Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 110. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93. i 11/94.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor Komore na svojoj sjednici od 8. svibnja 1996. donio je Pravilnik o izdavanju, obnavljanju I oduzimanju odobrenja za samostalan rad. 

Na temelju članka 15. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti («Narodne novine» br. 121/03.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (pročišćeni tekst od 13. prosinca 2004.) Izvršni odbor Komore na svojoj 4. sjednici od 14. prosinca 2004. godine, donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

U skladu s donesenim Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad od 8. svibnja 1996. godine i donesenim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Izvršni odbor Komore je na svojoj sjednici održanoj 26. siječnja 2005. godine donio ovaj pročišćeni tekst.

Zagreb, 26. siječnja 2005. godine

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara
Prof. dr. Ana Stavljenić – Rukavina

 

PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD
(pročišćeni tekst)

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD / OBNAVLJANJE ODOBRENJA / ODUZIMANJE ODOBRENJA / PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o izdavanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (u nastavku teksta: Pravilnik) određuju se uvjeti, način i postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja za samostalni rad medicinskih biokemičara, članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara ( u nastavku teksta: Komora).


Izdavanje odobrenja za samostalan rad

Članak 2.

Komora izdaje odobrenje za samostalni rad ( u nastavku teksta: Odobrenje) medicinskom biokemičaru nakon položenog državnog ispita za obavljanje poslova u svojoj struci.

Vrsta odobrenja za samostalan rad su:

Odobrenje za samostalan rad izdaje se medicinskom biokemičaru nakon upisa u registar članova Komore.

Članak 3.

Član Komore treba podnijeti Komori zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad.

Zahtjev treba podnijeti u roku od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita, odnosno od dana polaganja specijalističkog ispita, odnosno od dana stjecanja uže specijalizacije.

Uz zahtjev treba priložiti:

za odobrenje za samostalan rad diplomiranog inženjera medicinske biokemije:

Fotokopije dokumenata iz stavka 3. ovog članka moraju biti ovjerene od javnog bilježnika ili od predsjednika područnog vijeća s žigom Komore ili od poslodavca.

Članak 4.

Ukoliko je medicinski biokemičar iz članka 3. diplomirao na odgovarajućem fakultetu u inozemstvu potrebno je da, uz zahtjev, priloži fotokopiju diplome, fotokopiju nostrifikacije diplome, dokaz o položenom ili priznatom stručnom ispitu od strane Ministarstva zdravstva, sve ovjereno od javnog bilježnika.

Članak 5.

Povjerenstvo za staleška pitanja odlučuje o zahtjevu iz članka 3. ovog Pravilnika.

O zahtjevu se mora odlučiti u roku od 15 dana od primitka istog.

Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun pozvat će podnositelja da uredi zahtjev i odrediti mu rok koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana.

Na temelju odluke Komisije za staleška pitanja predsjednik Komore izdaje odobrenje za samostalni rad.

Obnavljanje Odobrenja

Članak 6.

Član Komore je dužan podnijeti zahtjev Komori za izdavanje produženja odobrenja za samostalni rad najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja odobrenja za samostalni rad.

Uz zahtjev treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje odobrenja za samostalni rad, a u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti.

Članak 7.

Povjerenstvo za staleška pitanja odlučuje o zahtjevu iz članka 6. ovog Pravilnika.

O urednom zahtjevu se mora odlučiti u roku od 30 dana od primitka istog.

Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun pozvat će podnositelja da uredi zahtjev i odrediti mu rok koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana.

U slučaju da podnositelj ne uredi zahtjev u roku određenom u stavku 3. ovog članka , Povjerenstvo će donijeti odluku da mu se oduzima odobrenja za samostalan rad, što se objavljuje u glasilu Komore.

Članak 8.

U slučaju produženja Odobrenja članu Komore izdaje se novo Odobrenje.

Oduzimanje Odobrenja

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Zakona o medicinsko - bikoemijskoj djelatnosti (NN 121/03.) Komora može medicinskom biokemičaru privremeno ili trajno oduzeti odobrenje za samostalan rad.

Članak 10.

Ako Povjerenstvo za staleška pitanja utvrdi da podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete za obnavljanje Odobrenja donijeti će odluku o oduzimanju Odobrenja i o tome izvješćuje ministra zdravstva.

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u glasilu Komore.

Članak 11.

Oduzimanje Odobrenja može biti privremeno ili trajno.

Odobrenje se privremeno može oduzeti najduže na godinu dana , odnosno dok traju razlozi na temelju kojih je Odobrenje oduzeto.

Članak 12.

Odobrenje se oduzima privremeno:

u slučaju alineje 3. članka 9. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Po isteku vremena za koje je privremeno oduzeto Odobrenje, član Komore podnosi zahtjev za obnavljanje Odobrenja.

Članak 14.

Odobrenje se oduzima trajno na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Medicinski biokemičari na koje se odnosi odredba članka 188. i 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93.i 11/94.) podnose zahtjev iz članka 5. ovog Pravilnika do 21. kolovoza 1996. godine.

Članak 16.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupaka kako se donosi Pravilnik.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Komore.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad koji je donesen na sjednici Izvršnog odbora Komore od 19. ožujka 1996. pod brojem :02-03/-96.

Broj: 02 - 03/2 - 96.
Zagreb, 8. svibnja 1996.

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić - Rukavina

:::::

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 9. svibnja 1996. godine te je stupio na snagu 16. svibnja 1996.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić - Rukavina

:::::

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad objavljuje se na oglasnoj ploči Komore te stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.

Broj: 02-3/01-04.
U Zagrebu, 14. prosinca 2004.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić - Rukavina

:::::

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad objavljen je na oglasnoj ploči Komore 14. prosinca 2004. godine te je stupio na snagu 22. prosinca 2004.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić - Rukavina


IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD / OBNAVLJANJE ODOBRENJA / ODUZIMANJE ODOBRENJA / PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE