Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 22. Zakona o medicinsko - biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 121/03.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (pročišćeni tekst od 10. rujna 2004.), Zagreb, Eugena Kumičića 5, Izvršni odbor Komore na svojoj 5. sjednici od 1. travnja 2005. godine donio je

 

 PRAVILNIK
O VOĐENJU REGISTRA ČLANOVA
HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH
BIOKEMIČARA

Zagreb, 9. travnja 2005.

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se vođenje i sadržaj registra medicinskih biokemičara, članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Komora).

Članak 2.

Diplomirani inženjeri medicinske biokemije (u nastavku teksta: medicinski biokemičar) stječe pravo upisa u registar Komore nakon položenog stručnog ispita.

Prije upisa u registar medicinski biokemičar dužan je uplatiti upisninu.

Članak 3.

Registar Komore ima dva osnovna upisnika, i to:

  1. Upisnik za obvezne članove,
  2. Upisnik za neobvezne članove.

Članak 4.

Upisnik za obvezne članove sastoji se od registarskih uloška u koji s upisuju obvezni članovi.

Registarski uložak sadrži:

Za upis u registar medicinski biokemičar obvezatan je ispuniti Evidencijski list člana te podnijeti dokaze o navodima iz Evidencijskog lista.

Članak 5.

Upisnik za neobvezne članove sastoji se od registarskih uloška u koji se upisuju neobvezni članovi. Registarski uložak ima sadržaj kao i registarski uložak naveden u članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Medicinskom biokemičaru koji ne dostavi sve potrebne podatke za upis u registar Komora će pozvati da u primjerenom roku dopuni tražene podatke.

Članak 7. 

O nejasnim i spornim podacima za upis odlučuje Povjerenstvo za staleška pitanja.

Članak 8.

O svakoj promjeni podataka iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika član Komore dužan je obavijestiti Komoru u roku 30 dana od nastanka promjene.

Članak 9. 

Nakon upisa u Registar član dobiva člansku iskaznicu na kojoj je naznačeno da je obvezan ili neobvezan član.

Članska iskaznica se daje za razdoblje od šest godina.

Izvršni odbor donosi odluku o obliku, sadržaju i načinu korištenja članske iskaznice.

Članak 10.

Ispis iz registra Komore izvršit će se, ako su za to ispunjeni uvjeti:

Članak 11.

Uz podatke iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika u registarski uložak se upisuje i slijedeći podaci:

Uz registarske upisnike iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika Komora može voditi i pomoćne upisnike odnosno registarske uloške s ostalim podacima o članu.

Članak 12. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kako se donosi Pravilnik.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara koji je donio Izvršni odbor Komore na sjednici od 19. ožujka 1996. godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Komore.

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić- Rukavina

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
ZAGREB, Eugena Kumičića 5, Zagreb

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 2. travnja 2005. godine te je stupio na snagu 9. travnja 2005. godine.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina