Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara je na 2. sjednici od 7. veljače 1995. godine donio ovaj

 POSLOVNIK O RADU KOMISIJA HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Zagreb, 7. veljače 1995. 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o radu komisije Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se: prava i dužnosti članova, način i djelokrug rada, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Komisija za medicinsku etiku i deontologiju, Komisija za stručna pitanja, Komisija za trajnu edukaciju , Komisija za staleška pitanja, Komisija za ekonomska pitanja, stručnih komisija Skupština Hrvatske Komore medicinskih biokemičara ( u nastavku teksta: Komora) i ekspertnih komisija Izvršnog odbora (u nastavku teksta: Komisija).

Članak 2.

Sjednice Komisije organizira, saziva i njima predsjeda predsjednik Komisije.

Članak 3. 

Sastav Komisije za medicinsku etiku i deontologiju, Komisije za stručna pitanja, Komisije za trajnu edukaciju, Komisija za staleška pitanja i Komisija za ekonomska pitanja utvrđuje se Statutom Komore, sastav stručnih komisija odlukom Skupštine Komore, a sastav ekspertnih komisija odlukom Izvršnog odbora Komore.

Članak 4. 

Komisija je konstituirana danom prvog njenog zasjedanja. 

Članak 5.

Danom imenovanja članova Komisije ( u nastavku teksta: član) prestaje mandat članova Komisije prethodnog saziva.

Članak 6.

Od dana kostituiranja Komisije član Komisije ima sva prava i dužnosti članova određena Statutom Komore, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Komore.

II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA 

Članak 7.

Član ima prava i dužnosti:

Članak 8. 

Članu se dostavljaju Statut i drugi opći akti Komore na njegovo traženje.

Članu se dostavljaju izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Komisije. 

Članak 9.

Član je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti i za to je odgovoran.

III. DJELOKRUG RADA KOMISIJA 

Članak 10.

Djelokrug rada Komisije za medicinsku etiku i deontologiju utvrđen je u članku 34. Statuta Komore.

Djelokrug rada Komisije za stručna pitanja utvrđen je u članku 36. Statuta Komore.

Djelokrug rada Komisije za trajnu edukaciju utvrđen je u članku 39. Statuta Komore.

Djelokrug rada Komisije za staleška pitanja utvrđen je u članku 41. Statuta Komore.

Djelokrug rada Komisije za ekonomska ppitanja utvrđen je u članku 43. Statuta Komore.

Djelokrug rada stručnih komisija određuje odlukom Skupština Komore.

Djelokrug rada ekspertnih komisija određuje odlukom Izvršni odbor Komore.

IV. RED NA SJEDNICI KOMISIJE

1. Sazivanje sjednice

Članak 11.

Komisija se sastaje po potrebi.

Članovima, Predsjedniku Komore i tajniku Komore se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i dokumentima o kojima će se voditi rasprava osam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku, ali vodeći računa da članovi mogu doći na sjednicu.

U kontinuitetu rada Komisije na sjednici se može dogovoriti datum održavanja slijedeće sjednice.

2. Predsjedanje i sudjelovanje 

Članak 12. 

Sjednici Komisije predsjeda predsjednik Komisije, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Komisije ili član kojeg predsjednik odredi.

Članak 13.

U radu sjednice mogu, uz članove, sudjelovati i druge osobe koje pozove predsjednik Komisije. 

Članak 14. 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Komisije.

Predsjednik daje riječ prema redoslijedu prijeva za raspravu. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Komisije.

Predsjednik Komisije brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 15. 

Članu koji želi govoriti o povredi Pravilnika ili o povredi dnevnog reda predsjednik Komisije daje riječ čim je zatraži. Predsjednik Komisije je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Pravilnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda.

Ako član nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tom se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Ako je odlučeno da se radi o povredi Pravilnika ili dnevnog reda, povreda se otklanja ponavljanjem postupka koji mora biti u skladu s Poslovnikom. 

Članak 16. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik Komisije će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Komisije će mu oduzeti riječ.

3. Održavanje reda i disciplinske mjere 

Članak 17.

Red na sjednici održava predsjednik Komisije.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Komisije može članu izreći slijedeće disciplinske mjere:

Disciplinske mjere su konačne nakon što ih je izrekao predsjednik Komisije. 

Članak 18.

Opomena se izriče članu koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog Pravilnika, a naročito ako se u svom govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja, ako govori, a nije dobio odobrenje od predsjednika Komisije, ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika.

Članak 19. 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom bitnije ometa rad na sjednici, a naročito ako se u svom govoru i nakon što mu je izrečena opomena ne drži predmeta o kojem se raspravlja, te ako svojim govorom na grublji način vrijeđa predsjednika Komisije ili članove.

Članak 20. 

Udaljavanje sa sjednice izriče se članu koji je svojim vladanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog Pravilnika, tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

4. Tijek sjednice i odlučivanje

Članak 21.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Komisije daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice, te obavještava članove o broju prisutnih članova.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojednim temama, i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Predsjednik Komisije zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 22. 

Za donošenje odluka na sjednici Komisije potrebna je nazočnost većine članova, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.

Komisija za medicinsku etiku i deontologiju, Komisija za stručna pitanja, Komisija za trajnu edukaciju, Komisija za staleška pitanja i Komisija za ekonomska pitanja, odlučuje večinom od ukupnog broja članova, ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije propisana druga kvalificirana većina.

Kada Komisija, iz stavka 2. ovog članka, odlučuje o prijedlogu programa rada komisije, odluka je donesena ako su za nju glasovali svi članovi Komisije.

Stručne komisije i ekspertne komisije mogu zauzimati stajališta iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova Komisije, a odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 23.

Glasovanje na sjednici je javno.

Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan”.

V. ZAPISNICI

Članak 24. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi, sa sažetim izlaganjem, koje se obvezatno unosi na zahtjev govornika, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 25. 

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

Članak 26. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Komisije i zapisničar.

Izvornik zapisnika čuva se u arhivi Komore.

Članak 27.

Sjednice Komisije mogu se i tonski snimati.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kao i Pravilnik.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavljivanju na oglasnoj ploči Komore.

 

Broj: 02-01/2-95.
Zagreb, 7. veljače 1995.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić- Rukavina

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 8. veljače 1995. godine, te je stupio na snagu 16. veljače 1995.

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina