Sadržaj laboratorijskog nalaza

PREPORUKE POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA HKMB

1. ADMINISTRATIVNI PODACI:
 • naziv, adresa i telefonski broj medicinske ustanove i medicinsko-biokemijskog laboratorija, naziv korisnika rezultata pretraga, odnosno osobe koja je ispitivanje zatražila (ambulanta, liječnik),
 • jedinstvena oznaka smještaja bolesnika i odredišta nalaza,
 • datum i vrijeme izdavanja nalaza,
 • jedinstvena identifikacija nalaza na svakoj stranici nalaza, svaka stranica treba biti numerirana uz oznaku ukupnog broja stranica,
 • ukoliko je nalaz zajednički prikaz rezultata više odjela laboratorija, navesti naziv i telefonski broj odjela ispred dijela rezultata na koje se odnosi.
2. IDENTIFIKACIJSKI PODACI O PACIJENTU:
 • ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • matični broj (laboratorijski broj, broj upotrebljenih barkodova),
 • datum i vrijeme uzimanja uzorka, ime i prezime osobe koja je uzorkovala uzorak,
 • vrijeme primitka u laboratorij, ime i prezime osobe koja je primila uzorak.
3. VRIJEDNOST MJERNE VELIČINE:
 • sustav, odnoso vrsta uzorka (koristiti skraćenice čije pojašnjenje treba navesti na nalazu),
 • vrsta analita (naziv pretraga treba biti u skladu sa nazivljem u dokumentu o harmonizaciji u obliku punog naziva, osim za dijelove krvne slike, vrijednosti acidobazne ravnoteže),
 • oznake H i L u slučajevima kada su izmjerene vrijednosti izvan referentnog intervala,
 • rezultati ispitivanja prikazani u SI jedinicama ili jedinicama sljedivim prema SI jedinicama,
 • brojčana vrijednost s definiranim brojem decimalnih mjesta prema dokumentu o harmonizaciji laboratorijskih nalaza ili kvalitativna vrijednost,
 • rezultati ispisani direktno s analizatora, a koji sadrže određene napomene (npr. kod DKS-a) mogu se koristiti jedino kao radni materijal.
4. VRIJEDNOST MJERNE VELIČINE:
 • referentni intervali prema dobu i spolu, po mogućnosti za populaciju iz koje je ispitani, (u nalazu upotrebljavati izraze referentni interval, terapijski interval, preporučene vrijednosti u skladu s dokumentom o harmonizaciji),
 • naznaka ukoliko je primarni uzorak neprihvatljiv za ispitivanje, druge primjedbe i napomene (prilog u dodatku),
 • ukoliko je nalaz zajednički prikaz rezultata više odjela laboratorija, ispod rezultata predvidjeti prostor za moguću napomenu,
 • ukoliko ne postoji referentni interval, jasno naznačiti koji je referentni interval prikazan (postupiti prema Preporuci za postupanje u nedostatku referentnog intervala).
5. OVJERA NALAZA LABORATORIJSKIH ANALIZA
 • s lijeve strane nalaza ili ispod naziva odjela navesti tehničko osoblje koje je nalaz izradio/la (prvostupnik med. lab. dijag. ili zdrav. teh. lab. ),
 • s desne strane nalaza potpis ovlaštene osobe (mag. med. biokemije ili spec. med. biokemije) koja je nalaz odobrio/la ili potvrdio/la,
 • elektronski nalaz treba sadržavati skenirani potpis ovlaštene osobe i žig medicinsko-biokemijskog laboratorija.
PRILOG:

Prijedlog ujednačavanja ispisa napomene kod neprihvatljivih uzoraka (prema standardima dobre stručne prakse) podijeljene su prema razinama izradio prvostupnik med. lab. dijag. ili zdrav. teh. lab. smjera) i odobrio (mag. med. biokemije ili spec. med. biokemije).

Razina izradio:

 • Pacijent nije pravilno pripremljen za uzimanje uzorka.
 • Uzorak krvi za određivanje XXY nije uzet u odgovarajuću epruvetu. Molimo ponoviti uzimanje uzorka u epruvetu (s/bez antikoagulansa (boja čepa).
 • Nedovoljna količina uzete krvi za određivanje XXY. Molimo ponoviti uzimanje krvi do oznake na epruveti.
 • Uzorak krvi/mokraće nije pravilno označen. Molimo ponoviti uzimanje uzoraka uz pravilno obilježavanje.
 • Uzorak krvi za određivanje (krvne slike, koagulacijskih pretraga, acidobaznog statusa) je zgrušan. Molimo ponoviti uzimanje uzorka uz pravilno mješanje epruvete.
 • Uzorak seruma za određivanje XXY je hemolitičan
 • Uzorak krvi nije dostavljen u laboratorij u dozvoljenom vremenu (navesti vrijeme). Molimo ponoviti uzimanje krvi.
 • U uzorku seruma prisutna je lipemija. Molimo ponoviti uzimanje uzorka uz prethodnu pravilnu pripremu pacijenta.
 • Uzorak krvi/mokraće nije dostavljen.
 • Tijekom 24 sata mokraća nije pravilno prikupljana, molimo ponoviti prikupljanje prema priloženom propisu.
 • Povišena vrijednost glukoze natašte(≥7,0 mmol/L) isključuje OGTT, te je učinjena postprandijalna glukoza.
 • Pretrage učinjene iz kapilarne krvi.
 • Ponovljeno uzorkovanje
 • Početak hemodijalize
 • Kraj hemodijalize
 • Broj trombocita potvrđen je mikroskopski (u slučaju trombocitopenije)
 • Trombociti su određeni u uzorku uzetom na Na-citrat.

Razina odobrio:

 • Krv za SE nije uzeta, umjesto SE napravljen CRP.
 • Na izričit zahtjev liječnika pretrage su izrađene iz hemolitičnog uzorka.
 • Po naknadnom zahtjevu liječnika izrađene su sljedeće pretrage:
 • Prijepis nalaza izdan (napisati datum).
 • Pseudotrombocitopenija. Molimo ponoviti uzimanje krvi za određivanje trombocita uz antikoagulans Na-citrat (plavi čep).
 • Prisutni su hladni aglutinini. KS je određena nakon zagrijavanja uzorka na 37°C.

Opće napomene:
Metoda određivanja je XXY, (npr. kemiluminiscencija) -tvrtka, analizator (upisati nazive). Nalazi dobiveni različitim imunokemijskim metodama ne mogu se međusobno uspoređivati.

Nalaz probiranja na sredstva ovisnosti nije punovrijedan bez određivanja potvrdnom metodom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content