Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 8. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (pročišćeni tekst) Skupština Hrvatske komore medicinskih biokemičara na svojoj 3. sjednici od 08. lipnja 2006. godine donosi

 

 POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Zagreb, 8. lipnja 2006. 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom o radu Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Poslovnik) uređuju se: prava i dužnosti delegata, djelokrug Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Skupština), radna tijela Skupštine, način sazivanja, održavanje i odlučivanje na sjednicama Skupštine. 

Članak 2. 

Sjednice Skupštine saziva i njima predsjeda predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: predsjednik Komore). 

Članak 3.

Broj delegata Skupštine utvrđuje se u skladu s odredbama Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Komora) i Pravilnika o izboru tijela Komore.

Članak 4.

Skupština je konstituirana danom na koji ju je predsjednik Komore sazvao na prvo zasjedanje, time da je na sjednici Skupštine utvrđeno da je prisutan najmanje natpolovični broj delegata od ukupnog broja delegata Skupštine. 

Članak 5. 

Danom konstituiranja Skupštine prestaje mandat delegata prethodnog saziva Skupštine. Istog dana prestaje mandat i članovima ostalih tijela Komore.

Odredbe prethodnog stavka ne primjenjuju se u slučaju da je mandat delegata Skupštine i članova ostalih tijela Komore prestao na temelju odredbi Statuta.

Članak 6. 

Središnja izborna komisija na konstituirajućoj sjednici obavještava Skupštinu o provedenim izborima i imenima izabranih delegata.

Članak 7. 

Od dana konstituiranja Skupštine, odnosno od dana utvrđivanja i objave rezultata ponovljenih izbora, delegat ima sva prava i dužnosti delegata određena Statutom Komore, ovim Poslovnikom i drugim općim aktima Komore.

Članak 8. 

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine biraju se ili imenuju članovi tijela Komore, koje bira ili imenuje Skupština u skladu s odredbama Statuta ili drugih općih akata Komore.

II. PRAVA I DUŽNOSTI DELEGATA 

Članak 9. 

Delegat ima prava i dužnosti:

Delegat ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Statuta i drugih općih akata Komore.

Članak 10. 

Delegatu se dostavljaju Statut i drugi opći akti Komore koje donosi Skupština i ostali akti Komore na njegovo traženje.

Izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini dostavljaju se delegatu u sažetku, a na njegov zahtjev dostavit će mu se u izvorniku.

Članak 11.

Delegat može tražiti od predsjednika Komore i predsjednika drugih tijela Komore obavijesti i uvid u materijale o temama koje su na dnevnom redu sjednice Skupštine ili se pripremaju za sjednicu Skupštine, kao i druge obavijesti koje su mu potrebne kao delegatu. 

Članak 12. 

Delegat može tražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Komore i predsjednika tijela Komore o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Delegat može tražiti obavijesti i objašnjenja od tajnika Komore o radu Stručne službe Komore.

Članak 13. 

Delegat je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavijesti delegatske dužnosti i za to je odgovoran. 

Članak 14. 

Delegat može tražiti da mu Stručna služba Komore pruži pomoć u obavljanju njegove delegatske dužnosti, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi.

III. DJELOKRUG SKUPŠTINE 

Članak 15.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut Komore uz suglasnost ministra zdravstva,
 2. donosi druge opće akte predviđene Statutom,
 3. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 4. donosi Pravilnik o izboru tijela Komore,
 5. donosi Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije,
 6. donosi Pravila ponašanja i odgovornosti u struci,
 7. donosi financijski plan Komore i zaključni račun,
 8. imenuje i razrješuje članove Izvršnog odbora Komore,
 9. imenuje i razrješuje predsjednika i članove suda Komore,
 10. imenuje i razrješuje tužitelja Komore,
 11. imenuje predsjednika povjerenstava prema Statutu,
 12. ocjenjuje, raspravlja i donosi odluke o izvješćima Izvršnog odbora i drugih tijela Komore,
 13. odlučuje o povezivanju i suradnji Komore s drugim srodnim organizacijama,
 14. odlučuje o žalbama na odluke povjerenstava odnosno rješenja predsjednika Komore, osim odluke sudova Komore,
 15. razmatra i zauzima stajališta o problematici koju rješavaju povjerenstava,
 16. raspravlja i donosi odluke o izvješćima o financijskom poslovanju i zaključnom računu,
 17. odlučuje o visini članarine,
 18. donosi i druge odluke iz djelokruga rada Komore.

IV. PREDSJEDNIK

Članak 16.

Predsjednik Komore:

 1. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Skupštine,
 2. upućuje prijedloge materijala za Skupštinu u propisani postupak,
 3. predlaže dnevni red sjednica Skuštine,
 4. objavljuje rezultate glasovanja Skupštine,
 5. potpisuje opće i druge akte koje donosi Skupština,
 6. brine o suradnji Skupštine i drugih tijela Komore,
 7. određuje predstavnike Skupštine u reprezentativnim i drugim prigodama,
 8. brine se o zaštiti prava delegata Skupštine,
 9. obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 17.

Zamjenik predsjednika Komore pomaže u radu na poslovima Skupštine predsjedniku Komore i po njegovom ovlaštenju obavlja poslove iz njegovog djelokruga.

Članak 18.

Stručna služba Komore pomaže predsjedniku Komore u pripremanju i organiziranju sjednica Skupštine, a obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom ili koje joj povjeri predsjednik Komore.

V. RADNA TIJELA

Članak 19. 

Za izvršenje svojih zadataka za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pripremu i podnošenje odgovarajučih prijedloga, za praćenje izvršavanja akata i odluke Skupštine, za koordinaciju u rješavanju određenih pitanja, uz povjerenstva Komore koja su određena Statutom, Skupština može po potrebi osnivati i druga stručna povjerenstava.

Članak 20.

Stručna povjerenstava imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Stručnih povjerenstava imenuju se u pravilu iz redova članova Komore.

Članak 21. 

Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Stručnih povjerenstava traje do izvršenja zadatka ili do isteka mandata saziva Skupštine.

Članak 22.

Predsjednik Stručnog povjerenstva organizira rad Sručnog povjerenstva, predlaže dnevni red i predsjeda njenim sjednicama.

Predsjednik Stručnog povjerenstva se brine o obavješćivanju članova o pitanjima iz djelokruga rada Stručnog povjerenstva, surađuje s predsjednikom Komore i predsjednicima drugih povjerenstava i podnosi izvješća Skupštini.

Članak 23.

Stručna povjerenstava mogu zauzimati stajališta iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova Stručnog povjerenstva, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici Stručnog povjerenstva vodi se zapisnik.

VI. ODGOVORNOST TIJELA KOMORE 

Članak 24. 

Tijela Komore su obavezna na zahtjev Skupštine izvijestiti Skupštinu o svom radu, o izvršavanju Statuta, općih akata i drugih akata Komore, te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Tijelo Komore može i na vlastiti poticaj podnijeti Skupštini izvješće o svom radu.

Članak 25. 

Tijela Komore su odgovorna Skupštini za svoj rad, a posebno predsjednici tijela Komore.

Članak 26.

Svaki delegat može postaviti pitanje o radu pojedinog tijela Komore, o izvršenju Statuta, općih akata i drugih akata Komore.

Članak 27. 

Na prijedlog najmanje jedne desetine delegata od ukupnog broja delegata Skupštine može se pokrenuti pitanje povjerenja pojedinog tijela Komore ili pojedinog člana tijela Komore.

Pitanje povjerenja, u smislu prethodnog stavka, može pokrenuti i predsjednik Komore.

Članak 28.

Skupština će glasovati o povjerenju tijela Komore ili pojedinom članu tijela Komore koje je i imenovala.

Ako Skupština izglasa nepovjerenje, u smislu prethodnog stavka, smatra se da je to tijelo ili član Komore razriješen.

Ako Skupština odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja tijelu Komore ili pojedinom člana tijela, podnositelji zahtjeva ne mogu isti zahtjev postaviti prije proteka roka od šest mjeseci od odluke Skupštine.

VII. AUTENTIČNO TUMAČENJE 

Članak 29. 

Skupština daje autentično tumačenje Statuta i drugih općih akata Komore koje donosi.

Članak 30.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Statuta i drugih općih akata Komore koje je donijela Skupština može zatražiti delegat Skupštine, svako tijelo Komore ili njegov predsjednik.

Članak 31.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja podnosi se predsjedniku Komore, a mora sadržavati naziv općeg akta, naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to.

Predsjednik Komore upućuje prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Izvršnom odboru.

Članak 32.

Ako Izvršni odbor utvrdi da je prijedlog osnovan, utvrdit će prijedlog teksta autentičnog tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi Skupštini.

Ako Izvršni odbor ocijeni da prijedlog za davanje autentičnog tumačenja nije osnovan, on će o tome obavijestiti Skupštinu koja povodom toga izvješća donosi odluku.

VIII. DELEGATSKO PITANJE 

Članak 33. 

Delegati Skupštine mogu postavljati delegatska pitanja predsjedniku Komore, tijelima Komore i njihovim predsjednicima i to: o pravima i obavezama članova Komore, o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Komore, o izvršavanju Statuta, drugih općih akata i drugih akata Komore, te o radu tijela Komore.

Delegatska pitanja mogu se postavljati usmeno i pismeno, a delegat je dužan navesti kome ga upućuje. 

Članak 34. 

Delegat može delegatsko pitanje postaviti na sjednici Skupštine.

U razdoblju između sjednica Skupštine, delegati mogu posredstvom predsjednika Komore postavljati delegatska pitanja. 

Članak 35. 

Ako adresat ne odgovori na delegatsko pitanje na sjednici Skupštine na kojoj je pitanje postavljeno ili je pitanje postavljeno između sjednica Skupštine, dužan je pismeno odgovoriti u roku od 30 dana postavljanja pitanja, odnosno dostavljanja pitanja predsjedniku Komore. Pismeni odgovor daje se posredstvom predsjednika Komore.

IX. RED NA SJEDNICI SKUPŠTINE

1. Sazivanje sjednice

Članak 36.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Komore.

Delegatima se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i dokumentima o kojima će se voditi rasprava deset dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku, ali vodeći računa da delegati mogu doći na sjednicu.

2. Predsjedanje i sudjelovanje

Članak 37. 

Sjednici Skupštine predsjeda predsjednik Komore, a u njegovoj odsutnosti ili sprijećenosti zamjenik predsjednika Komore.

Članak 38.

U radu sjednice mogu, uz delegate, sudjelovati i druge osobe koje pozove predsjednik Komore. 

Članak 39.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Komore.

Predsjednik Komore daje riječ prema redoslijedu prijeva za raspravu. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Komore.

Predsjednik Komore brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

Članak 40.

Delegatu koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi dnevnog reda predsjednik Komore daje riječ čim je zatraži. Predsjednik Komore je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenja o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda.

Ako delegat nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tom se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Članak 41. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik Komore će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Komore će mu oduzeti riječ.

Članak 42. 

Na sjednici se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.

3. Održavanje reda i disciplinske mjere 

Članak 43.

Red na sjednici održava predsjednik Komore.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Komore može delegatu izreći sljedeće disciplinske mjere:

Disciplinske mjere su konačne nakon što ih je izrekao predsjednik Komore.

Članak 44.

Opomena se izriče delegatu, koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a naročito ako se u svom govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja, ako govori, a nije dobio odobrenje od predsjednika Komore, ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika. 

Članak 45. 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se delegatu koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom bitnije ometa rad na sjednici, a naročito ako se u svom govoru i nakon što mu je izrečena opomena ne drži predmeta o kojem se raspravlja, te ako svojim govorom na grublji način vrijeđa predsjednika Komore ili delegate. 

Članak 46.

Udaljavanje sa sjednice izriče se delegatu koji je svojim vladanjem toliko narušio odredbe ovog Poslovnika, tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

4. Tijek sjednice i odlučivanje 

Članak 47.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Komore daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice, te obavještava delegate o broju prisutnih delegata.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Predsjednik Komore zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 48.

Za donošenje odluka na sjednici Skupštine potrebna je nazočnost većine delegata, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.

Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja delegata, ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije propisana druga kvalificirana većina.

Članak 49. 

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije određeno da se glasuje tajno, odnosno ako delegati ne odluče da će o pojedinom predmetu glasovati tajno.

Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Kod tajnog glasovanja pomažu delegati koje odredi predsjednik Komore.

Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan”.

X. ZAPISNICI

Članak 50.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi sa sažetim izlaganjem koje se obvezatno unosi na zahtjev govornika, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 51. 

Svaki delegat ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

Članak 52.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Komore i zapisničar.

Izvornici zapisnika čuvaju se u arhivi Komore.

Članak 53. 

Sjednice Skupštine mogu se i tonski snimati.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54. 

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i Poslovnik.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik donesen na 1. sjednici Skupštine 29. studenog 1994. godine.

 

Broj: 02-4/01-06
Zagreb, 8. lipnja 2006.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić- Rukavina

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
ZAGREB, Eugena Kumičića 5, Zagreb

Broj: 02-4/02-06
Zagreb, 16. lipnja 2006.

Ovaj Poslovnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 09. lipnja 2006. te stupio na snagu 16. lipnja 2006. godine

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina