Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 138. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članka 19. Statuta od 25. svibnja 2007. g. Izvršni odbor na svojoj 26. sjednici od 14. svibnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK O TRAJNOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se oblici, sadržaj, rokovi i postupak trajnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara medicinske biokemije – članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u daljnjem tekstu: Komora) i rad Povjerenstva za trajnu edukaciju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) o ukviru postupka trajnog usavršavanja magistara medicinske biokemije.

Magistri medicinske biokemije imaju pravo i obvezu trajnog usavršavanja i provjere stručnosti radi stjecanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad na poslovima neposredne zdravstvene zaštite radi održavanja i unaprjeđenja kvalitete medicinsko-biokemijske zdravstvene djelatnosti.

Pravo na trajno usavršavanje imaju i magistri medicinske biokemije koji ne rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, te magistar medicinske biokemije privatne prakse, koji u radnom odnosu imaju zaposlenog magistra medicinske biokemije, dužni su mu omogućiti trajno usavršavanje odobravanjem plaćenog dopusta i snositi druge troškove trajnog usavršavanja u skladu s Godišnjim planom trajnog usavršavanja koji donosi Komora.

Voditelji medicinsko-biokemijskih laboratorija dužni su brinuti o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije.

Članak 3.

Trajno usavršavanje magistara medicinske biokemije trajni je postupak koji obuhvaća:
– kontinuirano praćenje razvoja medicinsko-biokemijske znanosti
– stjecanje novih znanja, kompetencija, vještina i stavova.

II. Oblici i sadržaj trajnog usavršavanja

Članak 4.

Oblici trajnog usavršavanja magistara medicinske biokemije su: specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili analitičke toksikologije, uže specijalizacije iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili analitičke toksikologije, poslijediplomski specijalistički studij iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili analitičke toksikologije, tečajevi trajnog usavršavanja, organizirano usavršavanje u klinici, kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru, sudjelovanje na stručnim i znanstvenim simpozijima i kongresima, studijski boravci u inozemstvu, radionice u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Komore, sudjelovanje na stručnim sastancima društva i ostalih organizacija, sudjelovanje na stručnim sastancima klinika, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara te općih i specijalnih bolnica, e-seminari, članci u stručnim i znanstvenim časopisima, poglavlja u knjizi, knjige, doktorat, izrada patenata iz područja medicinsko-biokemijske djelatnosti, mentorstvo za specijalizante, doktorande, specijalistički rad i organizirane boravke u klinikama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima.

Tečajevi trajnog usavršavanja

Članak 5.

Tečajevi trajnog usavršavanja obuhvaćaju sva područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili analitičke toksikologije: medicinsku biokemiju, hematologiju, koagulaciju, imunologiju, imunofenotipizaciju, molekularnu dijagnostiku, analitičku toksikologiju i farmakologiju, upravljanje kvalitetom, poslovanje i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem.

Tečajevi trajnog usavršavanja se mogu podijeliti u tri (I-III) kategorije.

Tečaj I. kategorije je tečaj u organizaciji Komore koji obrađuje stručnu problematiku i uz teorijsko znanje omogućava stjecanje vještina u trajanju od najmanje šest do najviše osam predavanja te uključuje pisane materijale i pisanu provjeru znanja. Izvršni odbor Komore na prijedlog Povjerenstva donosi radne upute i odgovarajuće obrasce za provođenje tečajeva trajnog usavršavanja u organizaciji Komore. Obrasci za provođenje tečajeva trajnog usavršavanja u organizaciji Komore se nalaze u Prilogu I. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Tečaj II. kategorije obrađuje stručnu problematiku u trajanju od najmanje šest predavanja te uključuje pisane materijale. Provjera znanja nije obvezna.

Tečaj III. kategorije obrađuje stručnu problematiku u trajanju od najmanje šest predavanja. Pisani materijali i provjera znanja nisu obvezni.

Kongres

Članak 6.

Kongres je skup koji sveobuhvatno obrađuje neki specifičan problem laboratorijske dijagnostike ili više problema određenog područja koji se isprepliću i za koje postoji zajednički interes sudionika. Kongres sadržava plenarna znanstveno-istraživačka i stručna predavanja kao uvod u temu koja će se dalje obrađivati na predavanjima, radionicama, okruglim stolovima, posterskim sekcijama, raspravama ili drugim oblicima rada.

Kongres može organizirati Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (u daljnjem tekstu: HDMBLM), strana udruga medicinskih biokemičara, Komora, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, neka druga znanstvena ustanova ili udruga liječnika i ljekarnika.

Kongres može biti domaći, domaći s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodni.
Domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem ima najmanje dva predavača iz inozemstva.
Međunarodni kongres koji organizira hrvatski organizator ima najmanje četiri predavača iz inozemstva.

Simpozij

Članak 7.

Simpozij je stručno-znanstveni sastanak koji se bavi užom temom iz područja laboratorijske dijagnostike. Simpozij ima uvodno predavanje stručnjaka za tu temu, usmene prikaze, radionice ili postere, uz mogućnost rasprave.

Simpozij može organizirati HDMBLM, strana udruga medicinskih biokemičara, Komora, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, neka druga znanstvena ustanova ili udruga liječnika i ljekarnika.

Simpozij može biti domaći, domaći s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodni.
Domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem ima najmanje jednog predavača iz inozemstva.
Međunarodni simpozij koji organizira hrvatski organizator ima najmanje dva predavača iz inozemstva.

Organizirano usavršavanje u klinici

Članak 8.

Organizirano usavršavanje u klinici, kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru traje najmanje pet dana. Program organiziranog usavršavanja predlaže zainteresirana zdravstvena ustanova za svaku kalendarsku godinu te mora sadržavati područja usavršavanja i popis mentora.

Prijedlog programa organiziranog usavršavanja može zatražiti i zainteresirani magistar medicinske biokemije.

Suglasnost na program organiziranog usavršavanja daju Povjerenstvo za trajnu edukaciju i Povjerenstvo za stručna pitanja.

Mentor mora biti specijalist za područje u kojem se magistar medicinske biokemije usavršava s najmanje tri godine specijalističkog staža i odgovarajućim znanstvenim ili znanstveno/nastavnim zvanjem.

Izvršni odbor Komore na prijedlog Povjerenstva donosi radnu uputu i odgovarajuće obrasce za provođenje organiziranog usavršavanja u klinici. Obrasci za provođenje organiziranog usavršavanja u klinici se nalaze u Prilogu II. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

III. Rokovi trajnog usavršavanja

Članak 9.

Magistar medicinske biokemije mora proći provjeru stručnosti svakih šest godina radi obnove odobrenja za samostalan rad sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Članak 10.

Magistar medicinske biokemije mora tijekom šest godina steći 30 bodova u skladu sa Sustavom bodovanja za provjeru stručnosti magistara medicinske biokemije. Višak bodova ne može se prenositi u sljedeće šestogodišnje razdoblje.

Radi kontinuiteta trajnog usavršavanja, preporuka je da magistar medicinske biokemije svake kalendarske godine sakupi najmanje pet bodova.

Osobe na rodiljnom i roditeljskom dopustu ili na neprekidnom bolovanju duljem od šest mjeseci, oslobođene su obveze skupljanja bodova, za vrijeme dok se nalaze na rodiljnom i roditeljskom dopustu ili bolovanju, a najviše za dvije godine.

Odluku o oslobađanju od obveze skupljanja bodova za razdoblje dulje od dvije godine donosi Izvršni odbor Komore.

Članak 11.

Magistar medicinske biokemije koji iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti prikupljati bodove na način i u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom, dužan je Povjerenstvu za staleška pitanja dostaviti obrazloženi zahtjev za donošenjem odluke o umanjenju broja bodova. Zahtjevu treba priložiti dokaze o spriječenosti za trajno usavršavanje.

O zahtjevu iz prethodnog stavka odlučuje Povjerenstvo za staleška pitanja u roku od 30 dana od primitka istoga.

Protiv odluke Povjerenstva za staleška pitanja kojom se odlučuje o zahtjevu dopuštena je žalba Izvršnom odboru u roku od 15 dana od primitka iste.

Članak 12.

Magistar medicinske biokemije u mirovini može obnoviti odobrenje za samostalan rad na vrijeme od godinu dana, uz uvjet da je u proteklom jednogodišnjem razdoblju stekao najmanje pet bodova.

Članak 13.

Smatra se da je magistar medicinske biokemije stekao bodove danom stjecanja prava na pripis bodova iz pojedinog oblika trajnog usavršavanja, odnosno:

 • pravo na pripis bodova iz specijalizacije, uže specijalizacije te poslijediplomskih specijalističkih studija stječe se danom polaganja specijalističkog, odnosno drugog odgovarajućeg ispita;
 • pravo na pripis bodova na osnovi doktorata stječe se danom obrane doktorskog rada;
 • pravo na pripis bodova za sudjelovanje na tečaju trajnog usavršavanja, kongresu, simpoziju, stručnim sastancima, e-seminarima, organiziranom usavršavanju u klinici, kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru i studijskom boravku u inozemstvu stječe se završetkom pojedinog oblika trajnog usavršavanja;
 • pravo na pripis bodova za stručnu ili znanstvenu knjigu, članak u stručnom ili znanstvenom časopisu te patente stječe se danom objave na odgovarajući način;
 • pravo na pripis bodova na osnovi mentorstva za specijalizante, doktorande, specijalistički rad i organizirano usavršavanje u klinici, kliničkoj bolnici i kliničkom bolničkom centru stječe se danom završetka pojedinog oblika trajnog usavršavanja.

Članak 14.

Radi redovitog ažuriranja stanja bodova članovima Komore, preporuka je da se dokazi o završenom obliku trajnog usavršavanja (potvrdnice, preslike objavljenih članaka, uvjerenja o položenom ispitu) dostave uredu Komore u roku od 30 dana od stjecanja prava na pripis bodova kako bi Komora izvršila pripis bodova u elektroničkom obliku.

Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na sudjelovanje na tečajevima trajnog usavršavanja u organizaciji Komore za koje Komora vrši pripis bodova sudionicima tečaja neposredno po završetku tečaja.

IV. Postupak trajnog usavršavanja i rad Povjerenstva za trajnu edukaciju

Članak 15.

Magistar medicinske biokemije može izabrati oblik trajnog usavršavanja sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

Magistar medicinske biokemije izabire način svojega trajnog usavršavanja vodeći računa o tome da se bodovi moraju sakupljati iz različitih oblika trajnog usavršavanja, odnosno ne više od 50 % bodova iz samo jednog oblika trajnog usavršavanja.

Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili analitičke toksikologije te na tečajeve trajnog usavršavanja u organizaciji Komore koji mogu biti većinski oblik trajnog usavršavanja magistra medicinske biokemije tijekom šestogodišnjeg razdoblja provjere stručnosti.

Godišnji plan trajnog usavršavanja

Članak 16.

Godišnji program, način organiziranja i provođenja trajnog usavršavanja koje organizira Komora, donosi Izvršni odbor Komore.

Povjerenstvo je dužno, u suradnji s Povjerenstvom za stručna pitanja, izraditi do 31. listopada tekuće godine prijedlog Plana i programa tečajeva trajnog usavršavanja za iduću godinu kao i Plan i program organiziranog usavršavanja u klinici, kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru. Prijedlog Plana i programa tečajeva trajnog usavršavanja mora sadržavati najmanje tri tečaja trajnog usavršavanja s temama koje nisu usko specijalizirane.

Iznimno, u slučaju da Povjerenstvo ne ispuni svoju obvezu iz stavka 2. ovog članka, Predsjednik Komore ima ovlast odobriti tečaj trajnog usavršavanja.

Osobe zainteresirane za organiziranje i provođenje trajnog usavršavanja iz prethodnog stavka dužne su svoje prijedloge dostaviti uredu Komore najkasnije do 10. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Povjerenstvo je dužno Izvršnom odboru Komore podnijeti obrazloženo Izvješće o odbijenim prijavama tečajeva trajnog usavršavanja.

Izvršni odbor Komore dužan je Plan i program tečajeva trajnog usavršavanja te Plan i program organiziranog usavršavanja u klinici, kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru donijeti do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Godišnji plan tečajeva trajnog usavršavanja obvezno sadrži temu, voditelja i poimenično naznačene predavače tečaja s naslovima predavanja, kao i vrijeme održavanja tečaja.

Godišnji plan trajnog usavršavanja objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

Članak 17.

U svrhu trajnog usavršavanja magistara medicinske biokemije Komora je obvezna organizirati i provoditi tečajeve trajnog usavršavanja i to najmanje 12 tečajeva u šest godina.

Prijava trajnog usavršavanja

Članak 18.

Prijavljivanje organiziranih oblika trajnog usavršavanja provodi se ispunjavanjem obrazaca koji su sastavni dio ovog Pravilnika, a objavljuju se i na mrežnim stranicama Komore.

Izvršni odbor Komore na prijedlog Povjerenstva donosi radnu uputu, odgovarajući obrazac za prijavu organiziranog oblika trajnog usavršavanja i odgovarajući obrazac Izvješća o održanom organiziranom obliku trajnog usavršavanja. Obrazac za prijavu organiziranog oblika trajnog usavršavanja i obrazac Izvješća o održanom organiziranom obliku trajnog usavršavanja se nalazi u Prilogu III. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 19.

Fizička ili pravna osoba koja namjerava organizirati neki oblik trajnog usavršavanja, ukoliko želi da Komora prizna i vrednuje usavršavanje, mora Komori podnijeti zahtjev najkasnije 30 dana prije održavanja istoga.

Zahtjev se podnosi isključivo preko odgovarajućeg obrasca Komore iz članka 18. ovog Pravilnika kojega u pisanom ili elektroničkom obliku organizator dostavlja uredu Komore. U obrascu su taksativno navedeni podatci koje organizator mora ispuniti kako bi Povjerenstvo moglo donijeti odluku o kategorizaciji trajnog usavršavanja i broju bodova za aktivne i pasivne sudionike.

Nepotpuno ili pogrešno ispunjeni obrasci neće se uzeti u razmatranje, već će se vratiti organizatoru na dopunu.

O zahtjevu za priznavanje i vrednovanje predloženog oblika trajnog usavršavanja odlučuje Povjerenstvo u roku od 20 dana od primitka istoga u uredu Komore.

Protiv odluke Povjerenstva kojom je odlučeno o kategorizaciji trajnog usavršavanja i broju dodijeljenih bodova može se podnijeti žalba Izvršnom odboru Komore. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka pismenog otpravka odluke.

Naknada za evidentiranje bodova

Članak 20.

S organizatorom tečaja, kongresa i simpozija te ostalih oblika trajnog usavršavanja priznatih od Povjerenstva, za koje se plaća kotizacija, Komora sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ugovorom iz prethodnog stavka organizator preuzima obvezu plaćanja naknade u visini 10 % iznosa ukupno uplaćenih kotizacija magistara medicinske biokemije, a Komora se obvezuje istim sudionicima izvršiti pripis bodova u elektroničkom obliku.

Izvješće o održanom organiziranom obliku trajnog usavršavanja organizator je dužan dostaviti Komori najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja oblika trajnog usavršavanja isključivo preko odgovarajućeg obrasca Komore iz članka 18. ovog Pravilnika. U obrascu su taksativno navedeni podatci koje u pisanom ili elektroničkom obliku treba dostaviti u ured Komore.

Ukoliko organizator ne izvrši ugovorne obveze, uskratiti će mu se vrednovanje traženog i svih sljedećih oblika trajnog usavršavanja do izvršenja svih ugovornih obveza.

Članak 21.

Ukoliko pojedini oblik trajnog usavršavanja organizira trgovačko društvo, odnosno ukoliko je trgovačko društvo suorganizator, sponzor ili pokrovitelj organizatoru, organizator je dužan platiti Komori iznos koji odlukom utvrđuje Izvršni odbor Komore.

Pod pokroviteljstvom u smislu stavka 1. podrazumijeva se bilo kakvo isticanje komercijalnog naziva farmaceutskog ili drugog trgovačkog društva, isticanje logotipa ili oznake na obavijesnom materijalu te potvrdnicama, kao i svaki oblik dijeljenja propagandnog materijala s logotipom i oznakom tvrtke.

Izvješće o održanom organiziranom obliku trajnog usavršavanja organizator je dužan dostaviti Komori najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja oblika trajnog usavršavanja isključivo preko odgovarajućeg obrasca Komore iz članka 18. ovog Pravilnika. U obrascu su taksativno navedeni podatci koje u pisanom ili elektroničkom obliku treba dostaviti u ured Komore.

Članak 22.

Sudionicima stručnih sastanaka u općim i specijalnim bolnicama, klinikama, kliničkim bolnicama, kliničkim bolničkim centrima i ostalim zdravstvenim ustanovama, sudionicima stručnih sastanaka u podružnicama HDMBLM te sudionicima e-seminara u organizaciji HDMBLM Komora će izvršiti pripis bodova u elektroničkom obliku bez naknade.

Voditelji zavoda i odjela zdravstvenih ustanova ili po njima ovlaštene osobe te predstavnici HDMBLM dužni su najkasnije do 15. srpnja i 23. prosinca tekuće godine za pripadajuće razdoblje preko odgovarajućeg obrasca Komore iz članka 18. ovog Pravilnika dostaviti izvješća o održanim stručnim sastancima. U obrascu su taksativno navedeni podatci koje u pisanom ili elektroničkom obliku treba dostaviti u ured Komore.

Povjerenstvo odlučuje o uredno zaprimljenim izvješćima.

Potvrdnice

Članak 23.

Potvrdnica je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje na nekom obliku trajnog usavršavanja bodovanom od strane Povjerenstva, sukladno Sustavu bodovanja iz članka 27. ovog Pravilnika, a koju magistar medicinske biokemije koristi kao dokaz o prikupljenim bodovima u postupku obnove odobrenja za samostalan rad.

Potvrdnica sadrži sljedeće podatke: službeni naziv organizatora trajnog usavršavanja, mjesto i datum održavanja, oblik i naziv oblika trajnog usavršavanja, ime i prezime magistra medicinske biokemije kojemu se izdaje potvrdnica, pečat i potpis predsjednika Komore i voditelja tečaja ili pečat i potpis organizatora.

Članak 24.

Organizator kategoriziranog i vrednovanog oblika trajnog usavršavanja izdaje sudionicima potvrdnice.

Komora će, temeljem Izvješća o održanom skupu dobivenog od organizatora, sudionicima koji su članovi Komore izvršiti pripis bodova u elektroničkom obliku.

Potvrdnica za tečaj trajnog usavršavanja u organizaciji Komore izdat će se u elektroničkom obliku iznimno, samo na zahtjev zainteresiranog magistra medicinske biokemije.

Osiguravanje kvalitete trajnog usavršavanja

Članak 25.

Voditelj tečaja trajnog usavršavanja u organizaciji Komore obvezan je sudionicima tečaja podijeliti Upitnik za ocjenu tečaja, temeljem kojega ured Komore izrađuje Izvješće o ocjeni i dostavlja ga Povjerenstvu.

V. Provjera stručnosti

Članak 26.

Provjera stručnosti magistara medicinske biokemije za razdoblje od šest godina provodi se vrednovanjem trajnog usavršavanja sukladno Sustavu bodovanja za provjeru stručnosti magistara medicinske biokemije.

Na jednom obliku trajnog usavršavanja magistar medicinske biokemije može ostvariti vrednovanje samo po jednoj osnovi, tj. kao aktivni (predavač, autor postera) ili pasivni sudionik (slušač).

Sustav bodovanja za provjeru stručnosti magistara medicinske biokemije

Članak 27.

Vrednovanje trajnog usavršavanja provodi se Sustavom bodovanja za provjeru stručnosti magistara medicinske biokemije, i to:

Oblici trajnog usavršavanja Broj bodova
I. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
1) KONGRES, SIMPOZIJKongres
– predavač
– prvi autor postera
– ostali autori postera
– slušač
 
do 6
do 3
do ukupno 3
do 2
Simpozij

– predavač
– prvi autor postera
– ostali autori postera
– slušač
 
do 4
do 3
do ukupno 3
do 2
2) TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJAI. kategorije

– predavač
– slušač
 
6
5
II. kategorije

– predavač
– slušač
 
3
2
III. kategorije
– predavač
– slušač
 
2
1
3) STRUČNI SASTANCI STRUČNOG DRUŠTVA*– predavač
– slušač
do 2
do 1
4) STRUČNI SASTANCI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI*– predavač
– slušač
do 1
do 0,5
5) E-SEMINARI*– predavač
– slušač
do 0,8
do 0,4
II ORGANIZIRANO USAVRŠAVANJE U KLINIČKOJ USTANOVI– polaznik4
III STUDIJSKI BORAVAK U INOZEMSTVU– polaznikgodišnje 4
IV SPECIJALIZACIJA IZ
MEDICINSKE BIOKEMIJE I
LABORATORIJSKE MEDICINE ILI
ANALITIČKE TOKSIKOLOGIJE

UŽA SPECIJALIZACIJA IZ
MEDICINSKE BIOKEMIJE I
LABORATORIJSKE MEDICINE ILI
ANALITIČKE TOKSIKOLOGIJE

Specijalistički ispit

Ispit iz uže specijalizacije

20

10

V POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJAkademski naziv – sveučilišni magistar6
VI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJAkademski stupanj – doktor znanosti15
VII MENTORSTVO– za specijalizaciju/už specijalizaciju
– za doktorat
– za specijalistički rad/za rad iz uže specijalizacije
– za organizirano usavršavanje u kliničkoj ustanovi
ukupno 5
4

3

2

VIII PUBLIKACIJE  
1) STRUČNA ILI ZNANSTVENA KNJIGA– izvorni autor
– prevoditelj
– urednik
– poglavlje u knjizi, prvi autor
– poglavlje u knjizi, ostali autori
– poglavlje u knjizi, prevoditelj
10
5,0
3,0
5,0
ukupno 5,0
2,0
2) STRUČNI ILI ZNANSTVENI ČLANAKČasopis zastupljen u Current Contents

– prvi autor
– ostali autori
Časopis s naznačenom kategorizacijom

– prvi autor
– ostali autori
Časopis bez naznačene kategorizacije

– prvi autor
– ostali autori
 
5,0
ukupno 5,0

3,0
ukupno 3,0

1,0
ukupno 1,0

IX PATENTI 8

* magistar medicinske biokemije može po ovoj osnovi ostvariti do najviše tri boda godišnje

Specijalizacije koje nisu iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili analitičke toksikologije, odnosno koje se pojave naknadno, Povjerenstvo će vrednovati pojedinačno u odnosu na specijalizacije iz Sustava bodovanja.

Članak 28.

Načini dokumentiranja trajnog usavršavanja su:

 • pasivno sudjelovanje na kongresu ili simpoziju dokumentira se potvrdnicom o sudjelovanju, a aktivno potvrdnicom o sudjelovanju i preslikom sažetka rada iz zbornika radova; koautori radova predstavljenih na kongresu ili simpoziju, koji nisu osobno nazočili istome, dokazuju svoje sudjelovanje preslikom sažetka rada iz zbornika radova;
 • tečaj trajnog usavršavanja dokumentira se potvrdnicom koju izdaje organizator;
 • sudjelovanje na stručnim sastancima i e-seminarima dokumentira se potvrdnicom ili skupnom potvrdnicom;
 • organizirano usavršavanje u klinici, kliničkoj bolnici i kliničkom bolničkom centru dokumentira se potvrdnicom koju potpisuju mentor i predsjednik Komore;
 • obavljeni studijski boravak u inozemstvu dokumentira se potvrdom mentora studijskog boravka i ustanove/organizacije u okviru koje je obavljen studijski boravak;
 • specijalizacija, uža specijalizacija, poslijediplomski specijalistički studij i poslijediplomski doktorski studij dokumentiraju se ovjerenom preslikom odgovarajućeg dokumenta;
 • mentorstvo za specijalizaciju/užu specijalizaciju dokumentira se preslikom rješenja o imenovanju za mentora i preslikom potvrde da je specijalizant uspješno položio specijalistički ispit/ispit iz uže specijalizacije; mentorstvo za dio specijalizacije dokumentira se preslikom zamolbe glavnog (imenovanog) mentora i preslikom potvrde da je specijalizant uspješno položio specijalistički ispit/ispit iz uže specijalizacije;
 • mentorstvo za specijalistički rad dokumentira se preslikom rješenja o imenovanju za mentora i preslikom potvrde da je kandidat uspješno obranio završni specijalistički rad;
 • mentorstvo za organizirano usavršavanje u kliničkoj ustanovi dokumentira se izvješćem o organiziranom boravku u klinici;
 • autorstvo, prevod ili uredništvo knjige dokumentira se preslikom naslovnice, impresuma knjige (podatci o autoru, izdavaču, uredništvu, recenzentima) i preslikom sadržaja knjige. Za autorstvo poglavlja osim navedenog potrebno je priložiti potvrdnicu izdavača o autorstvu na poglavlju;
 • autorstvo ili koautorstvo članka u stručnom ili znanstvenom časopisu dokumentira se preslikom rada i potvrdom knjižnice o indeksiranosti časopisa;
 • patent se dokumentira ovjerenom preslikom odgovarajućeg dokumenta.

Članak 29.

Povjerenstvo je dužno vrednovati svaki prijavljeni oblik trajnog usavršavanja, koji ispunjava uvjete iz ovog Pravilnika, određivanjem odgovarajućeg broja bodova, a svaki magistar medicinske biokemije dužan je te bodove uredno sakupljati.

Povjerenstvo ima pravo procjenjivanja kvalitete prijavljenih i održanih oblika trajnog usavršavanja.

Članak 30.

Magistar medicinske biokemije može podnijeti zahtjev za vrednovanjem pojedinog oblika trajnog usavršavanja na kojemu je bio prisutan, a za koje organizator nije tražio priznavanje i vrednovanje od strane Povjerenstva.

Zahtjev se podnosi uredu Komore u roku od 30 dana od održavanja oblika trajnog usavršavanja uz koji se obvezno prilaže potvrdnica o nazočnosti sa službenim programom, odnosno preslikom objavljenog sažetka rada u slučaju aktivnog sudjelovanja.

Ako Povjerenstvo ocijeni zahtjev opravdanim, bodovati će oblik trajnog usavršavanja sukladno Sustavu bodovanja iz članka 27. ovog Pravilnika.

Članak 31.

Povjerenstvo može, nakon obrazloženog prijedloga, dodijeliti godišnje najviše tri boda za sudjelovanje u nekim novim i ovim Pravilnikom neobuhvaćenim oblicima trajnog usavršavanja, ako je zahtjev za vrednovanjem podnesen u skladu s ovim Pravilnikom.

Prijedlog podnosi magistar medicinske biokemije osobno.

Provjera stečenog znanja

Članak 32.

Provjera stečenog znanja za tečajeve trajnog usavršavanja u organizaciji Komore provodi se testovima koji mogu biti u pisanom ili elektroničkom obliku.

Da bi test, pisani ili elektronički, bio ocijenjen pozitivno, kandidat mora ispravno odgovoriti najmanje na 60 % pitanja iz testa.

Izvješće o održanom tečaju trajnog usavršavanja u organizaciji Komore, broju sudionika i rezultatima provjere, koje se dostavlja Komori na odgovarajućem obrascu iz članka 5. ovog Pravilnika, potpisuje voditelj tečaja.

Skupni ispit

Članak 33.

Ako magistar medicinske biokemije nije iz bilo kojeg razloga tijekom šestogodišnjeg razdoblja skupio potrebne bodove, mora pristupiti polaganju Skupnog ispita. Povjerenstvo svaki slučaj procjenjuje pojedinačno te utvrđuje sadržaj i ispitni program. Ispitno povjerenstvo čine predsjednik Povjerenstva i tajnik Komore.

Odredba prethodnog stavka odnosi se i na magistre medicinske biokemije u mirovini koji tijekom jednogodišnjeg razdoblja provjere stručnosti nisu stekli dovoljan broj bodova.

Magistru medicinske biokemije koji u roku od jedne godine od dana položenog stručnog ispita ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad, Komora će izdati odobrenje za samostalan rad samo uz prethodnu provjeru stručnosti polaganjem Skupnog ispita.

Magistru medicinske biokemije koji je položio Skupni ispit izdati će se odobrenje za samostalan rad s datumom polaganja ispita.

Izvršni odbor Komore na prijedlog Povjerenstva donosi radnu uputu i odgovarajući obrazac za provođenje Skupnog ispita. Obrazac za provođenje Skupnog ispita se nalazi u Prilogu IV. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 34.

Magistar medicinske biokemije dužan je podnijeti Komori zahtjev za obnavljanjem odobrenja za samostalan rad tri mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja odobrenja za samostalni rad ili obnove odobrenja za samostalni rad.

Ukoliko magistar medicinske biokemije ne postupi u roku opisanom u prethodnom stavku, njegov zahtjev se neće uzeti u razmatranje i odobrenje za samostalan rad izdati će mu se samo uz prethodnu provjeru stručnosti polaganjem Skupnog ispita.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 35.

Izvršni odbor Komore će na prijedlog Povjerenstva u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti postojeće Radne upute sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 36.

Postupci koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika u tijeku, dovršiti će se po odredbama Pravilnika prema kojima su započeli.

Članak 37.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kako se donosi i Pravilnik.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije koji je Izvršni odbor Komore donio na sjednici 09. prosinca 2010. godine.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnoj stranici Komore i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Broj: 02-3-15-1/1
Zagreb, 14. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Goran Bulatović, mag. med. biochem.
spec. med. biokemije

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
ZAGREB, Eugena Kumičića 5

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content