Test provjere znanja
"Analize, planovi, komunikacija – ključni čimbenici kvalitete i unaprjeđenja poslovanja medicinsko-biokemijskog laboratorija"

16. studeni 2019.


Obavezno je odgovoriti na sva postavljena pitanja (samo jedan odgovor je točan).


 

Polaznik

ID broj

E-mail


TEST

1. Koji zahtjev Norme HRN EN ISO 15189 se odnosi na sustav upravljanja kvalitetom:

a) 4.0
b) 4.2
c) 5.0
d) 5.2

abcd


2. Što podrazumijeva pojam tehničke kvalitete?

a) uspostavu visokog stupnja automatizacije uz kontinuirano unapređivanje znanja i stručnosti osoblja
b) kontinuirano unapređivanje znanja
c) kontinuirano unapređivanje stručnosti osoblja
d) sve navedeno

abcd


3. Tko imenuje članove povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove?

a) radničko vijeće zdravstvene ustanove
b) ravnatelj zdravstvene ustanove
c) upravno vijeće zdravstvene ustanove
d) stručno vijeće zdravstvene ustanove

abcd


4. U cijenu jedne pretrage važno je uključiti:

a) cijenu materijala i cijenu ljudskog rada
b) troškove zbrinjavanja otpada i komunalne troškove
c) udio troška laboratorija u zajedničkim troškovima ustanove
d) sve navedeno je točno

abcd


5. Koja je od sljedećih tvrdnja točna:

a) kadrovski normativi zakonski su definirani samo prema broju osiguranika i mreži javne zdravstvene službe
b) procijenjeni broj timova za medicinsko-biokemijski laboratorij koji je utvrđen zakonom dostatan je za kvalitetno pružanje usluga laboratorija
c) broj timova u laboratoriju ne ovisi o broju kreveta u stacionaru zdravstvene ustanove
d) svi su odgovori točni

abcd


6. Izračun cijene jedne pretrage, između ostalog, temelji se i na:

a) točno definiranom vremenu koje je potrebno za izradu jedne pretrage
b) dodjeljivanju vrste tima s obzirom na trajanje pretrage
c) procjeni vremena potrebnog za izradu jedne pretrage
d) zbroju ukupnog trajanja svih pretraga iz zahtjeva

abcd


7. Naplata pretraga koje se izrađuju za ambulantne bolesnike sa zdravstvenim osiguranjem izvodi se prema:

a) cjeniku Dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS)
b) cjeniku Dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP)
c) cjeniku Hrvatske komore medicinskih biokemičara
d) nema točnih odgovora

abcd


8. Koja tvrdnja najbolje opisuje osiguranje kvalitete?

a) kad uspostavimo dokumentaciju osigurali smo kvalitetu
b) izvođenje unutarnje kontrole kvalitete dostatna je mjera za osiguranje kvalitete
c) već imenovanjem voditelja kvalitete osiguravamo kvalitetu
d) neprekidno preispitivanje jesmo li napravili onako kako smo planirali te ima li prostora za poboljšanje

abcd


9. Koja je od sljedećih tvrdnja točna?

a) poboljšanja su moguća samo uz izdašna financijska sredstva
b) da bi prepoznali poboljšanja nisu potrebne evidencije i analize
c) analiza pokazatelja kvalitete, analiza uzroka zabilježenih i prijavljenih pogrešaka, analiza naših radnih procesa te uspostava kontrolnih mehanizama na kritičnim mjestima osiguravaju objektivne dokaze za planiranje nužnih poboljšanja
d) izvrsni rezultati vanjske procjene kvalitete znače da nam poboljšanja nisu potrebna

abcd


10. Popis pokazatelja kvalitete iz područja laboratorijske medicine (označi netočnu tvrdnju):

a) objavljen je na mrežnim stranicama IFCC-WG-LEPS
b) od objavljenih pokazatelja kvalitete, svaki laboratorij bira one koje je u mogućnosti pratiti na način da budu obuhvaćene sve faze laboratorijskog rada i sve kategorije pokazatelja kvalitete
c) svoj sustav poboljšavamo omogućavanjem praćenja većeg broja pokazatelja kvalitete iz svih kategorija
d) dostatna su nam 2 pokazatelja, uspješnost rezultata vanjske procjene kvalitete, broj pritužbi pacijenata

abcd


11. Preduvjet za uspostavljanje i održavanje sustava kvalitete medicinsko-biokemijskog laboratorija je:

a) motivirano i educirano osoblje
b) osoblje koje je upoznato i razumije politiku kvalitete, educirano, motivirano i uključeno u sustav upravljanja kvalitetom
c) osoblje uključeno u održavanje sustava upravljanja kvalitetom
d) osoblje koje je upoznato i razumije politiku kvalitete i uključeno u održavanje sustava upravljanja kvalitetom

abcd


12. Nesukladnosti se mogu uočiti:

a) u svima fazama laboratorijskog rada uključujući procese prije ispitivanja, nakon ispitivanja, procese ispitivanja i pomoćne procese
b) analizom rezultata unutarnje kontrole kvalitete i vanjske procjene kvalitete
c) isključivo u predanalitičkoj fazi rada laboratorija
d) pri izvještavanju o rezultatima ispitivanja

abcd


13. Ocjena kvalitete analitičkih procesa u medicinsko-biokemijskom laboratoriju provodi se:

a) praćenjem odstupanja od istinitosti u vanjskoj procjeni kvalitete
b) analizom rezultata unutarnje kontrole kvalitete
c) kontrolom usporedivosti za pretrage koje se izvode na 2 uređaja
d) sve navedeno je točno

abcd


14. Izračun sigma vrijednosti u godišnjoj ocjeni metoda uključuje:

a) dopuštenu ukupnu pogrešku mjerenja u %, istinitost izraženu kao bias iz vanjske procjene kvalitete u % i koeficijent varijacije vlastitih mjerenja kontrolnih uzoraka
b) koeficijent varijacije dobiven tijekom postupka verifikacije, ukupnu pogrešku i istinitost
c) dopuštenu ukupnu pogrešku, istinitost i mjernu nesigurnost
d) koeficijent varijacije vlastitih mjerenja kontrolnih uzoraka i istinitost

abcd


15. Liječnici obiteljske medicine koriste laboratorijske pretrage za:

a) postavljanje dijagnoze, nadzor kroničnih bolesti i stanja
b) procjenu razine ili prikladnosti lijekova
c) probir za određena rizična stanja i prevenciju
d) svi odgovori su točni

abcd


16. Uzorkovanje krvi u ordinacijama obiteljske medicine:

a) provodi su sustavno od 2011. godine
b) počet će se sustavno provoditi 2021. godine
c) provodi se samo u hitnim slučajevima
d) nijedan odgovor nije točan

abcd


17. Liječnici obiteljske medicine ordiniraju laboratorijske pretrage prilikom:

a) 29% do 38% posjeta
b) 39% do 51% posjeta
c) 49% do 62% posjeta
d) 19% do 31% posjeta

abcd


18. Na učestalost propisivanja pretraga utječu:

a) HZZO
b) educiranost (specijalisti vs. ne-specijalisti), dob i iskustvo liječnika
c) kontinuitet skrbi i poznavanje bolesnika
d) svi odgovori su točni

abcd


19. Opseg pretraga laboratorija izražen udjelom u kojem prihodi podmiruju troškove je:

a) račun dobiti i gubitka
b) točka pokrića
c) ABC analiza
d) SWOT analiza
e) ekonomski model laboratorija

abcde


20. Postupak klasifikacije vrsta pretraga kojima se ostvaruje najveći prihod:

a) račun dobiti i gubitka
b) točka pokrića
c) ABC analiza
d) SWOT analiza
e) ekonomski model laboratorija

abcde


21. Operativna dobit je krajnji rezultat:

a) računa dobiti i gubitka
b) točke pokrića
c) SWOT analize
d) ABC analize
e) ekonomskog modela laboratorija

abcde


22. SWOT analiza je:

a) postupak klasifikacije pretraga kojom se ostvaruje najveći prihod
b) ekonomski model laboratorija
c) pokazuje koje pretrage ostvaruju najveći prihod
d) govori o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama laboratorija
e) krajnji rezultat SWOT analize je operativna dobit

abcde


23. Koja tvrdnja nije točna za postupak skraćene verifikacije analitičkih metoda:

a) procjena mjerne preciznosti: 5 dana u triplikatu sa 2 razine kontrolnog uzorka
b) procjena usporedivosti: usporedbom uzoraka pacijenata s metodom koja je do tada bila u upotrebi 40 uzoraka
c) provjera mjernog područja – linearnosti: mjerenjem u duplikatu 2 točke unutar deklariranog područja linearnosti
d) primjenjivosti referentnih intervala navedenih unutar pakiranja za laboratorijsku populaciju

abcd


24. Kriteriji koji se koriste prilikom zanavljanja opreme su:

a) tehničke karakteristike opreme
b) dostupnost održavanja i servisiranja
c) dostupnost dokumentacije na hrvatskom jeziku
d) sve navedeno

abcd


25. Pri odabiru nove opreme, treba provjeriti zadovoljavaju li novi reagensi slijedeće uvjete:

a) primjenjivost u okviru preporučenih analitičkih metoda od strane HKMB-a
b) zadovoljavajuću kvalitetu isporučenih rezultata (uključuje unutarnju i vanjsku kontrolu)
c) dugotrajnu dostupnost istih serija kalibratora i kontrolnog materijala (najmanje 6 mjeseci)
d) sve navedeno

abcd


26. Osnovnu strukturu dokumentacije unutarnjeg izvora sačinjava:

a) priručnik kvalitete (PK)
b) postupci sustava upravljanja kvalitetom (SOP)
c) radne upute (RU)
d) sve navedeno

abcd


27. Analizom rizika:

a) prepoznajemo i otkrivamo pogreške
b) procjenjujemo njihovu učestalost i težinu posljedica
c) poduzimamo mjere za sprječavanje njihovog ponovnog nastanka
d) sve navedeno

abcd


28. Opseg identifikacije rizika u medicinsko-biokemijskom laboratoriju obavlja se na temelju:

a) međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007
b) pravilnika Hrvatske akreditacijske agencije
c) ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
d) poslovne strategije i ciljeva kvalitete

abcd


29. Međunarodna norma ISO/TS 22367 naglašava uzajamnu povezanost analize rizika s:

a) organizacijom i odgovornošću uprave
b) upravljanjem dokumentima i zapisima
c) popravnim i preventivnim radnjama
d) osiguranjem kvalitete rezultata ispitivanja

abcd


30. Izradom individualnog plana unutarnje kontrole kvalitete primjenom sustava Šest sigma preveniramo pogreške u:

a) procesima prije ispitivanja
b) procesima ispitivanja
c) procesima poslije ispitivanja
d) području prostornih i kadrovskih normativa

abcdNakon uspješno poslanog testa pojavit će se obavijest, a putem e-maila primit ćete potvrdu i kopiju svojih odgovora. U suprotnom provjerite jeste li odgovorili na sva pitanja i ponovno pošaljite test ili kontaktirajte ured Komore.