Pravilnik o nagradi za životno djelo

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Zagreb, Eugena Kumičića 5, Izvršni odbor Komore na svojoj 10 e-sjednici od 15. ožujka 2010. g. donio je:

PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način dodjele Nagrade za životno djelo Hrvatske komore medicinskih biokemičara (dalje u tekstu: HKMB), sastav i djelokrug Povjerenstva za dodjelu nagrade te druga pitanja od značaja u postupku dodjele istih.

Članak 2.

Nagradu za životno djelo HKMB dodjeljuje istaknutim članovima koji su dugogodišnjim aktivnim djelovanjem značajno unaprijedili te dali izuzetan i trajan doprinos razvoju medicinsko-biokemijske djelatnosti i/ili položaju struke u društvu.

Članak 3.

Pravo na Nagradu za životno djelo imaju radnoaktivne osobe koje, osim postignutih rezultata na promicanju ugleda i struke medicinskih biokemičara, udovoljavaju i kriterijima etičkih i kolegijalnih odnosa.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.
Novčani iznos iz prethodnog stavka utvrđuje se u iznosu od 10.000 kn neto, odnosno u iznosu koji odgovara dvjema bruto naknadama voditelja tečaja trajnog usavršavanja.
Sadržaj i oblik posebnog priznanja utvrditi će Izvršni odbor Komore.

Članak 5.

Nagrada HKMB za životno djelo odnosi se na višegodišnje razdoblje.
Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo.
Nagrada za životno djelo može se članu Komore dodijeliti samo jednom.

Članak 6.

Nagrada se dodijeljuje na svečan način na godišnjem sazivu Skupštine Komore, a uručuje ju predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti.

Članak 7.

O dodjeli Nagrade odlučuje Povjerenstvo za dodjelu nagrade.

Članak 8.

Povjerenstvo za dodjelu nagrade sastoji se od 3 člana koja čine:

  • Predsjednik Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
  • Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja
  • Predsjednik Povjerenstva za stručna pitanja

Članove Povjerenstva za dodjelu nagrade imenuje Izvršni odbor na vrijeme od 4 godine.

Članak 9.

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade imaju članovi i predsjednik Komore.
Prijedlog za dodjelu Nagrade podnosi se Povjerenstvu najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 10.

Zaprimljeni prijedlog Povjerenstvo će na vrijeme od 15 dana objaviti na web stranici Komore, kako bi prikupilo mišljenje članova Komore o istome.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti u pismenom obliku te obrazložen.

Članak 11.

Ako je kandidat za dodjelu Nagrade za životno djelo član Povjerenstva za dodjelu nagrade, odnosno ako je sam dao prijedlog za dodjelu Nagrade, isti ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli Nagrade.

Članak 12.

Odluka o dodijeli Nagrade za životno djelo objavljuje se na web stranici Komore.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Komore.

Broj: 02-03-10-1/1
U Zagrebu, 15. ožujka 2010. g.

Predsjednik HKMB
Goran Bulatović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content