Test provjere znanja
"Laboratorijske priče – prikazi slučajeva"

15. prosinca 2018.


Obavezno je odgovoriti na sva postavljena pitanja (samo jedan odgovor je točan).


 

Polaznik

ID broj

E-mail


TEST

1. Diseminirana intravaskularna koagulopatija se laboratorijski očituje:

a) povišenim vrijednostima D-dimera
b) hipofibrinogenemijom
c) trombocitopenijom
d) sve navedeno je točno

abcd


2. Atipične promijelocite morfološki karakterizira:

a) hipogranuliranost
b) bilobularna jezgra
c) bazofilna citoplazma
d) sve navedeno je točno

abcd


3. Utjecaj heparina kao mogućeg uzroka produljenja APTV-a moguće je isključiti:

a) određivanjem protrombinskog vremena
b) određivanjem trombinskog vremena
c) laboratorijskim postupnikom za dokazivanje lupus antikoagulanta
d) određivanjem aktivnosti faktora zgrušavanja

abcd


4. Koje su kritične vrijednosti za natrij?

a) >170 i <120
b) >160 i <120
c) >160 i <115
d) >155 i <115

abcd


5. Što nije rizični faktor za razvoj tromboze cerebralnih venskih sinusa mozga?

a) mastoiditis
b) deficit proteina S i C
c) dijabetes tip 2
d) tumori

abcd


6. Kod interferencija monoklonskih proteina u uzorku, koji je preferiran uzorak za određivanje rutinskih biokemijskih pretraga?

a) serum
b) heparinska plazma
c) citratna plazma
d) uopće ne treba raditi analizu biokemijskih pretraga

abcd


7. U normalnoj trudnoći koncentracija testosterona je:

a) vrlo niska
b) približno jednaka vrijednostima izvan trudnoće
c) povišena

abc


8. Koncentracija SHBG u trudnoći raste zbog:

a) povišenih vrijednosti estradiola
b) sniženih vrijednosti estradiola
c) povišenih vrijednosti testosterona
d) povišenih vrijednosti inzulina

abcd


9. U hiperstimulaciji jajnika koncentracija estradiola je:

a) vrlo niska
b) ekstremno visoka
c) unutar referentnog raspona

abc


10. Enzim koji je ključan za sintezu hormona u posteljici zove se:

a) aromataza
b) lipaza
c) dehidrogenaza

abc


11. „Hook-efekt“ (prozonski učinak) u imunokemijskim reakcijama događa se zbog:

a) suviška antitijela
b) suviška antigena
c) interferencije biotina
d) prisutstva heterofilnih antitijela

abcd


12. Očekivani dvostruki porast vrijednosti β-HCG-a u urednoj trudnoći je svakih:

a) 12 h
b) 24 h
c) 48 h
d) 72 h

abcd


13. Interferencija heparina u koagulacijskim testovima posljedica je vezanja heparina na:

a) antitrombin
b) faktor VIII
c) trombin
d) von Willebrandov faktor

abcd


14. Snižavanje vrijednosti kalcija u uzorku krvi izvađenom s K3-EDTA antikoagulansom posljedica je reakcije:

a) kompleksacije
b) dimerizacije
c) oksidacije
d) redukcije

abcd


15. Kada je kompleks Cu i ceruloplazmina plave boje?

a) kad su četiri iona u reduciranom obliku bakra vezani na ceruloplazmin
b) kad je samo jedan ion reduciranog bakra vezan na ceruloplazmin
c) kad je bakar vezan na ceruloplazmin u oksidiranom obliku
d) kad su dva iona reduciranog bakra vezani na ceruloplazmin

abcd


16. Funkcije ceruloplazmina su:

a) vezanje i prijenos Cu do tkiva
b) feroksidazna aktivnost
c) inhibiranje lipidne peroksidacije
d) sve navedeno je točno

abcd


17. Posljedice lipidne peroksidacije su:

a) pucanje staničnih membrana i izlijevanje staničnog sadržaja
b) porast membranskog potencijala staničnih membrana
c) smanjivanje permeabilnosti iona kroz staničnu membranu
d) vraćanje fluidnosti staničnim membranama

abcd


18. Godišnji porast broja laboratorijskih pretraga u zemljama zapadne Europa i SAD je:

a) 3-5 %
b) 12 %
c) 20-25 %
d) Nema porasta broja testova
e) Ništa od navedenog

abcde


19. U kojem području očekujete najveću frekvenciju pogrešaka?

a) Patologiji
b) Radiologiji
c) Laboratorijskoj medicini
d) Dijagnostičkom ultrazvuku
e) Avionskom prijevozu prtljage

abcde


20. Najveća učestalost pogrešaka u laboratorijskoj medicini je u području:

a) Predanalitike
b) Poslijeanalitike
c) Pred predanalitike
d) Analitike
e) Svuda podjednako

abcde


21. Fekalurija je:

a) Medicinski naziv za prisutnost sadržaja fecesa u urinu kao posljedica prolaska fecesa kroz mokraćnu cijev
b) Patognomonična za prisutnost fistula
c) Rijedak urološki problem
d) Sve navedeno je točno

abcd


22. Najčešći simptomi enterovezikalnih fistula su:

a) Abdominalni bolovi
b) Ponavljane upale mokraćnog mjehura
c) Povišena tjelesna temperatura
d) Tenezmi

abcd


23. U slučaju uzorka urina kontaminiranog fecesom potrebno je isključiti:

a) Akutnu upalu mjehura
b) Karcinom kolona
c) Mogućnost in vitro kontaminacije urina
d) Sve navedeno je točno

abcd


24. Talasemije karakterizira:

a) povišen Hb A
b) prisutan Hb S
c) točkasta mutacija najčešće u promotorskoj regiji gena
d) promjena u aminokiselinskom sastavu globinskog lanca

abcd


25. Mikrocite nalazimo kod:

a) sideropenične anemije
b) anemije kronične bolesti
c) talasemije
d) svi odgovori su točni

abcd


26. Srpastu anemiju karakterizira prisutnost:

a) Hb F
b) Hb C
c) Hb S
d) Hb Lepore

abcd


27. Što je paraneoplastični sindrom?

a) skup simptoma koji nastaju kao posljedica direktnog djelovanja tumorskog rasta
b) skup simptoma koji se javljaju kao komplikacija primarne maligne bolesti, a ne mogu se objasniti direktnim djelovanjem tumora i/ili metastaza
c) sindrom slabosti koji se javlja koo posljedica metastatske bolesti
d) sindrom smanjene imunološke tolerancije na tumorski rast

abcd


28. Koji je preporučeni TAT za hitne pretrage likvora?

a) 30 minuta
b) 60 minuta
c) 90 minuta
d) 120 minuta

abcd


29. Pozitivan nalaz antitijela protiv mikrosoma jetre i bubrega (anti-LKM-1) je karakterističan kod:

a) Sistemskog eritematoznog lupusa (SLE)
b) Autoimunog hepatitisa tipa 2 (AIH)
c) Sjögrenovog sindroma
d) Reumatoidnog artritisa (RA)
e) Miješane bolesti vezivnog tkiva

abcde


30. Koja se metoda pretraživanja koristi za otkrivanje antitijela na glatku muskulaturu (AGLM)?

a) imunoelektroforeza
b) radioimunodifuzija
c) indirektna imunofluorescencija
d) imunoblot
e) protočna citometrija

abcdeNakon uspješno poslanog testa pojavit će se obavijest, a putem e-maila primit ćete potvrdu i kopiju svojih odgovora. U suprotnom provjerite jeste li odgovorili na sva pitanja i ponovno pošaljite test ili kontaktirajte ured Komore.