikom procesa osnivanja poliklinika, klinika i ostalih zdravstvenih ustanova koji u svom sastavu imaju i medicinsko-biokemijski laboratorij.
Dogovoreno je da se e-uputnica prezentira javnosti u Zagrebu na koju prezentaciju su pozvani i predstavnici područnih ureda; iako se baš nije moglo utjecati na te uputnice, na prijedlog Komore, dosta se toga uspjelo ugraditi u taj sustav.
U suradnji sa ostalim komorama u zdravstvu nekoliko se puta pokušavala pokrenuti inicijativa za odgodom koncesija.
U studenom 2009. g. Komora je konačno počela aktivirati profesionalizaciju Komore te je zaposlen profesionalni tajnik.
Sredinom prosinca predstavništvo Komore obišlo je članstvo Područnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije, upoznalo se, razgovaralo s njima, a posjetili su i neke medicinsko-biokemijske laboratorije.
Od Zavoda za toksikologiju HKMB je primila zahtjev za izmjenom Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a i zbog situacije magistra medicinske biokemije u bolnicama koji nisu specijalisti, Komora je ponovno pokrenula izmjenu tog Pravilnika, sa zahtjevom da se i magistrima medicinske biokemije u bolnicama omogući realizacija specijalizacija po skraćenom programu. Po informacijama sa posljednjeg sastanka održanom u MZSS početkom travnja, očekuje se skoro objavljivanje dokumenta.
Predstavništvo Komore održalo je dva sastanka u HZZO-u u svezi izmjena akata za ugovaranje.
Na sastanku sa predsjednicom HDMB održan je sastanak na temu davanja stručnih mišljenja oko uvjeta koje mora ispunjavati pojedina zdravstvena ustanova kako bi se u njoj odvijao dio ili specijalistički staž u cijelosti. Budući da je HDMB, kao institucija koja je duže prisutna u javnosti, po inerciji davala stručna mišljenja dugi niz godina, a uvažavajući činjenicu da HKMB daje odobrenja za samostalan rad specijalistima medicinske biokemije, postignut je sporazum da bi davanje mišljenja na to da li neka ustanova i koliko zadovoljava uvjete za odvijanje specijalističkog staža, trebalo biti pod ingerencijom Komore, institucije koja u konačnici priznaje licencu jednom takvom specijalističkom usavršavanju. Na prijedlog Predsjednika Komore, odlučeno je da će se ubuduće takva mišljenja davati pod okriljem Komore kao radna skupina koja će se očitovati po pojedinačnim zahtjevima MZSS i koja će djelovati u sljedećem sastavu: dva predstavnika HKMB, dva predstavnika HDMB te predstavnik fakultetske zajednice.
U ožujku je Ured Komore obavio posjet područnom vijeću slavonske županije; pokazalo se vrlo uspješnim da Predsjednik Komore obiđe teren i dođe u situaciju da razmijenjuje iskustva u neposrednom kontaktu sa članstvom, a ne putem posrednika.
U travnju je održan sastanak sa predsjednicima svih Komora u zdravstvu na kojemu je izraženo opće nezadovoljstvo komora u zdravstvu oko uobičajenog obrasca ponašanja MZSS i HZZO-a prema komorama, između ostaloga i nezadovoljstvo standardnom praksom dostavljanja akata na očitovanje u zadnji čas; Predsjednici Komora zaključili su sastanak sa inicijativom za prijemom kod ministra, na kojem bi se inzistiralo da se poštuju redovne procedure, odnosno da se dobije dovoljno vremena za dobru i kvalitetnu pripremu dokumenata koji će se vraćati natrag MZSS.

Predsjednik Komore podsjetio je na nekoliko ključnih točaka koje su bile u središtu interesa Komore tijekom proteklog razdoblja:

 • Povećanje aktivnost članova HKMB; Predsjednik Komore ističe da je nedovoljno aktivnih članova te dodaje da je HKMB mala komora i da ne može imati uredsku mašineriju koja će obavljati veliki dio posla; za sada je nasljeđena praksa, i to od početka osnutka Komore, da se većina rada u Komori bazira na volonterskom radu; prijedlog je da se ubuduće ili ide u pravu profesionalizaciju Komore ili da se volonterski rad podigne na viši nivo
 • Pojačati aktivnost rada Povjerenstava
 • Aktivno surađivati sa HZZO i MZSS; suradnja je zasada prihvatljiva, no ne ide baš dobrom dinamikom; HZZO ipak ima malo više razumijevanja i dostupniji je u komunikaciji sa Komorom
 • Aktivna suradnja sa ostalim komorama, potrebno je podignuti međukomorsku aktivnost na višu razinu
 • Ostvarivanje neposrednog kontakta sa članstvom i to putem elektroničkog komuniciranja; Izvršni odbor je odlučio da će se poslovna komunikacija odvijati isključivo e-mailom zbog brzine dostupnosti informacija, i što vrijedi za svu razmjenu dokumenata, osim strogo proceduralnih kao što je sazivanje Skupšine
 • Svakodnevno nastojanje da se uvede red u radu medicinsko-biokemijskih laboratorija koji nemaju kadrovske uvjete; sa pozicije staleških interesa ova problematika je od izuzetnog značaja

Predsjednik Komore informira delegate Skupštine o dva pitanja o kojima Izvršni odbor inače samostalno odlučuje, no obzirom će se dvije situacije, koje će u nastavku izložiti, direktno reflektirati na poslovanje Komore, smatra da bi o njima trebao osobno obavijestiti prisutne na skupštini:

 1. Na prijedlog Predsjednika Komore na jednoj od prethodnih sjednica Izvršnog odbora donesen je zaključak o ukidanju povlaštenih kotizacija za tečajeve trajne edukacije za specijalizante, sa obrazoženjem da ne može postojati razlika između prava i obveza pojedinih članova, bez obzira u kojem svojstvu se netko educira. Navedena odluka izazvala je revolt u redovima specijalizanata, koji je rezultirao potpisivanjem peticije, nakon koje je Predsjednik Komore održao sastanak sa specijalizantima. Nakon rasprave, odnosno prezentacije problema zašto je Komora išla u proces ukidanja povlaštenih kotizacija, Predsjednik Komore je objasnio da je nulti trošak svakog tečaja trajne edukacije 500 kn, slijedom čega je specijalizantima – potpisnicima peticije dao rok i zamolio ih da se očituju. Nakon ostavljenog roka za očitovanje, specijalizanti su pristali na iznos od 500 kn za kotizaciju, a Izvršni odbor je na sjednici od dana 22. travnja 2010. g. poništio svoju prethodnu odluku i suglasio se sa iznosom od 500 kn.
 2. Drugi problem, koji se također našao na dnevnom redu Izvršnog odbora, je problem neprimjerenih naknada za predavače na tečajevima trajne edukacije – od mišljenja članova Komore koji su smatrali da je naknada premala, do nekih koji su smatrali da je dostatna. S obzirom da nije održiva praksa da je iznos naknade maximalno 1.270 kn bruto, Povjerenstvao za ekonomska pitanja dostavilo je mišljenje prema kojemu bi visina naknade za predavače trebala iznositi 1.000 kn bruto, a koji iznos je jednoglasno usvojen na sjednici Izvršnog odbora od dana 22. travnja 2010. g.

 

Iz rada Područnih vijeća:
1. Sva područna vijeća u periodu između dvije Skupštine uredno su izvještavala članstvo o aktivnostima ureda Komore;
2. Sva područna vijeća provodila su aktivnosti anketiranja i sakupljanja traženih podataka, što je bilo potrebno za oblikovanje stavova i pregovaračkih pozicija u razgovorima sa HZZO-om;
3. Na prihvatljivo zadovoljavajući način odrađene su aktivnosti glede davanja mišljenja o Mreži javne zdravstvene službe;
4. U I. i III. područnom vijeću održani su ponovni izbori i to u I. (zagrebačkom) zbog ostavke doc.dr.sc. Ana-Marie Šimundić, a u III. (slavonskom), zbog smrtnog slučaja;

Predsjednik Komore, kao preporuku Područnim vijećima, navodi da Područna vijeća moraju početi ozbiljno definirati probleme, kako bi se isti mogli uredno prezentirati Uredu Komore, a Ured Komore potom po njima raspravljati, zauzimati stav i rješavati problematiku članova. U praksi je situacija još uvijek obrnuta – Ured Komore prepoznaje što je problematika po pojedinčanim pozivima i intervencijama članova kojima isti ukazuju na probleme. Intencija je da se područna vijeća institucionaliziraju, kako bi postala operativna i rješavala specifične probleme svakog područja, ako ništa drugo, barem da istraže situaciju te izvijeste Ured Komore o postojanju konkretnog problema.

Iz rada Povjerenstava:

Povjerenstvo za trajnu edukaciju:

U Povjerenstvu za trajnu edukaciju došlo je do promjene; po sili zakona, umirovljenjem prof.dr.sc. Elizabete Topić, na njeno mjesto je imenovana dr.sc. Renata Zrinski Topić. Za 2009. g. Povjerenstvo je verificiralo 5 tečajeva od kojih je održano svega 3 i to: „Organizacija i poslovanje u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u kontekstu reforme zdravstvenog sustava“, „Laboratorij i klinika-sučelje o kojem se premalo razgovara“ i „Alergije-novosti u dijagnostici i terapiji“.
Tijekom 2009. g. Povjerenstvo je radilo i na programima organiziranog boravka u Kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama.
Održali su 4 skupna ispita, te verificirali 2 tečaja koji nisu bili u organizaciji Komore.
Predsjednik Komore napominje, kao budući predmet rada Povjerenstva za trajnu edukaciju i Tajništva Komore, da su odredbe Pravilnika o sadržaju, načinu i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara od dana 01. travnja 2005. g. u koliziji. Stoga je potrebno uskladiti određene nesrazmjere u tekstu Pravilnika te izvršiti izmjene i dopune istoga, zbog osuvremenjivanja materije koju isti regulira.

Povjerenstvo za stručna pitanja:

Povjerenstvo za stručna pitanja odradilo je Priručnik za traju edukaciju medicinskih sestara za sakupljanje uzoraka u liječničkim ordinacijama. Pokrenuli su postupak izmjene i dopune Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga.
Povjerenstvo i dalje ima problema sa radom dijela Radnih skupina Povjerenstva za harmonizaciju. Održan je zajednički sastanak Povjerenstva za vanjsku procjenu kvalitete rada HDMB na temu kontrole predanalitike i poslijeanalitike. Također su izradili preporuke o izgledu nalaza i otpusnog pisma.

Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete:

U potpunosti je ralizirao Plan stručnih nadzora u 2009. g., sa izvanrednim nadzorom u Dubrovniku. Održali su „refreshing“ seminar na kojemu su prezentirani radni materijali za samoprocjenu, interni protokol za redovni i izvanredni stručni nadzor. I dalje su aktivni, a njihov se rad može pratiti na web stranici Komore. Ujedno se moli delegate da utječu na članstvo da se očituju na raspravi na webu u svezi objavljenih akata za stručni nadzor, koja traje do 30. svibnja 2010. g.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju:

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju, po izvješću Predsjednice, tijekom godine nisu aktivno djelovali.
U sljedećem periodu u zadatak je stavljeno revizija Pravilnika o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara, u suradnji sa stručnom podrškom Tajnika Komore te povjerenstva koja su direktno vezana za tu problematiku.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja:

Povjerenstvo za ekonomska pitanja održalo je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Hrvatskog društva za školsku medicinu vezano za sistematske preglede djece za upis u prvi razred sa ciljem da se ti pregledi izvuku iz sustava glavarine. Nažalost, HZZO je, unatoč svim nastojanjima Povjerenstva, u konačnici dao tumačenje da je to u cijeni glavarine.
U suradnji sa Povjerenstvom za harmonizaciju specijalističkih i visokodiferentnih pretraga radilo na izmjenama i dopunama DTS šifrarnika.
Povjerenstvo je također odradilo obiman posao u kalkuliranju cijena kao predradnju za moguće uvođenje DTP-a u poslovanje medicinsko-biokemijskih laboratorija. Obradili su i anketu – Izvještaji o radu u medicinsko-biokemijskim laboratorijima primarne zdravstvene zaštite.
Sukladno obvezi utvrđenoj aktima Komore, Povjerenstvo je izvršilo financijski pregled poslovanja i završni račun za 2009. g. te provelo inventuru osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Povjerenstvo za staleška pitanja:

Povjerenstvo za staleška pitanja odradilo je sastanak kao dio delegacije u razgovorima sa Agencijom za znanost i visokoškolsko obrazovanje,a koji je održan na inicijativu Predsjednika.
Osim toga povjerenstvo za staleška pitanja nije radilo ništa.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu:

Sudjelovali u izradi priručnika za trajnu izobrazbu medicinskih sestara za vađenje krvi u liječničkim ordinacijama. Kontinuirano rade na tekućoj problematici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ugovaranju. Izvršena je rekonstrukcija Povjerenstva na način da je umjesto Suzane Ljubej, mag.med.biochem. u Povjerenstvo uljučen Predrag Grabusin, mag.med.biochem.

Predsjednik Komore ističe da je zadovoljan svim povjerenstvima osim Povjerenstva za staleška pitanja, obzirom je previše stvari iz njihove nadležnosti ostalo neriješeno zbog nedostatka ustrajnosti i kontinuiranosti. Kao primjer uzima najavu Ministra zdravstva i socijalne skrbi o racionalizaciji bolničke mreže u Gradu Zagrebu. Kada se počne razgovarati o mogućem fuzioniranju medicinsko-biokemijskih laboratorija, bez obzira što postoji radna verzija bolničkih kadrovskih normativa, sa takvim dokumentom, nisu predviđene sve moguće situacije razvoja smanjivanja broja laboratorijske mreže u bolničkom sustavu.

Nema pitanja niti komentara na ovu točku dnevnog reda.
Izvješće predsjednika Komore o radu Komore delegati Skupštine prihvatili su jednoglasno.

ZavrŠni raČun za 2009. godinu

Predsjednik Komore, prije izlaganja navedene točke dnevnog reda, ističe da je završni račun za 2009. g. bio poslan delegatima Skupštine, zajedno sa ostalim materijalima za Skupštinu, sa uputom kako pitanja, primjedbe i prijedloge trebaju dostaviti u pismenom obliku Uredu Komore prije održavanja Skupštine.
Predsjednik Komore daje riječ knjigovođi Komore, gđi Ljiljani Egić, koja prezentira delegatima Skupštine završni račun za 2009. godinu na kojima su prikazani prihodi i rashodi u 2009. godini.

Nakon završenog izlaganja, Predsjednik Komore ističe da je, sukladno prezentiranom završnom računu za proteklu godinu, jasno vidljivo da članarina čini 43% prihoda Komore te da će se idući rukovodstveni saziv Skupštine, Izvršnog odbora, Povjerenstava i Područnih vijeća morati ozbiljno pozabaviti rekonstrukcijom financiranja Komore, s obzirom da se otvara pitanje monopola sa tečajevima trajne edukacije; postoje pritisci sa strane da tečajeve trajne edukacije neće moći organizirati samo Komora.

Nema pitanja niti komentara na predloženu točku dnevnog reda.
Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Završni račun za 2009. g.

Plan rada i financijski plan za 2010. godinu

Za 2010. godinu Predsjednik Komore prezentira Plan rada sa posebnim naglaskom da je bitno nastaviti sve započete i nedovršene aktivnosti te predlaže sljedeće ciljeve:

 • Ostvariti suradnju sa regionalnim komorama kako bi se razmijenila mišljenja i iskustva oko iste problematike statusa neregulirane profesije u EU, obzirom se približava dan ulaska Republike Hrvatske u EU;
 • Aktivirati Povjerenstvo za bolničku zdravstvenu zaštitu;
 • Izmjena nekoliko pravilnika Komore i to Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara, Pravilnik o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara, a posebno Pravilnika o oglašavanju u struci;
 • Rješavanje tekuće problematike;
 • Reguliranje odnosa sa drugim organizatorima tečajeve trajne edukacije, seminara i simpozija i svih ostalih oblika usavršavanja za koje se plaća kotizacija; iako Komora u svojim aktima ima predviđenu mogućnost sklapanja ugovora o međusobnoj suradnji sa spomenutim organizatorima, navedena mogućnost nikada nije realizirana. Na izloženoj problematici definitivno treba poraditi jer to je dodatni izvor prihoda za Komoru, a nužno je osigurati financijsku stabilnost Komore u idućem periodu.

Predsjednik Komore ukazuje i na neke strateške probleme predvidive u sljedećem razdoblju:

 • Osmisliti što i kako vezano za najavljene promjene koje će sigurno načeti struku, a tiču se reorganizacije mreže bolničke zdravstvene zaštite;
 • „Zanavljanje“ kadra, obzirom će iduće godine doći do odlaska u mirovinu oko 20 % magistara medicinske biokemije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; istovremeno je prisutna situacija u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti da broj medicinsko-biokemijskih laboratorija u pojedinim regijama nadilazi sve ugovorne standarde, ali nisu dobro raspoređeni;
 • Rješavanje kadrovske nesukladnosti – nužno je pronaći način pozicioniranja prema višim laborantima; iako akademska zajednica tvrdi da je to benigan proces i da tu nema opasnosti, Komora mora istražiti sve mogućnosti zajedno sa MZSS i različitim Agencijama kako bi se navedeni problem efikasno riješio; to je problematika staleža i mogući pritisak je nužno potrebno neutralizirati.

Za 2010. godinu predložen je sljedeći financijski plan Komore:

PLAN PRIHODA ZA 2010.

1. Prihod – upisnina i članarina 350000,00
2. Prihod – kotizacije (tečajevi) 260000,00
(kao kriterij uzeta 3 tečaja sa optimalnom popunjenošću)
3. Prihod – skupni ispit 5000,00
5. Ostali prihodi (mišljenja, ovjera cjenika, priručnici, 15300,00
web stranica)
6. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – stručni nadzor 104000,00
7. Prihod-edukacija medicinskih sestara 78000,00
UKUPNO 812300,00

PLAN RASHODA ZA 2010.

 • Plaća – stalni zaposlenik 240000,00
 • Ugovor o djelu – ured (informatičar, čistačica) 36000,00
 • Autorski ugovor – skupni ispit 2500,00
 • Autorski ugovor – tečaj 5900,00
 • Stručni nadzor 104000,00
 • Materijalni troškovi 327000,00
 • Trošak-edukacija medicinskih sestara 78000,00

UKUPNO 846500,00

31.12 2010. godine planira se -34200,00

Predsjednik Komore je ponovno ukazao na kontinuirani problem koji se odnosi na naplatu članarina. Trenutno 185 članova HKMB nije uplatilo članarinu u iznosu od 52.000 kn. Ukoliko se nadopolata spomenutog iznosa realizira, sljedeće godine bi Komora trebala završiti poslovnu godinu kao jedna neprofitna organizacija, odnosno sa nultom ili minimalnom dobiti koja ne podliježe oporezivanju. Iako su predsjednici područnih vijeća dobili zadatak da kontaktiraju članove dužnike i upozore ih na obvezu plaćanja članarine, isti su to i učinili, međutim, nikakvi značajni rezultati nisu postignuti. Na raspravi oko naplata članarina predloženo je nekoliko rješenja u cilju što uspješnije naplate članarine: da se objave imena dužnika, obnavljanje licence uvjetovati neplaćanjem članarine, oduzeti licence zbog neplaćanja članarine, administrativna zabrana na plaću za iznos članarine. Nakon rasprave, zaključeno je kako će se efikasna naplata članarina detaljno regulirati Izmjenom i dopunom postojećih akata Komore.

Nakon provedene rasprave delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili Plan rada komore za 2010. g. te financijski plan Komore za 2010. godinu.

Razriješenje tajnika Komore

Predsjednik Komore izvješčuje delegate Skupštine da sukladno članku 14. i članku 18. Statuta HKMB, Skupština mora donijeti odluku o razriješenju tajnika Komore sa članstva u Izvršnom odboru. Predsjednik Komore dao je na glasanje razriješenje mr.sc. Branke Rekić, kao člana Izvršnog odbora, obzirom ista više ne obavlja poslove Tajnika Komore.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedeno razriješenje.

Imenovanje tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora

Predsjednik komore izvješčuje delegate Skupštine da sukladno članku 14. i članku 18. Statuta HKMB, Skupština mora imenovati tajnika Komore kao člana Izvršnog odbora, obzirom tek imenovanjem od strane Skupštine, tajnik postaje član Izvršnog odbora sa pravom glasa. Predsjednik Komore predlaže kao člana Izvršnog odbora imenovati Anu Drobac, dipl.iur sa kojom je zasnovan radni odnos na radnom mjestu tajnika Komore.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedeno imenovanje.

Donošenje odluke o visini članarine za 2010. godinu

Predsjednik Komore izvješčuje delegate Skupštine da se visina članarine za 2010. g. neće mijenjati, odnosno da će ostati na nivou članarine iz 2009. g.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili Odluku o visini članarine za 2010. g.

Različito

Predsjednik Komore utvrđuje da delegati Skupštine nemaju pitanja niti primjedbe pod navedenom točkom dnevnog reda, zahvaljuje se prisutnim delegatima na pažnji te utvrđuje sjednicu Skupštine završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content