Test provjere znanja
"Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije"

28. studenog 2020.


Obavezno je odgovoriti na sva postavljena pitanja (samo jedan odgovor je točan).


 

  Polaznik

  ID broj

  E-mail


  TEST

  1. Sedimentacija eritrocita

  a) je vrlo osjetljiv ali nespecifičan test
  b) danas se može ubrzati testom mjerenja zeta potencijala eritrocita
  c) metodu i početno tumačenje je opisao Eduard Biernacki 1897. godine

  abc


  2. Anemija kronične bolesti

  a) javlja se u sklopu reakcije akutne faze bolesti
  b) uzrokuje je ukupni manjak željeza u organizmu
  c) patofiziološki je uzrok preraspodjela i usporena resorpcija željeza
  d) prati je povišena koncentracija transferina i feritina u krvi

  abcd


  3. Povećanu osjetljivost na oralne antikoagulanse ovisne o vitatminu K mogu uzrokovati mutacije gena za:

  a) VKORC – epoksid reduktazu
  b) CYP2C9 – citokroma 450
  c) Cerebrozidazu

  abc


  4. Hepcidin u krvotoku cirkulira:

  a) isključivo u slobodnom obliku
  b) isključivo vezan za α-2-makroglobulin i albumin
  c) manja frakcija je slobodna, a većina hepcidina je visokim afinitetom vezana za α-2-makroglobulin i niskim za albumin

  abc


  5. Glavni nedostatak imunokemijskih metoda za određivanje koncentracije hepcidina je:

  a) nedostatak specifičnosti prema biološki aktivnom hepcidinu-25
  b) skupa oprema potrebna za izvođenje ovih analiza
  c) nezadovoljavajuća preciznost metoda

  abc


  6. Ekspresiju hepcidina u jetri smanjuje:

  a) povećana saturacija transferina i povećan sadržaj željeza u jetrenim rezervama
  b) upala
  c) hipoksija i povećana eritropoetska aktivnost

  abc


  7. ID ( iron deficiency) anemiju karakteriziraju slijedeći nalazi:

  a) feritin↓ sTfR↑ ,Fi↑ ,CHr i TSAT↓
  b) feritin norm. ili viši, sTfR↓,TSAT↑, Fi i CHr norm.
  c) feritin↑,Hgb↓ ,CHr↓TSAT↓,Fi norm.

  abc


  8. Imunoterapijski lijekovi u onkologiji mogu u laboratorijskim nalazima krvne slike činiti slijedeće:

  a) samo anemiju
  b) samo trombocitopeniju
  c) anemiju i trombocitopeniju

  abc


  9. Morfološkom procjenom anemije možemo razlikovati:

  a) mikrocitnu, makrocitnu ili normocitnu anemiju
  b) smanjenu proizvodnju od razgradnje ili gubitka eritrocita
  c) obje tvrdnje točne

  abc


  10. Laboratorijski markeri potrebni za razlikovanje anemije su:

  a) parametri željeza (Fe, TIBC; feritin, TfR, sTfR, sTfR/log)
  b) parametri eritrocita (Er, Rtc, MCV, MCH, RDW, ZPP).
  c) potrebno i jedno i drugo

  abc


  11. U cirkulacije se u fiziološkim uvjetima nalazi

  a) glavnina limfocita B
  b) trećina svih limfocita
  c) % svih limfocita

  abc


  12. Reaktivni limfociti u virusnim infekcijama imunofenotipski su:

  a) memorijski limfociti B
  b) citotoksični limfociti T
  c) limfoplazmoidne stanice

  abc


  13. Visokofluorescentni limfociti imaju karakteristiku:

  a) većeg volumena
  b) jače flurescencije
  c) oboje

  abc


  14. Programiranom staničnom smrću umire dnevno:

  a) Oko 0,5 % svih stanica
  b) Samo stanice epitela
  c) Samo granulociti

  abc


  15. Apoptozni limfociti i neutrofilni granulociti:

  a) izrazito su stabilni u in vitro uvjetima
  b) izrazito kratke stabilnosti u in vitro uvjetima
  c) dolazi do kondenziranja kromatina jezge u in vitro uvjetima

  abc


  16. U digitalnoj mikroskopiji uzima se u mjerenju:

  a) 5 karakteristika svih stanica
  b) 8 karakteristika
  c) 10 karakteristika

  abc


  17. Dijagnostici koje hematološke bolesti se koristi parametar NE-WZ?

  a) izolirane anemije u MDS-u
  b) akutne promijelocitne leukemije
  c) akutne mijeloične leukemije

  abc


  18. U protočnoj citometriji prednji rasap laserske svjetlosti (FSC, engl. forward scatter) je mjera:

  a) granuliranosti
  b) lobuliranosti
  c) veličine

  abc


  19. S kojim strukturnim parametrom se povezuje indeks granuliranosti?

  a) NEUT-Y
  b) NE-SSC
  c) NE-SFL

  abc


  20. Kod koje razdjelne vrijednosti MDS-CBC score ima najbolje dijagnostičke značajke?

  a) 1330 ± 30
  b) > 0,16
  c) > 0,2

  abc


  21. Mortalitet od kolorektalnog karcinoma u Hrvatskoj je:

  a) Približno jednak prosjeku država članica EU
  b) Daleko ispod prosjeka država članica EU
  c) Nažalost, u samom vrhu država članica EU

  abc


  22. Nezreli granulociti obuhvaćaju:

  a) Promijelovite, mijelocite
  b) Metamijelocite, nesegmentirane granulocite
  c) Točni su odgovori a i b

  abc


  23. NLR omjer u slučaju komplikacija u perioperativnom vremenu

  a) Raste
  b) Stagnira
  c) Smanjuje se

  abc


  24. Zagreb score je sastavljen od:

  a) Jedne komponetne
  b) Dvije komponente
  c) Tri komponente

  abc


  25. Prosječni promjer eritrocita je:

  a) 7 mikrometara
  b) 17 mikrometara
  c) 0.7 mikrometar

  abc


  26. Sfingomielin se u eritrocitima nalazi u:

  a) Mitohondrijima
  b) Staničnoj membrani
  c) Lizosomima

  abc


  27. Plazmalogeni u leukocitima:

  a) Su prekursori u biosintezi prostaglandina
  b) Su razgradni produkti leukotriena
  c) Služe za gašenje slobodnih radikala

  abc


  28. Anaerobna glikoliza je osnovni izvor energije u:

  a) Eritrocitima
  b) Polimorfonuklearima
  c) Mononukelarima

  abc


  29. Za kontaktni sustav vrijedi slijedeće:

  a) tvore ga tri zimogena F XII, F XI, prekalikrein i bjelančevina kininogen
  b) aktivira se na mjestu ozlijede ili upale endotela
  c) njegovom aktivacijom nastaje bradikinin i fibrin
  d) njegova aktivacija se često javlja u virusnim infekcijama
  e) smatra se da njegova prekomjerna i proširena aktivacija, može u bolesnika s COVID-19 infekcijom imati pogubni učinak, zbog nastanka edema plućnog tkiva i mikrougrušaka u parenhimnim organima

  abcde


  30. Osnovni je indeks eritrocita retikulocitni indeks (RI)

  a) koji pokazuje sposobnost koštane srži za proizvodnju eritrocita
  b) korigirani broj retikulocita ovisno o težini anemije
  c) oboje

  abc  Nakon uspješno poslanog testa pojavit će se obavijest, a putem e-maila primit ćete potvrdu i kopiju svojih odgovora. U suprotnom provjerite jeste li odgovorili na sva pitanja i ponovno pošaljite test ili kontaktirajte ured Komore.

  Novine 19 / prosinac 2019.

  Novine 18 / veljača 2010.

  Novine 17 / srpanj 2008.

  Novine 16 / srpanj 2007.

  Novine 15 / siječanj 2007.

  Novine 14 / svibanj 2005.

  Novine 13 / siječanj 2005.

  Novine 12 / travanj 2004.

  Novine 11 / rujan 2003.

  Novine 10 / prosinac 2002.

  Novine 9 / studeni 2002.

  Novine 8 / svibanj 2001.

  Novine 7 / listopad 2000.

  Novine 6 / travanj 2000.

  Novine 5 / prosinac 1999.

  Novine 4 / lipanj 1999.

  Novine 3 / svibanj 1998.

  Novine 2 / studeni 1997.

  Novine 1 / srpanj 1997.

  PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

  Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
  poremećaja zgrušavanja

  Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

  Matematika ili analitika?
  Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

  Skip to content