Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o medicinsko – biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 121/03.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (pročišćeni tekst od 10. rujna 2004.) Izvršni odbor na 5. sjednici 1. travnja 2005. donosi

 

 PRAVILNIK
O ARBITRAŽI HRVATSKE KOMORE
MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Zagreb, 9. travnja 2005.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o arbitraži Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se nadležnost, sastav arbitražnog suda i pravila o arbitraži u međusobnim sporovima diplomiranih inženjera medicinske biokemije (u daljnjem tekstu: medicinski biokemičar) koji nastanu u obavljanju njihove djelatnosti.

Arbitražni sud nadležan je ako su se stranke o tome sporazumjele i ako se radi o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati.

Članak 2.

Ako se sklopljeni ugovor o arbitraži odnosi na prava kojima stranke ne mogu slobodno raspolagati o sporu ne može odlučivati arbitraža. U tom slučaju predsjednik Komore donijet će odluku da arbitražni sud nije nadležan.

Članak 3.

Mjesto arbitraže je u Zagrebu.

Članak 4.

Stranke mogu imenovati zastupnike. Imena i adrese zastupnika moraju se pismeno priopćiti arbitražnom sudu i drugoj stranci.

ARBITRAŽNI SUD

Članak 5.

Arbitražni sud provodi arbitražu kao arbitražno vijeće ili kao arbitražni pojedinac.

Izvršni odbor Komore donosi listu arbitra sa koje se bira arbitar pojedinac odnosno predsjednik i članovi arbitražnog vijeća.

Arbitri se imenuju na listu arbitra za razdoblje od četiri godine.

Članak 6.

Stranke se mogu sporazumjeti da arbitražu provodi arbitražno vijeće ili arbitar pojedinac.

Arbitražno vijeće čine predsjednik i dva arbitra.

Članak 7.

Ako su se stranke sporazumjele da arbitražu provodi arbitražno vijeće svaka strana imenovat će jednog arbitra. Imenovani arbitri imenovat će trećeg arbitra koji će biti predsjednik arbitražnog vijeća.

Ako su se stranke sporazumjele da se imenuje samo jedan arbitar, dužne su priopćiti predsjedniku Komore ime arbitra pojedinca.

Članak 8.

Ako u jednom sporu u istoj stranačkoj ulozi sudjeluje više tužitelja ili tuženika (suparničara), oni su se dužni prethodno sporazumjeti o imenovanju zajedničkog arbitra.

Ako suparničari ne postignu sporazum iz stavka 1. ovog članka ili ako u svojim podnescima ne imenuju odnosno ne predlože za arbitra istu osobu, arbitra će umjesto njih imenovati ovlaštenik za imenovanje.

Članak 9.

Stranke mogu sporazumno odrediti ovlaštenika za imenovanje.

Ako se stranke ne sporazume o ovlašteniku za imenovanje ili ako sporazumno određeni ovlaštenik za imenovanje otkloni povjerenu funkciju, ovlaštenik za imenovanje bit će predsjednik Komore.

Članak 10.

Ako jedna ili obje strane ne imenuju arbitra u roku od 15 dana od zaključivanja ugovora o arbitraži, imenovat će ga ovlaštenik za imenovanje.

Ako imenovani arbitri u vijeće ne imenuju trećeg arbitra koji treba biti predsjednik arbitražnih vijeća u roku od 8 dana od njihovog imenovanja, imenovat će ga ovlaštenik za imenovanje.

UGOVOR O ARBITRAŽI

Članak 11.

Stranke zaključuju ugovor o arbitraži.

Ugovor o arbitraži mora sadržavati:

  1. imena i adrese stranaka,
  2. predmet spora,
  3. odluku da su se stranke sporazumjele da spor rješavati pred arbitražom Komore,
  4. odredbu da će se arbitraža provoditi pred arbitražnim vijećem ili pred arbitrom pojedincem,
  5. ako su se stranke sporazumjele prilikom zaključivanja ugovora imena arbitra,
  6. ovlaštenika za imenovanje ako su se stranke o tome sporazumjele,
  7. odluku da prihvaćaju primjenu Pravilnika o arbitraži Komore.

ARBITRAŽNI POSTUPAK

Tužba

Članak 12.

Arbitražni postupak pokreće se tužbom.

Tužba se predaje Komori i mora sadržavati:

a) imena i adrese stranaka,

b) tužbeni zahtjev,

c) navode o činjenicama na kojima se zasniva tužbeni zahtjev,

d) navode i prijedloge o dokazima i svjedocima.

Odgovor na tužbu

Članak 13.

Predsjednik Komore dostavlja tužbu i njezine priloge tuženiku te određuje rok za podnošenje pisanog odgovora na tužbu. Odgovor se podnosi Komori, a tajnik Komore ga, zajedno s prilozima, dostavlja tužitelju i svakom arbitru.

Protutužba

Članak 14.

Tuženik može sve do zaključenja raspravljanja podnijeti protutužbu, ako zahtjev protutužbe proizlazi iz pravnog odnosa obuhvaćenog sklopljenim ugovorom o arbitraži.

Zaključenje rasprave

Članak 15.

Kad arbitražni sud nađe da je predmet raspravljen tako da se može donijeti odluka, priopćit će da je rasprava zaključena.

Arbitražni sud može odlučiti da se zaključena rasprava ponovno otvori ako je to potrebno radi dopune postupka ili razjašnjenja važnih pitanja.

Broj primjeraka podnesaka i priloga

Članak 16.

Tužba, odgovor na tužbu, prilozi uz tužbu i odgovor na tužbu te ostali podnesci i prilozi koje stranke tijekom postupka upućuju arbitražnom sudu podnose se Komori u dovoljnom broju primjeraka za protivnu stranu i za sve arbitre.

U primjerku spisa koji se čuva u Komori treba se nalaziti barem jedan primjerak od svakog dokumenta na temelju kojega je arbitražni sud raspravljao i odlučivao.

Dokazivanje

Članak 17.

Arbitražni sud odlučuje o dopustivosti ponuđenih dokaza i značaju izvedenih dokaza te o tome na kojoj stranci leži teret dokazivanja istinitosti određenog činjeničnog navoda.

Tijekom arbitražnog postupka arbitražni sud može zatražiti od stranaka da podnesu isprave ili druge dokaze u roku koji odredi.

Svjedoci

Članak 18.

Arbitražni sud može odrediti način na koji će se svjedoci saslušavati.

Arbitražni sud može odrediti da se svjedok ili svjedoci udalje za vrijeme saslušavanja drugih svjedoka.

Vještaci

Članak 19.

Arbitražni sud može provesti vještačenje.

Kad primi izvještaj vještaka, arbitražni sud dostavit će prijepis izvještaja strankama i omogućiti im da se o njemu u pisanom obliku izjasne. Stranke su ovlaštene pregledati svaku ispravu na koju se vještak u svojem izvještaju poziva.

Arbitražni sud može imenovati eksperta za određena prav­na pitanja i od njega zatražiti da iznese svoje mišljenje.

Usmena rasprava

Članak 20.

O zakazivanju usmene rasprave arbitražni sud dužan je pravodobno izvijestiti stranke uz navođenje podataka o datumu, satu i mjestu održavanja raspravnog ročišta.

Ako je potrebno saslušati svjedoke, svaka je stranka dužna najmanje 15 dana prije ročišta podnijeti arbitražnom sudu i drugoj stranci imena i adrese svjedoka koje namjerava predložiti te priopćiti predmet svjedočenja.

Usmena rasprava održava se uz isključenje javnosti ako se stranke nisu drukčije sporazumjele.

Pravorijek

Članak 21.

Pravorijek ima snagu pravomoćne presude redovitog suda.

Dostavljanje pravorijeka

Članak 22.

Konačni pravorijek dostavit će se strankama kad tajnik Komore utvrdi da su se podmirili Komori svi troškovi arbitražnog postupka.

OvlaŠtenja PRAVNIKA KOMORE

Članak 23.

Pravnik Komore dužan je sudjelovati na raspravnim ročiš­tima arbitražnog suda.

Pravnik Komore ovlašten je arbitrima skrenuti pozornost, poštujući pravo odlučivanja arbitražnog suda o biti spora, na prav­na pitanja koja su od značenja za odlučivanje, a naročito na pitanja koja se odnose na sadržaj i formu procesnih radnja koje se poduzimaju.

TroŠkovi

Članak 24.

Pravila o troškovima u postupku pred arbitražnim sudom (o nagradama arbitrima, administrativnim troškovima, predujmu troš­kova, izvođenja dokaza i ostalim troškovima) utvrđuje svojom odlukom Izvršni odbor Komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na rješavanje spora pred arbitražom koje nije regulirano ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arbitraži.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Komore i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Broj: 02-03/01-5
Zagreb, 1. travnja 2005.

Predsjednik Komore
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić- Rukavina

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
ZAGREB, Eugena Kumičića 5, Zagreb

Broj: 02-03/02-05
Zagreb, 9. travnja 2005.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 2. travnja 2005. godine te je stupio na snagu 9. travnja 2005. godine.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina